Läsinstruktioner för materialetds

Välkommen till materialet för IKT-körkortet! Huvudläsningen av läromaterialet är delat i fem delar. Du kan bläddra bland dem antingen genom menyn i övre kanten eller från menyn till vänster, där du också kan se vilket avsnitt som är öppet. Delarna och inlärningsmålen för dem har presenterats på framsidan.

Observera att du inte måste läsa allt! Om du redan kan något utmärkt och har fått goda poäng i nivåtestet kan du fortsätta vidare!

Studiematerialet är även tillgängligt i PDF-format som du kan hämta om du vill läsa materialet utan nätuppkoppling. Märk väl att PDF-versionen inte nödvändigtvis är lika aktuell som materialet och kompetenstestet på nätet!

Vidare läsning

Förutom huvudläsningen har IKT-körkortet skild vidare läsning med fördjupad information om teman som inte hör till IKT-körkortets egentliga läroplan. Innehållet av vidare läsning består bland annat av publicering av hemsidor, bildbehandling och matematikprogramvaror.

Länkar

I körkortet finns flera länkar både inom materialet och länkar som tar dig till andra sidor. Länkarna inom läromaterialet öppnas huvudsakligen i samma fönster. Länkar som tar dig någon annanstans (vidare läsning, instruktioner etc.) öppnas i ett nytt mellanblad eller fönster beroende på dina inställningar.

Informationen bakom länkarna är främst fördjupande och den kan vara nyttig då man söker efter mera information. Man ska alltså inte låta dem störa läsningen om man vill koncentrera sig på att läsa materialet från början till slut!

Inforutor

Förutom vanliga brödtexten innehåller IKT-körkortets läromaterial inforutor i vilka man har markerat olika innehåll:

Fördjupande information om ämnet som behandlas hittar du från de blåa rutorna.

Viktigt! Speciellt viktiga saker har markerats såhär.

I materialet följer vi med HU:s exempelansvariga Raimo Keski-Vääntös förehavanden. Raimos berättelser finns i dessa rutor.

En del saker har åskådliggjorts med videor och videoövningar. Dessa hittar du i de röda rutorna.

Instruktioner för utförandet av kursen

1) Bekanta dig med inlärningsmålen för varje del i IKT-körkortet och bläddra igenom läromaterialet för alla delar så att du får en bild av vad som krävs.

2) Gör nivåprovet på Moodle. Testen övervakas inte och därför kan du göra den till exempel hemma. Det lönar sig att göra testet eftersom testet hjälper dig att lära saker som krävs i de olika delarna. Dessutom får du poäng för slutliga provet av att utföra nivåprovet! Märk väl att länken till kompetenstestet som görs i slutet av kursen visas på kurssidan först efter att alla nivåtest har avklarats med ett visst poängantal (se punkt 4). Observera att du kan göra provet så många gånger som du vill.

Från den egna fakultetens studiehandbok hittar du information om hur du loggar in på din fakultets Moodle-kurs för IKT-körkortet, undervisningen samt slutprovet. Dessutom får du viktig information om utförandet av IKT-körkortet från orienteringsföreläsningarna vid din fakultet och dina tutorer. Du hittar ansvarspersonernas uppgifter för fakultetens IKT-körkortsundervisning härifrån medan att klicka din fakultetens namn.

3) Då du har gjort nivåprovet ska du kontrollera dina poäng: du hittar information om poängen från länken Vitsord som ligger i vänstra menyn på Moodle. På basis av poängen ska du bekanta dig med instruktionerna för varje del i IKT-körkortet: instruktionerna hittar du från ”Vad borde jag göra efter nivåtestet?” -sidan.

Nedan finns en bild som visar en sammanfattning om hur det lönar sig att studera då man avlägger IKT-körkortet (klicka för att förstora bilden)

SuoritusmalliSVE

4) Då du har valt det bästa sättet att studera ska du bekanta dig djupare med varje del i materialet och öva antingen på egen hand eller genom att delta i undervisningen så mycket som du anser att är nödvändigt (se instruktioner). Efter att du har bekantat dig med materialet lönar det sig att göra nivåprovet en gång till för att se vad du har lärt dig. När du har fått 14 poäng (70 %) eller mer i nivåtestet, visas länken till det övervakade kompetenstestet som du ska göra till slut i slutet av Moodle-kursens framsida. Med andra ord: du kan delta i kompetenstestet först efter att du har fått 70 % av det maximala poängantalet i alla fem nivåtest!

5) I provet ska du svara på de givna frågorna och skicka dem till en dator som utvärderar svaren. Provet görs i Moodle, och det tar 60 minuter. Då du har kommit igenom provet ska du svara på självutvärderingen och ge feedback för kursen: länken till förfrågningen ligger på kursområdets framsida. Då du har svarat på båda har du avlagt IKT-körkortet!

Att få ett IKT-körkort betyder inte att du ska sluta lära dig om IKT! Om du råkar ut för problem eller om du vill repetera något kan du alltid gå tillbaka till IKT-körkortets material medan du studerar.

Tips and instructions for reading

Welcome to the learning material of the ICT driving license! The main reading material has been divided into five sections which you can browse either through the menu at the top or the menu on the left, which displays the currently opened sub-section. The sections and their learning goals are presented on the front page.

Please note that you do not need to read everything! If you already have a solid grasp on the contents of a section, and have received a good score on the entry-level exam, feel free to move on!

A PDF version (updated Sep 16, 2016) has also been made of the ICT Driving Licence learning materials. If you wish to read the materials offline, simply save the file on your device and open it later. Please note, however, that the PDF version is not updated as often as the online version, i.e. it may not be 100% up-to-date.

Additional reading material

In addition to the primary reading material, the ICT driving license features an additional reading material, which holds more advanced information on useful topics which are not included in the ICT driving license’s study goals. The topics of the additional reading material include web publishing, image editing, and information on math software.

Links

The driving license contains many links, both internal to the material and links that lead to other web sites. The internal links mostly open inside the same window. The links that lead to other sites (additional reading, instruction pages etc.) open into a new tab or new window, depending on the settings of your browser.

The information behind the links is mainly supplementary, and can be useful for those looking for extra information. As such, you should not let them disturb your reading experience if you want to focus on reading the learning material from start to finish!

Info boxes

In addition to normal text paragraphs, there are info boxes scattered among the ICT driving license learning material, which mark various content:

Advanced information on the topic at hand can be found in blue boxes.

Important! Especially important issues are marked like this.

The material follows the adventures of UH Example Representative Raimo Keski-Vääntö. Raimo’s stories can be found in these boxes.

Some concepts are demonstrated using educational videos and video exercises. They are marked in red.

Course instructions

How to complete this course

1) Familiarize yourself with the learning goals of each section of the ICT driving licence and browse the material for each section so that you have an idea of the requirements.

2) After this, perform the entry level tests in Moodle. The tests are not supervised, so you can perform them even at home. The tests are worth taking, since by performing them you will learn the things required for each section. In addition, the entry level tests grant you bonus points for your final exam! Also note that the link to the final exam will appear on the course page only after all entry level tests have been completed with a certain score (see Item 4). Note that you can take the tests as many times as you want.

You can find information about registration for the ICT driving licence course of your faculty,  and about teaching and competence tests in your faculty’s study guide. You can also receive important information on performing the ICT driving licence in your faculty’s orientation lectures and from your tutors. The contact information of the faculties’ contact personnel for ICT driving licence studies can be found on this page.

3) After performing the entry level tests, check the score you received in the entry level tests: you can find the scoring information through the Grades link in the menu on the left side of the screen in Moodle. Based on the scores, study the section-specific instructions for performing the ICT driving licence: the instructions can be found sorted by section on the “what to do next after the entry level tests?” page.

Below is a summarized image of how you should study for the ICT driving licence (click to enlarge the image):

SuoritusmalliENG

4) After picking the study method most suitable for you, familiarize yourself better with the learning material and exercises for each section either by yourself or by taking part in contact teaching to the extent that you feel is necessary (see the instructions for reading). After studying the learning material and exercises carefully, you should take the entry level tests one more time to check how much you have learned. Once you score 14 points (70%) or more on the entry level test of each section, the link to the supervised final exam will appear at the bottom of the Moodle course front page. In other words, you can take the final exam only after you have scored 70% of the maximum points in all five entry level tests!

5) Sign up for your faculty’s ICT Driving Licence exam according to its instructions. The exam takes place in Moodle and lasts for 60 minutes. In the exam, you must answer the questions you are given and send the answers to be evaluated by the computer. After successfully passing the exam, you only need to fill in the self-evaluation and feedback form of the course: the link to the form can be found on the front page of the course area. After filling the self-evaluation and feedback form you have completed the ICT driving licence course!

Finishing the ICT driving licence does not mean the end of learning new ICT skills! If you run into problems or want to review something, you can always return to browse the ICT driving licence learning materials later during your studies.