Sari Lindblom-Ylänne: Oppiminen nykytutkimuksen valossa

Professori Sari Lindblom-Ylänne luennoi Studia Generalia -luentosarjassa 7.2.2013. Tilaisuuden teema: Oppia mikä kaikki?

Tämän esityksen tavoitteena on määritellä oppiminen nykytutkimuksen valossa. Esitys kohdistuu erityisesti yliopisto-oppimisen kontekstiin ja käsittelee oppimista viimeaikaiseen yliopistopedagogisen tutkimuksen valossa.

Monien tekijöiden on todettu vaikuttavan oppimiseen ja erityisesti oppimistulosten laatuun. Näistä keskeisimpiä ovat:

  1. Pyrkimys ymmärtämisen ja opittavan tiedon analysointiin ja pohtimiseen (eli syväsuuntautunut lähestymistapa oppimiseen). Laadukkaassa oppimisessa olennaista on opiskelijan aktiivinen ote ja tiedon prosessointi siten, että uudet tiedot integroidaan aikaisempiin tietoihin ja että opiskelija pystyy arvioimaan oppimaansa analyyttisesti ja kriittisesti. Pelkkä opiskeltavan tiedon toistaminen tai valmiina ottaminen ei edistä laadukasta oppimista.
  2. Itsesäätely oppimisessa eli vastuun ottaminen oppimistulosten laadusta ja opiskeluprosessista. Itsesäätely sisältää oppimistavoitteiden ja osatavoitteiden asettelun ja niiden saavuttamisen varmistamisen sekä oppimisen tason varmistamisen. Tarvittaessa opiskelija pystyy oman opiskeluprosessinsa muokkaamiseen, jos aiempi toiminta ei johda tavoiteltuun lopputulokseen.
  3. Sisäinen motivaatio eli halu oppia siksi, että asia tai ala kiinnostaa itseä. Henkilökohtainen kiinnostus on pohja sisäiselle motivaatiolle. Motivaation rakentamisessa olennaista on, että opiskelija kokee mahdollisuuden vaikuttaa oppimisprosessiinsa ja kokee opiskeltavan asian merkitykselliseksi. Motivaatio rakentuu vuorovaikutuksessa oppimisympäristön kanssa.
  4. Positiiviset oppimiseen liittyvät tunteet edistävät oppimista. Tunteilla on suuri merkitys oppimisessa ja selkeä yhteys opintojen etenemisnopeuteen. Vahvat positiiviset tunteet ovat yhteydessä opiskeluprosessin sujumiseen ja opintojen etenemiseen, kun taas negatiiviset tunteet ja omien kykyjen epäileminen ovat yhteydessä opiskeluun liittyviin ongelmiin ja hitaaseen etenemiseen. Negatiiviset tunteet eivät kuitenkaan aina hidasta opintoja; joskus ne saavat yrittämään entistä enemmän tai muuttamaan opiskelutoimintoja.
  5.  Minäpystyvyysuskomukset edistävät oppimista. Minäpystyvyydellä tarkoitetaan opiskelijan henkilökohtaista arviota siitä, onko tietyssä tehtävässä onnistuminen tai tehtävän suoriutuminen mahdollista.
  6. Oppiminen on yhteisöllinen ja sosiaalinen prosessi. Oppiminen ei tapahdu vakuumissa tilassa vaan vuorovaikutuksessa sosiaalisen ja fysikaalisen ympäristön kanssa.

Esityksessäni pyrin luomaan kuvan siitä, miten yllä mainitut keskeiset oppimisen laatua edistävät tekijät ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja siitä, minkälaisia ongelmia voi syntyä opiskelijan ja hänen oppimisympäristönsä välisessä vuorovaikutuksessa.

1 thought on “Sari Lindblom-Ylänne: Oppiminen nykytutkimuksen valossa

  1. Kiitos hyvästä luennosta!

    Itseäni kiinnostaa erityisesti tunteet ja niiden vaikutus tiedon käsittelyyn, asioiden ymmärtämiseen ja oppimistuloksiin. Tunteet ovat läsnä kaikessa. Niistä vain niin harvoin puhutaan.

Comments are closed.