Historisk Tidskrift goes Sveaborg

I det senaste numret av Historisk Tidskrift för Finland (4/2011, sic!)) ingår en artikel av Sophie Litonius, “Hedersbetygelser inför samtid och eftervärld – Namngivningen av fästningsverken i Finland under Augustin Ehrensvärds tid”. Artikeln baserar sig på hennes avhandling pro gradu. Hon har studerat namnskicket både i Helsingfors/Sveaborg och i Lovisa; totalt ingick i hennes material 77 namn på fästningsverk och större försvarsanläggningar. De flesta namnen, över 90%, anknyter till personer.  Den största delen av personerna var militärer eller ämbetsmän, men givetvis förekom också medlemmar av kungahuset. I namngivningen kan man spåra Ehrensvärds sociala och professionella nätverk, fast om man vill använda moderna termer kan de också ses som den tidens “bonusbetalningar” för att sporra flitiga arbetstagare samt marknadsföring av  “sponsorer” för fästningsbygget.  Många av de personer som behandlats i vår bloggserie “Päivänsankari” går förresten att hitta i namnen på bastionerna…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *