Juha-Matti Granqvist

FM Juha-Matti Granqvist

Juha-Matti Granqvist

Doktorand i Finlands och Nordens historia vid Helsingfors Universitet. Jag forskar i Helsingfors borgerskap under perioden 1743-1808, tiden för byggandet av Sveaborg. Min infallsvinkel är socialhistorisk, en metod som sällan har använts i studier av finländskt borgerskap på 1700-talet, traditionellt har studierna gjorts ur ekonomiskt eller politiskt perspektiv. Mina centrala frågeställningar är: vilka utgjorde Helsingfors borgerskap och hur utformades det? Vilka olika grupperingar fanns inom borgerskapet på basen av skillnader i inkomst, yrkesverksamhet och social status? Vilken typ av sociala nätverk existerade bland borgerskapet? Ett speciellt drag för Helsingfors är Sveaborgs sjöfästning, vars närvaro påverkade hela staden. Vilken nytta drog borgarna i Helsingfors av fästningsbygget och dess varubeställningar? Hur försökte skydda sin näring mot konkurrens från hantverkare anställda vid fästningsbygget?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *