Pro gradu-avhandling där studerandes perspektiv står i fokus | Master’s thesis in which student perspectives are in focus

Inom SveaSusprojektet har jag (Emma Heikkilä, forskningsassistent inom projektet) jobbat med min pro gradu–avhandling som grundar sig på teorier om transformativt lärande och tidigare forskning i fenomenbaserat lärande. Avhandlingen fördjupar sig i hurdana upplevelser studenterna har haft under den valbara kursen om hållbarhet, fenomenbaserat lärande och världsarv samt hurdana reflektioner som uppstått utgående från upplevelserna. Avhandlingen är en kvalitativ fenomenologisk och hermeneutisk studie. 

I have published a blog text about my thesis in English on the GraduparaatiGraduparaden (The Masters’s Theses Parade) blog the Faculty of Educational Sciences is maintaining for increasing interest and transparency in what kind of theses are produced in the faculty.   

Foto: Emma Heikkilä

Syftet med avhandlingen är att studera hur ett fenomenbaserat synsätt kan väcka kritisk reflektion kring hållbarhet. Genom att använda fenomenbaserat lärande som tillvägagångssätt är syftet med studien att utveckla transformativt lärande om hållbarhet. Hållbarhet som begrepp är komplext och tvärvetenskapligt och kräver en bred och holistisk pedagogik. Transformativt lärande har visat sig vara populärt inom forskning om hållbarhetsutbildning. Hållbarhet är ett värdeladdat ämne, varför transformativt lärande och kritisk reflektion är lämpliga metoder för att ta itu med det. Transformativt lärande är dock utmanande och forskning har visat att lärandet inte alltid lyckas. Fenomenbaserat lärande kunde vara ett adekvat tillvägagångssätt för hållbarhetsutbildning och för transformativt lärande. Det fenomenbaserade lärandet använder sig av kollaborativt lärande, genom vilket den sociala dimensionen ökar möjligheterna till lärande. Tillvägagångssättet är lärandecentrerat, studenternas intressen styr processen och det finns utrymme för reflektion och emotioner.

Den kvalitativa, fenomenologiska och hermeneutiska studien baserar sig fem (N=5) intervjuer med studenter som deltagit i en valfri hybrid universitetskurs om fenomenbaserat lärande, hållbarhet och världsarvsundervisning. Intervjuerna genomfördes online som fenomenologiska intervjuer via Zoom och ägde rum efter avslutad kurs. Materialet analyserades med tolkande fenomenologisk analys, som är en idiografisk och induktiv analysmetod, Den var därför lämplig för att djupet i utforskandet av de studerandes upplevelser. 

Analysen resulterade i sex teman: relationer till naturen, känslor för hållbarhet, kulturell hållbarhet, hållbara studier, fenomenbaserade lärandeprocesser och känslor framkallade av kroppsliga övningar. Även om data inte gav tydliga bevis på det, fanns tecken förändringar i attityder och antaganden som kan tolkas som kritisk reflektion. Onlinedimensionen hade haft en tydlig inverkan upplevelserna flera sätt. Även om kursen väckte starka känslor och den fenomenbaserade lärandeprocessen var utmanande, resulterade det i lärande och acceptans. Resultaten ligger i linje med tidigare forskning och kan användas som stöd i framtida planering och genomförande av fenomenbaserat lärande om transformativt lärande och hållbarhet.

 

Text och bilder | text and pictures: Emma Heikkilä

Sustainability through a Phenomenon-based learning approach  – A study of student reflections

 

You can read the thesis here: Heikkilä_Emma_MastersThesis_2022

Hälsningar från Sveaborg-kursen Regards from the Suomenlinna course

Detta blogginlägg kommer att innehålla mera bilder än text för att illustrera hurdan kursen hittills varit. This blog post will contain more pictures than text to illustrate the course this year.  

Den första heldagen inleddes med att studerande fördes till en kroppslig till klippor och öppet hav genom den rosa byggnaden med konstnärsateljéer.  På klipporna fick de ta del av en workshop Andning och rytmer i naturen genom övningar uppleva naturen med hela kroppen. Workshoppen hölls av Kirsi Aarbakke.
The first full day in Suomenlinna started with a walk to the cliffs by the sea through the pink house with artist residences. Through an embodied workshop Breathing and rhythms in the nature they experienced nature by all their bodies. The workshop was held by Kirsi Aarbakke. 

Vyn från klipporna över det öppna havet.
The view from the cliffs over the open sea .  

Sveaborg är fylld med intressant arkitektur från många olika epoker, till exempel från 1700-talet då Finland var en del av Sverige samt från 1800-talet då Sveaborg var ett ryskt storfurstendöme. 
Suomenlinna is full of interesting architecture from many different époques, like from the 18th century when Finland was a part of Sweden, and from the 19th century when Finland was a Grand Duchy within the Russian Empire.  

 

Kursens studerande och lärare togs på en intressant rundvandring ledd av Minna Hanhivaara trots att det var en väldigt kall dag med hagel. Visste du att den evangeliskt-lutherska kyrkan på Sveaborg även är en fyr och har tidigare varit en Ortodox kyrka? 
The students and teachers participated on an interesting tour guided by Minna Hanhivaara even though it was a quite cold day with hails pouring. Did you know that the Evangelical Lutheran church at Suomenlinna also serves as a light house and has earlier been an Orthodox church?  

Vi fick följa med hur man restaurerar träskepp på Sveaborgs skeppsvarv som varit i bruk sedan 1700-talet. 
We had the chance of watching the ongoing restauration on the shipyard that has been in use since the 18th century.

 

Rundvandringen fortsatte till många nya ställen som flera personer som varit många gånger tidigare på Sveaborg inte kände till.  
The tour revealed many new places and information many persons who had visited Suomenlinna several times before did not know about.    

Föreläsningarna hålls i ett mycket atmosfäriskt utrymme som heter Smedjesalen. 
The lectures are held in a very atmospheric venue called Pajasali hall.  

Under den andra dagen fick studenterna synliggöra estetiskt hurdan färgpalett man får av naturens färger redan i april. Detta var en övning i en utomhusworkshop om biodiversitet på Sveaborg ledd av Marco Barroca-Paccard, Lili-Ann Wolff och Martina Aaltonen. 
During the second day the students were invited to make the colours of the April-nature visible. This was a task during an outdoors workshop about Biodiversity in Suomenlinna held by Marco Barroca-Paccard, Lili-Ann Wolff and Martina Aaltonen.  

Studenterna fick också gå ut och bonga fåglar. Utanför Smedjesalen kunde man genast få syn på knölsvanar och många fler fågelarter sågs och hördes när studenterna gick ut för att aktivt söka efter dem. Tips för alla fågelskådningsintresserade: du kan ladda ner applikationer till din telefon för att lättare känna igen fåglar baserat på utseende och läten. Applikationerna heter Merlin och BirdNET
The students also watched birds. Outside Pajasali hall one could immediately find mute swans and the students found many more species when they went out to actively look for and listen to them. A tip for all interested in birdwatching: there are adequate applications to be downloaded to your smart phone for recognising the birds and their sounds. The apps are Merlin and BirdNET. 

 

 

Trots att vädret varit ganska kallt, har det varit givande och intressanta kursdagar. 
It has been very worthwhile and interesting course days, even though the weather has been cold.  

 

Text: Emma Heikkilä & Lili-Ann Wolff

Pictures: Emma Heikkilä

Sveaborg kursen aktuellare än någonsin | The Suomenlinna course more current than ever

This is a bilingual text in Swedish and English. For the English version, please scroll down.

SveaSus kursen Fenomenbaserat lärande på Sveaborg: Hållbarhet och världsarv går denna vår av stapeln för tredje gången. Kursen ordnas denna vår i huvudsak på Sveaborg, vilket alla lärare ser fram emot! Kursen har varit populär och är detta år fullsatt. I år arrangeras kursen som tvåspråkig på svenska och engelska.  

Också detta år kommer kursen att innefatta tre hela dagar på Sveaborg samt workshoppar ledda av SveaSus teamet samt gästande lärare från Finland, Australien och Kanada. Workshopparna kommer att handla om improvisation samt den kroppsliga relationen till naturen. För övrigt kommer kursdeltagarna att få ta del i ett audiovisuellt fenomenbaserat projekt som kallas digital storytelling. Deltagarna får då gruppvis utgå från fenomen i anknytning till hållbarhet och världsarv och skapa egna berättelser i audiovisuell form.  

Foto | Photo by Wilhelm Blomberg

Kursen försiggår mestadels utomhus i världsarvet Sveaborg. Orsaken till att Sveaborg ingår i UNESCO:s världsarvslista är att platsen är en av världens största sjöfästningar. De åtta öarna som tillhör Sveaborg kallas också “Nordens Gibraltar” och “Viapori”. Det finska namnet är Suomenlinna. Fästningen har fått världsarvsstatus på grund av sin militärarkitektur och har lytt under tre regimer: Sverige, Ryssland och Finland. Sveaborg är också intressant natur och platsen har bebotts sedan 1700-talet. Där har krig ägt rum, men också sjukdomar, fattigdom och mycket annat har hört till det dagliga människolivet. Det har dessutom varit en plats för kontemplation, skratt, lycka och hopp. I dagens värld där ohållbarhet är ett faktum, och i ett Europa som befinner sig i krig, kan platsen väcka många olika tankar och känslor. Detta gör årets kurs till en utmaning. 

På kursen försöker vi förena historia, nutid och framtid genom ett lärande som förenar kognitiv kunskap med kroppsliga och emotionella erfarenheter. Därför har vi såväl didaktiker med olika ämnesbakgrund som dansare och konstnärer med bland lärarna, och lärandet ses som en gemensam resa både inåt och utåt med målet riktat mot en bättre framtid. 

 

ENG

The SveaSus course Phenomenon-based learning in Suomenlinna: Sustainability and World Heritage will be arranged for the third time this spring. The course takes place IRL in Suomenlinna, which all the teachers are looking forward to. This year the course is bilingual using the languages Swedish and English.  

Also, this year the course includes three whole days in Suomenlinna with workshops by SveaSus teachers and guest teachers from Finland, Australia and Canada. The topics of the workshops are mainly improvisation and embodied nature relations. The students also take part in phenomenon-based digital storytelling projects. The students are divided in groups that choose phenomena related to sustainability and World Heritage. They create audio-visual stories based on the phenomena.  

Foto| Photo by Wilhelm Blomberg

The course takes place mainly outdoors in the Suomenlinna World Heritage Site. The reason to why Suomenlinna is included in the UNESCO’s World Heritage list is because the site is one of the world’s largest sea fortresses. The eight islands that belong to Suomenlinna are also called the “Nordic Gibraltar” and “Viapori”. The Finnish name is Suomenlinna.  The site has been granted World Heritage status due to its military architecture and it has been led by three regimes: the Swedish, the Russian and the Finnish. Suomenlinna with its interesting nature has been inhabited since the 18th century. It has been an area for  wars, but also diseases, poverty and other occurrences that relate to human life. It has also been a place of laughter, happiness and hope. In an unsustainable world of today and a Europe, which once again is a war zone, Suomenlinna can provoke many thoughts and emotions. We have to face new challenges. 

During the course, we try to unite views of history, present time and future through a learning that combines cognitive knowledge with physical and emotional experiences. Therefore, educators with various subject backgrounds as well as dancers and artists are included among the teachers. Thus, learning is seen as a joint journey both inwards and outwards aiming at a better future. 

 

Emma Heikkilä & Lili-Ann Wolff