Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Väestötieteen Yhdistys ry, ruotsiksi Demografiska Föreningen i Finland rf, epävirallisesti englanniksi Finnish Demographic Society, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää väestötieteen ja muun väestöntutkimuksen harjoittamista sekä olla väestöntutkijoiden ja muiden väestökysymyksistä kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tukee jäsentensä väestökysymyksiin liittyvää tutkimustyötä, toimeenpanee esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä edistää muullakin vastaavalla tavoin jäsentensä ammattitaidon kohottamispyrkimyksiä; harjoittaa julkaisutoimintaa ja on yhteistyössä muissa maissa toimivien vastaavien yhdistysten kanssa. Suomen Väestötieteen Yhdistys on Pohjoismaisen Väestötieteen Yhdistyksen (Nordic Demographic Society) jäsenyhdistys.

3 § Yhdistyksen jäseneksi pääsee väestöntutkija tai muu väestökysymyksistä kiinnostunut henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta hyväksyy. Jäsen suorittaa kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka yhdistyksen vuosikokous määrää. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsenen, joka ei kahdelta vuodelta ole maksanut hänen suoritettavakseen kuuluvaa jäsenmaksua, voi johtokunta päätöksellään katsoa eronneeksi.

4 § Yhdistyksen toimintaa johtaa johtokunta, johon kuuluvat toimintavuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja enintään kuusi muuta jäsentä. Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Johtokunta nimeää järjestäytymiskokouksessaan rahastonhoitajan. Mikäli hän ei ole johtokunnan jäsen, hänelle annetaan oikeus osallistua johtokunnan kokouksiin ilman äänioikeutta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä jonkun muun johtokunnan jäsenen kanssa tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun johtokunnan jäsenen kanssa. Maksumääräyksissä yhdistyksen nimen kirjoittaa rahastonhoitaja yksin.

6 § Tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on annettava viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta yhdistyksen tilintarkastajille, joiden tulee antaa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta yhdistykselle osoitettu kirjallinen kertomus toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta.

7 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen maaliskuun loppua. Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat: 1) johtokunnan kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä vuodelta, 2) tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja toimihenkilöille, 3) toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely sekä jäsenmaksun määrääminen seuraavalle vuodelle, 4) puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja muiden johtokunnan jäsenten sekä kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali seuraavaksi toimintavuodeksi.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Yhdistyksen kokouksesta ilmoitetaan jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse. Vuosikokouksesta ja kokouksesta, jossa käsitellään yhdistyksen sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista, tämä ilmoitus on tehtävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta ja muista kokouksista vähintään neljä päivää ennen kokousta.

9 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava yhdistyksen päämääriä edistäviin tarkoituksiin. Purkamispäätöksen tekevä kokous määrää tarkemmin varojen käytön.