Julkaisut

JULKAISUT JA RAPORTIT

Tervetuloa selaamaan TAIKA-hankkeen verkkomuotoon toimitettuja julkaisuja ja raportteja. Julkaisut on lueteltu ilmestymisjärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan.

TAIKA-hankkeen julkaisemaan videomateriaaliin pääset tutustumaan TAIKA-hankkeen YouTube-kanavalla.

 

2013

JULKAISU:
TAIDETTA TYÖELÄMÄÄN – Valtakunnallisen TAIKA-hankekokonaisuuden toimenpiteet ja tulokset

Anu-Liisa Rönkä (toim.), Pekka Korhonen, Minna Liski, Pälvi Rantala, Eila Sainio ja Elise Vanhanen.

TAIKA-hankekokonaisuuden (2008–2013) tehtävänä oli edistää ja tutkia taidelähtöisten menetelmien käyttöä työelämässä. Yhteenvetoraportti kuvaa hankekokonaisuuden vaikutuksia toimintaan osallistuneissa työyhteisöissä, hankkeen toteutuspaikkakunnilla, taidetoiminnan vaikutuspiirissä olevilla toimialoilla ja kansallisella tasolla.

Taidetta työelämään

Liite 1 Yhteistyötarinat
Liite 2 Tutkimusryhmän toiminta
Liite 3 Alku- ja loppukartoituskysely, tuloksia
Liite 4 Esimieskysely

 

JULKAISU:
TAIDE JA TYÖ – Rakenteita ja osaamista

Pekka Korhonen, Riitta Pasanen-Willberg ja Ilkka Kuhanen.

Taide ja työ -artikkelikokoelma käsittelee kahta taiteen ja työelämän yhdistämiseen liittyvää perustekijää, rakenteita ja osaamista. Rakenteilla tarkoitetaan mm. taiteen ja työelämän yhdistäviä menetelmiä. Osaaminen puolestaan liittyy niin työelämän kuin taiteilijankin toimenkuvan muutoksiin.

Taide ja työ

 

JULKAISU:
“EI TARVITTUKAAN PARASETAMOLIA” – kuvauksia mentoroinnista ja taidetoiminnasta hoivassa

Teos on kuvaus siitä, miten käänteis-, vertais- ja asiantuntijamentoroinnilla tuettiin taidelähtöisten menetelmien juurruttamista sosiaali- ja terveysalojen arkeen ja siellä työskentelevien työntekijöiden toimenkuviin. Julkaisu kuvaa myös taiteen ammattilaisten asettumista uudenlaisiin toimintaympäristöihin.

Mentorointiprosessissa testattiin mentoroinnin nelikenttämallia, jossa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä taiteen ammattilaiset toimivat erilaisissa mentorin positioissa suhteessa toisiinsa.

Mukana prosessissa oli neljä taiteen ammattilaista, Helsingin kaupungin sosiaaliviraston työyhteisöjen työntekijöitä ja Helsingin seurakuntayhtymän työntekijöitä, myös asukkaiden ja asiakkaiden ääntä kuullaan välillisesti.

Julkaisun ovat toimittaneet lehtorit Kirsti Nieminen ja Eila Sainio Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Julkaisu on tuotettu TAIKA (Taide työelämän laadun ja innovaatiokyvykkyyden kehittäjänä 2011-2013) -hankkeessa, joka kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen ESR-kehittämisohjelmaan Innovaatio ja osaamisjärjestelmien kehittäminen. Kehittämisohjelman rahoittava viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Julkaisussa on artikkeli myös Turussa toteutuneen Osaamispuu-hankkeen näkökulmasta.

Kirjan kuvitus on runsas ja kertoo tekstien ohella omaa kieltään taidelähtöisten menetelmien vaikutuksesta.

Lisätietoja: Eila Sainio (sähköposti: etunimi.sukunimi@diak.fi)

Ei_tarvittukaan_parasetamolia

 

PREZI-ESITYS:
TAIKA-hankkeen prosessianalyysi

TAIKA-hankkeen projektiryhmä analysoi omaa projektitoimintaansa ja työprosessiaan. Kokemuksia tehtiin näkyväksi taiteen menetelmiä käyttäen mm. kirjoittamalla, kertomalla ja valokuvaamalla.

Projektiorganisaatio poikkeaa huomattavasti perinteisestä organisaatiosta ja linjaesimiestyöstä. TAIKAn projektiryhmä nähtiinkin esimerkkinä verkostomaisesta työyhteisöstä, joka on tulevaisuudessa yhä useammin työntekijöiden ensisijainen työyhteisö.

Hankkeen aikana kertyneestä omaan prosessiin liittyvästä materiaalista tuotettiin Prezi-esitys.

PREZI-ESITYKSEEN

 

JULKAISU:
TAITEESTA TOISEEN. Taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia

Taidelähtöiset menetelmät ovat tulleet osaksi työelämän kehittämistä mutta Suomessa niiden vaikutuksia on tutkittu vasta vähän. 7.11.2013 ilmestynyt tutkimusjulkaisu esittelee uutta tutkittua tietoa taidelähtöisillä menetelmillä aikaansaaduista vaikutuksista ja taidelähtöisten menetelmien käytöstä työkontekstissa.

Pälvi Rantalan ja Satu-Mari Janssonin toimittama teos TAITEESTA TOISEEN. Taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia kokoaa yhteen ajatuksia, ideoita, kokemuksia ja tietoa taidelähtöisestä toiminnasta työelämässä. Monitieteinen tutkijaryhmä lähestyy artikkeleissaan aihetta eri tulokulmista, yhdistäen erilaisia taidelähtöisiä menetelmiä, teoreettisia näkökulmia ja tieteen ja taiteen keinoja.

Tutkijaryhmä on työskennellyt valtakunnallisessa TAIKA-hankkeessa (OKM / ESR) ja tutkinut siinä taidelähtöisen toiminnan vaikutuksia työyhteisöissä, yksilöissä ja organisaatioissa. Julkaisun kirjoittajat ovat tanssija-tutkija Kirsi Heimonen, teatteria hyödyntävä työyhteisövalmentaja Satu-Mari Jansson, tohtoritutkija, kulttuurihistorioitsija-yhteiskuntatieteilijä Pälvi Rantala sekä kuvataidekasvatuksen professori Mirja Hiltunen.

Teoksen artikkelit tekevät näkyväksi sitä, millaisia vaikutuksia taidelähtöisellä toiminnalla on saavutettu työyhteisöissä. Monitieteinen tutkijaryhmä pohtii myös sitä, millaisin keinoin taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia voidaan tutkia, ja mitä erilaiset tulokulmat tuovat vaikutusten tutkimukseen – miten ne ylipäänsä sopivat samaan teokseen.

Artikkelikokoelma on julkistettu Työelämän tutkimuspäivillä 7.11.2013 Taiteet ja työelämä -työryhmässä. Kirja julkaistaan sekä paperisena että pdf-verkkojulkaisuna.

Taiteesta_toiseen

 

2012

JULKAISU:
Uutta osaamista luomassa. Työelämän kehittäminen taiteen keinoin.

Toim. Pälvi Rantala ja Satu-Mari Korhonen. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 61.

Uutta osaamista luomassa – Työelämän kehittäminen taiteen keinoin -julkaisun tavoitteena on osallistua keskusteluun työelämän tulevaisuudesta ja myös tarjota ratkaisuja siihen, miten tulevaisuuden työelämää voisi taiteen keinoin kehittää.

Uutta_osaamista_luomassa

2011

RAPORTTI:
TAIKA – Taide kohtaamisalustana sektorirajat ylittäville kulttuurisille innovaatioille. Loppuraportti.

Valtakunnallinen TAIKA-hanke vei taiteeseen perustuvia menetelmiä työelämään vuosina 2008-2011. Taidehankkeita on aiemmin suunnattu esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan asiakkaille, mutta TAIKA tarjosi nimenomaan työntekijöille mahdollisuuden osallistua taidelähtöisiin työpajoihin. Tavoitteena oli juurrutta menetelmia hoitoalan arkeen ja viedä taiteellisia menetelmiä myös muille työelämän sektoreille, sosiaali- ja terveysalan ulkopuolelle. Lopullisena tavoitteena oli mallintaa menetelmien käytön prosessia työpaikoilla.

TAIKA I -hankkeen loppuraportti on julkaistu kesäkuussa 2011.

 

JULKAISU:
Taide käy työssä. Taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöissä.

Toim. Anu-Liisa Rönkä, Ilkka Kuhanen, Minna Liski, Saara Niemeläinen, Pälvi Rantala. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisuja, sarja C, osa 75.

Mitä tapahtuu, kun taide käy työssä? Käykö taide työmenetelmäksi? Vai käykö se työstä?

Taide käy työssä -artikkelikokoelman kirjoitukset ottavat osaa ajankohtaiseen keskusteluun, jossa kulttuuria ja taidetta tarkastellaan uudesta näkökulmasta. Tarkastelun kohteena on taiteen mahdollisuus edistää hyvinvointia työssä ja elämässä yleensä.

Valtakunnallisen TAIKA-hankkeen aikana taide kävi työpaikoilla ja järjesti lukuisia työpajoja. Menetelmät pohjautuivat draamaan, kuvataiteeseen, käsityöhön, musiikkiin, sanataiteeseen, tanssitaiteeseen ja valokuvaukseen. Taide käy työssä -kokoelman artikkelit kertovat työpaikan taide-elämyksistä taiteilijoiden, työpajanohjaajien, esimiesten ja hankkeen tutkijoiden äänellä.

Taide_kay_tyossa

ESITE:
TAIKA shortly in english

The Arts developing Quality and Innovation Capabilities in Working Life

Taika_in_English

 

 

2010

 

JULKAISU:
Ihmisen kokoinen kehitys. Taide ja kulttuuri hyvinvoinnin katalysaattoreina Lapissa.

Toim. Pälvi Rantala, Aini Linjakumpu, Sandra Wallenius-Korkalo, Eliza Kraatari. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 59.

Lapin yliopiston yhteiskuntatutkimuksen laitoksella toteutetun TaikaLappi-osahankkeen raportissa nostetaan esiin taiteen ja kulttuurin merkitystä ja hyvinvointivaikutuksia pohjoisen yhteisöille. TaikaLappi-hankkeen tavoitteena on ollut korostaa taiteen, kulttuurin ja taideteollisuuden sosiaalisia, yhteisöllisiä ja taloudellisia merkityksiä.

Kirjoittajat: FT Pälvi Rantala, YTT Aini Linjakumpu, YTM Sandra Wallenius-Korkalo ja Tait.kand., yht.yo Eliza Kraatari.

Ihmisen_kokoinen_kehitys

Leave a Reply

Your email address will not be published.