Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017

Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat Taso ry

University of Helsinki

Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat

Taso ry

PL 54, 00014 Helsingin Yliopisto https://blogs.helsinki.fi/taso-ry/ taso-hallitus@helsinki.fi

 

Hallitus 2017

Puheenjohtaja – Karoliina Johnsson

Varapuheenjohtaja ja IT-vastaava – Janne Kähkönen

1. Opintovastaava ja HOL-vastaava – Minna Majaniemi

2. Opintovastaava ja YHMU-vastaava – Vilma-Lotta Pajala

Taloudenhoitaja – Riikka Haukka

Sihteeri, kansainvälisyys- ja ISHA-vastaava – Inka Länsimäki

Urheilu- ja virkistysvastaava – Jaakko Rahko

Ympäristö-, yhdenvertaisuus ja alumnivastaava – Olivia Lehmuskallio

Kulttuurivastaava ja tiedottaja – Venla Karonen

Suhde- ja työelämävastaava – Jasmiina Driksna

Irtolaisen toimituskunta: Salla Hokkanen, Vilma-Lotta Pajala ja Aleksi Järvinen

 

Yleistä toiminnasta

Vuonna 2017 Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat Taso ry jatkaa aktiivista työtä edustaessaan talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoita oppiaineemme, Yhteiskuntahistorian osaston, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen, Valtiotieteellisen tiedekunnan sekä Helsingin yliopistonkin piirissä. Taso ry:n suhteellisen pienen koon vuoksi ainejärjestölle tulee jatkossakin olemaan tärkeää järjestön näkyvyys ja toiminnan jatkuvuus. Taso ry:n toimintaa tullaan tänäkin vuonna toteuttamaan pitkälti yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa, unohtamatta tietenkään oman oppiaineen opiskelijoita. Taso ry haluaa toimia tukena jäsenistölleen sekä valvoa talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoiden etuja. Tämä näkyy etenkin opintoasioiden tiedottamisena sekä työelämään liittyvänä toimintana.

Iso pyörä jatkaa pyörimistään ja Taso ry:lle on ensisijaisen tärkeää edistää suhteita yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman oppiaineiden ainejärjestöihin Polho ry:seen, Keho ry:seen ja Mana ry:seen. Aiomme kuluvan vuoden aikana yhtenäistää toimintaamme ja luoda järjestöjen välille yhteishenkeä. Tämä toteutetaan järjestämällä yhteisvoimin monenlaisia tapahtumia. Kevään yhteisiin tapahtumiin kuuluu virkistystoimintana kaudenavajaiset, sitsit, pääsiäistapahtuma, vapputapahtuma ja kauden päättäjäiset. Suunnitteilla on kuitenkin myös mm. opintoihin ja työelämään liittyviä tapahtumia. Fuksisyksyn tapahtumat tullaan suunnittelemaan yhdessä aikaisin ja järjestämään mahdollisimman moni tapahtuma yhdessä.

Yhteistä toimintaa varten ainejärjestöt muodostavat toimikunnan, jossa yhmu-asioita pohtivat Taso ry:n osalta järjestön puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä uudistusta varten luotu yhmu-vastaava. Toimikunnassa tullaan suunnittelemaan yhteisiä asioita, ja se tulee olemaan jäsenistölle avoin. Toimikunta luodaan erityisesti fukseja silmällä pitäen, jotta uudet fuksit voivat identifioitua johonkin ja päästä jo suoraan syksyllä vaikuttamaan ainejärjestöjen toimintaan. Toimikuntaa voidaan myöhemmin tarvittaessa käyttää uuden järjestön perustamisen suunnittelemista varten. Toimikunnan tarkka muoto ja tarkoitus tarkentuu vielä kevään aikana, ja vinkkejä toimikunnan pyörittämiseen tullaan kysymään esimerkiksi Kannunvalajilta sekä samankaltaisessa tilanteessa olevalta VOO ry:ltä ja Media ry:ltä.

Koulutusuudistuksen myötä Taso ry haluaa kiinnittää tarkasti huomiota opiskelijoiden edunvalvontaan ja opintoasioihin. Uudistus tulee olemaan mittava eikä sen tärkeyttä ja vaikutusaluetta tule vähätellä. Sitä paremmalla syyllä koulutusohjelman ainejärjestöjen, toimikuntien, puheenjohtajien sekä opintovastaavien ja hallinnon opiskelijaedustajien välinen kommunikointi ja yhteinen suorituskyky tulee olla ajan hermolla. Näiden toimijoiden täytyy lisäksi olla hyvin yhteydessä yliopiston henkilökunnan kanssa. Henkilökunnan ja opiskelijoiden välistä suhdetta huolletaan opiskeluajan ulkopuolella esimerkiksi yhteisillä pikkujouluilla, oppiainekahveilla sekä pihapelipäivällä.

Taso ry jatkaa tänäkin vuonna tiiviisti laadukasta yhteistyötä muiden historian opiskelijoiden sekä valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kanssa. Taso ry on HOL:n eli Historian Opiskelijoiden Liiton jäsen, ja aikoo osallistua yhteiseen toimintaan tänäkin vuonna muiden historia-aineiden opiskelijoiden kanssa Helsingin yliopiston sisä- ja ulkopuolella. Kansainvälisyyttä Taso ry:n suhteisiin tuo puolestaan International Students of History

Association, ISHA Helsinki, jonka 2017 kesäseminaarin järjestelyihin Taso ry tulee osallistumaan. Valtiotieteellisen tiedekunnan sisällä Taso ry haluaa ylläpitää suhteita kaikkiin valtiotieteellisen tiedekunnan ainejärjestöihin, ja tämä näkyy erityisesti osallistumalla Kannunvalajat ry:n tapahtumiin sekä toimikuntiin. Taso ry:n hallitus haluaa myös omalla esimerkillään kannustaa jäsenistöään osallistumaan Kannunvalajien toimintaan. Kansainvälisyydestä huolehditaan myös valtiotieteiden saralla tekemällä yhteistyötä kansainvälisten opiskelijoiden järjestön CISSI ry:n kanssa.

Ensisijaista Taso ry:n toiminnassa on myös jatkossa järjestää mahdollisimman monipuolisesti ja helposti lähestyttäviä tapahtumia, jotta kaikille opiskelijoille löytyisi hauskaa ja mieluisaa tekemistä. Opiskelun ulkopuolinen tapahtuma ja tapahtumat ovat tärkeitä kanavia opiskelijatovereihin tutustumisessa, ja Taso ry haluaa varmistaa, ettei kukaan tunne itseään vasten tahtoaan ulkopuoliseksi. Tämä saavutetaan hallituslaisten esimerkillä, monipuolisella tiedottamisella sekä yhdenvertaisuusvastaavan ja koko hallituksen yhteistyön muodostamalla turvaverkolla, joka on avoin kaikille. Taso ry tiedottaa toiminnastaan sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram), sähköpostilla, Taso ry:n kotisivuilla sekä ainejärjestölehti Irtolaisessa. Monen tiedotuskanavan yhtäaikaisella käytöllä tavoitamme mahdollisimman suuren osan jäsenistöstämme. Myös Taso ry:n kokouksiin on mahdollista tuoda omia ideoitaan sekä antaa palautetta hallitukselle, sillä kokouksemme ovat kaikille avoimia.

Vuonna 2017 hallitus pyrkii edistämään ja kehittämään työelämä- ja alumnitoimintaa. Taso ry aikoo jatkaa tiivistä yhteistyötä yhteiskuntahistorian alumnien, alumnijärjestö Yhistyksen, kanssa järjestäen erilaisia eksursioita, työelämäiltoja ja alumnisitsit, joka on ollut toimiva väylä alumnien ja jäsenten välisessä suhteiden luomisessa. Työelämä- ja alumnitoiminta on tärkeää erityisesti opinnoissaan jo pidemmällä oleville opiskelijoille, mutta myös opintonsa vasta aloittaneille opiskelijoille tämä on tärkeä väylä mahdollisten uramahdollisuuksien kartoittamiseen.

Vuoden 2017 syksyn fuksit tullaan muutoksista huolimatta toivottamaan Taso ry:n puolesta samalla lämmöllä tervetulleiksi kuin aikaisempina vuosina. Opintomuutosten vuoksi on entistä tärkeämpää pitää huolta opiskelijoiden integroitumisesta ja fuksisyksyn sujuvuudesta. Taso ry:n hallitus on aktiivisesti mukana järjestämässä ja osallistumassa fuksisyksyn tapahtumiin, ja tekee yhteistyötä opiskelija- ja opettajatuutoreiden kanssa. Fuksisyksyn tapahtumia tullaan järjestämään yhteisvoimin Keho ry:n, Mana ry:n ja Polho ry:n kanssa, ja ajatuksena olisi muodostaa järjestöjen aikaisemmista tapahtumista monipuolinen kokonaisuus. Tällä tapaa voimme muutoksista huolimatta kunnioittaa fuksisyksyn perinteitä. Toimimalla aktiivisesti syksyn ajan innostamme uusia opiskelijoita osallistumaan Taso ry:n toimintaan, mikä on erittäin tärkeää järjestön toiminnan jatkuvuuden kannalta. Vuosikokouksessa esitetyn sääntömuutoksen myötä kaikki uuden opintokokonaisuuden opiskelijat ovat tervetulleita Taso ry:n jäseniksi.

Uusi hallitus on perehdytetty tehtäviinsä edellisten vuosien tapaan vanhojen toimijoiden puolesta, mikä mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden sekä hiljaisen tiedon siirtymisen toimijoiden välillä. Useat perehdytykset on myös pidetty yhdessä Polho ry:n vastaavien kanssa. Olemme myös hyödyntäneet HYY:n ja Kannunvalajien monipuolista

perehdytystarjontaa. Perehdytysten lisäksi järjestön puheenjohtaja on pitänyt jokaisen hallituslaisen kanssa keskusteluhetken heidän tavoitteistaan, toiveistaan ja kysymyksistään hallitusvuotta ajatellen. Samanlainen keskusteluhetki on myös suunnitteilla syksylle.

Myöskään hallituslaisten hyvinvointia ja jaksamista vuoden aikana ei tule unohtaa, minkä vuoksi suunnitteilla on myös hallituslaisille virkistystoimintaa. Yhteiset hetket hallituslaisten kesken luovat yhteishenkeä ja luottamusta, mikä on järjestötoiminnassa ehdotonta. Esimerkki hallituksen virkistäytymisestä ja ryhmäytymisestä on heti tammikuussa järjestetyt pizzailtamat Polho ry:n, Keho ry:n ja Mana ry:n hallituslaisten kanssa. Hallituslaisten jaksamisesta tullaan myös huolehtimaan järjestön kokouksissa käymällä lyhyesti läpi jokaisen hallituslaisen jaksamisen tilaa. Järjestön toiminnasta tullaan kyselemään palautetta jäsenistöltä vuoden päätteeksi toiminnan mahdollista kehittämistä varten.

Lähempi tarkastelu aloittain:

Talous

Taso ry nojaa taloudenhoidossaan tarkkuuteen ja suunnitelmallisuuteen. Taloustilannetta tarkkaillaan jatkuvasti, jotta sen ajankohtaisesta tilanteesta pysytään kärryillä läpi vuoden. Rahankäyttöä suunnitellaan tarkoin ja harkitusti, jotta turhia kuluja saadaan vältettyä ja jotta enemmän varoja jää ainejärjestölle ja sen jäsenille merkityksellisen toiminnan sekä mahdollisten yllättävien menojen rahoittamiseen. Täsmällinen ja loppuun asti mietitty budjetointi on Taso ry:n taloudenhoidon keskeisimpiä periaatteita.

Eniten kuluja Taso ry:lle syntyy ainejärjestölehti Irtolaisen julkaisemisesta sekä urheilutoiminnasta (viikoittainen sisäliikuntavuoro Polho ry:n kanssa). Irtolaisen kustannuksia on normaalisti katettu ainejärjestölehdelle myönnettävällä järjestölehtituella. Tänä toimivuonna uutta järjestölehtitukea ei ole kuitenkaan saatavilla, sillä viime vuoden tuki ei tullut aikanaan käytetyksi. Täten lehteä rahoitetaan jo viime vuonna saaduilla tuilla. Lisärahoitusta Irtolaisen toimittamiseen yritetään saada etsimällä lehdelle sponsoreita. Irtolaisen ja urheilutoiminnan lisäksi varoja kuluu paljolti myös vuoden mittaan järjestettäviin lukuisiin tapahtumiin. Syntyneitä menoja rahoitetaan muun muassa joissakin tapahtumissa esiintyvillä osallistujamaksuilla sekä erilaisten oheistuotteiden (kuten haalarimerkkien ja laulukirjojen) myynnillä. Lisäksi vuonna 2017 aletaan järjestelmällisesti varautua vuonna 2018 edessä siintääviin Taso ry:n 50-vuotisjuhliin säästämällä varoja kyseisiä vuosijuhlia varten.

Perusteellisen ja huolellisen taloudenhoidon voi odottaa pitävän Taso ry:n taloustilanteen vastaisuudessakin stabiilina ja ruodussa menneiden vuosien tavoin. Odotettavissa on lisäksi, että vuoden 2017 aikana saadaan säästettyä tarpeeksi varoja vuoden 2018 vuosijuhlia silmällä pitäen.

Virkistys

Tulevan vuoden virkistystoiminnassa keskiössä on tapahtumien laajentaminen yhmu-yhteisöä koskeviksi. Heti kauden avajaisista alkaen integroitumista yhmu-ainejärjestöjen kanssa lähdetään ajamaan isompaa yhteistyötä kohti. Sitsejä sekä vuodenaikakohtaisia tapahtumia kuten fuksisyksyn ohjelmaa järjestetään aikaisemman Polho ry:n ja Taso ry:n muodostaman kombon sijaan kaikkien neljän järjestön, eli myös Keho ry:n ja Mana ry:n, kesken. Pyrimme aktivoimaan tapahtumiin kaikista ainejärjestöistä osallistujia, etenkin pienemmistä, joissa tapahtumien järjestämistä on estänyt pieni osallistujamäärä.

Vuodelle 2017 tulevia tapahtumia ovat tietenkin kaudenavajaiset sekä -päättäjäiset ja Taso ry:n yksin järjestämät syntymäpäivä- ja syyssitsit. Uudempiin tapahtumakonsepteihin kuuluu esimerkiksi yhteislähtö muiden ainejärjestöjen kanssa Helsinginkadun approon. Uuden lukukauden alkaessa tulevana syksynä järjestetään perinteisiä fuksitapahtumia kuten fuksisuunnistus ja -mökki, sekä tietenkin fuksiaiset, mutta tällä kertaa pitkälti isommalla skaalalla yhmu-järjestöjen kesken. Omien sekä yhmu-tapahtumien lisäksi ainejärjestön opiskelijakunta aikoo ottaa osaa Kannunvalajien sekä HYY:n tapahtumiin kuten aikaisempinakin vuosina.

IT

Edellisten vuosien tapaan verkkoviestintä tulee olemaan myös vuonna 2017 merkittävä osa järjestön toimintaa. IT-vastaava tulee huolehtimaan järjestön verkkosivuista ( https://blogs.helsinki.fi/taso-ry/ ), sähköpostilistan toimivuudesta sekä osaksi myös järjestön sosiaalisen median kanavista (Facebook, Instagram, jne.).

Tiedottaminen on pääasiassa sähköistä, joten sähköpostilistan ylläpito on tärkeätä järjestön toiminnan onnistumiseksi. Sähköpostilista pyritään pitämään kunnossa erilaisten suodattimien avulla roskapostien varalta, jotta järjestön jäsenet eivät saa mitään mitä eivät tilaa. Järjestön verkkosivut tullaan päivittämään vuoden 2017 mukaan säännöllisesti, jotta jäsenet pysyvät mukana järjestön ohjelmassa ja aktiivisille toimijoille annetaan mahdollisuus liittyä mukaan esimerkiksi järjestön hallituksen kokouksiin, jotka ovat avoimia kaikille. Verkkosivujen ylläpito ja edustavuus on tärkeätä, koska se antaa järjestön jäsenille ja ulkopuolisille henkilöille mahdollisuuden nähdä järjestön sisäpuolelle. Tämän lisäksi verkkosivuilla julkaistaan myös Taso ry:n virallisen lehden, Irtolaisen, nettiversio.

Sosiaalisen median päivittäminen kuuluu osaksi IT-vastaavan, osaksi järjestön hallituksen jäsenten vastuulle. Sosiaalisen median kautta informaatio tulee nopeasti sovelluksiin, joita ihmiset käyttävät päivittäin ja järjestön toiminta pysyy osana jokapäiväistä elämää.

Suhteet & YHMU

Taso ry:n tavoite on pitää yllä hyviä suhteita Valtiotieteellisen tiedekunnan muiden ainejärjestöjen sekä Helsingin yliopiston ja ympäri Suomea olevien historia-aineiden opiskelijoiden kanssa.

Jatkamme monipuolista yhteistyötä Polho ry:n kanssa, joka yhdessä Taso ry:n kanssa muodostaa Yhteiskuntahistorian eli Yhiksen opiskelijoiden tiiviin yhteisön. Yliopistolla käynnissä olevan Iso Pyörä uudistuksen myötä pyrimme erityisesti lähentämään suhteita Yhteiskunnalliseen muutokseen kuuluvien ainejärjestöjen (Keho,Mana, Polho ja Taso) kanssa sekä kehittää tulevaa yhteistyötämme ainejärjestöjen yhdistyessä. yhmu- hallitusten sekä ainejärjestöjen välistä tiiviimpää yhteistyötä on jo heti alkuvuodesta pyritty lisäämään erilaisten tulevien tapahtumien ja kokousten suunnittelulla.

Vuodelle 2017 hallitukseen on valittu yhmu—vastaava huolehtimaan oppiaineuudistukseen liittyvistä käytännön asioista. Yhteisiä tapahtumia kolmen muun YHMU-aineen kanssa tullaan järjestämään jo keväällä opiskelijoiden ryhmäytymiseksi. Erityisen tärkeitä ovat kuitenkin syksyn 2017 fuksit, joiden integroitumisesta oppiaineeseen ja tiedekuntaan huolehditaan muiden ainejärjestöjen yhmu-vastaavien sekä tutorien kanssa. Integroitumista ja suunnittelua toteutetaan yhteisen toimikunnan avulla, jossa fuksien on syksyllä mahdollista päästä suunnittelemaan yhdessä yhmu-vastaavien ja puheenjohtajiston kanssa erilaisia yhteisiä tapahtumia.

Taso ry pyrkii myös lähentämään suhteita muihin Kannunvalajien alaisiin ainejärjestöihin muun muassa suhde- ja virkistysvastaavien toimikunnan välityksellä. Eri ainejärjestöjen välistä yhteistyötä edistävät esimerkiksi urheilutapahtumat sekä muut virkistystapahtumat. Pidämme tärkeänä lämmitellä suhteita kansainvälisiin järjestöihin Kute CISSI ry:seen, jonka kanssa tulemme järjestämään yhteistä toimintaa. Aiempien vuosien tavoin pidämme yllä suhteita ISHA Helsinkiin ja järjestö toimii myös linkkinä historian opiskelijoihin muissa Euroopan maissa. Kansallisella tasolla suhteiden hoito muihin historian opiskelijoihin Suomessa hoidetaan Historian opiskelijoiden liiton kautta.

Opinnot

Perinteen mukaisesti Tasossa opintoasioita hoitaa kaksi oppiainevastaavaa. Oppiainevastaavien tehtävän ytimessä on osallistua säännöllisesti järjestettäviin opintotoimikunnan kokouksiin, jotka toimivat opiskelijoiden edunvalvonnan kanavana, ja linkkinä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Normaaliin yhteydenpitoon kuuluu muun muassa jäsenistön toiveiden ja kehitysehdotusten välittäminen henkilökunnalle.

Iso pyörä pyörii edelleen, jonka vuoksi on tärkeää pitää yllä yhteistyötä myös hallopedien eli hallinnon opiskelijaedustajien kanssa. Taso ry:n jäsen ja viime vuoden Taso ry:n 1. opintovastaava, Henri Mikkola, toimii hallinnon opiskelijaedustajana Politiikan ja talouden tutkimuksen laitosneuvostossa, joka takaa tiedon sujuvan kulkemisen hallituksen ja hallopedien välillä.

Yhteistyötä Polho ry:n opintovastaavien kanssa jatketaan entiseen tapaan. Yhteistyönä järjestetään opiskeluun liittyviä tapahtumia, kuten vaihtopaneeli keväällä. Vaihtopaneelissa kuullaan vaihdossa jo olleiden opiskelijoiden kokemuksia ja käytännön ohjeita vaihtoon lähtemisestä.

Iso pyörän myötä tulemme tiivistämään edelleen yhteistyötä myös Keho ry:n ja Mana ry:n opintovastaavien kanssa. Kaikki opiskeluun liittyvät tapahtumat, jotka ovat mielekkäitä kaikkien YHMU-ainejärjestöjen opiskelijoille, tullaan järjestämään yhteistyössä. Esimerkiksi syksyisin järjestettävät perinteiset oppiainekahvit tullaan jatkossa toteuttamaan yhteisvoimin. Oppiainekahvit on tilaisuus, jossa opiskelijoiden ja henkilökunnan on mahdollista tavata toisiaan vapaamuotoisesti, ja keskustella ajankohtaisista opintoihin liittyvistä asioista. Esimerkiksi viime syksyn oppiainekahveilla tiedotettiin YHMUN tutkintorakenteista, ja vanhojen tutkintorakenteiden kurssien vastaavuuksista uuden tutkintorakenteen kurssien kanssa.

Aktiivinen tiedottaminen sähköpostilistan ja sosiaalisen median välityksellä pysyy opintovastaavien tehtävän ytimessä, jotta jäsenistö pysyy ajan tasalla opintoasioista. Tärkeimpänä teemana pysyy edelleen Iso pyörä. Tiedottamisessa on jatkossa tärkeää huomioida sekä uusien tutkintorakenteiden mukaan opintojaan suorittavat opiskelijat, mutta myös vanhemmat opiskelijat. Vanhoilla tutkintorakenteilla opintoja on oikeus suorittaa vuoteen 2020 asti, jonka vuoksi on tärkeää pitää huolta monipuolisesta ja tasa-arvoisesta tiedottamisesta.

Tutortoiminta tulee määrittymään uudelleen uuden kandiohjelman myötä, mutta toiminta tullaan pitämään yhtä laadukkaalla tasolla kuin ennenkin. Tutorointi tullaan siis järjestämään tiiviissä yhteistyössä Polho ry:n, Keho ry:n ja Mana ry:n kanssa. Hallitusten ja tutoreiden välinen yhteistyö on uuden kandiohjelman myötä äärimmäisen tärkeää, jotta uudet opiskelijat integroituvat sujuvasti sekä lähimpiin ainejärjestöihinsä että koko Valtsikayhteisöön.

Kulttuuritoiminta

Toiminnan ja ekskursioiden järjestäminen on vuoden 2017 kulttuuritoiminnan keskiössä. Yhteistyötä Polhon kanssa jatketaan, ja tuleva yhmu-fuusio pidetään myös mielessä kulttuuritoimintaa suunnitellessa. Myös Kannunvalajien kulttuuritoimikunnan kanssa tullaan olemaan tekemisissä.

Kohteiksi suunnitteilla ovat esimerkiksi elokuvat, näyttelyt, tapahtumat ja konsertit. Kohteiden hintataso pyritään pitämään opiskelijaedullisena, ja ilmaistapahtumia tullaan hyödyntämään. Myös Suomen sadas vuosi itsenäisenä valtiona tulee mahdollisesti tarjoamaan mahdollisuuksia kulttuuritapahtumiin. Kohteiden historiallinen aspekti on ensisijaisessa asemassa kulttuuritoimintaa suunnitellessa.

Yhteisöllisyys on yksi kulttuuritoiminnan olennaisimpia piirteitä. Lukupiiri-toimintaa tullaan jatkamaan, lautapeli-iltoja järjestämään ja kaikenlaisia ehdotuksia yhteisöllisestä toiminnasta otetaan ilomielin vastaan. Matalan osallistumiskynnyksen ylläpito on ehdotonta, ja toimintaan ovat kaikki tervetulleita. Facebookin Culture d’yhis -ryhmässä tullaan julkaisemaan kysely koskien mieluisinta kulttuuritoiminnan muotoa, ja tulokset pidetään mielessä kevään ja syksyn menoja suunnitellessa. Tavoitteena on toiminnan moniulotteisuus, jotta jokainen opiskelija kokisi saavansa Taso ry:n kulttuuritarjonnasta jotain itselleen sopivaa. Alustavia

kohteita ovat esimerkiksi retki Nuuksioon, musikaali, ja teemailta. Esimerkki vuoden 2017 kulttuuritoiminnasta on yhiksen yhteislähtö valtiotieteellisen tiedekunnan speksin ensi-iltaan.

Kulttuuritoiminnalle olennaista on tapahtumista ja toiminnasta, niin Taso ry:n omista kuin muistakin, hyvissä ajoin ja kattavasti tiedottaminen.

Yhdenvertaisuus

Niin kuin edellisinä vuosina, tullaan tänäkin vuonna Taso Ry:n toimesta ylläpitämään ja edistämään opiskelijoiden yhdenvertaisuutta. Vuoden 2016 loppupuolella saatiin Taso Ry:n ja Polho Ry:n tapahtumissa valitettavasti muistutus siitä, etteivät yhdenvertaisuus ja jokaisen oikeus koskemattomuuteen ole kaikille itsestäänselvyyksiä. Tästä syystä keskitytään tänä vuonna entistä enemmän siihen että kaikilla on Taso Ry:n toiminnassa ja tapahtumissa mukava ja turvallinen olo ja kaikki ovat yhdenvertaisia keskenään. Häirintälomaketta tullaan edelleen ylläpitämään, ja sen käyttöön rohkaistaan. Lomakkeen tulisi olla matalan kynnyksen väline ilmoittaa mahdollisista tilanteista, joissa yhdenvertaisuus ei ole toteutunut. Lomakkeen lisäksi tietysti myös yhdenvertaisuusvastaava kuin myös koko Taso Ry:n hallitus pitää silmänsä ja korvansa auki ja pyrkii puuttumaan tehokkaasti ja nopeasti tarvittaessa. Myös Kannunvalajilla on käytössään oma häirintälomake, jonka käyttöön kannustetaan tarvittaessa.

Koko ainejärjestön toiminta pyritään toteuttamaan niin, että kaikille löytyy jotakin mieleistä. Perinteisten opiskelijabileiden lisäksi järjestetään mahdollisimman monipuolista toimintaa (urheilu, kulttuuri, työelämä jne.), ja kaikkien tapahtumien kustannukset pyritään pitämään minimissään. Näin jokaisella Taso ry:n jäsenellä on mahdollisuus osallistua. Tapahtumat suunnitellaan akateemisesti kaiken ikäisille ja niiden tiedottamisessa otetaan huomioon muutkin kuin suomenkieliset, sekä Facebook:ia käyttämättömät ihmiset, jotta kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet osallistua Tason tapahtumiin. Myös esteettömyydestä/ esteellisyydestä tiedotetaan aina etukäteen tapahtumakutsuissa. Osa Tason tapahtumista pidetään muun muassa Kattosauna Sivistyksellä, joka on esteetön tila. Vuoden 2017 lopuksi jäsenistöltä tullaan keräämään palaute hallituksen toiminnasta mahdollisen kehittämisen vuoksi.

Ympäristö

Taso Ry pyrkii ottamaan kaikessa toiminnassaan huomioon myös ekologiset ja eettiset näkökohdat. Hallitusvuoden alussa asetetaan tiettyjä ekologisuuteen ja eetiisyyteen liittyviä tavoitteita jotka vuoden aikana toteutetaan, esimerkiksi paperittomat kokoukset, kertakäyttöastiattomat bileet ja kokoukset, ruokahävikki minimiin yms. Ympäristövastaava huolehtii, että näitä tavoitteita pyritään täyttämään. Kierrätys ja lajittelu ovat osa Tason toimintaa, ja tapahtumissa pyritään tarjoamaan kasvispainotteisia tarjoiluja ottaen samalla huomioon ruuan eettisyyden ja ekologisuuden (luomu, lähiruoka yms.)

Ympäristövastaava tiedottaa aktiivisesti ympäristöön liittyvistä tapahtumista (keskustelutilaisuudet, elokuvaillat yms.) Yhteistyö tulee olemaan tiivistä muiden ainejärjestöjen kanssa, varsinkin Polho Ry:n ympäristövastaavan kanssa suunnittelut ovat jo

hyvällä mallilla. Pyrkimyksenä on tehdä myös läheistä ympäristö-teemaista yhteistyötä muidenkin yhmu -ainejärjestöjen, Keho Ry:n ja Mana Ry:n, kanssa. Tavoitteena olisi järjestää joitain ympäristö-henkisiä tapahtumia kuten leffailtoja joissa voidaan katsoa esimerkiksi jokin ympäristöaiheinen dokumentti (esim. Cowspiracy), museovierailu, kirpputori ja Nuuksion kansallispuistoon suuntautuva ekskursio. Nuuksion luontoretken suunnitelmat ovat jo vireillä Polho Ry:n kanssa.

Ympäristövastaava toimii yhteistyössä Kannunvalajien Kannunparantajien kanssa, ja yrittää sitä kautta vaikuttaa ja saada vaikutteita myös tiedekunnan piirissä. Kannunparantajat luovat oman ympäristöohjelman, jota tiedekunnan sisällä noudatetaan. Myös Taso Ry:llä on oma ympäristöohjelma, jonka sisältöä noudatetaan kaikessa ainejärjestön toiminnassa.

Kansainvälisyys ja ISHA-Helsinki

Hallituksen tavoitteena on tänäkin vuonna ylläpitää ja luoda suhteita vaihto-opiskelijoihin ja edistää kansainvälistä ilmapiiriä yliopistolla. Vuoden agendassa on jo perinteiksi muodostuneet yhteiskuntahistorian opiskelijoiden kevät- ja syysmatkat, joista ensimmäinen kohdistuu Tarttoon. Yhteistyötä harjoitetaan, kuten aiempinakin vuosina, Polho ry:n, ISHA Helsingin (International Students of History Association) ja Kannunvalajien kanssa.

Tarkoituksena on järjestää matkat Taso ry:n ja Polho ry:n opiskelijoille yhdessä Polho ry:n kulttuurivastaavan Lauri Särkän kanssa, muussa kansainvälisyystoiminnassa olemme yhteydessä Polho ry:n kansainvälisyysvastaavaan Valpuri Alaseen. Matkat ollaan koettu mainioksi välineiksi yhteenkuuluvuuden ja opiskelun mielekkyyden nostattajina, ja niillä pääsee tutustumaan kansainvälisiin opiskelijoihin muista yliopistoista. Syysmatka on ollut perinteisesti pari päivää pidempi matka, joten sen kohde sijoittunee kauemmas kuin tämän vuoden kevätmatkan. Tartto on Viron kulttuurin kehto, vilkas opiskelijakaupunki ja historiallisesti vaikuttava. Tartto on Pohjois-Euroopan vanhimpia kaupunkeja ja siellä sijaitseekin Viron suurin ja vanhin yliopisto, johon pyrimme menemään vierailulle. Kevätmatka on maaliskuun perioditauon aikana, 6. – 9. päivä maaliskuuta.

Kansainvälisyyttä ilmentää myös aktiivinen osallistuminen ISHA Helsingin toimintaan. Tällä hetkellä ISHA:n uudessa hallituksessa vuodelle 2017 on yksi Taso ry:n hallituslainen (Inka Länsimäki), mutta toiminnassa pyörii vilkkaasti muitakin tasolaisia. ISHA Helsinki järjestää tänä vuonna ISHA:n kattojärjestön kanssa kansainvälisen seminaarin kesällä. Helsingissä pidettävää seminaaria pyritäänkin markkinoimaan aktiivisesti Taso ry:n opiskelijoille. Taso ry järjestää myös yhdessä ISHA Helsingin ja Polho ry:n kanssa vapaa-ajan ohjelmaa seminaarin osallistujille.

Kansainvälisyysvastaava on myös linkki Taso ry:n, vaihto-opiskelijoiden ja kansainvälisten opiskelijoiden välillä. Tänä vuonna pyrkimyksenä on entistä kattavampi yhteys vaihto-opiskelijoihimme ja heidän houkutteleminen Taso ry:n tapahtumille ja toimintaan. Tämän takaamiseksi on varmistettava, että tiedotus kulkee myös heille. Kansainvälistä tiedotusta esimerkiksi englanninkielellä hoidettanee yhdessä Taso ry:n tiedotusvastaavan

Venla Karosen kanssa. Pyrimme siis jatkuvaan tiedotuksen parantamiseen kansainvälisyyden saralla.

HOL

Yhteyksiä muihin historianopiskelijoihin jatketaan Historian Opiskelijain Liiton HOL ry:n välityksellä. Olemalla edustettuna HOL ry:n hallituksessa Taso ry pitää huolta jäsenistönsä eduista myös kansallisella tasolla. HOL-vastaava osallistuu säännöllisesti järjestettäviin hallituksen kokouksiin, jotka toimivat yhteydenpitokanavana myös muihin historianopiskelijoiden ainejärjestöihin. Taso ry pyrkii myös osallistumaan liiton järjestämiin kevät- ja syysseminaareihin, ja mahdollisuuksien mukaan myös liiton muuhun toimintaan, kuten uuden HOL-lehden julkaisemiseen. HOL-vastaavan tehtävän ytimessä on edelleen vastavuoroinen tiedotus liiton ja Taso ry:n välillä, ja tiedon välittäminen eteenpäin edelleen oman ainejärjestön opiskelijoille.

Työelämä- ja alumnitoiminta

Taso ry:n työelämä- ja alumnivastaavien toiminnan avulla pyritään kartoittamaan opiskelijoille oman alan työelämämahdollisuuksia. Pyrimme luomaan sekä ylläpitämään suhteita yhteiskuntahistorian, ja eritoten talous- ja sosiaalihistoriasta valmistuneisiin opiskelijoihin. yhmu- koulutusohjelman myötä myös Taso ry:n työelämä- ja alumnitoiminta mahdollisesti laajentaa yhteistyötään Polhon, Kehon ja Manan alumnitoiminnan kanssa.

Työelämä- ja alumnivastaavat toteuttavat tapahtumia Taso ry:n opiskelijoiden kiinnostusten ja toiveiden mukaisesti sekä toimivat yhteistyö- ja tiedotuslinkkinä Yhistys ry:n sekä Taso ry:n välillä. Tarkoituksena on toteuttaa sekä keväällä että syksyllä työelämä ekskursioita tasolaisten opiskelijoiden toiveiden mukaisesti. Tavoitteena on myös aikaisempien vuosien tavoin järjestää yhteistä toimintaa alumnien ja opiskelijoiden välillä, kuten esimerkiksi alumnisitsit sekä työelämäpaneeli. Tarkoituksena olisi myös tarjota opiskelijoille tietoa mahdollisista alan työ- ja harjoittelupaikoista ulkomailla.

Urheilutoiminta

Urheilutoiminta jatkuu aktiivisena. Vuodenajan ja sääolosuhteiden mukaisesti järjestämme luistelua, lenkkeilyä, pesäpalloa ja ultimatea, sekä paljon muita lajeja. Viime vuonna suuren suosion saavuttaneita pesäpalloa ja ultimatea järjestetään useammin. Suuria muutoksia kokee yhteiskuntahistorian opiskelijoiden joka lauantainen urheiluvuoro, jossa on aikaisemmin pelattu lähinnä salibandyä. On kuitenkin huomattu, että urheiluvuoron suosio on hiipunut, jonka johdosta olemme päättäneet uudistaa sitä. Pelkän salibandyn sijaan uudessa urheiluvuorossa pelataan paljon muitakin lajeja sekä harrastetaan erilaista urheilua. Salibandy säilyy säännöllisenä, mutta sen rinnalle tulee futsal toiseksi säännölliseksi lajiksi. Näiden kahden lisäksi muina viikonloppuina järjestetään koripalloa, joogaa, tanssia ja kaikenlaisia pelejä, kuten kaupunkisotaa.

Urheiluekskursiot toteutetaan, kuten urheilutoiminta yleisemminkin, yhteistyössä yhmu-järjestöjen kanssa. Ainejärjestöjen yhteenliittyminen auttaa saavuttamaan urheilutapahtumille suuremman yleisön, joka mahdollistaa yksityiset vuorot megazonessa ja keilauksessa. Lasersota ekskursion lisäksi suunnitteilla on trampoliinipuistossa käyminen, sekä myllypuron liikuntamyllyn kaltaisessa liikuntahallissa käyminen, jossa oman tekemisen voi valita. Tällaisilla tapahtumilla pyrimme luomaan matalan kynnyksen ainejärjestöjen urheiluun mukaan pääsemiseen.

Tiedotus

Vuonna 2017 Taso ryn toiminnan pääasiallinen ja virallisin tiedotuskanava on sähköpostilista. Myös Facebookin rooli tulee säilymään tiedotuskanavana, ja tärkeistä tapahtumista luodaan tapahtumasivut. Myös ainejärjestön kotisivut tulevat olemaan käytössä tiedotuksen suhteen, mutta niitä hallinnoi tiedotusvastaavan sijaan IT-vastaava. Hallitusblogia tullaan jatkamaan. Yhteistyöhön ylempiin tasoihin kuten Kannunvalajiin tullaan panostamaan.

Sosiaalinen media on myös merkittävässä roolissa, ja Taso ry:n Instagram-tiliä pyritään päivittämään aktiivisemmin ja tapahtumien yhteydessä. Facebook-ryhmät toimivat myös tärkeänä tiedotuskanavina opiskelijoille, joiden kannattaa niihin liittyä. Kyseisiä ryhmiä ovat Polho ry:n kanssa hallinnoidut Yhis-Opinto, Yhiksen urheilu sekä culture d’Yhis. Tiedotuksen pääasiallisena kielenä toimii Suomen ohella Englanti, sekä luonnollisesti yhteistyökumppanien ja tilaisuuden edellyttäessä myös Ruotsi.

Ainejärjestölehti Irtolainen

Taso ry:n oma lehti Irtolainen ilmestyy neljä kertaa vuoden 2017 aikana, niin internetissä ainejärjestön kotisivuilla, kuin myös painettuna versiona. Lehteen saavat kirjoittaa kaikki ainejärjestön jäsenet, henkilökunta ja “tasonmieliset”. Lehti on tarkoitettu niin viihdykkeeksi, tiedotuskanavaksi kuin ajatustenherättäjäksikin lukijoilleen, ja sen sisältö tulee koostumaan pääosin, mutta ei ainoastaan, talous- ja sosiaalihistoria-aiheisista teksteistä. Lehteen kirjoittaminen ja lehden julkaisun edesauttaminen on silti jokaiselle “tasonmieliselle” mahdollista, ja aihe on vapaa. Vuonna 2017 lehden ulkoasun visuaaliseen miellyttävyyteen ja tekstien kattavuuteen tullaan näkemään vaivaa.