Työryhmät | Sessions

Tältä sivulta löydät kaikki konferenssin 51 työryhmää. Ensimmäiseksi on listattu avoimet työryhmät, joihin voi lähettää esitelmäehdotuksia. Valmiit (suljetut) työryhmät näet sivun lopussa. Kunkin työryhmän yhteyteen on merkitty sen kieli. Esitelmäehdotuksen voi lähettää millä tahansa työryhmän kielistä. Jos sinulla on kysymyksiä työryhmien aiheista ja sisällöstä, lähetäthän ne suoraan työryhmän vetäjille!

On this page you will find all the 51 sessions of the conference. Open sessions (for which you can send a paper proposal) are listed first and you can see the list of the closed sessions at the end. After each title you can see the languages of the session. A paper proposal can be sent in any of the languages of the given session. If you have questions regarding the topic and content of the sessions, please contact the session chairs directly.

Avoimet työryhmät | Open sessions

Näihin työryhmiin voi lähettää esitelmäehdotuksia | You can send a paper proposal for these sessions.

Ajankohtaista Diakonian tutkimuksesta
suomi

Ajankohtaista tutkimusta protestanttisuudesta: Eletyn uskonnon ja teologian rajapinnoilla | Aktuell forskning om protestantism: Mellan levd religion och teologi | Current Research on Protestantism: Between Lived Religion and Theology
English, suomi

Christian Communities and Covid-19 in Russia | Kristityt yhteisöt ja Covid-19 Venäjällä
English

Codeword “Helsinki 1975” – Christianity, the Longing for Freedom and the Awakening of Civil Society in Europe | “Helsinki 1975” – Kristinusko, vapauden kaipuu ja kansalaisyhteiskunnan herääminen Euroopassa
English

Discursive study of religion | Diskursiivinen uskonnontutkimus | Diskursivt religionsstudium
English, suomi, svenska

Do Dalit Christians & Dalit Muslims have Freedom of Religion in India? | Onko dalit-kristityillä ja dalit-muslimeilla uskonnonvapautta Intiassa? | Har dalit-kristna och muslim-kristna religionsfrihet I Indien?
English

Epäonnistumisesta eteenpäin | After failure – How to get forward
English, suomi

Ethical challenges in translating fieldwork for academia | Kentältä tieteelliseksi tutkimukseksi: eettiset haasteet merkitysten kommunikoinnissa | Från fältet till akademin – etiska överväganden
English

European Christianity in the 20th Century – Supporter or Preventer of Individual and Political Freedom and Liberties? | Eurooppalainen kristinusko 1900-luvulla – Yksilön poliittisten vapauksien edistäjä vai jarruttaja?
English

Freedom and Values | Vapaus ja arvot | Frihet och värderingar
English

Globaalin katolisuuden maisema | Landskapet av global katolicism | The landscape of global Catholicism
English, suomi, svenska

Holistic mission | Kokonaisvaltainen lähetys
English, suomi

Identity Explorations: Critical Perspectives into Studying Identity and Religion | Kriittisiä näkökulmia identiteetin ja uskonnon tutkimukseen
English

Katsomukset ja ympäristökriisi | Worldviews and the environmental crisis
English, suomi

Kirkko yhteiskunnassa ja valtiossa: suhteet ja rajapinnat | Kyrkan i samhället och i staten: relationer och gränsytor | The Church in society and the state: relations and borderlines
suomi, svenska

Koronan vaikutukset uskonnollisissa yhteisöissä ja yhteiskunnissa | Koronas påverkan i religiösa samfunden och samhällen| Impact of COVID-19 in religious communities and societies
suomi 

Kristillinen ja muu uskonnollinen kulttuuri muutosten keskellä | Kristen och annan religiös kultur mitt i förändringen | Christian and other religious culture amid change
English, suomi, svenska

Kyrkan som producent av värde | Minkälaista arvoa kirkot tuottavat?
svenska, suomi

Minority Theology and Religious Identification|Minoritetsteologi och religiös identification | Vähemmistöteologia ja uskonnollinen identifikaatio
English

Perspectives on learning in and beyond the contexts of religion and spirituality | Näkökulmia oppimiseen uskonnon ja hengellisyyden kontekstissa sekä niiden tuolla puolen
English

Pierre Bourdieu´s concepts and approaches in the Study of Religion and Theology | Forskning om begrepp av Pierre Bourdieus sosiologi kring religionvetenskap och teologi | Pierre Bourdieun käsitteet ja lähestymistavat uskontotieteen ja teologian tutkimuksessa
English, svenska, suomi

Politiikka ja uskonnonvapaus | Politics and freedom of religion
English, suomi

Religious Nationalism | Uskonnollinen nationalismi 
English, suomi

Sacred Spaces in Transformation and Political Unrest | Heliga rum i förändring och politisk turbulens | Pyhät tilat muutoksessa ja poliittisissa levottomuuksissa
English, svenska

Sopivan ja sopimattoman rajoilla
suomi

Teologi och estetik | Teologia ja estettiikka | Theology and Aethetics
svenska, suomi

‘That God Was in Christ’: Papers on Christology, Theologies of the Cross and Atonement | Jumala Kristuksessa: Papereita kristologiasta, ristin teologiasta ja sovituksesta
English

The Legality of “Religiousity”: On Divergence and Reconciliation Between Religious Freedom Laws and the Religious Communities to Which They Apply
English

Toivossa kohti tuntematonta: Uudet kirkon rakenteet ja yhteinen hyvä | Hoping towards the unknown: New church structures and common good 
English, suomi

Uskonnon ja tunteiden kudelmat ihmisten erottajina ja yhdistäjinä | The Entaglements of emotions and religion in uniting and dividing people
English, suomi

Uskonnonvapaus ja uusi valtionteologia | Freedom of Religion and the New State Theology
suomi

Uskonto ja alkoholi | Religion and alcohol |Religion och alkohol
suomi

Uskonto, katsomus ja kasvatus | Religion, åskådning och fostran | Religion, Worldviews, and Education
English, suomi, svenska

Suljetut työryhmät | Closed sessions

Nämä työryhmät ovat jo täynnä. | These sessions are already full.

Antisemitismi Suomessa | Antisemitism in Finland | Antisemitism i Finland
suomi

Arvet från protestantismen i nordisk lagstiftning | Protestantismin perintö pohjoismaisessa oikeudessa
English

Centering The Beautiful: Female Agency and The Qur’an | Naisten toimijuus ja Koraani
English

Constructing theology in a global context | Konstruktiivinen teologia globaalissa kontekstissa
English, suomi

Current Research on Protestantism: Between Lived Religion and Theology | Ajankohtaista tutkimusta protestanttisuudesta: Eletyn uskonnon ja teologian rajapinnoilla | Aktuell forskning om protestantism: Mellan levd religion och teologi
English

De Civitate Dei XIX and Freedom of Religion | De Civitate Dei XIX ja uskonnonvapaus
English

Etuoikeutetut valtiokirkot? Uskonnonvapauden kirkkohistorialliset erityispiirteet Suomessa 1923 –2023
suomi

Exegetiska och patristiska röster i samtiden|Exegetical and patristic voices in contemporary time | Eksegeettiset ja patristiset äänet nykyajassa
svenska, English

Freedom of Religion and Belief Revisited | Näkökulmia ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauteen | Perspektiv på religions- och åskådningsfrihet 
English

Kyselytunti: Juutalainen? Kristitty? Muslimi? | Frågestund: Jude? Kristen? Muslim? | Question Time: Jew? Christian? Muslim?
suomi

Meaningfulness, Agency, and Good Life in Crisis | Merkityksellisyys, toimijuus ja hyvä elämä kriisissä
English

Sisäisen vapauden rajankäyntiä varhaiskirkossa | Boundaries of Inner Freedom in the Early Church |Gränser för den inre friheten i den tidiga kyrkan
suomi

Teologisen keskustelun rajat ja mahdollisuudet 2020-luvun Suomessa
suomi

Tieteellinen raamatuntutkimus ja kirkko tänään | Academic Biblical Studies and Church/Faith Communities Today | Bibelvetenskap och Kyrkan i dag
suomi

Tuomo Mannermaan teologinen perintö | Tuomo Mannermaas teologiska arv | The Theological Legacy of Tuomo Mannermaa 
suomi