Motivaatioon kohdistuvat interventiot

Lapsen motivaatiota voidaan interventiotutkimuksessa tarkastella kahdesta näkökulmasta.

  • Voidaan olla kiinnostuneita siitä, miten lapsi motivoituu ja sitoutuu esimerkiksi matemaattisiin taitoihin kohdistuviin interventioharjoitteisiin. Tutkimusten mukaan lapsen motivoitumisella harjoitteiden tekoon on suurikin merkitys siinä, miten interventio onnistuu, eli millaisia tuloksia saavutetaan. Lapsen motivoitumiseen vaikuttavat sekä lapsen olemassa olevat, yksilölliset motivationaaliset taipumukset (ks. osio Yksilölliset erot), mutta toisaalta myös harjoitustilanteiden ja tehtävien ominaisuudet sekä opettaja-oppilas vuorovaikutuksen laatu (ks. osio Luokan tavoiterakenne).
  • Lapsen motivaatio voi kuitenkin olla myös suoraan intervention kohteena, joko osana laajempaa interventio-ohjelmaa (jossa yhdistetään esim. taito- ja motivaatio-interventio) tai yksinään. Tällöin pyritään ympäristöä muokkaamalla vaikuttamaan johonkin tiettyyn motivaation osa-alueeseen, esimerkiksi lapsen omaa kyvykkyyttään koskeviin käsityksiin (ks. Matematiikan minäkäsitys). ”Ympäristön muokkauksella” tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi oppimateriaalin, opetusmenetelmän tai opettajan ohjaukseen sisältyvien elementtien systemaattista muuttamista ja testaamista. Lapsen tai nuoren motivaatioon voidaan tutkimuksissa pyrkiä vaikuttamaan monin eri keinoin, mutta jotta voitaisiin todella puhua ”vaikuttamisesta”, ympäristössä tehdyn muutoksen seurausten arvioimiseksi tarvitaan jokin vertailukohta. Tämän vuoksi interventiotutkimuksissa yleensä edellytetään kontrolliryhmä lapsia tai nuoria, joille samankaltaista muutosta ympäristöön ei tehdä.

Tässä osiossa esitellään tutkimustuloksia interventioista, joissa on pyritty vaikuttamaan lapsen motivaatioon joko yksistään, tai samanaikaisesti matematiikan taitoihin keskittyvän intervention yhteydessä. Toistaiseksi tällaisia interventioita on vielä kohtuullisen vähän, erityisesti alkuopetuksen alueella. Tämän osion alaluvuissa esitetään tutkimustuloksia ja käytännön esimerkkejä lapsen kyvykkyyskäsityksiin (esim. minäkäsitys ja minäpystyvyys) kohdistuvista interventioista.

Osio sisältää seuraavat alakohdat: