Hyvä tieteellinen käytäntö

Tieteellisille seuroille Lähestymme kaikkia tieteellisiä seuroja toivomuksenamme saada kauttanne mahdollisuuden tiedon levittämiseen tutkimuseettisen neuvottelukunnan toiminnasta laajalle joukolle tutkijoita.  Tutkimuseettinen neuvottelukunta on asiantuntijaelin, joka perustettiin vuonna 1991 käsittelemään tieteelliseen tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja edistämään tutkimusetiikkaa. Neuvottelukunta järjestää tutkimusetiikkaan liittyviä ajankohtaisia koulutusseminaareja ja tekee aloitteita akateemisen ja yhteiskunnallisen keskustelun edistämiseksi. Neuvottelukunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat olleet: 

1.tiedeyhteisön ja suuren yleisön huomion kiinnittäminen tieteen etiikkaan
2. hyvän tieteellisen käytännön loukkausten käsittelyohjeiden laatiminen ja päivittäminen
3. tutkimusyhteisöjen sitouttaminen hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin ja menettelyohjeiden noudattamiseen
4.tutkimusetiikan opetuksen edistäminen

Tutkimusetiikka on olennainen osa tutkijan ammattitaitoa. Säädösten ja ohjeiden lisäksi on tärkeää kouluttaa nuoria tutkijoita ja myös senioreja pohtimaan ja ymmärtämään, miksi tutkimuseettiset säädökset ja ohjeet ovat olemassa, minkä takia niitä pitää noudattaa ja miten ne tulee ottaa huomioon omassa tutkimus- ja opetustyössä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tutkija perehtyy tutkimuseettisten kysymysten pohdintaan, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on välttää tahattomien rikkomusten teot tai niiden kohteeksi joutumisen riskit (plagiointi, toisen tulosten anastaminen jne.).

Mikäli tutkija on joutunut hyvän tieteellisen käytännön rikkomuksen kohteeksi, on hänen myös hyvä tuntea toimintaohjeet asian oikaisemiseksi. Neuvottelukunta edistää tutkimusetiikkaa myönteisessä hengessä ja pitää hyvää koulutusta parhaana ennaltaehkäisevänä keinona.  Neuvottelukunnan laatimat tutkimuseettiset ohjeet määrittävät hyvää tieteellistä käytäntöä ja sen loukkauksia monitieteisestä näkökulmasta. Ohjeiden tavoitteena on hyvän tieteellisen käytännön edistäminen ja tieteellisen epärehellisyyden ennaltaehkäiseminen kaikissa tutkimusta harjoittavissa organisaatioissa. Ohjeita voidaan noudattaa myös yritysten kanssa yhteistyössä tehtävässä tutkimus- ja kehitystyössä.

Neuvottelukunnan ohjeisiin on sitoutunut yhteensä 81 organisaatiota: kaikki yliopistot, ammattikorkeakouluista 22/30, suurin osa tutkimuslaitoksista ja muutama tieteellinen seura. Tämän sitoumuksen teko on suositeltavaa kaikille tieteellisille seuroille.Sitoumuslomakkeen löydätte neuvottelukunnan verkkosivuilta.

Toimitamme mielellämme käyttöönne ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen” –ohjekirjoja (tilaukset veloituksetta: johanna.nieminen@tsv.fi). Vaihtoehtoisesti ohjekirja on saatavilla pdf-muotoisena.

Enemmän tietoa tutkimuseettisen neuvottelukunnan toiminnasta ja sen järjestämistä koulutustilaisuuksista on verkkosivuillamme: www.tenk.fi

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan puolesta parhain terveisin
Sari Löytökorpi
Pääsihteeri

Tutkimuseettinen neuvottelukunta
Ritarihuone, Hallituskatu 2 B
00170 HELSINKI
Puh. 09-228 69 234
tenk@tsv.fi