Tukkiliikkeestä kommunismiin

Ulla Aatsinki väittelee Tampereen yliopistolla 14.2.2009 aiheesta  Tukkiliikkeestä kommunismiin.  Lapin työväenliikkeen radikalisoituminen ennen ja jälkeen 1918.

Tiivistelmän mukaan:

Väitöskirja käsittelee työväenliikkeen radikalisoitumista ennen vuotta 1918 ja sen jälkeen lappilaisen työväenliikkeen näkökulmasta. Työväenliike juurtui metsäteollisuuden myötä Lappiin 1800-1900 –lukujen vaihteessa. Se oli alusta alkaen kiinteä osa Suomen työväenliikettä – itse asiassa Kemin Työväenseura oli ensimmäisiä työväenyhdistyksiä Suomessa. Työväenliike laajeni yhtä aikaa metsäteollisuuden raaka-ainehankinnan myötä Kemistä Kuolajärvelle (Salla) ja Simosta Kittilään 1910-luvun loppuun mennessä. Liikkeen lappilainen jäsenistö koostui maattomista ja metsätyöntekijöistä perheineen, ja se osallistui aktiivisesti yhteiskunnalliseen työhön nivoen yhteiskunnallisten murrosten tapahtumat, kuten suurlakon ja kansalaissodan, paikallistason toiminnaksi. Vaaleissa Suomen Sosialidemokraattiselle Puolueelle muodostui ydinkannatusalueita Lappiin jo autonomian ajalla. Vuosien 1917-1918 tapahtumien jälkeen Lapin työväenliike siirtyi miltei kokonaisuudessaan kommunistisen suuntauksen, Suomen Sosialistisen Työväenpuoleen ja sen seuraajien, kannattajaksi. Väitöskirjassa pohditaan, miten ja miksi Lapin työväenliikkeestä tuli kommunistinen.

Työväenliikkeen poliittisen historian ohella väitöskirjassa haetaan selitystä Lapin työväestön poliittiselle käyttäytymiselle ja poliittisille arvovalinnoille analysoimalla tutkimusalueen pitkän aikavälin taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia suhteita sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Ihmisten arjen elinehtojen – miten ihmiset hankkivat elantonsa, millainen asema heillä oli paikallisessa yhteisössä ja millaiset kulttuuriset tekijät määrittelivät heidän käyttäytymistään – vaikutus alueiden poliittiseen ilmastoon oli selkeä: taloudellinen epävarmuus ja sosiaalinen eriarvoisuus yhdistettynä syrjäytymiseen yhteiskunnallisesta, erityisesti paikallisesta, päätöksenteosta, radikalisoivat työväestöä jo ennen vuotta 1918, mutta erityisesti vuonna 1917 ja sen jälkeen. Lapin työväenliikkeen erikoisuus oli siinä, että sen toiminta, tavoitteet ja yleinen poliittinen linja kumpusivat selkeästi työelämään, ei maanomistukseen liittyvistä suhteista. Lapissa, ei ollut laajaa torppariliikettä eikä samankaltaisia tilallisten ja palkollisten välisiä ristiriitoja kuin oli eteläisessä Suomessa. Tällä oli myös vaikutuksensa liikkeen poliittiseen luonteeseen – siinä ei ollut harmaan eri sävyjä.

Itä- ja Pohjois-Suomen työväenliikkeen radikalismia on luonnehdittu sosiologi Erik Allardtin solidaarisuusteorian mukaisesti korpikommunismiksi, jolla tarkoitetaan lyhyen aikavälin taloudellisia etuja tavoittelevaa työväenliikettä, jolla ei ole organisatorista historiaa eikä vahvaa poliittista perinnettä. Monipuoliseen ja laajaan empiiriseen aineistoon nojautuen väitöstutkimus osoittaa, että Lapin työväenliikkeen kuvaaminen korpikommunismina ei ole perusteltua, sillä työläisradikalismia esiintyi kaikkialla siellä, missä oli taloudellista epävarmuutta ja sosiaalista eriarvoisuutta, mutta myös työläisten aktiivista, omaehtoista toimintaa. Lapissa näitä laadullisia tekijöitä oli alueen periferisen sijainnin ja aseman vuoksi enemmän kuin eteläisessä Suomessa, mikä heijastui voimakkaana kommunismin kannatuksena alueella. Lapin työväenliikkeellä oli myös vahvat perinteet, ja ne säilyivät elinvoimaisina vuoden 1918 jälkeenkin, sillä huolimatta valkoisten langettamista teloitus- ja vankeusrangaistuksista, valtaosa Lapin työväenliikkeen aktiiveista onnistui pakenemaan naapurimaihin, erityisesti Neuvosto-Venäjälle, ja ylläpitämään sieltä käsin radikaalia toimintaa. Muuttumaton sosio-ekonominen elinympäristö puolsi työläisradikalismin jatkuvuutta, mutta sitä vahvistivat myös valkoisen Suomen työväestöön kohdistama poliittinen kontrolli, tunne keskenjääneestä vallankumouksesta sekä vahvat siteet rajan yli toimiviin punapakolaisiin.

Aatsingin väitöskirja ilmestyy Tampere University Pressin kustantamana, Tampere University Press, Tampere 2008. ISBN 978-951-44-7574-0. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 810, Tampereen yliopisto 2009.  Voit  siis ladata tekstin kokonaisuudessaan pdf:nä verkosta  tai ostaa sen kirjana verkkokauppa Granumista.