Sivistyksen voimalla

Blogimme julkaisee professori Kari Teräksen arvion Pekka Rehumäen väitöskirjasta, Tasa-arvoa tanssilattialla. Käsityöväen sivistysseurat 1840-luvulta 1870-luvun alkuun.  Arvio on alunperin julkaistu Historiallisen aikakauskirjan numerossa 3/2009.

Suomessa on aivan liian vähän tutkittu sääty-yhteiskunnan murenemisen ja elinkeinovapauden asteittaisen vapautumisen prosesseja ja seurauksia. Pekka Rehumäen väitöstutkimus avaa tähän yhteiskunnan muodonmuutokseen kiinnostavan näkökulman. On edelleenkin paljolti hämärän peitossa, mitä ammattikuntalaitoksen lakkauttaminen merkitsi käsityöntekijöille itselleen ja laajemmin taloudelliselle toimeliaisuudelle, eikä ole riittävää kuvaa myöskään siitä, millä tavalla säätyläistö pyrki säilyttämään valta-asemansa perinteisten hierarkioiden murentuessa.

Rehumäki kysyy tutkimuksessaan, miten sivistys ja järjestäytyminen liittyivät yhteen ja miten sivistyksestä pyrittiin tekemään yhteiskuntaa kiinteyttävä voima. Hän pohtii sitä, mitä merkityksiä sivistykselle annettiin 1800-luvun puolivälissä ja minkälaisena sen asema nähtiin yhteiskuntaluokkien välisen veljeyden ja sopusoinnun aikaansaamisessa. Sivistystyön sisällöstä ja muodoista käytiin aktiivista määrittelykamppailua sivistyneistön ja sivistettävien välillä. Yhteiskunnallisessa murrosvaiheessa koettiin tärkeäksi turvata ”luonnollisena” pidetty sosiaalinen järjestys, mutta se tuli tapahtua enemmän moraalisäätelyn, vakuuttelun ja valistamisen, kuin puhtaan vallankäytön kautta. Sivistyksen jalo aate tarjoutui keinoksi, johon voitiin tarttua niin alhaalta kuin ylhäältä. Käsityöläiskisällit uskoivat sen mahdollistavan tien sosiaaliseen nousuun ja säätyläiset toivoivat sen pelastavan yhteiskunnan tapain turmelukselta ja poliittiselta kumouksellisuudelta. ”Sivistysyhteyksien” harrastamalla sivistyksellä oli Rehumäen mukaan käytännöllinen sisältö. Tanssin ajateltiin kehittävän tapakulttuuria, mutta sivistysseurat tunnettiin myös kirjallisista harrastuksistaan: esitelmätilaisuuksista ja kirjasto-lukusalien toiminnasta.

Rehumäki ei nosta rimaa kovin korkealle, vaan asettaa tehtäväkseen ”luoda valoa suomalaisen työväen varhaiseen järjestäytymiseen ennen wrightiläisiä työväenseuroja” ja ilmoittaa tekevänsä ”kuvailevaa perustutkimusta aiemmin kartoittamattomalta alueelta”. Aikaisemman tutkimuksen kriittisen tarkastelun pohjalle olisi ollut muotoiltavissa selvästi haastavampi ongelmanasettelu.  Rehumäki on tehnyt valtavan lähdetyön, kääntänyt kaikki mahdolliset kivet ja kannot, eikä ole lannistunut aihepiirin tutkimuksen tiellä olevien vakavien lähdeongelmien edessä. Tekijä on kartoittanut juurta jaksaen sivistysseuraliikkeen eurooppalaiset juuret ja tutkinut yksityiskohtaisesti Turun, Helsingin ja Oulun sivistysseurojen perustamisen, toiminnan ja lopettamisen kaaren. Hän kuvailee seurojen erilaisia sivistystyön muotoja, niiden sisäistä elämää, käsityöläisten ja säätyläisten jännitteisiä suhteita seurojen johtoelimissä sellaisella tarkkuudella, jota lähellekään aikaisempi tutkimus ei ole yltänyt.

Continue reading “Sivistyksen voimalla”

Maailman savotat muutoksessa

Professori Hanna Snellman pitää Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran vuosikokousesitelmän Maailman savotat muutoksessa torstaina 18.2.2010 klo 17.00 Tieteiden talolla, sali 309, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Esitelmässään Hanna Snellman esittelee vuonna 2009 alkanutta kanadalais-urugualais-suomalaista tutkimushanketta Northern Communities in a Changing World: Towards a Better Understanding of Global Competition. Hankkeessa tarkastellaan Kemijärveä ja Mänttää Suomessa, Ontariota Kanadassa ja Fray Bentosin aluetta Uruguayssa. Mitä tapahtuu paikallistasolla, kun työpaikat häipyvät metsäteollisuuden myötä pohjoisessa ja toisaalta, mitä tapahtuu, kun kotikylästä on lähdettävä metsäteollisuuden eykalyptyspellon alta etelässä?

Seuran vuosikokous pidetään samassa paikassa klo 18.00 alkaen. Tervetuloa molempiin tilaisuuksiin.

CFP: Työ ja sukupuoli – THPTS kesäseminaari 23-24.8.2010

KiljavanrantaTyöväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaari Kiljavanrannassa, Nurmijärvellä 23.–24.8.2010

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran (THPTS) perinteisen kesäseminaarin teemana on tänä vuonna työn ja sukupuolen yhteen kietoutuminen. Pyydämme tutkijoita osallistumaan seminaariin esitelmillä, joissa käsitellään työtä, työpaikkoja, työmarkkinoita, palkkaeroja ja työn merkitystä  sukupuolten näkökulmasta. Seminaariin toivotetaan tervetulleiksi sekä aloittelevia tutkijoita että jo pidemmälle urallaan ehtineitä. Esitelmien toivotaan keskittyvän 1900-lukuun, erityisesti toisen maailmansodan jälkeisiin vuosiin aina 2000-luvulle asti.

Työn ja sukupuolen suhde ei ole pysyvä ja liikkumaton, vaan se muuttuu yhteiskunnan ja työmarkkinoiden muuttuessa. Näitä muutoksia havaitaan niin perinteisesti naisvaltaisella siivousalalla – jonne on viime vuosien maahanmuuton seurauksena tullut lisää miehiä – kuin korkeasti koulutetuilla aloilla, jotka ovat puolestaan naisvaltaistuneet. Palkkatasa-arvoisuus tai sen puute puhututtavat edelleen, kuten jo vuosikymmeniä aikaisemmin. Ansiosidonnainen sosiaaliturva ulottaa nämä vaikutukset työelämän ulkopuolelle.

Esitelmät voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä ovat niin sanotut miesten työt ja naisten työt? Miten sukupuolittuneita käytäntöjä on luotu, ylläpidetty, purettu tai rikottu?
  • Miten sukupuolten välisiä palkkaeroja voidaan selittää? Miten työmarkkinoiden segregaatio näkyy sosiaaliturvassa?
  • Millaisia ovat miesten ja naisten kokemukset työstä? Kertovatko naiset työstään eri tavalla kuin miehet?
  • Miten gender-tutkimuksen ja työn tutkimuksen kenttiä voisi yhdistää? Millaisia kertomuksia työmarkkinoista, työpaikoista ja työkulttuureista seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvat kertovat?
  • Onko suomalaisten työmarkkinoiden sukupuolittuneisuudella kansallisia erityispiirteitä? Millaista vertailevaa tutkimusta Suomen ja muiden maiden työmarkkinoiden sukupuolittuneisuuden välillä on viime aikoina tehty?

Esitelmien pituus on 20 minuuttia + 10 minuutin keskustelu. Seminaari on esiintyjille maksuton.

Lähetä yhden liuskan mittainen abstrakti esitelmäsi sisällöstä doc- tai rtf-tiedostona viimeistään 26.3.2010 Kirsi-Maria Hytöselle (kirsi-m.hytonen[at]jyu.fi). Valinnasta tiedotetaan huhtikuun 2010 aikana.

Seminaari järjestetään Kiljavanrannassa, Nurmijärvellä 23.–24.8.2010. Seminaarin pohjalta toimitetaan valituista esityksistä artikkelikokoelma, joka ilmestyy vuonna 2011.

Lisätietoja: Kirsi-Maria Hytönen (kirsi-m.hytonen[at]jyu.fi) ja Matti Hannikainen (THPTS:n puheenjohtaja, matti.hannikainen[at]helsinki.fi)