Fokus på arbetarhistoria

Centrum för Arbetarhistoria on Lundin yliopiston yhteydessä toimiva yksikkö. Sen asema on viime vuosina vahvistunut: Vuoden 2009 alusta lähtien professori Lars Berggren on voinut käyttää suurimman osan työajastaan keskuksen toimintaan.  Yksikölle on nimetty myös oma Tieteellinen neuvosto (vetenskapligt råd) toimintaa kehittämään.

CfA järjestää tämän vuotisen (järjestetään joka toinen vuosi) tieteellisen konferenssinsa 26-27.5.2001 teemalla  Fokus på arbetarhistori:

2011 års arbetarhistoriska konferens på CfA har rubriken Fokus på arbetarhistoria, och kommer att äga rum tors den 26:e och fre den 27:e maj. Det är vår ambition att mobilisera ett så brett startfält som möjligt av forskare med inriktning på arbetarhistoria. På konferensen vill vi dock lyfta fram tre teman som vi ser som särskilt angelägna, dels transnationell arbetarhistoria, som under det senaste decenniet kommit att inta en allt mer central position i det internationella forskningsläget, dels arbetarrörelsen och de andra, som med sin mångtydighet och sitt kritiska imperativ förhoppningsvis ska inspirera till nya intressanta infallsvinklar, och för det tredje ett tema som vid föregående konferens efterlystes av flera deltagare, nämligen arbetarhistoria med genusperspektiv.

Konferenssi lopullinen ohjelma näyttää olevan vielä viimeistelyssä. “Ett detaljerat program med uppgift om sessioner, tider m m, kommer att sändas ut samt läggas upp på hemsidan i god tid före konferensen.”

CfA:n toimintaan voi seurata myös Facebookissa olevan fanisivun kautta. Pitäisiköhän THPTS:kin ?