Kirja-arvio: Vuoden 1918 sodan tulkinnat Sammatissa

Kirjoittaja: Andreas McKeough

Kirja: Heimo, Anne 2010. Kapina Sammatissa. Vuoden 1918 paikalliset tulkinnat osana historian yhteiskunnallisen rakentamisen prosessia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1275, tiede. Helsinki: SKS. 295 sivua.

Folkloristi Anna Heimo tutkii väitöskirjassaan Kapina Sammatissa Vuoden 1918 paikalliset tulkinnat osana historian yhteiskunnallisen rakentamisen prosessia vuoden 1918 sodan muistamista ja tulkintoja paikallistasolla, Sammatissa ja sen lähiseuduilla. Heimo esittelee tutkimuksessaan sammattilaisten vuotta 1918 käsitteleviä kertomuksia ja tulkintoja sekä tarkastelee historiantutkimuksellisten ja sammattilaisten tulkintojen välistä vuorovaikutuksellisuutta. Tutkimuksen läpäisevä ja keskeisin teema on se, miten sotaan liittyvät käsitykset ja muistitieto rakentuvat ja välittyvät paikallistasolla neuvottelevana ja kollektiivisena prosessina, joka on vuorovaikutuksellisessa yhteydessä muun muassa historiantutkimukseen, sosiaalisiin tekijöihin, paikallisiin identiteettitekijöihin sekä välittäjiensä elämänhistorioihin.   Tutkimuksen aineisto on laaja ja heterogeeninen, koostuen muun muassa haastatteluista, teemakirjoituksista, muistelmista, kalenterimuistiinpanoista, lehtikirjoituksista ja viranomaisasiakirjoista. Heimo yltää asettamiinsa tavoitteisiin: tutkimuksen kautta välittyy monipuolisesti kuva sammattilaisten sotatulkintojen muodostumisesta, välittymisestä ja erityispiirteistä sekä näiden yhteyksistä moninaisiin konteksteihin.

Tutkimuksensa alussa Heimo esittelee laajasti siihen liittyvää tutkimushistoriaa sekä teoreettista ajattelua; esimerkiksi muistin, muistitiedon ja historiakulttuuriin teorioita ja tutkimustuloksia. Tämä ohella tarkasteltavana ovat vuoden 1918 sodan kulku Sammatin seudulla sekä paikkakunnan historia ja sosiaalinen rakenne. Analyysissaan Heimo nostaa tarkastelun kohteeksi, aineiston painotuksia seuraten, esimerkiksi sodan verisen jälkipyykin Sammatissa, sotaan liittyvät sankari- ja viholliskuvat sekä kertomuksiksi kiteytyneet sotatulkinnat. Heimo operoi analyysissaan paikallisuutta ja sen vaikutuksia painottaen. Tarkasteltavana ovat sekä punaisten että valkoisten tulkinnat, muistot ja muistamiset tavat, tasapuolisesti ja -painoisesti. Heimo ottaa analyysissaan huomioon sosiaalisia aspekteja, kuten paikkakunnan sosiaalisen rakenteen ja dynamiikan. Tämän kautta muodostuu yhteys myös työväenhistorian tutkimukseen. Vaikka sosioekonomiset ja poliittiset tekijät ovatkin tutkimuksessa esillä lähinnä aineiston merkityksien ja paikallisuutta korostavan näkökulman taustalla, avautuu niiden kautta mielenkiintoinen näkökulma työväestön ja muiden sosiaalisten kerrostumien erilaisiin käsitys- ja kokemistapoihin Sammatissa ja vuoden 1918 sotaan liittyen.

Heimon tutkimusotteessa painottuu empiria; aineisto on hyvin laaja ja tutkimus etenee sen ehdoilla. Tutkimuksen teoreettinen anti on niukempi, sillä siihen ei sisälly selkeärajaista teoreettista viitekehystä. Heimo kyllä käy läpi tutkimuksensa aiheisiin ja näkökulmiin liittyvää teoreettista ajattelua ennen analyysiaan, mutta paikoitellen nämä teoriat jäävät  irrallisiksi tutkimuksen analyysiosioihin nähden. Tutkimuksessa ei myöskään ole selkeästi rajattua analyysimenetelmää, sillä Heimo operoi analyysissaan erilaisten perinteisten laadullisten menetelmien, kuten esimerkiksi teema-analyysin, avulla. Vakiintuneisiin menetelmiin tukeutuminen ei ole selkeän aineistolähtöiselle tutkimukselle haitaksi, koska Heimon tutkimuskysymykset liikkuvat niin konkreettisella tasolla, että niiden tavoittaminen ei vaadi spesifisien teorioiden soveltamista vaan ennemminkin laajan aineiston tuntemusta ja empiiristä silmää. Tämä johtaa siihen, että Kapina Sammatissa–tutkimuksen teoreettinen anti on niukka, sen vahvuuksien ja antien kiinnittyessä ennen kaikkea tutkimuksen kautta avautuvaan empiirisen tutkimuksen prosessialisuuksiin, aineistokysymyksiin ja tuloksiin.

Laajan aineiston avulla Heimo muodostaa kuvan sammattilaisen, vuoden 1918 sotaa käsittelevän muistitiedon erityispiirteistä ja vuorovaikutuksellisuudesta muihin aineistoihin ja diskursseihin.  Nämä erityispiirteet näyttäisivät heijastuvan parhaiten sotaa koskevissa erilaisissa – moninaisissa ja dynaamisissa – kollektiivisista käsitystavoista, jotka Heimo taiten tavoittaa. Vaikka tutkimukseen sisältyy paljon muutakin aineistoa kuin muistitietoa, on se – lähinnä haastatteluaineisto ja kertomukset – tutkimuksen keskeisin aineisto. Ammattitaitoisen empiirisen otteen ja työskentelyn ohella Heimon tutkimuksen vahvuus onkin nähdäkseni laajan, kontekstualisoivan tutkimusrakenteen kautta avautuva näköala muistitiedon paikallisuuteen, prosessuaalisuuteen ja dynaamisuuteen, niin vuoden 1918 sodan kontekstissa kuin laajemminkin. Heimon tutkimus kuvaa muistitiedon rakentumista, välittymistä ja dynaamisuutta sekä näihin vaikuttavia, tutkimuksessa luonnollisesti korostetun paikallisia kulttuurisia ja sosiaalisia tekijöitä onnistuneesti.

Katso myös näitä:

  • Elore 2/2010 Anne Heimon Lectio praecursoria Turun yliopistossa 8.5.2010: Kapina Sammatissa. Vuoden 1918 paikalliset tulkinnat osana historian yhteiskunnallisen rakentamisen prosessia.
  • Työväentutkimus 2010 (sivut 70-72):  Tiina Kinnunen, Elävä kertomus, muisti ja menneisyys. Arvio Anne Heimon väitöskirjasta.

Andreas McKeough

Teetkö tai suunnitteletko GRADUA/TUTKIMUSTA työväestöstä, työväenliikkeestä tai työelämästä?

Tule mukaan Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran järjestämään
tutkijatapaamiseen perjantaina 5. helmikuuta 2010 klo 11–16 Helsinkiin Tieteiden talolle (Kirkkokatu 6). Tulevan seminaarin uutuutena on, että graduntekijöiden lisäksi seminaariin voivat osallistua väitöskirjaansa tai muuta tutkimusta valmistelevat henkilöt.

Ohjelman runkona ovat opiskelijoiden ja tutkijoiden vapaamuotoiset työpaperit, joita kommentoivat tutkijat ja arkistojen edustajat. Paperit voivat olla historian, etnologian, folkloristiikan, uskontotieteen, sosiologian tai jonkin muun aineen tutkimussuunnitelmia, joiden kohteena on tavalla tai toisella työväestö, työväenliike tai työelämä.

Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 18. joulukuuta 2009.

Liitä ilmoittautumiseesi yhteystietosi sekä noin sivun pituinen luonnehdinta
tutkimuksestasi (aihe, keskeinen tutkimuskysymys ja aikakausi sekä työn nykyinen vaihe). Kerro myös yliopistosi, oppiaineesi ja työn ohjaajan nimi.

Ilmoittautumisia ottaa vastaan seuran sihteeri Andreas McKeough
(mckeough@mappi.helsinki.fi, 050 367 9801). Osallistujat lähettävät varsinaiset
seminaaripaperit järjestäjille viimeistään 25.1.2010. Paperit julkaistaan verkossa, josta ne ovat tulostettavissa seminaarin osallistujille.

Tervetuloa esittelemään tutkimustasi, keskustelemaan tutkimuksen teosta ja tutustumaan muihin graduntekijöihin ja tutkijoihin!

International Newsletter of Communist Studies Online

Mannheimin yliopistolla toimivan The European Workshop of Communist Studies -ryhmän julkaisema International Newsletter of Communist Studies Online XV (2009), no. 22, eli tämän vuoden numero on juuri ilmestynyt. 364 sivua täynnä artikkeleja, projektiesittelyjä, kirja-arvioita ja -luetteloita. Toimituksen infon mukaan:

“The current issue includes 11 project presentations, 14 articles of a wide geographic and thematic spectrum, 13 book reviews and various informational items.”

“As usual, the bibliographical coverage of topics related to Communist Studies is a major focus of the International Newsletter in general and this issue in particular. Here you can find a new issue of the “International Bibliography of Communist Studies”, covering 742 book publications from 58 countries. Also, the “International Article Bibliography on Communist Studies and Related Topics”, which we introduced last year, has been fruitfully continued in this issue, covering articles published during the year 2008 in scientific journals and periodicals globally. 603 articles and other contributions have been retrieved for the year 2008. The continuous scholarly output worldwide (though with significant nuances) shows not only a high and still growing interest in comparative Communist Studies and a transnational view on Communist history in general, but also the growing participation of a new generation of scholars.”

Newsletterin uusin numero kuten myös aiemmat  löytyvät verkosta pdf:nä.

Manchester’s Radical History

manchester

Manchester Radical History -ryhmä avasi kesällä uuden (blogipohjaisen) sivustonsa http://radicalmanchester.wordpress.com/.

“Manchester Radical History Collective is a small group of politically
active people living in Manchester. We’re not affiliated to any single
movement or Party and have a range of views on major political issues of
the past, present and future.
We share an interest in the city’s radical and grassroots history – the local struggles and campaigns that have shaped the city of Manchester and the towns that make up Greater Manchester, and the people that live in them. And we’re inspired by the way that Manchester’s people have maintained a spirit of independence and resistance which has endured down the years.”

Kolme viimeisintä merkintää ovat:

  • Len Johnson: Manchester boxer and Communist
  • Mary Quaile: Trade Unionist and fighter for working women
  • Paddy O’Donoghue: Head of the Irish Republican Army in Manchester 1919-1921,  co-ordinating jail escapes and attacks on buildings

Merkinnät on varustettu sekä teemallisilla että alueellisilla (Manchester ja lähiympäristö) tageilla. Teematagien luettelo on jo tässä vaiheessa pitkä:  Anti-Fascism,  Anti-Nuclear,  Anti-Racism,  Minority Ethnic Rights,  Co-operatives,  Communism,  Feminism,  Irish Independence,  Pacifism,  Radical Education, South Africa, Spanish Civil War, Suffragettes & Suffragists,  Trade unions,  Unemployed Workers’ Movement,  Workers’ Education, Workers’ Rights. Kaikki tekstit ovat toistaiseksi olleet yhteen henkilöön kiinnittyneitä.

Tätä viritystä kannattaa seurata. Lisään sen myös oikean reunan palkkiin kv.järjestöjen kohdalle.

Väitöstä pukkaa

Työväenhistorian tutkimuksessa on menossa hyvänlainen buumi.  Anu Suoranta puolustaa ensi perjantaina Helsingissä väitöskirjaansa Halvennettu työ. Pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä työmarkkinakäytännöissä. Blogimme onnittelee lämpimästi Seuran entistä sihteeriä, kuten myös edellisessä merkinnässä mainittua väittelijää Ulla Aatsinkia, joka myös on Seuran entinen sihteeri.

Anu Suorannan väitöskirjan esittelyksi lainaan Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedottajan Mari Peltosen tekstiä:

“Valtiotieteen maisteri Anu Suorannan 20. helmikuuta Helsingin yliopistossa tarkastettava väitös Halvennettu työ. Pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä työmarkkinakäytännöissä on koruton kertomus sukupuolta arvottavien työelämän käytäntöjen muodostumisesta. Säännöllisen epäsäännöllinen työ aiheuttaa työuraan toistuvia katkoksia. Pätkätyö tuottaa 2000-luvun Suomessa taloudellista ja sosiaalista turvattomuutta sekä työtätekeviä köyhiä. Kuitenkin ajatus siitä, että vakaasta työelämästä ollaan juuri globalisaation myötä siirtymässä uuteen ja ennennäkemättömään epävakauden aikaan, kyseenalaistuu, kun työelämää tarkastellaan pidemmällä aikavälillä. Historian valossa nykyisten pätkätyösuhteiden yleisyys ei näyttäydy uutena ilmiönä vaan työmarkkinakäytäntönä, joka edelleen asettaa sukupuolet arvojärjestykseen.

Continue reading “Väitöstä pukkaa”

Lakkohistoriaa – New ways in strike Research

labourconflicts.jpg

International Institute of Social History (ISSH) järjesti Amsterdamissa parisen viikkoa sitten (18-19 syyskuuta 2008) lakkohistoriaa käsitelleen workshopin, New ways in strike Research. Instituutin sivuilta löytyy kyseisen tilaisuuden raportti ja myös esitetyt paperit pdf:nä.  Mukana on myös Turun yliopiston sosiologian laitoksen tutkijan Paul Jonkerin teksti  “The Masa-Yards dockworkers’ strike of 1992 – an case study using micro-data“.  Lisäksi esillä oli lakkotutkimusta Itävallasta, Brasiliasta, Ghanasta, Nigeriasta ja Venäjältä sekä ehdotus “Presentation of the international database to be made available to researchers” (Sjaak van der Velden). Ehdotuskin löytyy pdf:nä workshopin papereiden joukosta.

Tampere 1930-luvun laman kourissa

Jarmo Peltola väittelee huomenna Tampereen yliopistossa aiheenaan Lama, pula ja työttömyys, Tamperelaisperheiden toimeentulo 1928-1938, 1930-luvun lama teollisuuskaupungissa II (Depression, Shortage and Unemployment, The Livelihood of Tampere Families in 1928-1938, The Depression of the 1930s in the Industrial City II).

Kirjan otsikossa oleva roomalainen numero II viittaa siihen että osia useampia, tarkemmin sanottuna teos on kolmiosainen. Väitöstilaisuudessa on käsittelyssä sarjan toinen osa. Lehdistötiedotteessa todetaan:

Jarmo Peltolan mukaan 1930-luvun lama merkitsi ennen kaikkea työttömyyttä, työajan lyhennyksiä ja palkan alennuksia. Lama oli vaikutuksiltaan ja seurauksiltaan merkittävämpi ja pitkäaikaisempi kuin aikaisemmin on ymmärretty. 1920-luvun lopulla alkanut lama ulottui monessa perheessä pitkälle 1930-luvun jälkimmäiselle puoliskolle. Kokemuksena se asettuu työläissuvuissa vuosien 1917—1918 ja vuosien 1939—1944 rinnalle ja väliin. Maailmalla 1930-luvun lamana tunnettua ilmiötä kutsuttiin Suomessa yleisesti pula-ajaksi. Toisin kuin pula-aikoina yleensä nyt kaupoissa oli kyllä tavaroita, mutta kaikilla ei ollut niihin varaa.

Continue reading “Tampere 1930-luvun laman kourissa”

Tanskassa tutkitaan sosiaaliturvaa ja Coca-Colaa

Etelä-Tanskan yliopistossa Odensessa on toiminut vuodesta 2005 hyvinvointivaltioon keskittyvä humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkimuskeskus Center for Vælfardsstatsforskning. Vierailin viime vuonna kaksi kertaa tässä nuoressa ja dynaamisessa tutkimusympäristössä.

Tutkimuskeskuksen tehtävänä on koota Etelä-Tanskan yliopistossa tehtävää hyvinvointivaltiotutkimusta yhden katon alle. Keskus osallistuu moniin tanskalaisiin ja kansainvälisiin hyvinvointivaltiotutkimuksen hankkeisiin, joista yksi on Helsingin yliopistossa koordinoitava pohjoismainen huippuyksikkö NordWel.

Keskuksessa ei anneta perustutkintoon johtavaa koulutusta, mutta siellä voi tehdä jatko-opintoja. Tällä hetkellä keskuksessa työskentelee neljä nuorempaa tutkijaa, joilla tanskalaiseen tapaan on kolmi- tai nelivuotinen rahoitus tohtoriopintoihin ja verraten määrätietoinen ohjelma tohtorintutkinnon saavuttamiseksi. Keskuksen vakinainen henkilöstö käsittää kolme professoria ja kaksi lehtoria.

Continue reading “Tanskassa tutkitaan sosiaaliturvaa ja Coca-Colaa”