Sivistyksen voimalla

Blogimme julkaisee professori Kari Teräksen arvion Pekka Rehumäen väitöskirjasta, Tasa-arvoa tanssilattialla. Käsityöväen sivistysseurat 1840-luvulta 1870-luvun alkuun.  Arvio on alunperin julkaistu Historiallisen aikakauskirjan numerossa 3/2009.

Suomessa on aivan liian vähän tutkittu sääty-yhteiskunnan murenemisen ja elinkeinovapauden asteittaisen vapautumisen prosesseja ja seurauksia. Pekka Rehumäen väitöstutkimus avaa tähän yhteiskunnan muodonmuutokseen kiinnostavan näkökulman. On edelleenkin paljolti hämärän peitossa, mitä ammattikuntalaitoksen lakkauttaminen merkitsi käsityöntekijöille itselleen ja laajemmin taloudelliselle toimeliaisuudelle, eikä ole riittävää kuvaa myöskään siitä, millä tavalla säätyläistö pyrki säilyttämään valta-asemansa perinteisten hierarkioiden murentuessa.

Rehumäki kysyy tutkimuksessaan, miten sivistys ja järjestäytyminen liittyivät yhteen ja miten sivistyksestä pyrittiin tekemään yhteiskuntaa kiinteyttävä voima. Hän pohtii sitä, mitä merkityksiä sivistykselle annettiin 1800-luvun puolivälissä ja minkälaisena sen asema nähtiin yhteiskuntaluokkien välisen veljeyden ja sopusoinnun aikaansaamisessa. Sivistystyön sisällöstä ja muodoista käytiin aktiivista määrittelykamppailua sivistyneistön ja sivistettävien välillä. Yhteiskunnallisessa murrosvaiheessa koettiin tärkeäksi turvata ”luonnollisena” pidetty sosiaalinen järjestys, mutta se tuli tapahtua enemmän moraalisäätelyn, vakuuttelun ja valistamisen, kuin puhtaan vallankäytön kautta. Sivistyksen jalo aate tarjoutui keinoksi, johon voitiin tarttua niin alhaalta kuin ylhäältä. Käsityöläiskisällit uskoivat sen mahdollistavan tien sosiaaliseen nousuun ja säätyläiset toivoivat sen pelastavan yhteiskunnan tapain turmelukselta ja poliittiselta kumouksellisuudelta. ”Sivistysyhteyksien” harrastamalla sivistyksellä oli Rehumäen mukaan käytännöllinen sisältö. Tanssin ajateltiin kehittävän tapakulttuuria, mutta sivistysseurat tunnettiin myös kirjallisista harrastuksistaan: esitelmätilaisuuksista ja kirjasto-lukusalien toiminnasta.

Rehumäki ei nosta rimaa kovin korkealle, vaan asettaa tehtäväkseen ”luoda valoa suomalaisen työväen varhaiseen järjestäytymiseen ennen wrightiläisiä työväenseuroja” ja ilmoittaa tekevänsä ”kuvailevaa perustutkimusta aiemmin kartoittamattomalta alueelta”. Aikaisemman tutkimuksen kriittisen tarkastelun pohjalle olisi ollut muotoiltavissa selvästi haastavampi ongelmanasettelu.  Rehumäki on tehnyt valtavan lähdetyön, kääntänyt kaikki mahdolliset kivet ja kannot, eikä ole lannistunut aihepiirin tutkimuksen tiellä olevien vakavien lähdeongelmien edessä. Tekijä on kartoittanut juurta jaksaen sivistysseuraliikkeen eurooppalaiset juuret ja tutkinut yksityiskohtaisesti Turun, Helsingin ja Oulun sivistysseurojen perustamisen, toiminnan ja lopettamisen kaaren. Hän kuvailee seurojen erilaisia sivistystyön muotoja, niiden sisäistä elämää, käsityöläisten ja säätyläisten jännitteisiä suhteita seurojen johtoelimissä sellaisella tarkkuudella, jota lähellekään aikaisempi tutkimus ei ole yltänyt.

Continue reading “Sivistyksen voimalla”

Ulkopuolisten kokemus työväestön järjestäytymisestä 1900-luvun alun Urjalassa

Abstrakti Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaariin 18.–19.8.2008

Sami Suodenjoki, FM
Historiatieteen ja filosofian laitos, Tampereen yliopisto

Valmistelen väitöskirjaa työväestön järjestäytymisestä ja vuoden 1905 suurlakon murroksesta suomalaisessa maaseutuyhteisössä. Tutkimuskohteeni on lounaishämäläisen Urjalan pitäjän työväestö. Keskeisiä tutkimusongelmia on kolme:

Miten työväestö mobilisoitui ja organisoitui erilaisiin kansanliikkeisiin ja yhdistyksiin 1900-luvun taitteen molemmin puolin?
Miksi työläiset organisoituivat eli mitä olivat järjestäytymisen motiivit?
Millainen merkitys syksyn 1905 suurlakolla oli mobilisoitumiselle?

Syvennyn väitöskirjatyössäni myös sen työväestön osan kokemukseen, joka ei liittynyt työväenjärjestöihin. Työväenliike pysyi Urjalassa ennen suurlakkoa varsin pienen ihmisjoukon toimintana, ja suuri enemmistö maalaistyöläisistä suhtautui liikkeeseen joko hiljaisen myötämielisesti tai epäluuloisesti. Lisäksi liikkeen rivijäsenet ja sen ulkopuoliset antoivat liikkeeseen kuulumiselle hyvinkin omaleimaisia sisältöjä.

Suurlakon jälkeen työväenliikkeen kannatus kasvoi räjähdysmäisesti, niin että seuraavan vuoden loppupuolella peräti viidennes Urjalan aikuisväestöstä kuului työväenjärjestöihin. Äkillinen järjestäytymisvyöry vaikutti merkittävästi myös työväestön käsitykseen työväenliikkeen joukkovoimasta ja vaikutusmahdollisuuksista. Pyrin tutkimuksessani hahmottamaan sitä, miten suurlakko muutti paitsi työväenliikkeen jäsenten myös liikkeeseen kuulumattomien kokemusta poliittisesta toiminnasta. Jäsenmäärän lisääntyessä paine liittyä työväenjärjestöihin kasvoi, eikä työantajien ja säätyläisten painostuksella enää ollut aiempaa merkitystä liittymisen ehkäisemisessä.

Aikaisemmassa tutkimuksessa on kiinnitetty varsin niukasti huomiota työväenliikkeeseen kuulumattomien työväestön kokemukseen. Myös liikkeen rivijäsenten käsitykset on helposti sivuutettu työväen historiaa luotaavissa tutkimuksissa, vaikka esimerkiksi työväestön käsityksiä sosialismin aatesisällöstä on ohimennen kommentoitu. Syynä tutkimuksen puuttumiseen on se, että rivijäsenten ja etenkin liikkeen ulkopuolelle jääneiden työläisten kokemukseen on työväenjärjestöjen pöytäkirjojen kaltaisten lähteiden avulla vaikea päästä kiinni. Kokemuksesta voi saada kuitenkin vihjeitä esimerkiksi sanomalehtien paikalliskirjeistä sekä muistelu- ja kansanperinneaineistosta. Hedelmällisiä avauksia tähän suuntaan on tehnyt Raimo Parikka kommentoidessaan Risto Alapuron Suomen synty -tutkimusta. Työväestön kokemusta paikallistasolla on pyrkinyt tavoittamaan muun muassa Kirsti Salmi-Niklander väitöskirjassaan käyttämällä yhtä erityistä lähdetyyppiä, käsinkirjoitettuja lehtiä. Selittäessäni Urjalan työväestön järjestäytymisen motiiveja tukeudun myös verkostotutkimukseen, jota on viime vuosina hyödynnetty Suomessa entistä enemmän työväenhistorian tutkimisessa.