Sivistyksen voimalla

Blogimme julkaisee professori Kari Teräksen arvion Pekka Rehumäen väitöskirjasta, Tasa-arvoa tanssilattialla. Käsityöväen sivistysseurat 1840-luvulta 1870-luvun alkuun.  Arvio on alunperin julkaistu Historiallisen aikakauskirjan numerossa 3/2009.

Suomessa on aivan liian vähän tutkittu sääty-yhteiskunnan murenemisen ja elinkeinovapauden asteittaisen vapautumisen prosesseja ja seurauksia. Pekka Rehumäen väitöstutkimus avaa tähän yhteiskunnan muodonmuutokseen kiinnostavan näkökulman. On edelleenkin paljolti hämärän peitossa, mitä ammattikuntalaitoksen lakkauttaminen merkitsi käsityöntekijöille itselleen ja laajemmin taloudelliselle toimeliaisuudelle, eikä ole riittävää kuvaa myöskään siitä, millä tavalla säätyläistö pyrki säilyttämään valta-asemansa perinteisten hierarkioiden murentuessa.

Rehumäki kysyy tutkimuksessaan, miten sivistys ja järjestäytyminen liittyivät yhteen ja miten sivistyksestä pyrittiin tekemään yhteiskuntaa kiinteyttävä voima. Hän pohtii sitä, mitä merkityksiä sivistykselle annettiin 1800-luvun puolivälissä ja minkälaisena sen asema nähtiin yhteiskuntaluokkien välisen veljeyden ja sopusoinnun aikaansaamisessa. Sivistystyön sisällöstä ja muodoista käytiin aktiivista määrittelykamppailua sivistyneistön ja sivistettävien välillä. Yhteiskunnallisessa murrosvaiheessa koettiin tärkeäksi turvata ”luonnollisena” pidetty sosiaalinen järjestys, mutta se tuli tapahtua enemmän moraalisäätelyn, vakuuttelun ja valistamisen, kuin puhtaan vallankäytön kautta. Sivistyksen jalo aate tarjoutui keinoksi, johon voitiin tarttua niin alhaalta kuin ylhäältä. Käsityöläiskisällit uskoivat sen mahdollistavan tien sosiaaliseen nousuun ja säätyläiset toivoivat sen pelastavan yhteiskunnan tapain turmelukselta ja poliittiselta kumouksellisuudelta. ”Sivistysyhteyksien” harrastamalla sivistyksellä oli Rehumäen mukaan käytännöllinen sisältö. Tanssin ajateltiin kehittävän tapakulttuuria, mutta sivistysseurat tunnettiin myös kirjallisista harrastuksistaan: esitelmätilaisuuksista ja kirjasto-lukusalien toiminnasta.

Rehumäki ei nosta rimaa kovin korkealle, vaan asettaa tehtäväkseen ”luoda valoa suomalaisen työväen varhaiseen järjestäytymiseen ennen wrightiläisiä työväenseuroja” ja ilmoittaa tekevänsä ”kuvailevaa perustutkimusta aiemmin kartoittamattomalta alueelta”. Aikaisemman tutkimuksen kriittisen tarkastelun pohjalle olisi ollut muotoiltavissa selvästi haastavampi ongelmanasettelu.  Rehumäki on tehnyt valtavan lähdetyön, kääntänyt kaikki mahdolliset kivet ja kannot, eikä ole lannistunut aihepiirin tutkimuksen tiellä olevien vakavien lähdeongelmien edessä. Tekijä on kartoittanut juurta jaksaen sivistysseuraliikkeen eurooppalaiset juuret ja tutkinut yksityiskohtaisesti Turun, Helsingin ja Oulun sivistysseurojen perustamisen, toiminnan ja lopettamisen kaaren. Hän kuvailee seurojen erilaisia sivistystyön muotoja, niiden sisäistä elämää, käsityöläisten ja säätyläisten jännitteisiä suhteita seurojen johtoelimissä sellaisella tarkkuudella, jota lähellekään aikaisempi tutkimus ei ole yltänyt.

Continue reading “Sivistyksen voimalla”

Uusia väitöskirjoja

ahvenisto_rehumaki.jpg

Syksy on alkanut työväenhistorian tutkimuksen kannalta myönteisissä merkeissä.

Inkeri Ahvenisto väitteli Turun yliopistossa 27. syyskuuta tutkimuksellaan “Tehdas yhdistää ja erottaa Verlassa 1880-luvulta 1960-luvulle” (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Bibliotheca Historica 118, 557 s.). Blogimme onnittelee lämpimästi seuran entistä hallituksen jäsentä hienosta suorituksesta.

Väitös on julkaistu myös Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa, osoite https://oa.doria.fi/handle/10024/42234. Tuolta löytyy sekä tiivistelmä että väitöskirja kokonaisuudessaan pdf:nä. Kirjana se on saatavissa SKS:sta. Unohtaa ei sovi Inkeri Ahveniston artikkelia “Omapäisyys, yhdistystoiminta, tuotantokomitea – Vaikuttamista Verlan tehdasyhdyskunnassa 1800-luvun lopulta 1960-luvulle“, seuran vuosikirjassa Väki Voimakas 19 Kansalaisvaikuttaminen ajassa.

Toinen väitös, Pekka Rehumäen “Tasa-arvoa tanssilattialla – Käsityöväen sivistysseurat 1840-luvulta 1870-luvun alkuun” esitettiin Oulun yliopistossa viime lauantaina (11.10). Väitöskirja on julkaistu painettuna sarjassa Acta Universitatis Ouluensis Humaniora B 84, 389 s., mutta se löytyy Oulun yliopiston sivuilta kokonaisuudessaan myös sähköisenä versiona. Onnittelut myös hänelle.

Pekka Rehumäki esitelmöi väitöskirjansa teemoista Seuran kesäseminaarissa elokuussa 2007. Teksti Pekka Rehumäki, “Työväen sivistysseurat 1860-luvulla” löytyy Seuran uusimmasta vuosikirjasta Väki Voimakas 21, Työväki lähtee – mihin suuntaa tutkimus?“. (ks. edellinen blogimerkintä).

Politisoituneet kädet – käsityöväen liikkeestä työväenliikkeeksi

Abstrakti Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaariin 18.–19.8.2008 

FM Jarkko Liedes
jarkko.liedes@helsinki.fi

Christopher Laschin mukaan 1800-luvun työväenliikkeen ja työväenkulttuurin tutkijat ovat erimielisiä monista kysymyksistä lukuun ottamatta yhtä yleisesti tunnettua tosiasiaa: Työväenliikkeitä teollistumisen ensimmäisinä vuosikymmeninä hallitsivat taitavat käsityöläiset, eivät tehdastyöläiset. Miksi? Tähän pyrin esittämään alustavia vastauksia sekä kartoittamaan näkökulmia, joista kysymystä voisi lähestyä.

Työn tutkimuksessa käsityöläiset nousivat tutkimuksen keskiöön 1970-luvulla vuosikymmentä aikaisemmin mm. englantilaisten marxilaisten tutkijoiden E.P. Thompsonin ja Eric Hobsbawmin julkaisemien sosiaalihistoriallisten tutkimusten vanavedessä. Kuuluisassa teoksessaan Englannin työväenluokan synnystä Thompson esittää, että työväenluokka syntyi prosessissa, jossa uusi teollisuus törmäsi jo olemassa olevaan yhteiskuntaan traditioineen, ideologioineen ja valtasuhteineen. Thompson korostaa työtätekevien omaa aktiivista roolia tässä prosessissa, jossa vanha oli mukana synnyttämässä uutta. Itseäni kiinnostaa erityisesti, mikä oli käsityöläisten rooli tässä poliittisessa prosessissa.

Tässä esitelmässä pyrin osoittamaan käsien poliittisen painoarvon. Käsillä on tehty paitsi työtä ja käsityötä myös rakennettu ja jälleenrakennettu kansakuntaa. Kädet ovat olleet sekä sosiaalisesti että sukupuolen mukaan politisoituneet. Varsinkin naisten käsiä haluttiin 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa kontrolloida eri tavoin työväenliikkeen ulkopuolella. Käsityöläiset ovat olleet useassa maassa työväenliikkeen alkuunpanijoita. Käsityöläisten yhteiskunnallinen valveutuminen ja liikkuvuus sekä taloudellinen ja poliittinen järjestäytyminen juontaa juurensa jo keskiajalle kuten mm. Emmanuel Le Roy Ladurie on mikrohistoriallisissa klassikkoteoksissaan osoittanut. Keskiaikaisia käsityöläisten ammattikuntia ei kuitenkaan voida suoraan pitää työväenliikkeen edeltäjinä.

Käsityöläiset liittyvät mielenkiintoisella tavalla myös suomalaisen työväenliikkeen ja sosialismin alkuvaiheeseen. Työväenliikkeen johtohahmoista mm. Eetu Salin ja Yrjö Mäkelin olivat suutareiden poikia ja itsekin suutareita toimien Väinö Linnan esikuvana myös Pentinkulman räätäli Halmeelle. Käsityöläiset ovat aina olleet alttiita uusille tuulille ja kuulleet monenlaista kiertävässä ja asiakaslähtöisessä ammatissaan. Juuri kiertävä käsityöläisammatti tarjosi oivan keinon agitointiin. Pyrin vastaamaan kysymykseen, miksi juuri käsityöläinen itsenäisenä ammatinharjoittajana tahtoi omaksua 1900-luvun taitteen Suomessa työläisen arvomaailman. Teoreettisen viitekehyksen käsityöläiskäsien tarkasteluun työväenliikkeen syntyvaiheessa tarjoaa lähinnä ruumiin fenomenologia.