Kirja-arvio: Vuoden 1918 sodan tulkinnat Sammatissa

Kirjoittaja: Andreas McKeough

Kirja: Heimo, Anne 2010. Kapina Sammatissa. Vuoden 1918 paikalliset tulkinnat osana historian yhteiskunnallisen rakentamisen prosessia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1275, tiede. Helsinki: SKS. 295 sivua.

Folkloristi Anna Heimo tutkii väitöskirjassaan Kapina Sammatissa Vuoden 1918 paikalliset tulkinnat osana historian yhteiskunnallisen rakentamisen prosessia vuoden 1918 sodan muistamista ja tulkintoja paikallistasolla, Sammatissa ja sen lähiseuduilla. Heimo esittelee tutkimuksessaan sammattilaisten vuotta 1918 käsitteleviä kertomuksia ja tulkintoja sekä tarkastelee historiantutkimuksellisten ja sammattilaisten tulkintojen välistä vuorovaikutuksellisuutta. Tutkimuksen läpäisevä ja keskeisin teema on se, miten sotaan liittyvät käsitykset ja muistitieto rakentuvat ja välittyvät paikallistasolla neuvottelevana ja kollektiivisena prosessina, joka on vuorovaikutuksellisessa yhteydessä muun muassa historiantutkimukseen, sosiaalisiin tekijöihin, paikallisiin identiteettitekijöihin sekä välittäjiensä elämänhistorioihin.   Tutkimuksen aineisto on laaja ja heterogeeninen, koostuen muun muassa haastatteluista, teemakirjoituksista, muistelmista, kalenterimuistiinpanoista, lehtikirjoituksista ja viranomaisasiakirjoista. Heimo yltää asettamiinsa tavoitteisiin: tutkimuksen kautta välittyy monipuolisesti kuva sammattilaisten sotatulkintojen muodostumisesta, välittymisestä ja erityispiirteistä sekä näiden yhteyksistä moninaisiin konteksteihin.

Tutkimuksensa alussa Heimo esittelee laajasti siihen liittyvää tutkimushistoriaa sekä teoreettista ajattelua; esimerkiksi muistin, muistitiedon ja historiakulttuuriin teorioita ja tutkimustuloksia. Tämä ohella tarkasteltavana ovat vuoden 1918 sodan kulku Sammatin seudulla sekä paikkakunnan historia ja sosiaalinen rakenne. Analyysissaan Heimo nostaa tarkastelun kohteeksi, aineiston painotuksia seuraten, esimerkiksi sodan verisen jälkipyykin Sammatissa, sotaan liittyvät sankari- ja viholliskuvat sekä kertomuksiksi kiteytyneet sotatulkinnat. Heimo operoi analyysissaan paikallisuutta ja sen vaikutuksia painottaen. Tarkasteltavana ovat sekä punaisten että valkoisten tulkinnat, muistot ja muistamiset tavat, tasapuolisesti ja -painoisesti. Heimo ottaa analyysissaan huomioon sosiaalisia aspekteja, kuten paikkakunnan sosiaalisen rakenteen ja dynamiikan. Tämän kautta muodostuu yhteys myös työväenhistorian tutkimukseen. Vaikka sosioekonomiset ja poliittiset tekijät ovatkin tutkimuksessa esillä lähinnä aineiston merkityksien ja paikallisuutta korostavan näkökulman taustalla, avautuu niiden kautta mielenkiintoinen näkökulma työväestön ja muiden sosiaalisten kerrostumien erilaisiin käsitys- ja kokemistapoihin Sammatissa ja vuoden 1918 sotaan liittyen.

Heimon tutkimusotteessa painottuu empiria; aineisto on hyvin laaja ja tutkimus etenee sen ehdoilla. Tutkimuksen teoreettinen anti on niukempi, sillä siihen ei sisälly selkeärajaista teoreettista viitekehystä. Heimo kyllä käy läpi tutkimuksensa aiheisiin ja näkökulmiin liittyvää teoreettista ajattelua ennen analyysiaan, mutta paikoitellen nämä teoriat jäävät  irrallisiksi tutkimuksen analyysiosioihin nähden. Tutkimuksessa ei myöskään ole selkeästi rajattua analyysimenetelmää, sillä Heimo operoi analyysissaan erilaisten perinteisten laadullisten menetelmien, kuten esimerkiksi teema-analyysin, avulla. Vakiintuneisiin menetelmiin tukeutuminen ei ole selkeän aineistolähtöiselle tutkimukselle haitaksi, koska Heimon tutkimuskysymykset liikkuvat niin konkreettisella tasolla, että niiden tavoittaminen ei vaadi spesifisien teorioiden soveltamista vaan ennemminkin laajan aineiston tuntemusta ja empiiristä silmää. Tämä johtaa siihen, että Kapina Sammatissa–tutkimuksen teoreettinen anti on niukka, sen vahvuuksien ja antien kiinnittyessä ennen kaikkea tutkimuksen kautta avautuvaan empiirisen tutkimuksen prosessialisuuksiin, aineistokysymyksiin ja tuloksiin.

Laajan aineiston avulla Heimo muodostaa kuvan sammattilaisen, vuoden 1918 sotaa käsittelevän muistitiedon erityispiirteistä ja vuorovaikutuksellisuudesta muihin aineistoihin ja diskursseihin.  Nämä erityispiirteet näyttäisivät heijastuvan parhaiten sotaa koskevissa erilaisissa – moninaisissa ja dynaamisissa – kollektiivisista käsitystavoista, jotka Heimo taiten tavoittaa. Vaikka tutkimukseen sisältyy paljon muutakin aineistoa kuin muistitietoa, on se – lähinnä haastatteluaineisto ja kertomukset – tutkimuksen keskeisin aineisto. Ammattitaitoisen empiirisen otteen ja työskentelyn ohella Heimon tutkimuksen vahvuus onkin nähdäkseni laajan, kontekstualisoivan tutkimusrakenteen kautta avautuva näköala muistitiedon paikallisuuteen, prosessuaalisuuteen ja dynaamisuuteen, niin vuoden 1918 sodan kontekstissa kuin laajemminkin. Heimon tutkimus kuvaa muistitiedon rakentumista, välittymistä ja dynaamisuutta sekä näihin vaikuttavia, tutkimuksessa luonnollisesti korostetun paikallisia kulttuurisia ja sosiaalisia tekijöitä onnistuneesti.

Katso myös näitä:

  • Elore 2/2010 Anne Heimon Lectio praecursoria Turun yliopistossa 8.5.2010: Kapina Sammatissa. Vuoden 1918 paikalliset tulkinnat osana historian yhteiskunnallisen rakentamisen prosessia.
  • Työväentutkimus 2010 (sivut 70-72):  Tiina Kinnunen, Elävä kertomus, muisti ja menneisyys. Arvio Anne Heimon väitöskirjasta.

Andreas McKeough

Linzin seminaari, ITH – International Conference of Labour and Social History 9.-11.9.2010

Blogimme julkaisee  Työväen Arkiston erikoistutkijan ja Linzin konferenssin johtokunnan jäsenen Marjaliisa Hentilän raportin viime viikonloppuna pidetystä ITH:n vuotuisesta työväen ja työväenliikkeen historiaa käsittelevästä konferenssista.

Linzin 46. konferenssin teemana oli työväen muistitieto ja työväenliike globaalissa muistikulttuurissa. Paikalle oli saapunut yli 80 osanottajaa kaikilta mantereilta. Konferenssin struktuurin perustan muodostavat jäsenet, työväenarkistot ja tutkimuslaitokset, joiden edustajista on valittu johtokunta ja tieteellinen neuvosto. Konferenssin presidentti on tutkija Berthold Unfried Wienin yliopistolta. Konferenssi kokoontuu vuosittain syyskuussa Linziin paikallisen Arbeiterkammerin koulutuskeskukseen. Suurin osa konferenssin rahoituksesta on tullut Itävallan valtiolta, mutta valtionavun pienentymisen takia myös Arbeiterkammer ja Amsterdamissa oleva sosiaaliarkisto IISH on lähtenyt rahoittamaan konferenssia. Jäsenmaksut ovat tärkeä osa rahoitusta. Suomesta jäsenenä on Työväen Arkisto ja Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen seura.

Allekirjoittanut palasi viiden vuoden tauon jälkeen Linziin ja olin yllättynyt konferenssin kehittymisestä. Paikalle oli kutsuttu Euroopan johtavia historiantutkijoita, Jürgen Kocka Berliinistä ja Enzo Traverso Pariisista. Molemmat pitivät Keynote -esitelmän ja pohtivat sitä, miten vahvasti työväen ja työväenliikkeen muistitieto on kollektiivisessa muistissa ja historiatietoisuudessa. 1900- luvun alussa kaikkialla Euroopassa kirjoitettiin työväen organisaatioiden historioita ja historiikkeja ja tallennettiin työväen kokemuksia. Keski-Euroopassa Pariisin kommuunin ja vuoden 1848 juhliminen ja muisteleminen olivat tärkeitä. Vasta Lenin tulkitsi ne Venäjän vallankumouksen jälkeen ensimmäiseksi etapiksi kohti vallankumouksellista kehitystä. Keski-Euroopassa II maailmansodan jälkeen työväenliike korosti sen antifasistista perinnettä ja vastarintaliikkeen jäsenien kokemuksille annettiin keskeinen rooli. Kocka korosti vuoden 1968 ja sen jälkeisen ajan merkitystä työväen muistin ja työväestön kokemusten tiedostamisen aikana nimenomaan älymystön keskuudessa. Työväenliike tulkittiin emansipaatioliikkeeksi ja siitä tuli vähitellen tärkeä osa yleistä kulttuuria.

Molempien alustajien mukaan muisti, muistelmat ja muistaminen ovat kokeneet 1980-luvulta lähtien suuren nousun. Se näkyy suorastaan kirjojen, näytelmien, elokuvien, muistomerkkien, museoiden tai historiallisten juhlien tulvana. Samalla on tapahtunut sisällöllinen työväen muistin integraatio valtakulttuuriin. Kockan mukaan työväen kollektiivinen muisti on samalla selvästi heikentynyt, sillä pääosa uuden ajan muistista käsittelee jotain muuta kuin työväenliikettä, on sotamuistot, jälleenrakentaminen, talouslamat, huvit jne. Julkisuudessa työn ja pääoman ristiriitä häviää oman aikamme ilmiöille kuten esimerkiksi luonnon saastumiselle, terrorille tai uskonnollisille kysymyksille. Tämä johtuu siitä, että työväenliike ei ole enää mielenkiintoinen, koska pääosin sen tavoitteet on saavutettu. Sen lisäksi sosialismin romahtamisen jälkeen työväenliikkeen utopistinen ja toivoa herättävä ajattelu on selvästi vähentynyt.
Työväenliikkeen kollektiivinen muisti on ollut ajan saatossa pääasiassa kahdenlaista: kärsimyshistoriaa ja uhrina olemisen muistia tai työväenliikkeen saavutusten muistelua.

Linzin konferenssin seuraavat kolme vuotta muodostavat syklin, jonka aikana käsitellään työväenliikkeen merkitystä sosiaalisissa ja kulttuurisissa ilmiöissä. Linzissä seminaarikielinä ovat saksa ja englanti ja tulkkaukset tehdään molempiin suuntiin. Seuraavat kokoukset ja aiheet ovat:

29.9.-2.10.2011 Labour Movement and Social Movements as Agents of  Develompent of Societies and Individuals
13-16.9.2012 Social and Cultural Development through Labour Movement
2013 Global History of Domestic Workers
2014 50th Conference

Marjaliisa Hentilä
Työväen Arkiston erikoistutkija
Linzin konferenssin johtokunnan jäsen

Työläisten kokemuksia elämästä Penttilän sahayhteisössä: muistitietohaastattelut, valokuvat ja kartat.

Abstrakti Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaariin 18.–19.8.2008

FL Kaisu Kortelainen (Joensuun yliopisto):

Väitöskirjatutkimukseni kohteena on Joensuussa sijainnut Penttilän saha, joka toimi vuosina 1871–1988. Aloitin kenttätyöt jo vuonna 1989 eli noin vuosi sen jälkeen, kun teollisuuslaitoksen toiminta lakkautettiin. Haastattelin silloin entisiä sahatyöläisiä perinteentutkimuksen pro gradu –tutkielmaani varten, joka valmistui vuonna 1992. Vuosina 1994–1995 tein lisää haastatteluja ja myöhemmin jatkoin aiheesta tehden lisensiaatintutkielman, joka valmistui vuonna 2003. Kenttätyö samalla alueella ja osittain samojen ihmisten parissa on jatkunut muutamien vuosien välein tähän päivään saakka. Suullinen haastattelupuhe on tutkimukseni keskeisaineistoa, mutta sen lisäksi olen koonnut myös muita haastateltavien muisteluaineistoja. Nämä kirjoitetut tekstit, kartat ja valokuvakertomukset ovat esimerkkejä siitä, miten monella tavalla muistelukertomuksia voidaan tuottaa. Kenttätyön aikana Penttilä ja haastateltavien elämäntilanteet ovat ehtineet muuttua monella tavalla. Niin on käynyt myös tutkimuksen tavoitteille ja omille käsityksilleni muistelukerronnasta.

Tutkimuksessani keskeisiksi aiheiksi nousivat kertojien käsitykset ajasta ja paikasta sekä vallasta, vastuusta ja yhteishengestä. Tuon väitöskirjassani esille kerronnasta hahmottuvia erilaisia aikakehyksiä ja kuvaan sitä, miten lineaarinen, syklinen ja yksittäisiin tapahtumiin kiinnittynyt aika esiintyvät muistelukertomuksissa rinnakkain. Pohdin myös sitä, mikä on kertojille, työläisperheille ja sahayhteisölle relevantti oma aika. Tarkastelen työssäni muistellun paikan merkityksiä, toisin sanoen sahayhteisön rajoja, paikan muuttumista, sen tuntemista ja kokemista. Nostan esille myös kolme muistelulle tehdasyhteisölle ja työläisidentiteetille keskeistä kerronnan teemaa: valta, vastuu ja yhteishenki. Nämä ovat kerronnan teemoja, joissa yhteisöllisyys ja työläisyys nousevat keskeisinä esille, tai jotka määrittävät niitä. Tehdasyhteisön hierarkkinen järjestys, politiikka ja ay-liike, työ, asuminen, vapaa-aika, koti, naapuruus, työura, ammattitaito, sukupuoli, perhe ja yhteisön ulkopuoliset ovat aiheita, joissa näistä asioista keskustellaan. Tehdastyöläisyyden periytyminen on tässä aineistossa usein esillä, koska monet kertojat ovat toisen tai kolmannen polven penttiläläisiä. Monet haastatelluista miehistä ovat perineet konkreettisesti isänsä työtehtävän tehtaalla. Kaikkia näitä edellä mainittuja kerronnan aiheita leimasi muutos ja sen merkitykset. Erityisesti se tulee esille elämäntavan muuttumisena sekä sahan lakkauttamisen jälkeen tapahtuneina muutoksina Penttilän ympäristössä ja alueen identiteetissä.

Yksi tavoitteeni on ollut hahmottaa sitä, mitä muistelukerronta kuvaa ja miten se välittää työläisten kokemuksia elämästään tehdasyhteisössä. Tähän olen ottanut avukseni tilan käsitteen keskittyen erityisesti merkityksellisen tilan hahmottamiseen. Pitkän pohdiskelun jälkeen päädyin jakamaan käsitteen kahteen: elettyyn tilaan ja muistitietoaineissa esitettyyn tilaan. Eletty tila hahmottuu reaalisessa havaitussa ajan ja paikan kokemuksessa, kenttätyöni aikana eletyssä Penttilässä ja muutoksessa. Se on tila, jota olen myös itse ollut kokemassa ja jakamassa haastateltavieni kanssa. Esitetty tila hahmottuu tutkimuksen aineistoissa. Siinä korostuu havaitun sijasta tilan konstruktiivinen luonne, ja sitä tarkastelen ulkopuolisena muistelukerronnan tulkitsijana. Eletty tila ja esitetty tila ovat limittyneet toisiinsa, koska kerronta on aina kiinni nykyisyydessä ja kerrontatilanteessa. Ajattelen, että eletty tila on esitetyn tilan tuottamisen ja tulkinnan konteksti. Eletyn ja esitetyn tilan välinen yhteys on joustava, ja siihen vaikuttavat kerrontatilanne ja se mistä kerrotaan.

Seminaariesitelmässäni keskityn siihen, miten nämä penttiläläisten kokemusten välittymisessä keskeiset ulottuvuudet – eletty ja esitetty – nousivat esille tutkimusprojektissani ja erilaisissa muisteluaineistoissa. Näytän esitykseni aikana esimerkkejä haastateltavien tuottamista visuaalisista aineistoista, valokuvista ja kartoista.