3.3 Hyvä tieteellinen käytäntö

 

Tieteellistä tutkimusta tehdään tiettyjen yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaan, joita ovat esimerkiksi pyrkimys totuudellisuuteen ja riippumattomuuteen. Tieteen sisäisten päämäärien lisäksi on otettava huomioon tutkimuksen tekemiseen ja tulosten julkaisemiseen liittyvät tekijät – mahdolliset tutkimuksen kohteet, toiset tutkijat ja tiedeyhteisö.

Tutkimuksen tekemiseen liittyviä toimintaohjeita kutsutaan tutkimusetiikaksi tai hyväksi tieteelliseksi käytännöksi. Suomessa hyvää tieteellistä käytäntöä valvoo ja edistää OKM:n alainen Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK.

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu olennaisesti myös tekijänoikeuksien noudattaminen.

 

Hyvän tieteellisen käytännön piirteitä

1. Tutkimustyössä noudatetaan rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta.

2. Tutkimusta tehdään eettisesti kestävillä tiedonhankitamenetelmillä ja tulokset kerrotaan avoimesti.

3. Tutkijat ottavat muiden tutkijoiden saavutukset huomioon.

4. Tutkimuksessa syntyneet aineistot tallennetaan ja raportoidaan asianmukaisesti.

5. Tutkimusryhmissä sovitaan ennen hankkeen aloittamista kaikkien jäsenten kanssa tulosten julkaisemisesta ja tekijänoikeuksista.

6. Rahoituslähteet ja muut sidonnaisuudet ilmoiteteaan avoimesti.

7. Tutkimusorganisaatioissa noudatetaan hyvää henkilöstöhallintoa ja tietosuojaa.

Hyvä käytäntö TENKin sivuilla

 

Tyypillisiä hyvän käytännön loukkauksia

Hyvän käytännön loukkaukset jaotellaan yleensä vilpillisyyteen ja piittaamattomuuteen hyvästä käytännöstä.

Vilpillisyyteen kuuluvat esimerkiksi havaintojen sepittäminen ja havaintojen vääristely, plagiointi ja tutkimustulosten anastaminen.

Piittaamattomuutta voi olla esimerkiksi muiden tutkijoiden osuuden vähättely, huolimaton raportointi tai omien vanhojen tulosten uudelleen julkaiseminen uusina.

Hyvän tieteellisen käytännön loukkaukseksena pidetään myös lähdeluettelon paisuttamista viittausten määrän lisäämiseksi.

Loukkauksista TENKin sivuilla 

 

Tutkimusetiikka Helsingin yliopistossa

Tutkimusetiikka HY:n verkkosivuilla

Tutkimusetiikka Humanistisessa tiedekunnassa (Flamma)

Hyvän tieteellisen käytännön tunteminen on tärkeää opiskelijan ja tutkijan oman oikeusturvan takia.