Julkaisut

Hankkeen julkaisuja

Hiidenmaa, Pirjo 2018: Tekijä ja lukija tietokirjan kynnysteksteissä. ‒ Toini Rahtu, Susanna Shore & Mikko T. Virtanen (toim.), Kirjoitettu vuorovaikutus s. 80‒115. Helsinki: SKS.

Hiidenmaa, Pirjo 2020: Trendinä tarinallinen tietokirja. – Mikko T. Virtanen, Pirjo Hiidenmaa & Jyrki Nummi (toim.). Kertomuksen keinoin. Tarinallisuus mediassa ja tietokirjallisuudessa s. 23‒50. Helsinki: Gaudeamus.

Hiidenmaa, Pirjo ‒ Virtanen, Mikko T. 2020: Jälkisanat. – Mikko T. Virtanen, Pirjo Hiidenmaa & Jyrki Nummi (toim.), Kertomuksen keinoin. Tarinallisuus mediassa ja tietokirjallisuudessa s. 334‒337. Helsinki: Gaudeamus.

Hiidenmaa, Pirjo – Virtanen, Mikko T. – Satokangas, Henri – Vitikka, Elina – Lindh, Ilona 2018: Tiedonkerronta: esitystavat ja tekijän läsnäolo kotimaisessa tietokirjallisuudessa. – Avain 15(4) s. 82–86.

Lindh, Ilona 2019 a: Vade mecum ‒ käsikirjoja matkakirjallisuuden tutkijoille. [Kirja-arvio kokoelmista ”Keywords for travel writing studes” (Forsdick ym. toim. 2019) ja “The Routledge Research Companion to Travel Writing (Pettinger & Youngs toim. 2019).]. ‒ Avain 16(4) s. 114‒117.

Lindh, Ilona 2019 b: Matkasta kirja, matkakirjasta tutkimus. Blogikirjoitus SKS:n Vähäisiä lisiä -blogissa. http://neba.finlit.fi/blogi/matkasta-kirja-matkakirjasta-tutkimus/

Lindh, Ilona 2020 a: Konferenssimatkalla fiktion ja faktan rajamaastossa. Blogikirjoitus SKS:n Vähäisiä lisiä -blogissa. http://neba.finlit.fi/blogi/konferenssimatkalla-fiktion-ja-faktan-rajamaastossa/#more-2718

Lindh, Ilona 2020 b: Kirjallinen matkakertomus kokemusten ja tietojen välittäjänä. – Mikko T. Virtanen, Pirjo Hiidenmaa & Jyrki Nummi (toim.). Kertomuksen keinoin. Tarinallisuus mediassa ja tietokirjallisuudessa s. 159‒186. Helsinki: Gaudeamus.

Lindh, Ilona 2021: Matkasta kertomus. Kielen ja kerronnan keinot omakohtaisessa matkakertomuksessa. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Lindh, Ilona ‒ Mikkonen, Kai 2019: Matkakirjallisuuden kokemus ja maailma. Avain 16(4), 3‒5.

Satokangas, Henri 2019: Termien selittäminen multimodaalisena toimintana yleistajuisissa tietokirjoissa. ‒ M. Kok, I. Massinen, E. Penttilä, S. Tavi & L. Tuomainen (toim.), Pidetään kielet elävinä ‒ Keeping languages alive ‒ Piemmö kielet elävinny. AFinLAn vuosikirja 2019 s. 101‒119. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys.

Satokangas, Henri 2020: Termien havainnollistamisen kerronnalliset keinot yleistajuisissa tietokirjoissa. Näkökulmana toimintokuviot. – Mikko T. Virtanen, Pirjo Hiidenmaa & Jyrki Nummi (toim.). Kertomuksen keinoin. Tarinallisuus mediassa ja tietokirjallisuudessa s. 112‒132. Helsinki: Gaudeamus.

Satokangas, Henri 2021a: Termien selittämisen toimintokuviot merentutkimusta yleistajuistavassa tietokirjassa. ‒ Virittäjä 125(1) s. 64–91.

Satokangas, Henri 2021b: Termien selittäminen tietokirjoissa. Väitöskirja. Helsingin yliopisto.

Virtanen, Mikko T.  ‒ Juvonen, Riitta 2018: Moniäänisyys, vuorottelu ja kerronta. Alisteisen interrogatiivilauseen sisältävät rakenteet blogivuorovaikutuksessa. ‒ Toini Rahtu, Susanna Shore & Mikko T. Virtanen (toim.), Kirjoitettu vuorovaikutus s. 179‒215. Helsinki: SKS.

Virtanen, Mikko T.  2019: Asemointi ja tutkijakuvat tiedettä popularisoivien biologien matkakertomuksissa. Avain 16(4) s. 22–43.

Virtanen, Mikko T. 2020a: Kertomuslajit tiedettä omakohtaisesti popularisoivassa tietokirjallisuudessa. Systeemis-funktionaalinen näkökulma. – Mikko T. Virtanen, Pirjo Hiidenmaa & Jyrki Nummi (toim.). Kertomuksen keinoin. Tarinallisuus mediassa ja tietokirjallisuudessa s. 79‒111. Helsinki: Gaudeamus.

Virtanen, Mikko T. 2020b: Kertomukset mediassa ja tietokirjallisuudessa. Kielen- ja kirjallisuudentutkimuksen yhteisellä alueella. – Mikko T. Virtanen, Pirjo Hiidenmaa & Jyrki Nummi (toim.). Kertomuksen keinoin. Tarinallisuus mediassa ja tietokirjallisuudessa s. 7‒21. Helsinki: Gaudeamus.

Virtanen, Mikko T. 2022: Storytelling beyond body text in popular science books: a multimodal analysis. ‒ Multimodal Communication 11(2) s. 93‒109.

Virtanen, Mikko T. ‒ Hiidenmaa, Pirjo ‒ Nummi, Jyrki toim. 2020: Kertomuksen keinoin. Tarinallisuus mediassa ja tietokirjallisuudessa. Helsinki: Gaudeamus.

Vitikka, Elina 2017: Tieteen ja onnistuneen tiedeviestinnän asialla. [Arvio teoksista Esa Väliverronen: Julkinen tiede; Tiina Raevaara: Tajuaako kukaan? Opas tieteen yleistajuistajalle]. – Virittäjä 121 s. 152–156.

Vitikka, Elina 2018: Hyperlinkkien funktiot ja kirjoittaja- ja lukijapositiot. – Virittäjä 122 s. 161–186.

Vitikka, Elina 2020a: Minä tutkija, me ihmiset. Ensimmäisen persoonan ilmausten tehtäviä tutkijan kirjoittamassa tietokirjassa. . – Mikko T. Virtanen, Pirjo Hiidenmaa & Jyrki Nummi (toim.). Kertomuksen keinoin. Tarinallisuus mediassa ja tietokirjallisuudessa s. 133‒158. Helsinki: Gaudeamus.

Vitikka, Elina 2020b: Referoinnin keinoista ja funktioista populaarissa tietokirjallisuudessa. [Arvio teoksesta Olga. A. Pilkington: Presented discourse in popular science. Professional voices in books for lay audiences.] – Virittäjä 124(3) s. 458–464.

Vitikka, Elina tekeillä a: Tekijän läsnäolon ja asiantuntijaäänen rakentuminen tietokirjallisuuden teksteissä. Väitöskirja.

Vitikka, Elina tekeillä b: Kiellot dialogisena resurssina yleistajuisessa tietokirjassa. Artikkelikäsikirjoitus.