Osahankkeet

Tiedonkerronta

Millä tavoin tutkimuspohjaisissa tietokirjoissa hyödynnetään tarinankerrontaa sekä sen monenlaisia keinoja?  Näiksi keinoiksi katsotaan erilaiset tekstin ilmiöt lajityypeistä (esim. anekdootti, eksemplumi, tuokiokuva) poeettisiin tehokeinoihin (esim. dramaattinen preesens tai antropomorfisointi).  Kiinnostuksen kohteina ovat myös kertomusten sijainti ja tehtävät tietoteoksen kokonaisuudessa.

Tekijän läsnäolon ja asiantuntijaäänen rakentuminen tietokirjallisuuden teksteissä

Miten vaikutelma tekijän asiantuntijuudesta rakentuu tekstissä ja miten tekijä pyrkii herättämään lukijan kiinnostuksen ja luottamuksen? Aineistona on sekä yleistajuisia tiedeblogeja että tietokirjoja, ja tarkastelu kohdistuu erilaisiin tekijän läsnäolon rakentamisen ja moniäänisyyden keinoihin, kuten hyperlinkkeihin, ensimmäisen persoonan ilmauksiin ja kieltolauseisiin.

Kerronnallisuus nykysuomalaisissa matkakertomuksissa

Millaisia tekstuaalisia ja kerronnallisia resursseja käytetään lajissa, jossa kerronta pohjautuu vahvasti tekijän omakohtaisiin kokemuksiin?

Termien selittäminen ja havainnollistaminen

Millä eri tavoilla erikoisalan termejä tehdään ymmärrettäväksi maallikkolukijalle? Tarkasteltavina ovat niin selittämiselle tyypilliset kielelliset rakenteet kuin havainnollistamiseen käytetyt multimodaaliset ja laajemmat genrejä sekoittelevat strategiat, kuten termin merkityksen havainnollistaminen kertomuksella.