Artikkeli 1: Kahden muuttujan vänkyrät

Lisätehtävänä luettava artikkeli oli Anna Leonowiczin kirjoittama “Two-variable choropleth maps as a useful tool for visualization of geographical relationship” (2006). Se käsittelee kahden muuttujan koropleettikarttojen luonnetta. Yhden ja kahden muuttujan kartat eroavat toisistaan pääasiassa käyttötarkoituksen ja ulkoasun puolesta. Kahden muuttujan kartoista on helpompi havaita muuttujien välisiä alueellisia yhteyksiä, kun taas yhden muuttujan kartoista on mahdollisuus havainnoida alueellista sijoittumista paremmin. Artikkelin mukaan erot luettavuudessa ovat varsin pieniä kahden muuttujan kartan ollessa vain hieman vaikeaselkoisempi, mutta samalla myös se oli myös tutkimusjoukon mielestä mielenkiintoisempi.

Maallikon näkökulmasta kahden muuttujan koropleettikartta todennäköisesti vaikuttaa ainakin nopealla katsomisella hyvinkin vaikeaselkoiselta. Kartan luku vaatii normaalia enemmän legendan tarkastelua, sillä erona yhden muuttujan karttaan pelkän värisävyn pohjalta on vaikeampi vetää johtopäätöksiä tarkasteltavasta kohteesta. Kartan värisävyjen valinnalla on myös muutenkin huomattava merkitys. Siinä pitäisi pystyä käyttämään värejä, mitkä eivät luo varsinaisesti sekoittuessaan uusia värejä, mikä vaikeuttaisi havainnointia.

Artikkelissa olleen esimerkkikartan (fig. 3) legenda on mielestäni varsin mielenkiintoinen. Aloin pohtia miksi yhden muuttujan koropleettikartoissa ei useammin esitetä yksittäisiä havaintoja legendan yhteydessä. Ainakin kohtalaisen pienessä tutkimusaineistossa voisi olla mielenkiintoista nähdä havaintojen jakautuminen luokkien keskellä. Kyseinen toimitus olisi kuitenkin erittäin tapauskohtainen, sillä kohteiden määrän kasvaessa jakaantumista luokkien sisällä olisi vaikea havainnoida.

Tämänhetkisen tietämykseni perusteella ei MapInfolla pysty valmistamaan artikkelin esittämiä kahden muuttujan karttoja. MapInfon tekemät kahden muuttujan koropleettikartat, missä toinen kohde esitetään rasteriviivoilla ovat kuitenkin mielestäni pohjimmiltaan varsin samanlaisia. Myös toisen kohteen esittäminen esimerkiksi määrän mukaan skaalautuvilla symboleilla on varsin toimivaa. Periaatteessa täydellisen hämmennyksen saamiseksi voisi esittää kolmea eri muuttujaa samaan aikaan, kahta värivalinnoilla ja yhtä rasteriviivoilla tai symboleilla.

Lähde:

Leonowicz, A (2006) Two-variable choropleth maps as a useful tool for visualization of geographical relationship.  https://moodle.helsinki.fi/pluginfile.php/1537276/mod_resource/content/0/KK2/Geog_033_037_spalvotas.pdf Luettu 12.3.2017

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *