Opetus

Olen viime vuosina opettanut mm seuraavia opintokokonaisuuksia, vaihtelevin sisällöin: Talousantropologia, Myytti ja maailmankuva, Kenttätyömenetelmät ja Etnografiaseminaari. Lisäksi minulla on ollut vuosittain 10-16 graduohjattavaa ja olen toiminut kymmenien pro gradu -töiden tarkastajana. Tällä hetkellä ohjaan kolmea väitöskirjan tekijää.

Muutamien viime vuosina opettamieni kurssien yleiskuvauksia:

 Tutkimusala I: Talous ja arvot   (7 op/ 4 ov) 

Mitä on talous antropologisen tutkimuksen kohteena? Mikä on taloudellisen toiminnan suhde kulttuurisiin merkitysrakenteisiin, valtasuhteisiin, moraaliin ja sosiaaliseen uusintamiseen? Mikä motivoi taloudellista toimintaa? Onko taloudellinen arvo eri asia kuin kulttuuriset arvot? Kurssilla perehdytään talousantropologian keskeisiin teemoihin ja debatteihin tutustumalla tutkijoiden eriäviin käsityksiin em. kysymyksistä. Kurssilla luetaan joka kerraksi kirjallisuutta ja tehdään pieniä kirjoitustehtäviä. Mm. seuraavien tutkijoiden kirjallisuutta käydään läpi: Pierre Bourdieu, Bronislaw Malinowski, Nancy Munn, Jonathan Parry ja Maurice Bloch, Marilyn Strathern, Annette Weiner.

Tutkimusala I: Kulttuurituotteet, Hyödykkeet ja Arvo (7 op/ 4 ov)

Kurssilla käsitellään kulttuurituotteiden hyödykkeistymistä ja toisaalta hyödykkeiden omaksumista osaksi kulttuurista merkitysjärjestelmää. Esimerkkeinä käytetään mm taiteen ja musiikin sekä eurooppalaisten hygieniatuotteiden ja vaatteiden liikkumista eri kulttuurien välillä tai saman kulttuurin eri vaihtojärjestelmien välillä. Kurssilla tarkastellaan antropologisia tapoja tutkia arvon muodostumista ja hyödykkeistymistä sekä autenttisuuden ja populaarikulttuurin käsitettä. Kurssi muodostuu luennoista, jotka käsittelevät edellä mainittuja teemoja teoreettisesti ja käsitteellisesti, ja seminaaritöistä, joissa osallistujat tarkastelevat samoja teemoja erilaisissa, konkreettisiin paikkoihin liittyvissä tutkimuksissa. Osallistujat jaetaan seminaaritöitä varten ryhmiin ja kunkin ryhmän työ käsitellään kurssilla. Kurssin lopussa on tentti, jonka kysymykset muodostuvat luennoista ja seminaarikeskusteluista. Osallistuminen edellyttää että antropologian perusopinnot on suoritettu. Kurssilla voi korvata opintovaatimuksista kohdan Tutkimusala I: Talous ja vaihto.

Tutkimusala IV: Myytti ja maailmankuva (7 op/ 4 ov)                                                    

Kurssilla lähestytään maailmankuvia sekä mentaalisina luokituksina maailmasta että praktisina toimintoina maailmassa. Pyrkimyksenä on hahmottaa antropologista keskustelua ns. myyttisen ajattelun logiikasta sekä tarkastella myytin, rituaalin, yhteiskunnan, toiminnan ja toimijan välisiä suhteita. Erilaisten antropologisten lähestymistapojen lisäksi kurssin läpikäyvänä teemana on vertailla myös joitakin länsimaisia, oseanialaisia ja afrikkalaisia kosmologisia käsityksiä. Kokonaisuus suoritetaan lukemalla joka kerraksi kurssiohjelmassa mainitut tekstit ja kirjoittamalla kurssin aikana pieniä esseetehtäviä. Osallistuminen edellyttää antropologian perusopintojen olevan suoritetut.  

Etnografiaseminaari: Sukulaisuus ja sukupuoli Afrikassa (7op/ 10 op)

Etnografiaseminaarissa käsitellään kolmen eri alueen antropologista tutkimusta Afrikassa. Temaattisesti keskitytään tarkastelemaan erityisesti sukulaisuus- ja sukupuolisuhteiden käsittelyä tutkimuksessa. Kurssilla vertaillaan erilaisten yhteiskuntien tapoja järjestää ko. suhteet sekä erilaisia
tutkimuksellisia tapoja kuvata näitä järjestelmiä. Lisäksi tutustumalla eri aikoina samoilla alueilla tehtyihin tutkimuksiin käsitellään Afrikan tutkimuksen oppihistoriallista kehitystä. Kurssi edellyttää etnografisten tekstien lukemista jokaiseksi kerraksi sekä aktiivista osallistumista keskusteluun seminaarissa. Kurssin aikana tehdään pieniä kirjoitustehtäviä.  

Etnografiaseminaari II:  Sukupuolijärjestelmien tutkiminen Afrikassa, Osa II   (7 op/ 10 op)       

Kurssilla käsitellään sukupuolijärjestelmien tutkimusta Afrikassa. Erityisesti tarkastellaan seuraavia kysymyksiä: miten sukupuolijärjestelmät ilmenevät ja kuinka ne uusinnetaan tai kyseenalaistetaan (1) tilan käytössä, (2) saman kulttuurin eri toiminta-alueilla kuten arkielämässä ja henkipossessiorituaalissa sekä (3) urbaanissa ympäristössä. Kurssi jatkaa syyslukukauden seminaarissa aloitettujen teemojen käsittelyä, mutta kurssille osallistuminen ei edellytä syksyn seminaarin suorittamista. Kurssi on tarkoitettu aine- tai syventävien opintojen vaiheessa oleville opiskelijoille. Kurssi edellyttää aktiivista keskustelua kirjallisuudesta, jota luetaan joka kerraksi, ja pienten kirjoitustehtävien tekemistä.

Etnografiaseminaari: Rationaalisuus, noituus ja henkipossessio Afrikan tutkimuksessa (7op/ 10 op)

Seminaarissa keskitytään rationaalisuuden, noituuden ja henkipossession teemoihin Afrikan tutkimuksessa. Niitä tarkastellaan ajatus- ja tietojärjestelmien näkökulmasta sekä historiallisen muistin, politiikan ja sosiaalisten suhteiden näkökulmasta. Kurssi suoritetaan lukemalla joka kerraksi kirjallisuutta, josta keskustellaan seminaarissa, sekä kirjoittamalla kurssin aikana kolme esseetä. Seminaarissa jatketaan joitakin syksyn seminaarissa aloitettuja keskusteluja, esimerkiksi sosiaalisen persoonan käsitteestä, mutta kevään kurssille mukaan tuleminen ei edellytä syksyn seminaariin osallistumista. Tasoltaan kurssi soveltuu parhaiten antropologian aine- tai syventävien opintojen vaiheessa oleville ja/tai syksyn seminaariin osallistuneille.

Musiikki, merkitykset ja yhteiskunta (7 op/ 10 op) 

Kurssin pääteemoja ovat musiikki, omistajuus ja identiteetit – nämä ovat olleet viimeaikaisissa musiikkia koskevissa tutkimuksissa keskeisessä asemassa, ja tällä kurssilla teemoja lähestytään kriittisesti antropologisista näkökulmista. Musiikin omistajuus paikantuu eri yhteiskunnissa eri tavoin ja se usein pohjautuu käsityksiin musiikin luomisen tai luovuuden lähteistä ja prosesseista: tutustumme kurssilla erilaisiin omistajuusjärjestelmiin ja vertailemme länsimaista tekijänoikeusjärjestelmää toisenlaisiin omistajuuden muotoihin. Musiikin ”sosiaaliseksi funktioksi” on tutkimuksissa usein nähty identiteettien luominen tai ilmaiseminen tai postmodernistisemman tulkinnan mukaan niillä ”leikkiminen”. Tarkastelemme kurssilla näille vaihtoehtoisia tapoja hahmottaa ja käsitteellistää musiikin, yhteisöllisyyden, paikallisuuden ja globaalin sekä kosmopoliittisuuden välisiä suhteita vertailemalla eri konteksteissa tehtyjä tutkimuksia. Kurssi muodostuu luennoista ja pakollisesta sekä vapaaehtoisesta oheismateriaalista sekä opiskelijoiden esitelmistä ja yhteisistä keskusteluista. Kurssista kirjoitetaan jäsennelty ja reflektoiva luentopäiväkirja, jonka ohjeet annetaan kurssin alussa. Luentojen ja kurssimateriaalin painotus on afrikkalaisissa yhteiskunnissa, mutta vertailukohteina käytetään myös muita yhteiskuntia ja järjestelmiä. Kurssilla voi korvata opintovaatimuksista kohdan Etnografiaseminaari I (7 op) tai lisätehtävin Etnografiaseminaari II (10 op).

© 2020 A MarketPress.com Theme