Rekisteriseloste

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOSUOJASELOSTE/-ILMOITUS Eu:n yleinen tietosuoja-asetus 12–14 artiklat

Laatimispäivä: 30.9.2021

Tietoa henkilötietojen käsittelystä ”Tampereen uusi kasino: kvalitatiivinen pitkittäistutkimus kasinon vaikutuksista rahapelaamiseen, rahapelihaittoihin ja yhteisöön” -tutkimuksessa

”Tampereen uusi kasino: kvalitatiivinen pitkittäistutkimus kasinon vaikutuksista rahapelaamiseen, rahapelihaittoihin ja yhteisöön” -tutkimuksessa käytetään aineistona henkilötietoja. Tämän selosteen tarkoitus on antaa tietoa käsiteltävistä henkilötiedoista sekä siitä, mistä henkilötiedot ovat peräisin ja miten niitä käytetään tutkimuksessa. Selosteen lopussa kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia rekisteröidyillä on.

Tutkimukseen osallistuminen ja henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen.

 1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto

Valtiotieteellinen tiedekunta

Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskus (CEACG)

PL 9 (Siltavuorenpenger 1 A)

00014 Helsingin yliopisto

Yhteyshenkilö

Michael Egerer

puh. +358 2941 23919

michael.egerer@helsinki.fi

 1. Yhteyshenkilö ja vastuullinen tutkija

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa

Nimi: Michael Egerer

Tiedekunta/osasto/yksikkö: Valtiotieteellinen tiedekunta

Osoite: PL 9 (Siltavuorenpenger 1 A), 00014 Helsingin yliopisto

Puhelinnumero: +358 2941 23919

Sähköpostiosoite: michael.egerer@helsinki.fi

 1. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saa yhteyden sähköpostiosoitteesta tietosuoja@helsinki.fi.

 1. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

”Tampereen uusi kasino: kvalitatiivinen pitkittäistutkimus kasinon vaikutuksista rahapelaamiseen, rahapelihaittoihin ja yhteisöön” –tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa luotettavaa ja ajankohtaista tietoa kolmena eri ajankohtana suoritettavan haastattelun avulla Tampereelle avattavan Veikkauksen kasinon vaikutuksista pelaajien rahapelikulutukseen ja –käyttäytymiseen, rahapelihaittoihin sekä yhteisöön niin Tampereen seudulla kuin ympäri Suomen. Haastattelut tehdään kolmena eri ajankohtana.

 1. Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää

Tutkimushenkilön antamia yksilöintitietoja (nimi, yhteystiedot) käytetään ”Tampereen uusi kasino: kvalitatiivinen pitkittäistutkimus kasinon vaikutuksista rahapelaamiseen, rahapelihaittoihin ja yhteisöön” -tutkimuksessa ainoastaan tutkimusaineiston keruuvaiheessa yhteydenottoihin.

Tutkittavilta kerätään taustatietoina ikä, sukupuoli, perhetilanne, tulo- ja koulutustiedot sekä äidinkieli ja aluetiedot (asuinpaikkakunta). Näitä tietoja ei yhdistetä tutkittavien henkilötietoihin (nimi, yhteystiedot).

 1. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

Kohdassa 5. mainitut henkilötiedot on kerätty suoraan tutkimukseen osallistujilta.

 1. Arkaluonteiset henkilötiedot

Tutkimuksessa ei käsitellä tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä (eli arkaluonteisia henkilötietoja).

 1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella perusteella:

  yleistä etua koskeva tehtävä.

 1. Tietojen vastaanottajat

Kaikkien tutkimusryhmänjäsenten on allekirjoitettava salassapitosopimus ennen kuin he saavat pääsyn tutkimusaineistoon. Tutkimuksen yhteistyökumppaneilla on pääsy pseudonymiin haastatteluaineistoon. Anonymisoitua haastatteluaineistoa voidaan käyttää opetustarkoitukseen, kuten yliopistoseminaareihin.

Haastattelunauhoiteisiin on pääsy vain tutkimusryhmällä. Tarvittaessa pääsy aineistoon annetaan tutkimusyhteistyökumppaneille, joiden kanssa on laadittu selkeä yhteistyösuunnitelma VTT Michael Egererin kanssa, ja jotka allekirjoittavat salassapitosopimuksen.

 1. Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Automatisoitu päätöksenteko

Tutkimuksessa ei tehdä automaattisia päätöksiä, joilla on merkittävä vaikutus tutkittaviin.

 1. Henkilötietojen suojaus

Tutkimusaineistoon sisältyviä henkilötietoja käsitellään ja säilytetään suojattuna niin, että ainoastaan niitä tarvitsevat henkilöt pääsevät tarkastelemaan tietoja.

Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan seuraavilla tavoilla:

 käyttäjätunnus ja salasana

 käytön rekisteröinti/lokitus 

Manuaalista (esim. paperimuodossa tai muuten aineellisessa muodossa) olevaa aineistoa suojataan seuraavilla tavoilla: säilytetään tutkimuksen vastuullisen tutkijan Michael Egererin lukollisessa kaapissa.

Suorien tunnistetietojen käsittely:

Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa ja säilytetään erillään analysoitavasta tutkimusaineistosta (eli tutkimusaineisto pseudonymoidaan)

 1. Henkilötietojen käsittelyn kesto tässä tutkimuksessa

Vuoteen 2030 asti.

 1. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusaineisto säilytetään myöhempää, yhteensopivaa tieteellistä tutkimusta varten tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti:

                         ilman suoria tunnistetietoja.

Tutkimusaineiston säilytys perustuu tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b ja e alakohtiin.

Ennen uutta tutkimuskäyttöä rekisterinpitäjä varmistaa, että uusi tutkimuskäyttö on yhteensopivaa aineiston alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa asetuksen vaatimusten mukaisesti. Tutkimusaineiston uudesta tutkimuskäytöstä lähetetään rekisteröidyille uusi tietosuojailmoitus, paitsi jos rekisterinpitäjä ei enää pysty tunnistamaan rekisteröityjä tutkimusaineistosta.

Uudesta tutkimuksesta ei voida lähettää ilmoitusta rekisteröidylle myöskään silloin, jos tietojen toimittaminen olisi mahdotonta tai kohtuuttoman vaivalloista tai jos se estäisi tai vaikeuttaisi suuresti tutkimustarkoitusten saavuttamista (tietosuoja-asetuksen 14 artiklan 5 kohdan b alakohta).

Missä aineistoa säilytetään ja kuinka kauan:

Tutkimusaineisto tallennetaan Tampereen yliopiston ylläpitämään Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Tietoarkisto arkistoi ja välittää tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Tätä tutkimusaineistoa saa käyttää vain edellä mainittuihin tarkoituksiin. Käyttö edellyttää rekisteröitymistä ja suostumusta Tietoarkiston yleisiin käyttöehtoihin.

Henkilötiedot (nimi ja yhteystiedot) tuhotaan kahden vuoden kuluttua kolmannen haastattelun suorittamisesta. Haastattelutallenteet tuhotaan 10 vuoden kuluttua tutkimuksen päättymisestä, litteroidut haastattelut ja taustatiedot, joita ei voida arkistoida Suomen yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, tuhotaan 20 vuotta tutkimuksen jälkeen.

 1. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja oikeuksista poikkeaminen

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 mainittu henkilö.

Nimi: Michael Egerer

Tiedekunta/osasto/yksikkö: Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos

Osoite: PL 9 (Siltavuorenpenger 1 A), 00014 Helsingin yliopisto

Puhelinnumero: +358 2941 23919

Sähköpostiosoite: michael.egerer@helsinki.fi

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada pääsy tietoihin
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Rekisteröity ei kuitenkaan voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.

Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa

Oikeuksien soveltuminen

Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta, ellei rekisteröidy anna tunnistamisen mahdollistavia lisätietoja (tietosuoja-asetuksen 11 artikla).

Oikeuksista poikkeaminen

Tietosuoja-asetus ja Suomen tietosuojalaki mahdollistavat tietyistä rekisteröidyn oikeuksista poikkeamisen silloin, kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa ja oikeuksien toteuttaminen estäisi tai vaikeuttaisi suuresti käsittelyn tarkoitusten saavuttamista.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi