Digiprojektin kevät

Seminaari-ilmoittautumisten digitalisointia

Maisteriohjelman kevääseen on kuulunut ilmoittautuminen seuraavan lukuvuoden tutkielmaseminaareihin (ks. uutinen tällä sivustolla). Tänä vuonna päätettiin tarjota kaikki informaatio netissä, eikä perinteistä seminaarien esittelytilaisuutta järjestetty. Sen sijaa seminaarinvetäjille tarjottiin tukea esittelyvideon tuottamiseen, ja osa tarttuikin tilaisuuteen. Kaikkien seminaarien osalta kuvaustekstit julkaistiin koulutusohjelman blogisivustolla, johon syntyneet videot myös upotettiin.

Oppiainekurssien julkistaminen

Tiedekunnan osastoilla suunniteltiin kullekin uusi etäkurssina toteutettava oppiainekurssi, joista suurin osa julkistettiin opetusohjelman rungon julkistamisen yhteydessä (ks. https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/opetustarjonta.

Kurssit sijoittuivat vaihtelevasti joko oppiaineen opiskelijoille pakollisiin tai valinnaisiin kursseihin. Eksegetiikan osastolla päätettiin järjestää kaikille yhteinen metodiopintojen yhteinen osa etäkurssina, mutta tämä kurssi tarjotaan etäkurssina vasta lukuvuonna 2020-21. Käytännöllisessä teologiassa valittiin myös kaikille oppiaineen opiskelijoille pakollinen kurssi: Käytännöllisen teologian perspektiivejä.

Valinnaisiin opintoihin kuuluvat systemaattisessa teologiassa valikoitunut kurssi argumentaatiotaidoista ja kirkkohistoriassa kirjahistoriasta. Uskontotieteen etäkurssi “Maailman uskontoperinteet” kuuluu myös valinnaisiin opintoihin, mutta siinä erikoisuutena on lukupiirimuoto.

Koulutusta tekijöille

Oppiainekurssien lisäksi myös Avoimen yliopiston kautta verkossa tarjottavien teemakurssien osalta suunnittelu on edennyt hyvin. Teemakursseja järjestetään kevätlukukaudesta 2020 alkaen ja osa niistä tarjotaan kesätauon aikana.

Kaikkien kurssien suunnitteluun osallistuville opettajille on tarjottu kevään aikana koulutusta opetusvideoiden tekemiseen ja toukokuussa perehtytään yleisemmin verkkokurssien suunnitteluun. Erityishaasteeksi on noussut varautuminen suhteellisen suuriin opiskelijamääriin osalla kursseista. Tähän pyritään vastaamaan ottamalla kursseilla käyttöön MOOC-tyyppisiä elementtejä, vaikka täysiverisiä MOOC-kursseja ei digihankkeen puitteissa ole suunnitteilla.

Neljäs periodi (18-19)

Alla lista periodin opetuksesta. Kunkin kurssin yhteydessä on linkki kurssisivulle, josta löytyy tarkempaa tietoa.

Temaattiset kurssit

Neljännessä periodissa alkavat seuraavat temaattiset kurssit: The Ancient Mediterranean and West Asia: Cross-regional Migration and Identity Display (TUM-3312, yhteistyössä Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman kanssa), Kontekstuaalinen teologia, Kristinusko keskiajalla sekä Kirkkojen yhteistoiminta ja ekumeeninen liike.

Oppiaineiden kurssit

Allaolevat kurssit liittyvät osastojen tai yksittäisten oppiaineiden opetukseen. Niistäkin kannattaa etsiä itselleen sopivia kursseja myös oman oppiaineen ulkopuolelta, sikäli kuin opintosuunnitelmastasi löytyy niille tilaa.

Kirkkohistoria

Kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja uskonnollisten kansanliikkeiden sisäinen kehitys- Suomen luterilainen kirkko ja muut protestanttiset yhteisöt

Systemaattinen teologia

Usko, järki ja merkitys: Uskonto kirjallisuudessa ja elämäkerroissa

Ekumeeninen teologia

Medieval Theories of Religious Faith

Uskontotiede

Uskontoperinteet tutkimuksen kohteina

Tutkimuksen analyysi (KUMA-US322)

Eksegetiikka

Gnosticism

Hermeneutics: seminar on the responsible reading of (biblical) texts

 

Huomaa myös Religion Conflict and Dialogue -opintosuunnan (ICE-maisteriohjelma) opetus:

Negotiation – How to Resolve, Manage and Reconcile Conflicts

Religion and Society (lähes kokonaan verkkokurssi)

Vaihtoehtoja suoritustavoille: Teologisen maisteriohjelman digiprojekti

Lähtökohdat

Teologisessa tiedekunnassa lisättiin kontaktiopetuksen osuutta kursseissa radikaalisti Iso pyörä -uudistuksen yhteydessä. Samalla luovuttiin valtaosasta kirjatenttejä. Lähtökohtana oli kohottaa oppimisen tasoa, joka puhtaissa kirjatenteissä tai pelkissä esseesuorituksissa jää helposti puutteelliseksi. Tämä kuitenkin synnytti erityisesti maisteriohjelmassa kysyntää uudenlaisille suoritustapavaihtoehdoille.

Digihankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä pedagogisesti laadukkaita suoritusvaihtoehtoja erityisesti niille opiskelijoille, joille jatkuva osallistuminen lähiopetukseen on syystä tai toisesta hankalaa. Kursseja aletaan toteuttaa syyslukukaudesta 2019 alkaen.

Oppiainekurssit

Hankkeessa kukin ohjelmamme oppiaine tuottaa yhden etäkurssin, jonka aineen opiskelijat voivat ottaa pakollisiin opintoihinsa. Oppiainekursseissa tulee olemaan tieteenalan metodiopetusta sekä muuta kaikkien oppiaineen graduseminaarilaisia kiinnostavia teemoja. Kurssien luonne vaihtelee oppialoittain.

Teemakurssit

Tämän lisäksi tuotetaan neljä etäkurssia, jotka opiskelijat voivat ottaa valinnaisiin teemaopintoihinsa. Jälkimmäiset kurssit tuotetaan yhdessä Avoimen yliopiston kanssa. Teemaopintokurssit on valittu niin, että niiden aiheet voivat herättää kiinnostusta myös tiedekunnan ulkopuolella.

Avoimen yliopiston kanssa järjestettävät teemakurssit:

  1. Kaupungistuminen, uskonto ja sosiaaliset ongelmat
  2. Kärsimys, pahuus ja kuolema
  3. Kontekstuaalinen teologia
  4. Kristinusko, juutalaisuus ja islam

Työtavoista

Osalle kursseista voidaan odottaa suhteellisen suurtakin opiskelijamäärää. Pedagogisen tason ja opettajien työmäärän vuoksi näillä kursseilla otetaan käyttöön MOOC-tyyppisiä elementtejä. Monille kursseille tuotetaan myös videomateriaalia. Näihin asioihin tarjotaan opettajille koulutusta jo tänä keväänä.

Kolmannen periodin opetusta (18-19)

Intensiiviperiodi on jo täydessä vauhdissa, mutta seuraavan periodin opetukseen ehtii vielä ilmoittautua. Allaolevilla kursseilla on vielä tilaa.

Teemakurssit

TUM-3312, Teologian ja uskonnontutkimuksen erityiskysymyksiä: Uskonto Latinalaisessa Amerikassa

Eksegetiikka

TUM-U3208, Kristinuskon synty uskonnontutkimuksen näkökulmasta

TUM-U3206, Uuden testamentin teksti: syventävä osio I

Kirkkohistoria

TUM-3103, Kirkkohistorian gradut valmiiksi -seminaari

TUM-3214, Kirkko ja kulttuuri reformaatiosta 2000-luvulle-Kristinuskon ja kulttuurin vuorovaikutus Euroopassa

Systemaattinen teologia

TUM-E3232, Sukupuoli ekumeenisessa keskustelussa

TUM-U3232, Uskonnonfilosofian suuntauksia: wittgensteinilainen perinne

TUM-T3232, Yhteistoiminnan etiikka

Uskontotiede

TUM-3243, Quranic Exegesis and Gender-sensitive Hermeneutics

***

Huomaa myös ICE-maisteriohjelman kurssi: ICE-RCD326, Historical and Contemporary Approaches to Religion, Conflict and Dialogue

 

Toisen periodin opetusta (18-19)

Temaattiset kurssit

Periodissa alkaa kaksi temaattista kurssia. Näistä kannattaa erityisesti huomata (1) Etiikka ja raamatuntulkinta -kurssi, jossa on vielä hyvin tilaa (virallisesti: Raamatun reseptiohistorian tarkastelua etiikan ja uskonnon käsitteen näkökulmasta) (2) Toinen kursseista on poikkitieteellinen Muinaisen Lähi-idän kulttuuriperintö.

Oppialojen ja osastojen kurssit

Eri oppialojen kursseja on periodissa seuraavasti:

Uskontotiede
Uskontotieteen klassikot, verkkokurssi (Kulttuuriperinnön maisteriohjelma)

Eksegetiikka
Uuden testamentin teksti, johdanto-oppi ja teologia

Kirkkohistoria
Kirkot ja yhteiskunta pohjoismaissa 1000-2000 – erityistarkastelussa Ruotsi
Suomen luterilainen kirkko
Kristinusko maailmassa eri aikoina
The Senses in Christian History (Huomaa tämä! Kristinusko aistien näkökulmasta!!)

Systemaattinen teologia
Ajankohtaista keskustelua kristillisen dogmatiikan ydinkohdista

Käytännöllinen teologia
Uskonnollisuus ja arvot yhteiskunnallisissa muutoksissa
Uskonto-oikeus ja uskonnollisten yhteisöjen oikeus
Uskonnon ja politiikan tutkimus

  • Käytännöllisen teologian seminaarilaiset! Menetelmäkurssit alkavat!

 

Haku seurakunta-harjoitteluun ja kirkollisten erityisalojen harjoitteluun sl 2018

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman (kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunta) opiskelijat

 

TUM-412 Työelämäjakso : info ja harjoitteluseurakuntahaku

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa suoritettavat työelämäjaksot tehdään hiippakuntien määräämissä harjoitteluseurakunnissa.

  • Työelämäjaksoon ja harjoitteluseurakuntahakuun liittyvä infoluento järjestetään ke 26.9.2018 klo 16-18 PR aud XV.
  • Haku harjoitteluseurakuntiin 26.9.-12.10.2018 e-lomakkeella.
  • Lisätietoja löytyy myös blogisivuilta: TUM-412

 

TUM-420 Kirkollisten erityisalojen soveltavat opinnot : info ja haku

Opintojaksolla opiskelija perehtyy valitsemaansa ev.lut. kirkon erityistyöalaan. Opiskelija tutustuu työalaan ennen työelämäjakson alkua sekä työskentelee teologiharjoittelijana työyhteisössä ammattilaisen ohjauksessa.

  • Harjoitteluun hakeville järjestetään infotilaisuus ti 9.10.2018 klo 14-16 Porthaniassa P722 (Yliopistonkatu 3).
  • Haku kirkollisten erityisalojen harjoitteluun 9.10.-24.10.2018 e-lomakkeella.

Lukuvuoden 2018-19 aloitusperiodin opetusta

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2018-19 ensimmäisille kursseille on jo hyvässä vauhdissa. Alla tietoja ensimmäisen periodin valinnaisesta opetuksesta. Kunkin kurssin yhteydessä on linkki kurssisivulle, josta löytyy tarkempaa tietoa. Kurssisivut ovatkin nyt tärkein kanava opetusta koskevan tiedon jakamisessa.

Työelämäopinnot

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman työelämäopinnot:
TUM-401 Osaamisen tunnistaminen ja työelämä
TUM-402 Työelämäjakso
TUM-403 Työelämän asiantuntijuus

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma, kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnan työelämäopinnot:
TUM-411 Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatiedot ja -taidot työelämässä
TUM-412 Työelämäjakso
TUM-413 Työelämään syventävät opinnot

Sekä kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnassa opiskeleville suunnattu  vapaavalintainen opintojakso:
TUM-420 Kirkollisten erityisalojen soveltavat opinnot 

Temaattiset kurssit

Ensimmäisessä jaksossa näitä on neljä. (1) Kärsimys, pahuus ja kuolema, (2) Kaupungistuminen, uskonto ja sosiaaliset ongelmat, (3) Uskonto, tieteet ja evoluutio sekä (4) Katsomusten välinen vuorovaikutus koulussa. Viimeksimainittu kuuluu ns. jokerikursseihin, joita ei välttämättä järjestetä joka vuonna.

Oppialojen ja osastojen kurssit

Maisteriohjelman opiskelijoiden kannattaa huomata, että uuteen tutkintoon saa entistä helpommin mahtumaan myös toisten osastojen kursseja. Sen vuoksi kannattaa katsella tarjontaa myös omaa tieteenalaa laajemmin.

Alla ensimmäisen jakson oppialakohtaisia kursseja.

Käytännöllinen teologia
Käytännöllisen teologian perspektiivejä
Uskonto sosiologisen tutkimuksen kohteena

Uskontotiede
Uskonto arjessa (Kulttuuriperinnön maisteriohjelma)

Eksegetiikka
Introduction to the Grammar and Basic Vocabulary of Sahidic Coptic

Systemaattinen teologia
Dogmi- ja teologianhistoria: Kosmologia kristinuskon historiassa
Etiikan historia

 

Lukuvuoden 2018-19 opetustarjonta julkistettu

Tiedot maisteriohjelman 2018-19 opetuksesta on julkistettu Opiskelijan ohjeissa: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/opetustarjonta (valitse koulutusohjelmaksi Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma). Tiedot ovat listassa periodin tarkkuudella, tiedot opetuspäivistä julkistetaan kesäkuussa WebOodissa.

Lukuvuoden erikoisuuksia ovat mm. kolme Teologian ja uskonnontutkimuksen erityiskysymyksiä (TUM-3312) -kurssia: Cognitive approaches in the history and ethnography of religion, Katsomusten välinen vuorovaikutus koulussa sekä Uskonto Latinalaisessa Amerikassa.