Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman tutkielmaseminaarit lukuvuonna 2024-2025

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautumisaika on 1.-19.8.2024

Seminaareihin ilmoittaudutaan e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/129987/lomake.html

Lomake aukeaa 1.8.2024 klo 9.00 ja sulkeutuu 19.8.2024 klo 23.59

SEMINAARIT

TUM-3101 Uuden testamentin eksegetiikan seminaari – Uuden testamentin henkilöhahmoja

Outi Lehtipuu

Kuvaus tarkentuu myöhemmin.

           

TUM-3102 Vanhan testamentin eksegetiikan seminaari – Magia Raamatussa

Martti Nissinen

”Magia” on sana, jota on perinteisesti käytetty kielteisessä merkityksessä uskonnon vastakohtana tai taikatemppujen harjoittamisena. Nykytutkimuksessa magia on kuitenkin neutraali ilmaus toiminnalle, jossa pyritään muuttamaan vallitsevia asiaintiloja rituaalisin keinoin ja jumalallista apua hyväksi käyttäen. Tällaista toimintaa kuvataan Vanhan ja Uuden testamentin teksteissä usein, toimijasta riippuen joko kielteisesti tai myönteisesti. Maagisina toimijoina esiintyvät niin Mooses, profeetat kuin Jeesuskin, mutta jotkut maagiset toimijat tuomitaan ankarasti.

Tutkielmaseminaarissa perehdytään magiaan ja maagiseksi katsottavaan toimintaan Raamatun teksteissä. Seminaaritöissä tarkastellaan Raamatun tekstejä kiinnittäen huomiota maagisen toiminnan motivaatioon ja päämäärään, maagisten toimijoiden (sekä inhimillisten että jumalallisten) rooliin, toiminnassa käytettyihin rituaalisiin menetelmiin sekä siihen, millainen mielikuva maagisesta toiminnasta tarjotaan lukijalle. Voidaan myös kysyä, onko kyse maagisesta toiminnasta ollenkaan.

Maisterintutkielman aiheena voi olla joko tietty raamatunteksti tai magiaan liittyvä teema. Tutkielman lähteet voivat olla Vanhasta tai Uudesta testamentista, apokryfikirjoista tai muista varhaisjuutalaisista teksteistä. Mahdollisia aiheita voivat olla esimerkiksi Mooses/Jeesus maagikkona tietyn tekstin valossa, profeetat (esim. Jesaja, Elia tai Elisa) parantajina, Magia Tobitin kirjassa, Simon noita Apostolien teoissa, hedelmällisyysmagia, vahinkoa tuottava magia, puhdistus- ja eliminaatiomagia, mielletyt loitsut ja loitsijat, noituus ja sukupuoli.

Opiskelija voi mielellään myös itse ehdottaa tutkielman aihetta. Työn voi tehdä muustakin kuin magiaan liittyvästä aiheesta, jos niin etukäteen sovitaan.              

 

TUM-3103 Kirkkohistorian seminaari – Kirkkohistorian tutkielmaseminaari: antiikki, keskiaika, uuden ajan alku,

Tuomas Heikkilä ja Juliette Day

Kuvaus tarkentuu myöhemmin.

TUM-3103 Kirkkohistorian seminaari – Luonto, sukupuoli, elämäkerta. Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian tutkielmaseminaari reformaatiosta 2000-luvulle

Marjo-Riitta Ruuska ja Esko M. Laine

Marjo-Riitta Ruuskan ja Esko M. Laineen yhdessä vetämässä seminaarissa tarkastellaan kirkkohistoriallisia ilmiöitä ja tapahtumia sekä niiden merkityksiä kolmen kattoteeman alla.

Oma tutkielmasi voi liittyä johonkin näistä teemoista tai kaikkiin niistä, mikäli se on tutkimuksellisesti perusteltua. Voit siis tutkia esimerkiksi yksittäistä henkilöä tai erityisesti hänen luontosuhdettaan tai sukupuolen vaikutusta hänen toiminnassaan. Yhtä hyvin tutkimusaiheesi voi olla tietyn lehden, herätysliikkeen tai järjestön luontoa koskevien painotusten tai sukupuolikäsityksen muutos.

Muutamia esimerkkiaiheita: Linnut Rantsilan kappalainen Christfrid Gananderin sanakirjassa 1789, Naisten toimijuus herrnhutilaisuudessa, Luonto vuoden 1701 virsikirjassa, Luonto Kotimaa-lehdessä, Luterilaisen kirkon ilmasto-ohjelman synty, Suomalaisen Temppeliherrain ritarikunnan miesihanne, Naiset Teologisessa Aikakauskirjassa tai Vartija-lehdessä, Pauliina Kainulainen kirkolliskokousedustajana, Kirkkoherra Hugo Winter maailmanmatkaajana.

Seminaarin teemoihin liittyvät suositeltavat kirkkohistorian kurssit lv 2024-2025: TUM-S3213 Suomalainen luontohengellisyys 1900-2000-luvuilla, TUM-Y3218 & TUM-S3218 Kirkkohistorian miehet uusin silmin.

           

           

TUM-3103 Kirkkohistorian seminaari – Kristityt, kirkot ja moderni maailma. Modernin ajan kirkkohistorian seminaari

Mikko Ketola   

Seminaarissa käsiteltävät aiheet sijoittuvat ajallisesti Ranskan vallankumouksesta 1789 alkavaan ja nykypäiviin ulottuvaan aikaan. Teemat voivat liittyä vaikkapa 1800-luvun paaveihin ja katoliseen kirkkoon, 1900-luvun kirkkohistoriallisiin ilmiöihin niin ulkomailla kuin Suomessakin tai Suomen luterilaiseen kirkkoon 2000-luvulla. Opilliset kiistat ja kirkolliset uudistukset, sodan ja rauhan kysymykset (esimerkkeinä maailmansodat ja Ukraina), maallistuminen (Irlanti, Puola) tai kristittyjen poliittinen aktiivisuus (Yhdysvallat) tarjoavat hyviä aiheita. Antisemitismiä ja kirkonvastaisuutta koskevat aiheet ovat myös mahdollisia, samoin kuin uskonnolliset teemat elokuvissa tai kirjallisuudessa. Omia aiheita voi tarjota, mutta autan myös mielelläni kiinnostavan aiheen löytämisessä.

 

TUM-3103 Contemporary Church History Seminar / ICE-311 Religion

Katharina Kunter

This seminar is in English and it is intended for

1) MA students in TUM Church History (TUM-3103) who wish to write about a topic from the 20th/21st century, especially with an international and historical perspective – e.g. Religion and Politics, religious pacifism and religious war legitimation, churches and reconciliation and dialogue after wars and genocides etc.

2) MA students in ICE (ICE-311) whose MAthesis is at the intersection of religion, culture and / or politics.  

 

TUM-3104 Käytännöllisen teologian seminaari – Kaupunkiteologia

Henrietta Grönlund

Seminaarin aihe

Kaupunkiteologia tutkii, miten kaupunkiympäristöt ja niille tyypilliset piirteet ovat vuorovaikutuksessa uskonnon, katsomusten ja arvojen kanssa: miten organisoitu ja eletty uskonto, katsomukset ja arvot toteutuvat ja vaikuttavat kaupunkitilassa, urbaaneissa yhteiskunnissa ja kaupunkilaisten elämässä sekä miten kaupungit ja urbaanit yhteiskunnat liittyvät ja vaikuttavat uskonnon, katsomusten ja arvojen ilmenemiseen.

Seminaarissa voi tehdä maisteritutkielman esimerkiksi uskonto- tai arvopohjaisten yhteisöjen toiminnasta kaupungeissa (esim. kaupunkiretriitit, kaupunkipyhiinvaellukset, auttamistoiminta), eri katsomusten asemaan (esim. vähemmistökatsomukset) tai keskinäiseen vuorovaikutukseen kaupunkitilassa liittyvästä aiheesta, kaupunkeihin liittyvästä teologiasta, urbaaneihin ilmiöihin liittyvistä uskonnollisista kokemuksista, tyhjenevän maaseudun uskonnollisista kysymyksistä ja toiminnasta tai yksilöiden katsomuksiin kiinnittyvästä kansalaistoiminnasta.

Seminaarissa on mahdollista tehdä tutkielma myös laajemmin käytännölliseen teologiaan kiinnittyvästä aiheesta. Parhaan ohjauksen saa tutkielmiin, joihin opiskelija kerää empiirisen aiheiston (esim. haastatteluja, havainnointia, dokumenttiaineisto, kyselyaineisto). Ole rohkeasti yhteydessä, jos haluat pohtia aihetta ja seminaarin soveltuvuutta itsellesi ennen ilmoittautumista!

Seminaarissa pyrin luomaan rakentavan, turvallisen ja jokaisen työtä tukevan ja kannustavan ilmapiirin. Opiskelijapalautteissa ohjaustyyliäni on luonnehdittu mm. sopivan jämäkäksi mutta kannustavaksi. Tutkimusteemojani ovat mm. uskontojen, katsomusten ja arvojen toiminta kaupungeissa; vapaaehtoistoiminta, kansalaistoiminta, auttaminen ja hyväntekeväisyys; kolmas sektori ja kolmannen sektorin sosiaalinen työ; eriarvoisuuskysymykset; uskonnon sosiaalitieteellinen tutkimus. Lisätietoja: https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/henrietta-grönlund

Seminaarityöskentely

Tutkielmaseminaari tukee opiskelijan maisteritutkielmaan kuuluvaa tutkimusprosessia hänen omana tiedeyhteisönään. Työskentely rakentuu opiskelijoiden kirjallisten esitysten ja niiden opponointien sekä yhteisen keskustelun varaan. Seminaariin hyväksyttävän opiskelijan on osallistuttava sen kokoontumisiin ja tarjolla olevaan metodiopetukseen säännöllisesti sekä sitouduttava päätoimiseen tutkielmaopiskeluun seminaarin aikana. Seminaariin osallistuminen edellyttää tiivistä sitoutumista yhteisiin kokoontumisiin sekä runsaan ajan varaamista itsenäiseen työskentelyyn.

                                   

           

TUM-3105 Kirkkososiologian seminaari – Julkinen, yksityinen ja ympäröivä uskonto moninaistuvassa yhteiskunnassa

Maija Penttilä              

Kirkkososiologian tutkielmaseminaarissa voi tehdä tutkielman laajasti ymmärrettynä uskonnosta ja katsomuksista yhteiskunnassa, erilaisissa yhteisöissä ja yksilön elämässä. Tutkielma voi keskittyä esimerkiksi uskonnollisen elämäntavan ja julkisen tilan risteymiin, uskonnollisten tapojen, tilojen ja toimintojen merkityksiin tai uskonnon ja politiikan teemoihin. Mahdollisia tutkimuskohteita voivat olla esim. pyhiinvaellusreittien, paastojen ja juhlien merkitykset, pyhyyden kokemukset, tilat ja uskontojen toimintatavat, julkisen ja yksityisen uskonnon ristiriidat sekä puolueiden ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden tuottamat tekstit.

Tutkielmissa käytetään erityisesti uskontososiologian, uskontopsykologian, kulttuurintutkimuksen tai antropologian lähestymistapoja ja tutkimusmenetelmiä. Tutkimusaineistot voivat olla itse kerättyjä (esim. haastattelut, kenttätyöt, kyselyt) tai olemassa olevia aineistoja (esim. tekstiaineistot).

Seminaarissa on mahdollista tehdä tutkielmia myös muihin kirkkososiologisiin aiheisiin liittyen. Aiheen voi valita itse tai sitä voi ideoida yhdessä ohjaajan kanssa.

 

 

TUM-3106 Uskonnonpedagogiikan seminaari – Uskonto- ja katsomuskasvatuksen ajankohtaiset kysymykset – Erityisaiheena rippikoulu

Pietari Hannikainen

Uskonnonpedagogiikka on laaja-alaista: kaikki uskonnon, katsomusten ja arvojen oppiminen yksilön eri elämänvaiheissa, kotona, koulussa, uskonnollisissa yhteisöissä ja arjen moninaisissa oppimisympäristöissä ovat oppiaineen kiinnostuksen kohteita.

Lukuvuonna 2024–25 seminaarin erityisaiheena on rippikoulu ja siihen liittyvät ilmiöt. Seminaariin tulevalle tarjotaan rippikouluun liittyviä tutkimusaiheita ja saatavilla on halukkaille mahdollisuus hyödyntää määrällisiä aineistoja, kuten rippikoulun itsearviointikyselyn aineisto, johon olemme saaneet pääsyn. Seminaarin kautta liitymme osaksi laajempaa rippikoulututkimuksen hanketta, yhteistyötahoina kirkkohallitus ja muita tahoja. HUOM! 15. toukokuuta 2024 järjestetään rippikoulututkimuksen symposium, jossa esitellään tuoretta tutkimusta ja pohditaan tulevien tutkimusten suuntaviivoja. Marraskuussa 2024 julkaistaan kansainvälisen rippikoulututkimuksenuudet tutkimustulokset, joita voidaan hyödyntää tutkielmissa.

Kaikkien ei kuitenkaan tarvitse tutkia rippikoulua, vaan opiskelija voi myös hyvin ehdottaa omaa aihepiiriään muultakin uskontokasvatuksen alueelta (esimerkkejä teemoista alempana).

Seminaarin suorittaminen

Tutkielmaseminaari kokoontuu kahden viikon välein koko lukuvuoden 2024-25 ajan. Seminaari tukee opiskelijaa tutkielmaprosessissaan hänen omana tiedeyhteisönään. Työskentely rakentuu opiskelijoiden kirjallisten esitysten ja niiden opponointien sekä yhteisen keskustelun varaan. Kokoontumisissa rakennetaan luottamuksellista sekä toinen toistaan arvostavaa ja rohkaisevaa työskentelyilmapiiriä. Kun seminaariin tuleva opiskelija sitoutua tällaiseen työskentelyyn käyden seminaarikokoontumisissa säännöllisesti, yhteinen prosessi tukee hänen tutkielmansa valmistumista. Tavoitteena on, että seminaarin sekä tarjolla olevan metodiopetuksen ja riittävästi varatun oman tutkimusajan tukemana maisterin tutkielma valmistuu kevätlukukaudella 2025.

Uskonnonpedagogiikan tutkimukselle tyypillisesti seminaarin tukemana voi tehdä tutkielmia menetelmällisesti monilla erilaisilla otteilla: uusien aineistojen laadullisilla (esim. haastattelujen tai kirjoitelmien) analyysitavoilla tai määrällisillä (esim. kyselyjen tai valmiiden tilastojen) analyyseilla, tai yhtä hyvin historian tutkimusotteilla (esim. jonkin toimintamuodon kehittyminen) tai systemaattisen analyysin avulla (esim. asiakirjojen sisällöstä).

Esimerkkejä tutkielman aiheesta

Rippikoulututkimus:

– Nuorten uskonnollisuus / hyvinvointi / yhteisöllisyys / isoset / työntekijät / rippikoulusuunnitelmat / oppitunnit / leirit / digitalisaatio jne.

Muita teemoja:

– Uskonnon / katsomusten oppiminen lapsuudessa / nuoruudessa / aikuisuudessa / vanhuudessa

– Uskonnon / katsomuksen oppiminen tai opettaminen eri oppimisympäristöissä: koti / uskonnolliset yhteisöt / varhaiskasvatus / koulu / media…

– Uskonnon /katsomuksen opetusmenetelmät / opetussuunnitelmat / oppikirjat
– Kulttuurien ja katsomusten moninaisuuden kohtaaminen katsomusopetuksessa

– Teologiset, filosofiset ja psykologiset näkökulmat uskontoon, kehitykseen, opetukseen ja oppimiseen

                                               

TUM-3107 Systemaattisen teologian seminaari – Uskonnonfilosofian seminaari

Sami Pihlström

Tervetuloa uskonnonfilosofian maisteriseminaariin! Seminaarilla ei ole erityistä teemaa, vaan seminaariesitelmän ja siihen perustuvan maisteritutkielman (”gradun”) voi laatia mistä tahansa uskonnonfilosofian aiheesta. Mahdollisista teemoista keskustellaan seminaarin ensimmäisissä tapaamisissa, mutta niistä voi myös keskustella etukäteen sähköpostitse. Seminaarissa harjoitellaan akateemista kirjoittamista ja kriittistä, argumentatiivista keskustelua.

 

TUM-3107 Systemaattisen teologian seminaari

Dogmatiikan yliopistonlehtori

Kuvaus tarkentuu myöhemmin.   

           

 

TUM-3108 Uskontotieteen seminaari – Eletty ja kansanomainen uskonto

Terhi Utriainen

Seminaarissa voi tehdä maisterintutkielman eletyn ja kansanomaisen (vernakulaarin) uskonnon laajasta aihealueesta ja keskittyä esimerkiksi kehollisuuden, sukupuolen, seksuaalisuuden, rituaalin tai henkisyyden teemoihin ja näkökulmiin. Tutkielman aineistoja voivat olla niin itse hankitut etnografiset tai haastatteluaineistot kuin valmiit teksti-, arkisto-, tai media-aineistot.

 

TUM-3108 Uskontotieteen seminaari   

Teemu Taira     

Seminaarilla ei ole nimettyä teemaa. Periaatteessa mitkä tahansa uskontotieteelliset aiheet käyvät, mutta toivotaan aiheita uskonnon ja (nyky-)yhteiskunnan kysymyksistä. Erityisen hyvin seminaariin sopii vetäjän erityisalueisiin liittyvät aiheet. Näitä ovat muiden muassa uskonnottomuus ja ateismi, uskonto julkisuudessa, mediassa ja mediakulttuurissa, uskontodiskurssin tutkimus, uskonto ja lainsäädäntö sekä uskonto ja populaarikulttuuri (varsinkin populaarimusiikki). Myös uskontotieteen oppihistoriaan ja uskontotieteen teoreettisiin ja metodologisiin keskusteluihin painottuvat aiheet ovat toivottuja.

 

TUM-3108 / KUMA-US305 Uskontotieteen seminaari – Uskonnollinen monimuotoisuus

Titus Hjelm

”Uskonnollinen monimuotoisuus” -nimekkeen alla on tässä seminaarissa käsitelty vähemmistöuskontoja sivuavia teemoja, uskontojen välisiä suhteita sekä uskonnon suhdetta erilaisiin yhteiskunnan instituutioihin (esim. politiikka, media, koulutus). Tässä seminaarissa voi kuitenkin tehdä tutkielman mistä tahansa uskontotieteen kannalta relevantista aiheesta, käyttäen erilaisia aineistoja ja metodeja. Viime vuosina tutkielmien aiheiden pääpaino on ollut nykyajan ilmiöissä, mutta myös historialliset ja teoreettiset tutkimukset ovat tervetulleita.

 

TUM-3108 Uskontotieteen seminaari – Islamilaisen teologian ja islamin tutkimuksen seminaari

Ilkka Lindstedt

Seminaari on tarkoitettu kaikille islamilaisen teologian (teol. tdk.) ja islamin tutkimuksen (hum. tdk., jossa islamin tutkimus on osa Lähi-idän, islamin ja juutalaisuuden tutkimuksen opintosuuntaa) opiskelijoille. Seminaariin osallistuva opiskelija voi tehdä tutkielman mistä vain islamiin liittyvästä aiheesta. Tutkielman aihe voi liittyä niin nykyaikaan kuin historiaankin. Tutkielman aineisto on myös opiskelijan itsensä valittavissa, kunhan se sopii käsiteltävään aiheeseen.

           

TUM-3110 Temaattinen seminaari – Ekumeniikka ja käytännöllinen teologia     

Johan Bastubacka ja Pekka Kärkkäinen

Seminaarissa valmistellaan tutkielmia, jotka ovat käytännöllisen teologian tai systemaattisen teologian alalta. Modernia ekumeniaa koskevat aiheet ovat erityisen tervetulleita, mutta myös muunlaiset käytännölliseen teologiaan tai teologianhistoriaan liittyvät aiheet ovat tervetulleita.

Esimerkkejä käytännöllisen teologian aiheista

– Kristittyjen yhteinen rukousviikko ja sen materiaalit

– Muut ekumeeniset tapahtumat ja niiden materiaalit

– Ekumenia mediassa / lehdissä

– Ekumeeninen avioliitto

– Ehtoollisenvietto ekumeenisena kysymyksenä

– Paasto ja ruoka ekumeenisena kysymyksenä

– Ekumeeniset kappelit ja elementit kirkkotiloissa

– Ikonimaalaus ekumeenisena harrastuksena

– Pyhät toimitukset ja liturginen elämä eri kristillisissä yhteisöissä

– jne. voit ehdottaa omaa aihetta

Lähdeaineistoina voivat toimia

– Media-aineistot

– Pöytäkirjat

– Haastattelut

– Havainnointi

– Liturgiset tekstit ja ohjeet

– Julkaisut

– muut sopivat lähdeaineistot

Esimerkkejä systemaattisen teologian aiheista

Teologianhistoria

– Profeetalliset unet ja sisäiset aistit Tuomas Akvinolaisella

– Mielikuvitus Gerardus de Zutphanian teoksessa De reformatione virium animae

– Luonnolliset tunteet Lutherin Genesis-luentojen patriarkkakertomuksissa

– Lutherin näkemys islamista hänen esipuheissaan

– Lutherin näkemys maailmankaikkeudesta Genesis-luentojen alkuosassa

Ekumeeninen teologia

– Baptism and Incorporation into the Body of Christ, the Church (2020)

  – kansainvälinen dialogi, luterilaiset, Katolinen kirkko ja mennoniitat

  – aiheita: esim. ekumeeninen metodi, reseptiivinen ekumenia, kasteteologia

– Baptism and Growth in Communion (on suom.)

  – kat-lut kansainvälinen dialogi (2019)

  – aihe: esim. kirkkokäsitykset

– Suomen ev.-lut. kirkon vastaukset Faith and Order komission kirkko-opillisiin dokumentteihin

– Kirkko-oppi Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon välisissä oppineuvotteluissa

– Ehtoollinen luterilais-katolisissa / luterilais-helluntailaisissa neuvotteluissa

– oma ehdotus teologianhistorian tai modernin ekumenian alalta

Lähdeaineisto

Systemaattisen teologian tutkielman aineistona voivat olla näitä koskevat teologiset tekstit miltä tahansa aikakaudelta keskiajalta moderniin teologiaan, mukaanlukien ekumeeniset dokumentit.

Seminaarin ohessa tehtävät opinnot

Sekä käytännöllisen teologian että systemaattisen teologian opiskelijat osallistuvat metodiopetukseen 2.-3. periodissa. Seminaarin ohella oppiaineisiin kuuluu muita opintoja seuraavasti (20 op, paitsi opettajalinjalla 15 op). Käytännöllisen teologian muut opinnot: pakollisena TUM-3221 (Käytännöllisen teologian tutkimus) sekä yksi kolmesta valinnaisesta ja lisäksi 2 kpl vaihtoehtoisia KT TUM-kursseja. Systemattisen teologian muut opinnot:  pakollisena ovat TUM-E3231 (Ekumeeninen teologia) periodissa 2 ja  TUM-E3232 (Ekumeniikan nykykeskustelua) periodissa 3 sekä kaksi muuta systemaattisen teologian TUM-kurssia.

 

TUM-3110 Temaattinen seminaari – Sukupuoli ja uskonto

Virpi Mäkinen ja Elina Vuola

Seminaarissa tarkastellaan sukupuolen ja uskonnon suhdetta kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin historiassa ja nykypäivänä. Seminaaria tukee kurssi TUM-3312 Historian naiset ja uskonto, jossa tutustutaan naisten kirjoittamiin teksteihin antiikista uudelle ajalle. Opiskelija voi valita jonkun näistä historian naisista tutkielmansa aiheeksi ja tarkastella tämän ajattelua valitsemastaan näkökulmasta (esim. Rakkaus Angela Folignolaisen tuotannossa, Olympe de Gouges naisten oikeuksista, uskonnolliset teemat Minna Canthin tuotannossa).

On myös mahdollista tutkia jotakin nykyajan feministiteologia ja hänen tuotantoaan (esim. Rosemary Ruether, Ivone Gebara) tai globaalin etelän feministiteologioita. Muita mahdollisia aihepiirejä ovat esim. kristilliset/juutalaiset/islamin opit sukupuolen näkökulmasta; uskonnollisen kielen/vallan/moraalin/oikeuden sukupuolittuneet käytännöt; uskonnolliset rituaalit sukupuolen näkökulmasta. Tutkielman voi tehdä muustakin kuin seminaarin aihepiiristä. Erityisesti erilaiset kontekstuaalisen teologian ja globaalin etelän teologioiden teemat ovat mahdollisia.

Seminaari on avoin koko tiedekunnan opiskelijoille (max. 15). Seminaariin osallistuminen edellyttää menetelmäopintojen suorittamista. Ne voi tehdä joko seminaarin yhteyteen merkittyyn systemaattiseen teologiaan tai johonkin toiseen oppiaineeseen. Myös historiallinen ja empiirinen metodi ovat mahdolliset.

 

Ajankohtaista työelämäopinnoista sl 2020

1) Ilmoittautuminen I periodin opetusryhmiin

alkaa 12.8.2020 klo 12:00 Mikäli ilmoittautumisen osalta on ongelmia (puuttuu edeltävät opinnot tms.), ota yhteyttä teol-ura@helsinki.fi

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman työelämäjaksot ovat:

TUK-450 (opetus II ja IV periodissa)
TUK-451 (työelämäjakso; ilmoittautuminen e-lomakkeella https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/80346/lomake.html). Lisätietoja löytyy myös blogisivuilta : TUK-451

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma, kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnan (entinen A1) työelämäjaksot ovat:

TUM-411 (opetus I ja III periodissa)
TUM-412 (työelämäjakso; harjoitteluseurakuntahaku alkaa 22.9.2020; lisää KOHDASSA 2)
TUM-413 (opetus I, II, III ja IV periodissa)(osa opetuksesta intensiiviopetuksena periodien ulkopuolella)

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman ilman opintosuuntaa (entinen A2) työelämäjaksot ovat:

TUM-401 (opetus I ja III periodissa)
TUM-402 (työelämäjakso; ilmoittautuminen e-lomakkeella https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/81460/lomake.html). Lisätietoja löytyy myös blogisivuilta: TUM-402

TUM-403 (opetus I, II, III ja IV periodissa)(osa opetuksesta intensiiviopetuksena periodien ulkopuolella)

 

2 ) TUM-412 Työelämäjakso info ja harjoitteluseurakuntahaku

Työelämäjaksoon ja harjoitteluseurakuntahakuun liittyvä infoluento järjestetään ti 22.9.2020 klo 16-18 paikka vielä avoinna.

Haku harjoitteluseurakuntiin 22.9.-12.10.2020  e-lomakkeella.

Lisätietoja löytyy myös blogisivuilta: TUM-412

 

3) TUM-420 Kirkollisten erityisalojen soveltavat opinnot : info ja haku

Opintojakso on tarkoitettu vain A1-linjalla tai Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnan opiskelijoille.

Harjoitteluun hakeville järjestetään infotilaisuus ke 30.9 klo 14-16 paikka vielä avoinna.

Haku kirkollisten erityisalojen harjoitteluun 30.9.-25.10.2020 e-lomakkeella.

 

Työelämäopintoihin ja harjoitteluihin liittyviin kysymyksiin vastaa

Timo Åvist
suunnittelija (työelämäyhteydet)
teol-ura@helsinki.fi

p. 02941 22102

Tutkielmaseminaareihin 2020-21 ilmoittautuminen ja seminaarien esittelyt

Tänään 1.4.2020 avautui ensi lukuvuoden tutkielmaseminaareihin ilmoittautuminen. Ilmoittautumisohjeet löytyvät Opiskelijan ohjeista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/uutiset/teologian-ja-uskonnontutkimuksen-tutkielmaseminaarit-2020-21. Muista valita koulutusohjelmaksi Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma, jos etsit tiedotetta ohjeiden etusivulta.

Yksittäisten seminaarien esittelyt on koottu tänne maisteriohjelman blogiin. Osastojen ja temaattisen seminaarin sivuille pääset tältä sivulta: Tutkielmaseminaarit 2020-21.

Neljännen periodin opetusta (2020)

Uutena tämän vuoden neljännen periodin opetuksessa alkavat maisteriohjelman temaattiset verkkokurssit. Kursseja tarjotaan Avoimen yliopiston kautta kaikille, mutta Teologisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat voivat voivat osallistua niihin maksutta ja ne korvaavat vastaavat tutkinnon temaattisen kurssit.

Temaattiset kurssit

Avoimen kautta verkkokurssina tarjolla ovat Kontekstuaalinen teologia ja Kaupungistuminen, uskonto ja sosiaaliset ongelmat . Verkkokursseihin kuuluu myös englanninkielinen Luther’s Theology. Kontekstuaalinen teologia on tarjolla myös luentokurssina ja luentokursseista löytyy myös Kirkkojen yhteistoiminta ja ekumeeninen liike.

Oppiaineiden kurssit

Eksegetiikka

Eksegetiikan osasto tarjoaa tekstikurssia Gnostilaisuus, juutalaiskristillisyys ja apokryfiset evankeliumit: Johanneksen teot Vanhan testamentin puolella pureudutaan ajankohtaiseen teemaan kurssilla Ympäristökysymyksiä Vanhassa testamentissa.

Kirkkohistoria

Kirkkohistorian opinnoista löytyy varhaiskirkon tutkimusta: Prayer and Worship in the Early Church Näistä hypätään omaan aikaamme ja tiedekuntaamme kurssilla Teologinen tiedekunta ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus toisesta maailmansodasta EU-aikaan.

Uskontotiede

Ajankohtaisuutta riittää uskontotieteen kurssilla Teknologiausko ja ilmastonmuutos.

ICE (Religion, Conflict and Dialogue -linja)

Muistakaa myös englanninkielisen maisteriohjelman opetus:

Negotiation – How to Resolve, Manage and Reconcile Conflicts

Religion and Society

Näille kursseille pääsee, jos tilaa on, etusija on ICE-maisteriohjelman opiskelijoille.

 

Vuosi 2020 alkaa TUM-digihankkeessa

Käytännöllistä teologiaa ja kirjahistoriaa

Yksi tiedekuntamme osastoista, käytännöllinen teologia, ravisteli omaa maisteriopetustaan digihankkeen rahoituksella. Syyslukukaudelle toteutettiin ensimmäistä kertaa kaikille osaston maisteriopiskelijoille pakollinen johdantokurssi Käytännöllisen teologian perspektiivejä kokonaan etäopetuksena. Kurssin suunnitteli ja toteutti yliopistonlehtori Maija Penttilä. Tästä lähtien kurssi järjestetään vuosittain ainoastaan verkkototeutuksena.

Kurssi antaa opiskelijoille käsityksen käytännöllisen teologian oppialoista ja verkkokurssia varten on tuotettu mm. osaston opettajien ja tutkijoiden opetusvideoita.

Kirkkohistorian osastolla lähtökohta oli toisenlainen. Osastolla tarjottiin verkkokurssina Kirjat ja kristinuskon historia, joka ei ole pakollinen, mutta jonka osaston maisteriopiskelijat voivat sisällyttää oman oppialansa opintohin. Kurssille ovat toki tervetulleita myös kaikki muut kiinnostuneet. Kurssin suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi alan asiantuntija, dosentti Tuija Laine.

Kirjahistoria soveltuu hyvin verkkokurssimuotoon, koska materiaalia, niin lähteitä kuin kirjallisuutta ja erilaisia kirjahistoriaan liittyviä tietokantoja on paljon saatavilla verkossa. Maisterikurssi jatkaa ja syventää niinikään verkkokurssina jo aiemmin tarjottua kirjahistorian kandikurssia, jolla on ollut varsin paljon suorittajia. Monet opiskelijat olivat myös toivoneet kandikurssille jatkoa, mikä näin toteutui. Kurssilla oli mahdollisuus edetä pitkälti omien aikataulujen mukaisesti, vaikka kurssille oli suunniteltukin eteneväksi viikoittain toisen periodin aikana. Tämä antoi lisää joustavuutta suorittamiseen. Ainoastaan verkkokeskustelut edellytettiin tehtäviksi tiettyinä ajankohtina, jotta yhteinen keskustelu olisi mahdollista. Saatu palaute oli myönteistä ja rohkaisi jatkamaan (kirjahistorian) verkkokurssien järjestämistä myös jatkossa. Jotkut opiskelijat ehdottivat, että kurssi voisi olla tarjolla myös avoimen yliopiston kesäopetuksena.

Kevään kursseista

Kolmannessa periodissa alkoi heti suuren suosion saanut kurssi argumentaatiotaitojen kurssi, joka suunnitteli ja toteuttaa prof. Jaana Hallamaa. Loppukevään ohjelmassa ovat Uskontoperinteet tutkimuksen kohteina, sekä Avoimen yliopiston kautta tarjottavat Kontekstuaalinen teologia ja Kaupungistuminen, uskonto ja sosiaaliset ongelmat.

Opettajille tarjotaan loppukeväästä mahdollisuus esitellä omaa verkkokurssiaan toisilleen sekä tiedekuntamme muille opettajille.

Kolmannen periodin opetus (2020)

Hyvää joulunalusaikaa Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelmasta!

Opetus alkaa vuodenvaihteen jälkeen enimmäkseen vasta kuun puolenvälin tienoilla, mutta ilmoittautumisten vuoksi kannattaa olla varuillaan jo aiemmin.

Heti loppiaisen jälkeen on intensiiviviikko, josta tänä vuonna löytyy Risto Saarisen kurssi Toivon teologiasta (Ekumeniikan nykykeskustelua). Myös työelämäopintojen kurssin TUM-413 suorittajien kannattaa huomata, että ilmoittautuminen opetukseen päättyy jo tammikuun alkupäivinä. Työelämäopinnoista ks. alempana tarkempia tiedotteita.

Kurssien etsiminen kurssisivuilta

Vanha ystävämme WebOodi alkaa on alkanut jo osoittamaan väsymyksen merkkejä. Ensi syksyn paikkeilla onkin tarkoitus tuoda uusi järjestelmä käyttöön sen korvaajaksi. Jo nyt kannattaa kokeilla opetuksen etsimistä kurssisivujen (courses.helsinki.fi) kautta. Tässä lyhyt ohje.

Mene sivustolle courses.helsinki.fi. Eteesi avautuu sivu, jossa lukee suurella ”Hae opetusta”. Valitse tämän jälkeen osastosta ”Rajaa opetusta” seuraavat asiat:

1. Valikosta ”Yksikkö”: HY, Teologinen tiedekunta > Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelmasta

2. Valikosta ”Opiskelumuoto”: Luentokurssi + Verkkokurssi + Kurssi

3. Valikosta ”Alkamisajankohta” seuraavan jakson kuukaudet, esim. Tammikuu 2020 + Helmikuu 2020

Tämän jälkeen voi klikata painiketta ”Näytä tulokset”

Haun tuottamasta listasta voi valita kiinnostavat kurssit suosikkeihinsa klikkaamalla tähteä. Listan nimiä klikkaamalla pääsee yksittäisten kurssien sivuille, joista pääsee edelleen mm. ilmoittautumiseen.

Verkko-opetusta

Tässä periodissa maisteriohjelma tarjoaa kaksi oppialojen kurssia verkkokurssina: kirkkohistoarian kurssin Suomen reformaatiokausi 1523-1611 sekä systemaattisessa teologiassa Argumentaatiotaidon verkkokurssin. Lukuvuoden viimeisessä periodissa tarjolle tulee Avoimen yliopiston kautta kaksi temaattista verkkokurssia.

Teemakurssit

Teemakursseista 3. periodissa alkaa lähiopetuskurssina Kaupungistuminen, uskonto ja sosiaaliset ongelmat. Sama kurssi tulee Avoimeen verkkokurssina viimeisessä periodissa.

Oppialakurssit

Käytännöllinen teologia

Käytännöllisen teologian oppialakursseja on tällä kertaa yksi: Uskonto ja kriisit.

Uskontotiede

Uskontotieteessä on niinikään tarjolla yksi kurssi: Uskonto julkisuudessa.

Kirkkohistoria

Kirkkohistorialla on tarjolla jopa viisi kurssia: (1) History and Legacy of Christian-Muslim Relations in the Middle Ages, (2) Apostoleista 2000-luvulle: Kristinuskon vaiheet Albaniassa, (3) Protestanttiset yhteisöt Suomen kirkkohistoriassa, (4) verkkokurssi Suomen reformaatiokausi 1523-1611 sekä (5) Kristinuskon yhteisönmuodostus ja suhde yhteiskuntaan.

Systemaattinen teologia

Systemaattisesta teologiasta löytyy kolme kurssia: Etiikan historia, Yhteistoiminnan etiikka sekä edellä mainittu Argumentaatiotaidon verkkokurssi.

Ajankohtaista Työelämäopinnoista

1) Ilmoittautuminen III periodin opetusryhmiin alkoi 11.12.2019 WebOodissa. Ilmoittautuminen päättyy opetustapahtumakohtaisesti tammikuun alussa. Etusija opetusryhmiin on niille, joilla vaaditut edeltävät opinnot on jo suoritettu ja rekisteröity. Mikäli ilmoittautumisen osalta on ongelmia (puuttuu edeltävät opinnot tms.), ota yhteyttä teol-ura@helsinki.fi

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman työelämäjaksot ovat:
TUK-451 (työelämäjakso; ilmoittautuminen e-lomakkeella https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/80346/lomake.html).

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma, kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnan (entinen A1) työelämäjaksot ovat:
TUM-411 (opetus III periodissa)
TUM-412 (työelämäjakso; lisää KOHDASSA 2)
TUM-413 (opetus III periodissa)

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman (entinen A2) työelämäjaksot ovat:
TUM-401 (opetus III periodissa)
TUM-402 (työelämäjakso; ilmoittautuminen e-lomakkeella https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/81460/lomake.html)
TUM-403 (opetus III periodissa)

2) TUM-412 Työelämäjaksolle kaudelle 1.12.2019-30.6.2020 valituille

Seurakuntatyön seminaari pe 17.1.2019 klo 9-15 Metsätalo Sali 6
Luennot B 14.2.2020 klo 12-16 Kielikeskus, Juhlasali
Lisätietoja löytyy myös blogisivuilta: TUM-412

Lv 2019-20 ensimmäinen periodi

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2019-20 ensimmäisille kursseille on jo hyvässä vauhdissa. Alla tietoja ensimmäisen periodin valinnaisesta opetuksesta. Kunkin kurssin yhteydessä on linkki kurssisivulle, josta löytyy tarkempaa tietoa. Kurssisivut ovatkin nyt tärkein kanava opetusta koskevan tiedon jakamisessa.

Temaattiset kurssit

Ensimmäisessä jaksossa näitä on viisi: (1) Rituaalit ja uskonto, (2) Kärsimys, pahuus ja kuolema (3) Uskonto, tieteet ja evoluutio, (4) Katsomusten välinen vuorovaikutus koulussa sekä (5) Kristinusko keskiajalla.

Oppialojen ja osastojen kurssit

Maisteriohjelman opiskelijoiden kannattaa huomata, että uuteen tutkintoon saa entistä helpommin mahtumaan myös toisten osastojen kursseja. Sen vuoksi kannattaa katsella tarjontaa myös omaa tieteenalaa laajemmin.

 

Ajankohtaista työelämäopinnoista

1. Ilmoittautuminen I periodin opetusryhmiin

alkoi 14.8.2019 klo 12 WebOodissa. Mikäli ilmoittautumisen osalta on ongelmia (puuttuu edeltävät opinnot tms.), ota yhteyttä teol-ura@helsinki.fi

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma, kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnan (entinen A1) työelämäjaksot ovat:

TUM-411 (opetus I ja III periodissa)

TUM-412 (työelämäjakso; harjoitteluseurakuntahaku alkaa 25.9.2019; lisää KOHDASSA 2)

TUM-413 (opetus I, II, III ja IV periodissa)

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman (entinen A2) työelämäjaksot ovat:

TUM-401 (opetus I ja III periodissa)

TUM-402 (työelämäjakso; ilmoittautuminen e-lomakkeella https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/81460/lomake.html). Lisätietoja löytyy myös blogisivuilta: TUM-402

TUM-403 (opetus I, III ja IV periodissa)

2.    TUM-412 Työelämäjaksoinfo ja harjoitteluseurakuntahaku

Työelämäjaksoon ja harjoitteluseurakuntahakuun liittyvä infoluento järjestetään ke 25.9.2019 klo 16-18 Soc&Kom, juhlasali (Snellmaninkatu 12).

Haku harjoitteluseurakuntiin 25.9.-12.10.2019  e-lomakkeella.

Lisätietoja löytyy myös blogisivuilta: TUM-412

3.    TUM-420 Kirkollisten erityisalojen soveltavat opinnot : info ja haku

Opintojakso on tarkoitettu vain A1-linjalla tai Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnan opiskelijoille.

Harjoitteluun hakeville järjestetään infotilaisuus ke 2.10 klo 14-16 U37 sh 1 (Unioninkatu 37).

Haku kirkollisten erityisalojen harjoitteluun 2.10.-24.10.2019 e-lomakkeella.

Digiprojektin kevät

Seminaari-ilmoittautumisten digitalisointia

Maisteriohjelman kevääseen on kuulunut ilmoittautuminen seuraavan lukuvuoden tutkielmaseminaareihin (ks. uutinen tällä sivustolla). Tänä vuonna päätettiin tarjota kaikki informaatio netissä, eikä perinteistä seminaarien esittelytilaisuutta järjestetty. Sen sijaa seminaarinvetäjille tarjottiin tukea esittelyvideon tuottamiseen, ja osa tarttuikin tilaisuuteen. Kaikkien seminaarien osalta kuvaustekstit julkaistiin koulutusohjelman blogisivustolla, johon syntyneet videot myös upotettiin.

Oppiainekurssien julkistaminen

Tiedekunnan osastoilla suunniteltiin kullekin uusi etäkurssina toteutettava oppiainekurssi, joista suurin osa julkistettiin opetusohjelman rungon julkistamisen yhteydessä (ks. https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/opetustarjonta.

Kurssit sijoittuivat vaihtelevasti joko oppiaineen opiskelijoille pakollisiin tai valinnaisiin kursseihin. Eksegetiikan osastolla päätettiin järjestää kaikille yhteinen metodiopintojen yhteinen osa etäkurssina, mutta tämä kurssi tarjotaan etäkurssina vasta lukuvuonna 2020-21. Käytännöllisessä teologiassa valittiin myös kaikille oppiaineen opiskelijoille pakollinen kurssi: Käytännöllisen teologian perspektiivejä.

Valinnaisiin opintoihin kuuluvat systemaattisessa teologiassa valikoitunut kurssi argumentaatiotaidoista ja kirkkohistoriassa kirjahistoriasta. Uskontotieteen etäkurssi “Maailman uskontoperinteet” kuuluu myös valinnaisiin opintoihin, mutta siinä erikoisuutena on lukupiirimuoto.

Koulutusta tekijöille

Oppiainekurssien lisäksi myös Avoimen yliopiston kautta verkossa tarjottavien teemakurssien osalta suunnittelu on edennyt hyvin. Teemakursseja järjestetään kevätlukukaudesta 2020 alkaen ja osa niistä tarjotaan kesätauon aikana.

Kaikkien kurssien suunnitteluun osallistuville opettajille on tarjottu kevään aikana koulutusta opetusvideoiden tekemiseen ja toukokuussa perehtytään yleisemmin verkkokurssien suunnitteluun. Erityishaasteeksi on noussut varautuminen suhteellisen suuriin opiskelijamääriin osalla kursseista. Tähän pyritään vastaamaan ottamalla kursseilla käyttöön MOOC-tyyppisiä elementtejä, vaikka täysiverisiä MOOC-kursseja ei digihankkeen puitteissa ole suunnitteilla.

Neljäs periodi (18-19)

Alla lista periodin opetuksesta. Kunkin kurssin yhteydessä on linkki kurssisivulle, josta löytyy tarkempaa tietoa.

Temaattiset kurssit

Neljännessä periodissa alkavat seuraavat temaattiset kurssit: The Ancient Mediterranean and West Asia: Cross-regional Migration and Identity Display (TUM-3312, yhteistyössä Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman kanssa), Kontekstuaalinen teologia, Kristinusko keskiajalla sekä Kirkkojen yhteistoiminta ja ekumeeninen liike.

Oppiaineiden kurssit

Allaolevat kurssit liittyvät osastojen tai yksittäisten oppiaineiden opetukseen. Niistäkin kannattaa etsiä itselleen sopivia kursseja myös oman oppiaineen ulkopuolelta, sikäli kuin opintosuunnitelmastasi löytyy niille tilaa.

Kirkkohistoria

Kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja uskonnollisten kansanliikkeiden sisäinen kehitys- Suomen luterilainen kirkko ja muut protestanttiset yhteisöt

Systemaattinen teologia

Usko, järki ja merkitys: Uskonto kirjallisuudessa ja elämäkerroissa

Ekumeeninen teologia

Medieval Theories of Religious Faith

Uskontotiede

Uskontoperinteet tutkimuksen kohteina

Tutkimuksen analyysi (KUMA-US322)

Eksegetiikka

Gnosticism

Hermeneutics: seminar on the responsible reading of (biblical) texts

 

Huomaa myös Religion Conflict and Dialogue -opintosuunnan (ICE-maisteriohjelma) opetus:

Negotiation – How to Resolve, Manage and Reconcile Conflicts

Religion and Society (lähes kokonaan verkkokurssi)