Tutkiva kirjoittaminen

Tutkiva kirjoittaminen

Tieteen piirissä tapahtuvaa kirjallista viestintää kutsutaan usein akateemiseksi tai tieteelliseksi kirjoittamiseksi. Tämän sivuston nimeksi on kuitenkin valittu Tutkiva kirjoittaminen. Pidämme viimeksi mainittua termiä osuvana, sillä se kuvaa hyvin tieteen kontekstissa tehdyn kirjoitustyön luonnetta. Akateemisten kirjoitustehtävien tavoitteena on harjaannuttaa tekijänsä tutkimustaitoja. Kaikki yliopistossa tehdyt kirjoitusharjoitukset eivät ole tutkielmia tai tieteelliseen julkaisuun tähtääviä kirjoituksia, mutta niiden avulla opitaan taitoja, joita tarvitaan tutkimuksen teossa. Tutkivan kirjoittamisen osaamista tarvitaan myös yliopiston ulkopuolisessa työelämässä.

Tutkivan kirjoittamisen harjoituksia on monenlaisia. Näiltä sivuilta löydät ohjeita sellaisiin tehtäviin, joita teologisessa tiedekunnassa yleisimmin tehdään. Useissa harjoituksissa edellytetään, että käytetyt lähteet dokumentoidaan tarkkaan. Siksi tärkeä kirjoittamiseen liittyvä taito on kirjallisuuden asianmukainen merkitseminen. Teologian tyyli antaa ohjeita tähän.

Mitä on tutkiva kirjoittaminen? Akateemisessa kontekstissa siihen voidaan liittää mm. seuraavia tunnusmerkkejä.

Tutkiva kirjoittaminen
• rakentuu tutkimustehtävän tai -kysymyksen ympärille
• nojaa tutkittuun tietoon ja viittaa aikaisempaan tutkimukseen
• määrittelee ja dokumentoi tutkimusaineiston
• on analyyttistä eli käsittelee aineistoa jonkun tieteellisen menetelmän tai näkökulman avulla
• on argumentoivaa; sitä vastaan voidaan esittää tutkimukseen perustuvia vasta-argumentteja
• sen kieli on asiallista; termejä käytetään johdonmukaisesti ja tarvittaessa ne määritellään

Lisää tietoa tutkivasta kirjoittamisesta löydät alla olevista kalvoista. Ne perustuvat Risto Uron tammikuussa 2018 pitämiin kirjoitusviestinnän johdantoluentoihin.

Kirjoitusviestintä_luento1
Kirjoitusviestintä_luento2

Uusimmat artikkelit