Category Archives: Yleinen

Kvalitatiivisen aineiston analysointi: Atlas.ti

Tutkailimme yhdessä ryhmän kesken hieman Atlas.ti-ohjelman käyttöä. Atlas on kvalitatiivisen aineiston analysoinnin työkalu, johon voi ladata dokumentteja ja tallentaa niiden sisältöön tarkastelua helpottavia koodeja.

Toin ohjelmaan ryhmämme etsimiä artikkeleja pdf-muodossa. Valitsin tutkimuksen kannalta olennaisia kohtia teksteistä ja lisäsin niihin aiheensa mukaisia koodeja (kuten ‘sosiaaliset verkot’ tai ‘persoonallisuus’).

Atlas.ti käytössä
Ruudunkaappaus Atlas.ti-ohjelmasta

Atlas vaikuttaa selkeältä ja helppokäyttöiseltä ohjelmalta. Olennaista ohjelmassa on se, että siinä voi tarkastella rinnakkain kaikkia tarvittavia dokumentteja. Koodit kokoavat oleelliset kohdat yhdessä tarkasteltaviksi. Viittausten yhteyteen voi kirjoittaa kommenteja itselleen muistiin.

Atlaksen käytöstä olisi suurta hyötyä etenkin laajojen laadullisten aineistojen tarkastelussa. Se voi auttaa etenkin metodologisessa tarkastelussa, kuten diskurssianalyysin tekemisessä. Oma kandiohjaajani esitteli seminaarissa Atlaksen käyttöä erittäin suurten haastatteluaineistojen analysoinnissa: koodien avulla voi tarkastella esimerkiksi haastateltaville tärkeiden aihealueiden määrällistä esiintymistä ja vertailla niitä esimerkiksi ikäluokittain.

 

Ryhmätapaaminen: SPSS, Zotero ja Atlas.Ti

Tapasimme ryhmän kanssa vanhanaikaisesti kasvokkain (in real life, face-to-face-metodilla) eilen perjantaina Aleksandriassa. Käsittelimme yhdessä tutkimuksen tekoa ylipäätään ja tutkailimme vähän SPSS:n, Zoteron ja Atlas.Ti:n käyttöä.

Kunkin ohjelman käyttöä tuomme esiin erillisissä postauksissa.

Kirjallisuuden löytäminen

Aiheelle sosiaalinen aktiivisuus ja poliittinen osallistuminen, sekä niiden välinen korrelaatio, oli kohtalaisen helppoa löytää kirjallisuutta. Jännittävimmästä päästä artikkeleita oli eräs, joka persoonallisuudenpiirteitä tarkastellutta pitkittäistutkimusta hyväksi käyttäen tarkasteli lapsuuden persoonallisuuden korrelaatiota aikuisen poliittiselle suuntautumiselle akselilla konservatiivi-liberaali.

Eräs aiheen haasteista on persoonallisuuden ja luonteen varsin laajalle ulottuvat merkitykset, sillä ainakin suurimmassa osassa artikkeleita sosiaalisuutta käsitellään yhtenä persoonallisuuden osana.

Kirjallisuustutkimuksesta

Aiheeseemme, eli poliittisen aktiivisuuden ja sosiaalisuuden väliseen suhteeseen liittyen löytyy melko hyvin artikkeleita.

Varsin kiinnostava oli Jack Blockin ja Jeanne H. Blockin tutkimus, jossa hyödynnettiin päiväkotilapsien luonteesta 20 vuotta aiemmin tehtyä tutkimusta ja yhdistettiin kyseisten, jo aikuiseksi kasvaneiden henkilöiden poliittinen vakaumus lapsuuden luonteenpiirteisiin. Poliittinen vakaumus konservatiivinen – liberaali -akselilla korreloi vahvasti muun muassa sosiaalisuuteen liittyvien luonteenpiirteiden kanssa.

 

Tähän mennessä tapahtunut:

Tutkimuksemme on edistynyt, ja nyt yritämme tuoda metatason pohdintoja blogiin asti!

European Social Survey’n (ESS) vuoden 2012 aineisto on osoittautunut mielenkiintoiseksi. Aineisto on laaja, mutta keskitymme tutkimuksessamme kysymyksiin poliittisesta aktiivisuudesta ja sosiaalisesta kanssakäymisestä. Ensiolettamuksena tietenkin olisi, että niiden välillä voisi löytyä jonkinlaista korrelaatiota. Olemme tutkineet aineistoa R:llä ja tulemme vielä tarkastelemaan sitä SPSS:llä. Toistaiseksi emme ole onnistuneet löytämään selviä yhteyksiä R-ohjelman haastavuuden vuoksi.

Tutkimuskirjallisuuden löytäminen on ollut melko lailla helpompaa. Artikkelitietokantojen käyttö on ollut ryhmämme jäsenille tuttua jo vanhastaan. Tutkimuskirjallisuudesta löytyy useita erilaisia yhteyksiä poliittisen aktiivisuuden ja sosiaalisuuden välillä. Onkin mielenkiintoista nähdä, voimmeko havaita kvantiaineistostamme jotain näistä yhteyksistä.

Ryhmämme tvt-jatkokurssin blogi on avattu!

Ryhmämme 12 projektiblogi tvt-jatkokurssia varten on perustettu!

Päätimme viime viikolla tutkia European Social Survey’n aineistoa. Alustavasti ajattelimme tarkastella yhteyttä yksilön sosiaalisuuden ja poliittisen aktiivisuuden välillä. Aiheesta löytynee aiempaa tutkimusta, jota voimme hyödyntää lähdemateriaalina.

Olemme myös aloittaneet perehtymisen kurssin työkaluina käytettäviin ohjelmiin.