Haluatko olla ratkaisemassa globaaleja kestävyyskysymyksiä ja edistämässä monitieteistä kestävyysopetusta? / Join the sustainability course to solve sustainability challenges and develop multidisciplinary sustainability education!

In English below!

Mitä: SUST-001, Kestävyyskurssi, 3 op 

Milloin:1.11.19.12.2021 

Missä: Mooc.helsinki.fi-alusta 

Miten: Linkki SISU-ilmoittautumiseen

Kestävyyskurssin ilmoittautumisohjeet SISUun 

Jokaisen pitää laajentaa tietopohjaansa kestävästä kehityksestä. Olipa intohimosi kulttuuri, politiikka tai ympäristönsuojelu, ratkaisujasi tarvitaan enemmän kuin koskaan.  

Tervetuloa uudelle Helsingin yliopiston monitieteiselle kestävyyskurssille toisessa periodissa 1.11.-19.12.2021. Kurssin aikana kurssisisältöjä kehitetään vielä, joten sinulla on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa siihen millaista kestävyysopetus yliopistossa on tulevaisuudessa. Mukana opetusmateriaalien kehittämisessä on ollut yli 160 yliopiston tutkijaa, opettajaa ja opiskelijaa, mutta jotta kurssi palvelisi opiskelijoita mahdollisimman hyvin, opiskelijoiden antamaa kurssipalautetta hyödynnetään kestävyyskurssin kehittämisessä. 

Kurssilla tutustutaan kestävyyskysymysten kompleksisuuteen ja monitieteisyyteen, sekä niiden eettisiin ja filosofisiin ulottuvuuksiin. Kurssilla ohjataan pohtimaan omaa roolia tulevana asiantuntijana ja yhteiskunnan jäsenenä kestävyyskysymysten ratkaisemisessa sekä tarjotaan työkaluja omalle toimijuudelle. Lisäksi kurssilla tutustutaan, miten kestävyysmurrosta voidaan edistää eri näkökulmista, joita ovat globaalien luonnonjärjestelmien turvaaminen, hyvinvointi ja mahdollisuudet muutokseen, kestävä ja oikeudenmukainen talous, kestävä ja terveellinen ruokajärjestelmä, ilmastonmuutos ja oikeudenmukainen energiasiirtymä sekä kaupunkiseutujen kehitys.

Kurssi on verkkokurssi, ja se järjestetään mooc.helsinki.fi -alustalla. Moduulit koostuvat lukemistosta, videoista sekä oppimista tukevista verkkoaktiviteeteista, kuten ryhmäkeskusteluista, tiedonanalysointitehtävistä, testeistä ja projektityöskentelystä. Kurssi on 3 opintopisteen laajuinen ja osallistujien määrä on rajattu 300 osallistujalle.

Tule rakentamaan kestävää tulevaisuutta! Lue kurssin tarkka kuvaus ja  ilmoittaudu SISUssa! Koska SISU on uusi järjestelmä, teimme sinulle tarkat ohjeet ilmoittautumista varten. Tarkemmat kurssin suoritusohjeet sekä linkki ja salasana kurssialueelle lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ennen kurssin alkua. Kurssi on Helsingin yliopiston opiskelijoille, mutta kuka tahansa voi tutustua kurssimateriaaleihin kestävyyskurssin selailuversiossa (huom. tämä ei ole varsinainen kurssialue). Alueelle pääsee myös vierailijana ilman rekisteröitymistä valitsemalla “Log in as a guest” / “Kirjaudu vierailijana” 

 

In English:

What: SUST-001 Sustainability course, 3 cr. 

When: 1.11.19.12.2021.  

Where: Mooc.helsinki.fi-platform 

How:  Link to SISU-registration

How to register for the course on SISU

Everyone should expand their knowledge base on sustainable development. Whether your passion is culture, politics or environmental protection, your solutions are needed more than ever. 

Welcome to the new multidisciplinary course of University of Helsinki in the second period (1.11.-19.12.2021). The course content will be developed during the course, so you will have a unique opportunity to develop the course and influence the future of sustainability education at the University. Over 160 university researchers, teachers and students have been developing the course materials. We use students’ feedback for developing the course further.

The course will introduce you to the complexity and multidisciplinarity of sustainability issues, along with their ethical and philosophical dimensions. The course will guide you to consider your role as a future professional and a member of society in solving sustainability issues and provides you with tools for your own work. In addition, the course explores different perspectives of sustainability, like protecting different natural systems, human well-being and capabilities, sustainable and just economies, sustainable food systems and healthy nutrition, climate change and just energy transitions, and urban and peri-urban development. 

The course is an online course and is organized on the mooc.helsinki.fi platform. The modules consist of online activities such as readings, videos, group discussions, data analysis tasks, quizzes, and project work. The pilot version is worth of 3 credits and the number of participants is limited to 300 students.

Please note, that in the course some of the learning materials are in Finnish, but you are welcome to take the course even if you don’t speak Finnish.

Sustainable future needs you! Read the course description and  register in SISU!   Because SISU is a new system, we made you instructions for enrolling on the course. More detailed instructions for completing the course will be sent by e-mail before the start of the course to those who have registered. The course is for students of the University of Helsinki, but anyone can explore the materials in the course preview versionIt is possible to log in the course area as a guest and no registration is needed (click “Log in as a guest”/ “Kirjaudu vierailijana”).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *