Tapaa Kestävyyskurssin kehittäjiä ja lue miksi kurssille kannattaa osallistua! / Meet Sustainability Course developers and hear why you should join the course!

In English below! 

Helsingin yliopiston monitieteistä Kestävyyskurssia on ollut kehittämässä yli 160 kestävyyden ja opetuksen asiantuntijaa sekä opiskelijaa. Pääsimme hiljattain jututtamaan kahta näistä asiantuntijoista. Heidi Lammassaari (ylhäällä olevassa kuvassa) ja Milla Kruskopf (alhaalla olevassa kuvassa) ovat olleet kehittämässä MOOC-muotoista Kestävyyskurssia sen alusta asti. He päätyivät mukaan monitieteiselle Kestävyyskurssille, sillä kurssin kehitykseen kaivattiin pedagogiseen yhteiskehittämiseen liittyvää osaamista. “Olimme mukana kehittämässä niin koko kurssin pedagogista

ohjeistusta kuin Solutions-moduulin sisältöjäkin. Kurssin ryhmätyöskentelyyn olemme myös pyrkineet tarjoamaan pedagogisia näkökulmiamme ja toisaalta kehittäneet osaltamme kurssitehtävien interaktiivisuutta ja pelillisyyttä”, kertoo Milla.

Milla Kruskopf on kasvatuspsykologian väitöskirjatutkija kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. Milla on tutkimustyön ohella ollut aktiivisesti mukana opetuksen kehitys- ja digitalisaatiohankkeissa. Heidi Lammassaari on niin ikään väitöskirjatutkija kasvatuspsykologian tutkimusryhmässä. Hänen tutkimuksensa kohdistuu opettajien episteemisiin uskomuksiin. Tutkimustyön lisäksi Heidin sydäntä lähellä on yliopisto-opetuksen kehitystyö, jonka tavoitteena on tehdä yliopisto-oppimisesta mielekkäämpää ja entistä ajanmukaisempaa. 

Kestävyyskurssin tavoitteisiin kuuluu pohtia omaa rooliansa asiantuntijana ja toimijana kestävyyskysymysten ratkaisemisessa, sekä taito keskustella rakentavasti toisten ihmisten kanssa kestävyyskysymyksistä sekä ymmärtää muita näkökulmia. Heidille ja Millalle tärkeissä kestävyysarvoissa korostuu monialainen yhteistyö: ”Jotta voimme edistää mitä tahansa kestävyysnäkökulmaa, ihmisten täytyy pystyä tulla toimeen keskenään. Kestävyyshaasteet ovat monimutkaisia ja viheliäisiä, ja niiden ratkaisu edellyttää ihmisten väliseltä vuorovaikutukselta paljon. Meille tärkeää on se, että saamme ihmiset vuorovaikuttamaan keskenään niin, että syntyisi edellytyksiä näiden haasteiden ratkaisemiseksi.” 

Kurssin Solutions-moduuli auttaa opiskelijoita löytämään työkaluja, joiden avulla kestävyyshaasteita voi ratkaista. Moduulin tarjoama näkökulma kestävyyteen onkin hyvin ratkaisukeskeinen ja käytäntöön menevä. Millan mukaan: Toimivien ratkaisujen keksimiseen tarvitaan monialaista yhteistyötä ja loppupeleissä voi tapahtua hyvinkin yksinkertaisin keinoin, vaikka pehmeästi ”tuuppaamalla” yksilöä tekemään kestävämpiä valintoja palvelusuunnittelun tasolla. Tähän on taas perusymmärrys ihmispsyykestä hyvin hyödyllistä. Näistä näkökulmista lisää Solutions-moduulissa.” 

Miksi Kestävyyskurssille kannattaa osallistua? ”Kurssilla pääset kehittämään oikeita ratkaisuja aikamme akuutteihin kestävyyskysymyksiin merkityksellisessä, monialaisessa yhteistyössä. Toisaalta tästä ei kannata ottaa turhaan paineita vaan säilyttää kokeilunhaluinen asenne: Tarkoituksena on saada ensikosketus ja käytännössä harjoitella kommunikaatiota eri alojen tulevien asiantuntijoiden kanssa”, vastaa Milla. “Kukaan maapallon ihminen ei voi täysin sivuuttaa kestävyyteen liittyviä asioita. Kestävyyskurssilta opiskelija voi löytää oman pelikentän kestävyyskysymyksiin ja sen, mitä itse pitää kestävyysasioissa tärkeänä”, lisää Heidi. 

Helsingin yliopiston monialainen Kestävyyskurssi SUST-001B järjestetään taas neljännessä periodissa.

The multidisciplinary Sustainability Course organized by the University of Helsinki has been co-developed by over 160 experts and students. A while ago we got to talk to two of these experts. Heidi Lammassaari (in the upmost picture) and Milla Kruskopf (in the picture on the right) have been involved in developing the MOOC-based course from the very beginning. They ended up working on the Sustainability Course as the development of the course required expertise in pedagogical co-development. “We were involved in developing the pedagogical guidelines for the entire course as well as the contents of the Solutions module. We have also offered our pedagogical perspectives for the group work of the course and, on the other hand, developed the interactivity and gamification of the course assignments”, says Milla. 

Milla Kruskopf is a doctoral researcher in educational psychology at the Faculty of Educational Sciences. In addition to her research work, Milla has been actively involved in development and digitalization projects of university teaching. Heidi Lammassaari is also a doctoral researcher in the educational psychology research group. Her research focuses on teachers’ epistemic beliefs. In addition to her research work, Heidi is also involved in development work at the university, which aims to make university teaching more engaging and up to date.  

The goals of the Sustainability Course include reflecting on one’s own role as an expert and actor in solving sustainability issues, as well as the ability to constructively discuss sustainability issues with other people and to understand other perspectives. Heidi and Milla especially appreciate these goals. “In order to promote any aspect of sustainability, people need to be able to get along with each other. Sustainability issues are complex and wicked and require a lot of human interaction. What is important to me is that we get people to interact with each other so that we can start to solve these challenges”, says Heidi. 

The Solutions module helps students find tools to solve sustainability challenges. The module’s perspective on sustainability issues is very solutions-focused and practical. According to Milla: “In order to find functioning solutions, multidisciplinary cooperation is necessary. It can take place in very simple ways, for example by softly “nudging” an individual to make more sustainable choices on the level of service design. Again, a basic understanding of the human psyche is very helpful in this. You can find out more about these perspectives in the Solutions module.” 

Why should you attend the Sustainability Course? “The course allows you to develop real solutions to the acute sustainability issues of our time in meaningful, multidisciplinary collaboration. However, one should not take too much pressure, but to maintain an experimental attitude: The aim is to try out and practice communication with future experts in various fields”, says Milla. “No one on our planet can completely ignore issues related to sustainability. On the Sustainability Course students can find their own playing field regarding sustainability and what they consider personally important sustainability issues”, Heidi adds. 

The University of Helsinki Sustainability Course SUST-001B is held again in the fourth period. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *