Kestävät tulevaisuudet -työpaja Helsingin yliopiston alumnipäivässä / Sustainable futures workshop at the University of Helsinki Alumni Day

(In English below)

Vuosittainen Alumnipäivä kokoaa yhteen Helsingin yliopiston tutkijat ja alumnit. Vuoden 2024 alumnipäivä järjestettiin toukokuussa teemalla ”Työkaluja (työ)elämään“. Kestävien yhteiskuntien rakentamiseen tarvitaan monenlaisia työkaluja, monitieteistä tietoa ja osaamista, toimintaa ja yhteistyötä. Alumnipäivän työpajassa tarkasteltiin ajankohtaisia keskusteluja osaamisesta ja kestävyydestä – näkökulmana aiheeseen tulevaisuusajattelu, joka on yksi keskeisistä kestävyysosaamisen osa-alueista. 

Työpajaan osallistuneet Helsingin yliopiston alumnit pohtivat, millainen voisi olla toivottu maailma vuonna 2050. 

Continue reading “Kestävät tulevaisuudet -työpaja Helsingin yliopiston alumnipäivässä / Sustainable futures workshop at the University of Helsinki Alumni Day”

Syksy 2024: Kuinka ilmoittautua SISU:ssa SUST-001 Kestävyyskurssille? Autumn 2024: How to register to the SUST-001 Sustainability Course in Sisu?

Instructions in English below

Tästä pääset Studies-sivulle, josta löydät linkin ilmoittautumiseen sen avautuessa 7.8.2024.

Osallistujamäärää ei ole rajattu kurssilla. Ilmoittautuneet hyväksytään kurssille sen alkaessa 2.9.2024. Löydät kurssialueen digicampus-osoitteen ja salasanan 2.9.2024 kurssin Studies-sivulta täältä (kurssialueen digicampus-osoite ja salasana ovat näkyvissä Studies-sivuilla vain, jos olet rekisteröitynyt kurssille Sisussa ja kirjautunut Haka-tunnuksilla studies.helsinki.fi-sivulle).

Helsingin yliopistossa on käytössä Sisu-järjestelmä, jonka kautta opintojen suunnittelu ja kurssi-ilmoittautuminen hoidetaan. Jos Kestävyyskurssi ei ole pakollinen koulutusohjelmassasi, se ei löydy automaattisesti opintosuunnitelmastasi. Alta löydät ohjeet kurssin lisäämiseksi ensisijaiseen opintosuunnitelmaan ja ilmoittautumiseen.

1. Mene Sisussa ensisijaiseen opintosuunnitelmaasi ja klikkaa sitä moduulia, johon haluat sijoittaa Kestävyyskurssin (esim. vapaavalintaiset opinnot/muut opinnot).

2. Valitse hakusarake “lisää suunnitelmaan” ja etsi SUST-001. Klikkaamalla hakutulosta kurssi lisätään suunnitelmaasi. (Varmista, että ilmoittaudut oikealle kurssille, älä valitse SUST-001B -kurssikoodia.)

3. Seuraavaksi valitaan suoritustapa. Klikkaa auki kurssiesite painamalla kurssia suunnitelmassasi.

4. Tarkista kurssin nimen alla olevasta valikosta, että sinulla on valittuna vuoden 2024-25 toteutus. Vaihda vuosi tarvittaessa.

5. Valitse kurssiesitteestä välilehti “Suoritustavat” ja valitse Tapa 2 -sarake (Itsenäinen työskentely 3 op). Paina vihreästä painikkeesta ”Valitse tämä tapa” minkä jälkeen paina sinistä ”Valitse”-painiketta vahvistaaksesi suoritustavan. Huomioithan, että perustutkinto-opiskelijana valitset tämän tavan, etkä esimerkiksi avoimen yliopiston tapaa. Seuraavana ilmoittautuminen.

6. Sivun yläreunaan ilmestyy banneri, josta voit siirtyä ilmoittautumiseen.

7. Painaessasi bannerin linkkiä pääset saattamaan ilmoittautumisen loppuun. Löydät SUST-001 kurssin ”Ilmoittautuminen valitulle toteutukselle” -otsikon alta. Paina ”Ilmoittaudu”-näppäintä.

8. Tämän jälkeen avautuvassa ikkunassa voit valita kurssin suorituskielen. Tämän tehtyäsi paina ”Vahvista”.

9. Hienoa! Olet nyt onnistuneesti ilmoittautunut kestävyyskurssille. Löydät kurssin nyt ”Ilmoittautuminen käsiteltävänä” -alaotsikon alta. Kurssi-ilmoittautuminen on valmiiksi käsitelty ilmoittautumisajan loputtua.

10. Löydät linkin kurssialueelle ja kurssialueen salasanan kurssisivulta (tarkka kohta on ympyröity alla olevassa kuvassa punaisella). Ne näkyvät, kun olet kirjautuneena sisään (ks. kuvan ylälaita).

Tervetuloa kurssille!

Tarvitsetko lisää tukea Sisun käytössä? Löydät yksityiskohtaisemmat ohjeet täältä.

INSTRUCTIONS IN ENGLISH

Here is the link to studies page, from which you’ll find a link to course enrollment on 7.8.2024.

There is no limit to the number of participants in the course. Enrollments will be accepted at the start of the course on 2.9.2024. You can find the Digicampus address and password for the course area on the course Studies page on 2.9.2024. (Please note, that the digicampus -link and password for the course area are only visible on the Studies page if you are registered for the course in Sisu and logged in with your Haka login to studies.helsinki.fi).

The University of Helsinki uses SISU system for study planning and course enrollment. If the Sustainability course is not compulsory in your degree programme, it will not automatically appear in your curriculum. Below you will find instructions for adding the course to your primary curriculum and enrollment.

1. Go to your primary study plan and choose the module in which you want to include the Sustainability course. (For example, other studies or optional courses.)

2. Choose search tool ”add to the plan” and search SUST-001. By clicking the search result the course will be added to your plan automatically. (Make sure you select the right course code, don’t select SUST-001B.)

3. Next you need to choose the completion method. Press the name of the course in your study plan and the course info will open.

4. Check that you have the right academic year selected – if not, change it to 2024-25.

5. Go to the page” Completion Methods” and choose “Method 2” (Independent study, 3 cr). Press the green ”Select this completion method” button. After that, select the blue ”Select” button to confirm your chosen completion method. Please note: do not choose the open university method (Method 3) if you’re a student in University of Helsinki. The next step is enrollment.

6. A blue banner has appeared at the top of the screen including the link to registration.

7. By pressing the registration link, you will be able to finish off the registration process. You’ll find the SUST-001 course under the ”Register” headline. Select the blue ”Register” button.

8. Choose the language you wish to complete the course. Press ”Confirm”.

9. Great! You have now successfully added the Sustainability Course to your study plan and registered. You will find the course now under the ”Registrations being processed” headline. It will move under the ”Registration processed” once the enrollment period has ended.

10. You can find the link to the course area and the password for the course area on the course page (the exact location is circled in red in the image below). They will appear when you are logged in (see top of the image).

Welcome to the course!

Need more help with Sisu? Find more detailed instructions here.

Syksy 2024: Tule ratkaisemaan globaaleja kestävyyskysymyksiä ja kehity kestävyysasiantuntijana! / Autumn 2024: Join the Sustainability Course to solve global sustainability problems and develop your skills as sustainability expert!

 

Tule mukaan ratkaisemaan globaaleja kestävyyskysymyksiä ja kehity kestävyysasiantuntijana! 

In English below!    

Mitä: SUST-001, Kestävyyskurssi, 3 op  

Milloin: 2.9.-31.12.2024

Missä: digicampus.fi -alusta 

Miten: Linkki ilmoittautumiseen 

Kestävyyskurssin ilmoittautumisohjeet SISUun 

Kestävän kehityksen osaamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Oletko kiinnostunut kestävyydestä kulttuurin, politiikan tai ympäristönsuojelun näkökulmasta? Osaajia tarvitaan kaikilla aloilla enemmän kuin koskaan.  

Tervetuloa Helsingin yliopiston monitieteiselle Kestävyyskurssille 2.9.-31.12.2024. 

Kurssi on suunniteltu kaikkien tieteenalojen opiskelijoille. Kurssilla tutustutaan kestävyyskysymysten kompleksisuuteen ja monitieteisyyteen, sekä niiden eettisiin ja filosofisiin ulottuvuuksiin. Kurssilla ohjataan pohtimaan omaa roolia tulevana asiantuntijana ja yhteiskunnan jäsenenä kestävyyskysymysten ratkaisemisessa sekä tarjotaan työkaluja omalle toimijuudelle. Lisäksi kurssilla tutustutaan, miten kestävyysmurrosta voidaan edistää eri näkökulmista, joita ovat globaalien luonnonjärjestelmien turvaaminen, hyvinvointi ja mahdollisuudet muutokseen, kestävä ja oikeudenmukainen talous, kestävä ja terveellinen ruokajärjestelmä, ilmastonmuutos ja oikeudenmukainen energiasiirtymä sekä kaupunkiseutujen kehitys.   

Kurssi on verkkokurssi, ja se järjestetään digicampus.fi -alustalla. Löydät tarkemmat tiedot kurssin kulusta kurssisivulta. Moduulit koostuvat lukemistosta, videoista sekä oppimista tukevista verkkoaktiviteeteista, kuten ryhmäkeskusteluista, tiedonanalysointitehtävistä, testeistä ja projektityöskentelystä. Kurssi on 3 opintopisteen laajuinen. Kurssin ilmoittautuminen on auki kurssin loppuun, 31.12.2024, saakka.

Tule rakentamaan kestävää tulevaisuutta! Lue kurssin tarkka kuvaus ja ilmoittaudu SISUssa! Tässä  ilmoittautumisohjeet SISUun. Linkki syyslukukauden kurssialueelle ja kurssiavain julkaistaan rekisteröityneille kurssisivulla 2.9.2024. Kirjaudu kurssialueelle yliopiston käyttäjätunnuksella (HAKA-login).

Kestävyyskurssi järjestetään uudestaan kevätlukukaudella 2025.

Join the Sustainability Course to solve global sustainability problems and develop your skills as an expert!   

What: SUST-001 Sustainability course, 3 cr.  

When: 2.9.-31.12.2024

Where: digicampus.fi-platform    

How:Link to registration 

How to register for the course on SISU 

The role of sustainability experts is becoming more emphasized in the society. Consequently, there is an increasing need to develop competence in sustainability as the concern towards sustainability issues grows. Whether your passion is culture, politics or environmental protection, your solutions are needed more than ever.  

Welcome to the new multidisciplinary Sustainability course of University of Helsinki in the autumn, 2.9.-31.12.2024.

The course is designed for students from all disciplines. The course will introduce you to the complexity and multidisciplinary of sustainability issues, along with their ethical and philosophical dimensions. The course will guide you to consider your role as a future professional and a member of society in solving sustainability issues and provides you with tools for your own work. In addition, the course explores different perspectives of sustainability, like protecting global environmental commons, human well-being and capabilities, sustainable and just economies, sustainable food systems and healthy nutrition, climate change and just energy transitions, and urban and peri-urban development.    

The course is an online course and organized on the digicampus.fi-platform. Check more specific information on the course studies page. The modules consist of online activities such as readings, videos, group discussions, data analysis tasks, quizzes, and project work. The course is worth of 3 credits. Registration for the course is open until the end of the course, 31.12.2024.

Sustainable future needs you! Read the course description and register in SISU!  We made you instructions for enrolling on the course in SISU. The link to the course area for the autumn semester and the enrollment key will be published on the course studies page when the course area opens on 2nd of September, 2024.

The course will be held again in the spring semester 2025.