Teachers for Sustainability workshop 9.12.2022 and seed funding for developing sustainability education

Teachers for Sustainability -network organized a workshop about the development of discipline-specific sustainability courses at the University of Helsinki on 9.12.2022. Here’s the video -recording, a link to the workshop powerpoints and a link to an open call: Seed funding for developing sustainability education (closes on 18. January 2023).

Systemic thinking, futures thinking, strategic thinking and agency in university teaching

Ismo Koponen and Rami Ratvio from the University of Helsinki, and Johanna Ollila from the Finland Futures Research Centre at the University of Turku discuss how should we consider different generic expert skills in university teaching. Please have a look at three videos below (in Finnish). For more information in English, please have a look at models of generic academic skills to support degree programmes at the University of Helsinki.

Systeeminen ajattelu
Mitä systeemisellä ajattelulla tarkoitetaan?
Miksi akateeminen asiantuntija tarvitsee systeemisen ajattelun taitoa?

Tulevaisuusajattelu
Miksi tulevaisuusajattelua tarvitaan?
Mitä ovat tulevaisuustaidot?
Miten tulevaisuusosaamista voi kehittää?

Strateginen ajattelu ja toimijuus
Miksi strategisen ajattelun taitoa ja toimijuuden vahvistamista tarvitaan?
Mitä strategisella ajattelulla ja toimijuudella tarkoitetaan?
Miten voin omassa opetuksessani vahvistaa opiskelijoiden strategisen ajattelun taitoa ja toimijuutta?

Uudet akateemiset asiantuntijataidot ja kestävyysosaaminen -työpaja 27.5.2022 / New generic academic skills and sustainability expertise -workshop (in Finnish) 27.5.2022

Uudet akateemiset asiantuntijataidot ja kestävyysosaaminen -työpaja järjestettiin Zoomissa pe 27.5.2022. Työpaja suunnattiin erityisesti kaikille koulutusohjelmansa opetussuunnitelmatyössä mukana oleville henkilökunnan jäsenille, jotka ovat kiinnostuneet kestävyysosaamisen vahvistamisesta omalla tieteenalalla. Työpajassa käsiteltiin geneerisiä asiantuntijataitoja, erityisesti kestävyystaitoja ja niiden tukemista opetuksessa. Alla olevista linkeistä voit tutusta työpajan materiaaleihin.

 

Possibilities for implementing the Sustainability Course and the Teachers for Sustainability Network

There are various opportunities for implementing the Sustainability Course at the University of Helsinki for degree programmes in the coming curriculum period. Read more about that in Flamma and join the Teachers for Sustainability network.

Helsingin yliopiston Kestävyyskurssin toteuttamiseen on tarjolla erilaisia mahdollisuuksia koulutusohjelmille tulevalla opetussuunnitelmakaudella. Lue lisää Flammasta ja liity mukaan Teachers for Sustainability -verkostoon.

Videotallenne esittelytilaisuudesta Zoomissa 25.5.2022. Kesto 21 min. (A video about various opportunities for implementing the Sustainability Course at the University of Helsinki, Zoom-event on 25.5.2022, in Finnish, 21 min)

Powerpointit esittelytilaisuudesta 25.5.2022 (Powerpoints from the event on 25.5.2022, in Finnish)

Sustainability Expertise in Curriculum Design – workshop materials 4.2.2022

Please note: Workshop materials for the same workshop in Finnish are here.

Centre for University Teaching and Learning HYPE and Helsinki Institute of Sustainability Science HELSUS organized a workshop on Sustainability Expertise in Curriculum Design on 4th of February 2022 from 9:15 to 10:45. The workshop presented the guidelines for sustainability expertise found in Flamma to support the curriculum design for the curriculum period 2023–2026, discussed how to strengthen disciplinary-specific sustainability expertise and shared best practices. Please have a look at the workshop materials and a video recording of the workshop below.

Workshop materials

Workshop powerpoint-slides

Video: Prof. Rodrigo Lozano: How to embed sustainability into university teaching?

Competency map -tool

Download link: Competency map -tool (ENG_Kestavyysosaamisen-vahvistaminen-osaamiskartat.docx)

If you would like to answer the Competency Map together with your colleagues in Flinga, please upload the attached images files as background images to Flinga. Further instructions for utilizing Flinga can be found at the end of the Competency Map -document.

Download link: Background image 1 for Flinga (flingabackground1.png)
Download link: Background image 2 for Flinga (flingabackground2.png)
Download link: Background image 3 for Flinga (flingabackground3.png)
Download link: Background image 4 for Flinga (flingabackground4.png)

Kestävyysosaaminen opetussuunnitelmatyössä -työpajan 7.12.2021 materiaalit

Yliopistopedagogiikan keskus HYPE ja Kestävyystieteen instituutti HELSUS järjestivät 7.12.2021 klo 9:15-10:45 Kestävyysosaaminen opetussuunnitelmatyössä -työpajan. Työpajassa esiteltiin Flammasta löytyvät opetussuunnitelmakauden 2023-2026 suunnittelun tueksi laaditut kestävyysosaamisen ohjeet, pohdittiin miten tieteenalakohtaista kestävyysosaamista voidaan vahvistaa sekä jaettiin tähän liittyviä käytäntöjä. Alla työpajan videotallenne sekä työpajassa jaetut materiaalit.

 

Työpajamateriaalit

Työpajan powerpoint-diat

Video: Prof. Rodrigo Lozano: How to embed sustainability into university teaching?

Osaamiskarttatyökalu

Latauslinkki Osaamiskartta-työkaluun kestävyysosaamisen tunnistamiseksi opetussuunnitelmatyössä (Kestavyysosaamisen-vahvistaminen-osaamiskartat.docx)

Jos haluat täyttää Osaamiskarttaa työyhteisön kanssa Flingassa, kannattaa ladata oheiset kuvatiedostot taustakuviksi Flingaan. Lisäohjeita Flingan hyödyntämiseen löytyy Osaamiskartan lopusta.

Latauslinkki kuvatiedostoon, jos haluat käyttää Osaamiskarttaa Flingassa taustakuvana (flingataustakuva1.png)
Latauslinkki kuvatiedostoon, jos haluat käyttää Osaamiskarttaa Flingassa taustakuvana (flingataustakuva2.png)
Latauslinkki kuvatiedostoon, jos haluat käyttää Osaamiskarttaa Flingassa taustakuvana (flingataustakuva3.png)
Latauslinkki kuvatiedostoon, jos haluat käyttää Osaamiskarttaa Flingassa taustakuvana (flingataustakuva4.png)

The pre­view ver­sion of the Sustainability course is now open – wel­come to get ac­quain­ted with the learn­ing ma­ter­ial

The preview version of the Sustainability course, created collectively at the University of Helsinki, is now open. Learning materials were produced by over a 160 members of the University of Helsinki, including students, researchers, teachers and other staff.

The Sustainability course preview version has been opened. It is also possible to log in the course area as a guest and no registration is needed (click “Log in as a guest”/ “Kirjaudu vierailijana”).

The Sustainability course includes two compulsory modules, which introduce the sustainability as a concept, the complex nature of sustainability problems and possible solutions for sustainability challenges. After these students can choose which of the six thematic modules they want to study more in depth. The options are: A: Global environmental commons, B: Human well-being and capabilities, C: Sustainable and just economies, D: Sustainable food systems and healthy nutrition, E: Climate change and just energy transitions, and F: Urban and peri-urban development. Course also includes a sustainability themed project assignment, which will be completed in multidisciplinary student groups.

The course administration can not register credits for the course preview version and some of the assignments are not available. However, it is possible to read the course materials, watch the videos and try quizzes and optional assignments. Next time, the Sustainability Course will be organized for students at the University of Helsinki in the autumn of 2021 in period 2.

The first pilot of the course was organized in the spring of 2021 and was well received. About 80 percent of participants were satisfied with the first version of the course and would recommend it to others. Student feedback is currently being analyzed and will be used to further develop the course. The course material will also be translated into Finnish, Swedish and English.

Kes­tä­vyys­kurs­sin se­lai­lu­ver­sio on avat­tu – ter­ve­tu­loa tu­tus­tu­maan kurs­sin ope­tus­ma­te­ri­aa­lei­hin

Helsingin yliopiston yhteisöllisesti rakennetun Kestävyyskurssin selailuversio on avattu. Opetusmateriaalien laatimiseen osallistui yli 160 yliopistoyhteisön jäsentä: opiskelijoita, tutkijoita ja opettajia sekä muuta henkilöstöä.

Kestävyyskurssin selailuversio on avattu. Alueelle pääsee myös vierailijana ilman rekisteröitymistä valitsemalla ”Kirjaudu vierailijana” (”Log in as a guest”).

Kestävyyskurssi koostuu kahdesta kaikille pakollisesta moduulista, joissa käsitellään kestävyyttä käsitteenä, kestävyyskysymysten monimutkaisuutta sekä ratkaisuja kestävyyskysymyksiin. Tämän jälkeen opiskelija voi valita yhden kuudesta teemamoduulista, jonka hän opiskelee tarkemmin. Valittavia teemamoduuleja ovat A: Globaalien luonnonjärjestelmien turvaaminen, B: Hyvinvointi ja mahdollisuudet muutokseen, C: Kestävä ja oikeudenmukainen talous, D: Kestävä ja terveellinen ruokajärjestelmä, E: Ilmastonmuutos ja oikeudenmukainen energiasiirtymä ja F: Kaupunkiseutujen kehitys. Kurssiin kuuluu myös kestävyysaiheinen projektityö, joka toteutetaan monitieteisissä opiskelijaryhmissä.

Kurssin selailuversiosta ei rekisteröidä opintopisteitä, ja osa kurssin tehtävistä on suljettuina. Selailuversion avulla voi kuitenkin tutustua laajaan kurssilukemistoon, videoihin ja monivalintatehtäviin. Seuraavan kerran Kestävyyskurssi järjestetään Helsingin yliopiston opiskelijoille syksyllä 2021 periodissa 2.

Kurssin ensimmäinen pilotointi järjestettiin keväällä 2021 ja se sai hyvän vastaanoton. Noin 80 prosenttia osallistujista oli kurssin ensimmäiseen versioon tyytyväisiä ja suosittelisi sitä muillekin. Opiskelijapalautetta koostetaan parhaillaan, ja sen avulla kurssia kehitetään edelleen. Kurssin materiaali käännetään myös suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.