The pre­view ver­sion of the Sustainability course is now open – wel­come to get ac­quain­ted with the learn­ing ma­ter­ial

The preview version of the Sustainability course, created collectively at the University of Helsinki, is now open. Learning materials were produced by over a 160 members of the University of Helsinki, including students, researchers, teachers and other staff.

The Sustainability course preview version has been opened. It is also possible to log in the course area as a guest and no registration is needed (click “Log in as a guest”/ “Kirjaudu vierailijana”).

The Sustainability course includes two compulsory modules, which introduce the sustainability as a concept, the complex nature of sustainability problems and possible solutions for sustainability challenges. After these students can choose which of the six thematic modules they want to study more in depth. The options are: A: Global environmental commons, B: Human well-being and capabilities, C: Sustainable and just economies, D: Sustainable food systems and healthy nutrition, E: Climate change and just energy transitions, and F: Urban and peri-urban development. Course also includes a sustainability themed project assignment, which will be completed in multidisciplinary student groups.

The course administration can not register credits for the course preview version and some of the assignments are not available. However, it is possible to read the course materials, watch the videos and try quizzes and optional assignments. Next time, the Sustainability Course will be organized for students at the University of Helsinki in the autumn of 2021 in period 2.

The first pilot of the course was organized in the spring of 2021 and was well received. About 80 percent of participants were satisfied with the first version of the course and would recommend it to others. Student feedback is currently being analyzed and will be used to further develop the course. The course material will also be translated into Finnish, Swedish and English.

Kes­tä­vyys­kurs­sin se­lai­lu­ver­sio on avat­tu – ter­ve­tu­loa tu­tus­tu­maan kurs­sin ope­tus­ma­te­ri­aa­lei­hin

Helsingin yliopiston yhteisöllisesti rakennetun Kestävyyskurssin selailuversio on avattu. Opetusmateriaalien laatimiseen osallistui yli 160 yliopistoyhteisön jäsentä: opiskelijoita, tutkijoita ja opettajia sekä muuta henkilöstöä.

Kestävyyskurssin selailuversio on avattu. Alueelle pääsee myös vierailijana ilman rekisteröitymistä valitsemalla ”Kirjaudu vierailijana” (”Log in as a guest”).

Kestävyyskurssi koostuu kahdesta kaikille pakollisesta moduulista, joissa käsitellään kestävyyttä käsitteenä, kestävyyskysymysten monimutkaisuutta sekä ratkaisuja kestävyyskysymyksiin. Tämän jälkeen opiskelija voi valita yhden kuudesta teemamoduulista, jonka hän opiskelee tarkemmin. Valittavia teemamoduuleja ovat A: Globaalien luonnonjärjestelmien turvaaminen, B: Hyvinvointi ja mahdollisuudet muutokseen, C: Kestävä ja oikeudenmukainen talous, D: Kestävä ja terveellinen ruokajärjestelmä, E: Ilmastonmuutos ja oikeudenmukainen energiasiirtymä ja F: Kaupunkiseutujen kehitys. Kurssiin kuuluu myös kestävyysaiheinen projektityö, joka toteutetaan monitieteisissä opiskelijaryhmissä.

Kurssin selailuversiosta ei rekisteröidä opintopisteitä, ja osa kurssin tehtävistä on suljettuina. Selailuversion avulla voi kuitenkin tutustua laajaan kurssilukemistoon, videoihin ja monivalintatehtäviin. Seuraavan kerran Kestävyyskurssi järjestetään Helsingin yliopiston opiskelijoille syksyllä 2021 periodissa 2.

Kurssin ensimmäinen pilotointi järjestettiin keväällä 2021 ja se sai hyvän vastaanoton. Noin 80 prosenttia osallistujista oli kurssin ensimmäiseen versioon tyytyväisiä ja suosittelisi sitä muillekin. Opiskelijapalautetta koostetaan parhaillaan, ja sen avulla kurssia kehitetään edelleen. Kurssin materiaali käännetään myös suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Chance to weigh in on the development of a multidisciplinary sustainability course

Join the course development! A set of four parallel workshops will be organised in April and May. All the workshops have the same content.

University of Helsinki is planning its own multidisciplinary sustainability course for students of all faculties. As a part of the sustainability course development project HELSUS and HYPE are arranging a series of multidisciplinary development workshops (both in Finnish and English) which are, open to all staff members, regardless of their disciplinary background or area of research.

Workshop dates are (all have the same content):

• Mon 27.4.2020 from 9:00 to 11:00 (suomenkielinen työpaja, in Finnish)
• Tue 28.4.2020 from 9:00 to 11:00 (in English)
• Wed 6.5.2020 from 13:00 to 15:00 (suomenkielinen työpaja, in Finnish)
• Tue 12.5.2020 from 13:00 to 15:00 (in English)

The workshops explore the university community’s perceptions of what kind of knowledge or skills a student graduating from the University of Helsinki should have about sustainability. In the workshop, we will make proposals for learning objectives, such as key knowledge and skills, and core content for a joint sustainability course at the University of Helsinki.  We would like to invite everyone interested in developing the course to join one of our workshops – this is a great opportunity to have your say on the learning outcomes and core contents of the course.

Please sign up for one of the workshops through this link. All the workshops have the same content. We also kindly ask you to let us know at the time of registration whether the workshop can be recorded for research use.

The workshop will be conducted over Zoom – join the meeting via the link or through the calendar invite. We recommend using your PC, but if you’d rather use your mobile or tablet, the meeting ID is: 660-0324-1136

We have collected some useful/interesting workshop materials over on OneNote.

Topics covered in the workshops:

• Brief Introduction: What are the steps in the sustainability course planning process in spring 2020? What is sustainability? Examples of education for sustainable development.
• Brainstorming ideas (learning objectives for knowledge and skills) for the university-wide sustainability course
• Refining Your Ideas: What could be the most important learning objectives and core content of the sustainability course?
• Presentation and evaluation of proposals by group

For more information contact:
Rami Ratvio, university teacher, Ph.D., HYPE & HELSUS
uhsustained-team@helsinki.fi

News in Flamma

Tilaisuus vaikuttaa koko yliopiston kestävyyskurssin kehittämiseen!

Liity mukaan kurssikehittämiseen! Huhti- ja toukokuussa järjestetään neljä samansisältöistä kurssin kehittämistyöpajaa.

Helsingin yliopistolle suunnitellaan kaikkien opiskelijoiden yhteistä kevätlukukaudella 2021 pilotoitavaa kestävyyskurssia. HELSUS ja HYPE järjestävät huhti-toukokuussa osana kestävyyskurssin kehittämisprojektia kaikille avoimia monialaisia kehitystyöpajoja.

Työpajat ovat avoimia kaikille henkilökunnan jäsenille tieteenalasta riippumatta.

Työpajojen ajankohdat ovat (Työpajat samansisältöiset):

• Ma 27.4.2020 klo 9:00-11:00 (suomenkielinen työpaja)
• Ti 28.4.2020 klo 9:00-11:00 (englanninkielinen työpaja)
• Ke 6.5.2020 klo 13:00-15:00 (suomenkielinen työpaja)
• Ti 12.5.2020 klo 13:00-15:00 (englanninkielinen työpaja)

Työpajoissa kartoitetaan yliopistoyhteisön näkemyksiä siitä, millaisia tietoja ja taitoja Helsingin yliopistosta valmistuneella opiskelijalla tulisi olla kestävyydestä. Teemme työpajassa ehdotuksia oppimistavoitteisiin sekä ydinsisältöihin Helsingin yliopiston yhteiselle kestävän kehityksen kurssille. Toivotamme kaikki kurssin kehittämisestä kiinnostuneet tervetulleeksi työpajoihin. Ne ovat erinomainen tilaisuus päästä vaikuttamaan kurssin oppimistavoitteiden ja ydinsisältöjen suunnittelemiseen.

Ilmoittaudu johonkin työpajoista klikkaamalla tästä. Kaikki työpajat ovat samansisältöisiä. Pyydämme myös ilmoittautumisen yhteydessä kertomaan, voidaanko työpaja nauhoittaa tutkimuskäyttöön.

Työpajoissa käytetään Zoom-videopalvelua ja työpaja-alueelle voi liittyä verkkolinkin kautta tai ilmoittautumisen jälkeen lähetettävästä kalenterikutsusta.

Suosittelemme työpajaan osallistumista tietokoneella verkkolinkin kautta, mutta jos käytät puhelinta tai tablettia, voit liittyä mukaan Zoom-applikaatiolla (meeting ID: 660-0324-1136)

Täällä voit tutustua halutessasi ennakkoon työpajamateriaaleihin.

Työpajassa käsiteltävät aiheet:

• Lyhyt alustus: Miten Helsingin yliopiston kestävyyskurssin suunnittelu etenee keväällä 2020? Mitä kestävyydellä tarkoitetaan? Esimerkkejä kestävyysopetuksesta.
• Tieto- ja taitotavoitteiden ideointi yliopiston yhteiselle kestävyyskurssille
• Ideoiden jatkojalostaminen: Mitkä voisivat olla kestävyyskurssin tärkeimmät osaamistavoitteet ja ydinsisällöt?
• Ehdotusten esittely ja arviointi ryhmittäin

Lisätietoja:
Rami Ratvio, yliopisto-opettaja, FT, HYPE & HELSUS
uhsustained-team@helsinki.fi

Dear student, please answer the questionnaire about the new course in sustainable development 

Please answer the questionnaire. With the help of this, we are going to develop the new course on sustainable development for all of the students of the University of Helsinki. The survey identifies the needs related to the course and helps us to plan and create a meaningful course in a students’ point of view. It is available in three languages and it is an unique opportunity for students to influence the course content. Answer the survey here.  If you are interested in the questions in the survey, there’s a reference list at the end of this blog post, that has been used in a design of the survey.

Opiskelija, vastaa kyselyyn uudesta kestävän kehityksen kurssista

Tule vastaamaan opiskelijakyselyyn, jonka pohjalta kehitetään uutta Helsingin yliopiston kaikille opiskelijoille yhteistä kestävän kehityksen kurssia. Kyselyn avulla tutkitaan opiskelijoiden tarpeita kurssiin liittyen sekä suunnitellaan kurssista merkityksellinen opiskelijoiden näkökulmasta. Kysely tulee olemaan saatavilla kolmella eri kielellä ja siihen osallistuminen tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä vaikuttamaan kurssisisältöihin. Vastaa kyselyyn klikkaamalla tästä. Jos kiinnostuit kyselyn kysymyksistä, tämän blogitekstin lopussa on lähdeluettelo, jota on hyödynnetty kyselyn suunnittelussa.

Svara på opinionsundersökningen åt studerande

Svara på opinionsundersökningen åt studerande! Med hjälp av den utvecklar vi den nya kursen om hållbar utveckling åt alla Helsingfors universitets studerande (https://blogs.helsinki.fi/uhsustained/). Undersökningen kartlägger behov med anknytning till kursen och hjälper oss att planera en betydelsefull kurs. Den kommer att finnas på tre språk och är en unik chans åt studerande att påverka kursinnehållen. Svara på undersökningen här. Om du är intresserad av frågorna i undersökningen finns det en referenslista i slutet av detta blogginlägg, som har använts i en design av undersökningen.

References / Lähteet / Källor

Dunlap, R. (2008). The environmental paradigm scale. From marginality to worldwide use. Journal of Environmental Education, 40(1), 3-18. < https://www.researchgate.net/publication/254345141_The_New_Environmental_Paradigm_Scale_From_Marginality_to_Worldwide_Use >

Dunlap, R. E., van Liere, K. D., Mertig, A. G. & R. E. Jones (2000). Measuring endorsement of the new ecological paradigm. A revised NEP scale. Journal of social issues, 56(3), 425-442. <https://www.researchgate.net/publication/279892834_Measuring_Endorsement_of_the_New_Ecological_Paradigm_A_Revised_NEP_Scale>

Tuononen, T., Hyytinen, H., Hailikari, T. & A. Toom (2019). Yliopisto-opettajien käsitykset akateemisten asiantuntijataitojen opettamisesta ja niiden yhteys opetuksellisiin lähestymistapoihin ja pystyvyysuskomuksiin. Kasvatustieteen päivät 2019.

Wiek, A., Withycombe, L. & C. L. Redman (2011). Key competencies in sustainability: A reference framework for academic program development. Sustainability science, 6(2), 203-218. < https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-011-0132-6 >