Materiaalia/Material

TIETOSUOJAILMOITUS 21.9.2022

Tietoa tutkimukseen ERITYISOPETUS KOETTUNA osallistuvalle

Olet osallistumassa Oulun yliopistossa tehtävään tutkimukseen ERITYISOPETUS KOETTUNA. Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. Jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen, ennen keskeytystä kerättyä aineistoa voidaan kuitenkin käyttää tutkimuksessa. Tämän ilmoituksen kohdassa 17 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn.

1.     Tutkimuksen rekisterinpitäjä

 

Oulun yliopisto

Osoite: PL 8000   90014 Oulun yliopisto (Pentti Kaiteran katu 1, Linnanmaa)

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa: Marjatta Takala

Osoite: Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90014 Oulun yliopisto, Puhelinnumero: 0504671194

Sähköpostiosoite: marjatta.takala@oulu.fi

Lisäksi mukana ovat Marjut Kokko, marjut.kokko@ouka.fi; +35850 3409432, väitöskirjatutkija Ninnu Kotilainen   nnnkotilainen@gmail.com ja muutamia graduntekijöitä

2.      Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Nykyisiltä ja entisiltä erityisopetuksen oppilailta kysytään kokemuksia erityisopetuksesta. he saavat kertoa niitä haastattelussa, kirjoittamalla tai vastaamalla kyselyyn.

3.      Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

Hankkeessa mukana Oulun alueen sekä pääkaupunkiseudun alueen toimijoita. Oulusta Marjatta Takala ja Marjut Kokko ja Helsingistä Ninnu Kotilainen.  Lisäksi muutama opiskelija haastattelijoina/ graduntekijöinä.

Tutkittavat voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi yhteyshenkilölle: Marjatta Takalalle.

Yhteyshenkilö välittää tarvittaessa pyynnön myös muille yhteisrekisterinpitäjinä toimiville organisaatioille.

4.      Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai tutkimuksesta vastaava ryhmä

Marjatta Takala, Marjut Kokko ja Ninnu Kotilainen

Osoite: ks. yllä, Puhelinnumero:  ks. yllä; Sähköpostiosoite: ks. yllä

5.      Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Oulun yliopiston tietosuojavastaavan sähköpostiosoite: dpo@oulu.fi.

6.      Tutkimuksen suorittajat

Tutkimuksessa ei kerätä henkilötietoja.

7.      Tutkimuksen nimi, luonne ja tutkimuksen kestoaika

Tutkimuksen nimi: ERITYISOPETUS KOETTUNA –

Lasten ja nuorten kokemuksia erityisopetuksesta

x Kertatutkimus

Tutkimuksen kestoaika: tTtkimus alkaa 1.4.2022 ja datan keruu päättyy 1.4.2023. Tutkimus päättyy joulukuussa 2023.

8.      Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella perusteella: HUOM: tässä hankkeessa EI kerätä henkilötietoja, ainoa sen tapainen tieto on ikä ja sukupuoli.

x tutkittavan suostumus

9.       Arkaluonteiset henkilötiedot

Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.

10.  Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää

Osallistujista kerätään tiedot opiskelupaikasta (koulu, oppilaitos), ikä ja sukupuoli. Ei muuta.

11. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

Henkilöltä itseltään ja hänen huoltajaltaan, jos henkilö on alaikäinen.

12.  Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä ulkopuolelle.

13.  Henkilötietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä ulkopuolelle.

14. Automatisoitu päätöksenteko

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

15.  Henkilötietojen suojauksen periaatteet

x Tiedot ovat salassa pidettäviä.

Manuaalisen aineiston suojaaminen: lukollinen kaappi tutkijan tiloissa.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

x käyttäjätunnus x salasana  käytön rekisteröinti  kulunvalvonta

Suorien tunnistetietojen käsittely:

x Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa

16. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

x Henkilötietosi hävitetään

Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: Kolme vuotta tutkimuksen päätymisestä (joulukuu 2023 eteenpäin). Siihen asti tutkijoiden koneella. Graduaineistot hävitetään heti gradun hyväksynnän jälkeen.

17.  Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen?

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti tutkittavalla on tiettyjä oikeuksia, joilla tutkittava voi varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli tutkittava haluaa käyttää tässä kohdassa 17 mainittua oikeuttaan, ota yhteyttä kohdassa 1 mainittuun tutkimuksen yhteyshenkilöön

Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla)

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus pyytää pääsyä tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)

Sinulla on oikeus pyytää tietoa siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi tutkimuksessa ja mitä henkilötietojasi tutkimuksessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöstä käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus pyytää tietojen oikaisemista (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus pyytää tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa käsittelyä pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 17, 18, 20, 21 artiklat)

Voit myös pyytää tutkimuksessa käytettyjen henkilötietojesi poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista sekä voit vastustaa käsittelyä tai pyytää tietojesi siirtämistä järjestelmästä toiseen.

Oikeuksista poikkeaminen

Edellä tässä kohdassa 17 Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen mainitut oikeudet eivät ole ehdottomia eivätkä siten päde jokaisessa tapauksessa ja näistä oikeuksista saatetaan poiketa tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti esim. silloin kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

18.  Valitusoikeus

Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja@om.fi