Att avlägga studieavsnittet

Studieavsnitt EDUM022 Uppfinningar inom cirkulär ekonomi i skolan 5 sp

Mål och genomförande

Utgångspunkten är att den studerande är intresserad av att delta i en kurs som kombinerar cirkulär ekonomi med innovationspedagogik. Materialet på denna webbplats utgör en vägkarta med den studerandes lärande som mål. Tyngdpunkten i materialet ligger på planering av ett undervisningsexperiment och att genomföra det tillsammans med skolan. Genom reflektion följer den studerande till slut upp den egna aktiviteten och de egna tankarna och uppfattningarna kring systemisk förändring.  Hen får fundera på hur hen i sin egen undervisning skulle undervisa i cirkulär ekonomi med hjälp av innovationspedagogik.

Efter genomfört studieavsnitt

  • den studerande förstår på vilket sätt cirkulär ekonomin främjar hållbar välfärd
  • den studerande har färdigheter att planera helhetsskapande undervisning som främjar ett cirkulärekonomiskt tankesätt
  • den studerande kan tillämpa och utveckla digital teknologi och innovationspedagogik i sin undervisning
  • den studerande kan utvärdera sina val ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv

Avläggning av studieavsnittet

Kursen avläggs genom att, tillsammans med lärare i en skola, planera, genomföra och reflektera kring ett studieavsnitt med temat cirkulär ekonomi där innovationspedagogik tillämpas. Materialet om cirkulär ekonomi och innovationspedagogik på denna webbplats kan användas som stöd vid planeringen. En reflekterande essä om undervisningsexperimentet utgör föremål för bedömning.