Studieavsnittets uppgifter

Förhandsuppgift

Bekanta dig med motivet, resonemangen kring en hållbar livsstil och den pedagogiska utgångspunkten som utgör grunden för utvecklandet av denna kurs. Skriv upp några meningar om vilka tankar dessa väcker och vilka förväntningar du nu har på kursen.

1. Är jag ett hot eller en möjlighet

Gör Sitras livsstilstest och fundera kring hur miljövänlig din livsstil är. Gör därefter testet i cirkulär ekonomi (på finska) och lär dig genom vilka handlingar du kan rädda jorden. Bekanta dig även med Sitras 100 smarta gärningar och välj ut några som gör din livsstil ännu hållbarare.

2. De mest intressanta företagen inom circulär ekonomi

Sitra sammanställer De mest intressanta förtagen inom cirkulär ekonomi, en lista över inspirerande företagsexempel inom cirkulär ekonomi. Välj ut ett företag från listan och bekanta dig med företagets verksamhet. Vilka principer för cirkulär ekonomi tillämpar företaget och på vilket sätt?

3. Analys av läroplanen

Bekanta dig med hur cirkulär ekonomi synliggörs i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen med hjälp av sammanfattningen på webbplatsen. Fokusera på den årskurs som valts för undervisningsexperimentet och fundera på mål, innehåll och målen för mångsidig kompetens i förhållande till principerna för cirkulär ekonomi. Skriv upp några konkreta exempel på hur du kunde undervisa i cirkulär ekonomi i enlighet med läroplanen.

4. Cirkulär ekonomi i maker-kulturen och innovationsprocessen

Med hjälp av sammanfattningen ovan, fundera på hur cirkulär ekonomi framkommer i maker-kulturen? Vilka beröringspunkter har de? Och på vilket sätt motsätter de sig eventuellt varandra? Hur kan vi beakta ett cirkulärekonomiskt tankesätt i innovationsprocessens olika skeden? Och vilka arbetsmoment kunde utföras under de olika skedena?

5. Hur eleverna uppfattar uppfinningar

Titta på videon under fliken ”Uppfinnande” där eleverna har intervjuats om sina uppfattningar och tankar kring uppfinningar. Svara på följande frågor: Vad anser eleverna att en uppfinning är? Vilka egenskaper anser eleverna att man måste ha för att kunna uppfinna något? Vad anser du om elevernas självförtroende när det kommer till frågan om att uppfinna något eget? Strider deras uppfattning om vad de själva är kapabla till emot deras tankar kring vilka egenskaper man måste ha för att uppfinna något?

6. Lärdagbok

Under undervisningsexperimentets gång, skriv en kort, max. en sidas, reflektion efter varje undervisningspass. Fundera till exempel över hur undervisningen gick, ifall målen uppnåddes och ifall det finns någonting särskilt att tänka på inför följande pass.

7. Presentation

Den studerande ska förbereda sig på att hålla en presentation om studieavsnittet. I presentationen ska det framkomma vilken typ av undervisningsexperiment som planerades och på vilket sätt det genomfördes. Vad lyckades? Vad var utmanande? Vilka typer av artefakter skapade eleverna som uppfinningar?

8. Reflekterande essä

En reflekterande essä utgör föremål för bedömning. Du kan ta upp till exempel följande saker:

  • Fundera kring cirkulär ekonomi och hur du själv förhåller dig till detta
  • Hur tänker du kring innovationspedagogik?
  • Beskriv undervisningsexperimentet och planeringsprocessen
  • Följde undervisningen planen eller förändrades den under experimentets gång?
  • Vad var orsaken till att planen eventuellt förändrades?
  • I vilken mån var elevernas aktivitet förenlig med cirkulär ekonomi?
  • Fundera om verksamheten förändrade deras tankesätt till att bli mera förenligt med cirkulär ekonomi
  • Försök ge något konkret exempel
  • Hur deltog eleverna i innovationsprocessen?
  • Fundera slutligen hur studieavsnittet kunde utvecklas

5 sidor är en lämplig längd för essän. Utöver din lärdagbok kan du använda texter du hittar här på webbplatsen samt övrig litteratur