Cirkulär ekonomi

Målet med den mångvetenskapliga studiehelheten är att utveckla ett cirkulärekonomiskt tänkande hos eleverna genom att uppfinna och skapa innovationer. Målet är alltså inte att explicit undervisa i cirkulär ekonomi. Det är däremot bra om den lärare som ordnar studiehelheten har en klar uppfattning om vad cirkulär ekonomi är och vilka frågor det är möjligt att svara på med uppfinningar och innovationer. På denna sida har vi därför samlat centrala principer för cirkulär ekonomi och framförallt information vilka faktorer som påverkar uppfinnandet.

Europeiska unionen och i Finland särskilt Sitra lyfter fram en cirkulär ekonomi som ett sätt att öka ekonomisk tillväxt och medborgarnas välfärd utan fossila bränslen och överkonsumtion av naturresurser, och på så sätt främja en hållbar livsstil. Cirkulär ekonomi har inte alltid haft en klar vetenskaplig definition. Korhonen, Honkasalo och Seppälä (2018) definierar cirkulär ekonomi som ett ekonomiskt system konstruerat av samhälleliga produktions-konsumtionssystem, som strävar till att maximera tjänsterna producerade av lineära natur-samhälle-natur material och energigenomflöde.

En cirkulär ekonomi förverkligas genom användning av cykliska materialflöden, förnybara energikällor och nivåbaserade energiflöden. Med en cirkulär ekonomi främjar vi en hållbar livsstil genom att begränsa genomflödena till en hållbar nivå och utnyttja ekosystemens kretslopp i ekonomiska kretslopp och på så sätt respektera den hastighet med vilken ett ekosystem förnyas.

Den bifogade bilden illustrerar dessa cykliska materialflöden. Tanken är att minimera avfall och spill vid produktionen och konsumtionen. Man följer noga med materialflödena vid produktionen och utnyttjar industrins sidoflöden av råmaterial så effektivt som möjligt. För att uppnå ett cykliskt flöde och en så effektiv cirkulation som möjligt behöver vi uppfinningar och innovationer.  I en cirkulär ekonomi är det dessa som främjar ekonomisk tillväxt. På det sättet skapar vi mervärde utan överkonsumtion.

Det värde som är bundet till nyttigheterna utnyttjas under alla skeden av produktens livscykel. Från primärproduktion och råmaterial via processering, logistik, marknadsföring och konsumtion till underhåll och slutligen genom återvinning tillbaka råmaterial. Genom tjänster och digitala lösningar, d.v.s. genom en så kallad plattformsekonomi, är det därtill möjligt att öka en konsumerad produkts värde. På sätt kan produkter, komponenter och material, samt det värde som är bundet till dessa, cirkulera i ekonomin så länge som möjligt.

Cirkulär ekonomi gynnas även av produkter som används som tjänster och affärsverksamhet som grundar sig på samanvändning. Därtill strävar man efter att förlänga produkternas livslängd och uppmuntrar en övergång från engångsbruk till reparation.

Cirkulär ekonomi begränsas av olika ramvillkor där de mest betydande är naturlagarna, bl.a. lagarna om energins bevarande och degradering. För att skapa nya innovationer och cirkulärekonomiska affärsmodeller behöver vi därför gedigen naturvetenskaplig kompetens.

En cirkulär ekonomi ska ses som ett system där olika komponenter, deras icke-lineära natur, återkoppling och inbördes beroendeförhållande granskas som en helhet. Genom att utnyttja materialsidoflöden kan avfall från en industri till exempel utnyttjas inom en annan industri.

Ellen MachArthur Foundation är en stiftelse vars mål är att påskynda övergången från en lineär ekonomi till en cirkulär ekonomi i samhället. Stiftelsen har skapat två filmklipp om cirkulär ekonomi som får användas fritt i utbildningssyfte.

Sitra vill att Finland ska vara en föregångare inom cirkulär ekonomi. Detta ska åstadkommas genom tre åtgärder och fem insatsområden som är kopplade till varandra.  Åtgärderna är politiska åtgärder, nyckelprojekt och pilotprojekt. Tyngdpunkterna ligger på ett hållbart livsmedelssystem, skogsbaserade och tekniska kretslopp, mobilitet och logistik och gemensamma åtgärder.

Sitra menar att Finland ska utmana samhället att förändras och ta risker genom snabba försök och konkreta pilotprojekt. Med anledning av detta har Sitra gett ut publikationen ”Kritisk övergång – Finlands vägkarta för cirkulär ekonomi 2016-2025”. I enlighet med vägkartan försöker vi uppnå en cirkulär ekonomi genom åtgärder på följande områden: maskin- och skogsindustri, minskat matsvinn, förändra ändamålet med fastigheter, privatkonsumtion och second hand-handeln samt näringskretsloppet.

Utbildning anses vara ett ändamålsenligt medel för att öka miljömedvetenheten i samhället. I grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 nämns faktiskt cirkulär ekonomi i värdegrunden där nödvändigheten av en hållbar livsstil förespråkas. I enlighet med värdegrunden är människan en del av naturen och helt beroende av livskraftiga ekosystem. Att få eleverna att förstå detta och att kunna handla och leva i enlighet med detta är en viktig del av den grundläggande utbildningen och detta framkommer både explicit och implicit i de olika läroämnenas mål och innehåll. Hållbar utveckling genomsyrar även målen för mångsidig kompetens.

I skolan kan man närma sig cirkulärekonomiskt tänkande genom fyra olika övergångar:

  • från avfall till råmaterial
  • från produkt till tjänst
  • från ägande till samanvändning
  • från engångsbruk till reparation

Källor och tilläggslitteratur