Opiskelijoiden palautetta kaupunkiteologian opetuksesta

Opiskelijapalaute on aina tärkeää, mutta erityisen tärkeää se on, kun kehitetään uutta. Kiitos siis kaikille kymmenille opiskelijoille, jotka ovat antaneet palautetta kaupunkiteologian kursseista!

Kursseista pyydetään opiskelijoilta numeerinen arvio asteikolla 0-5. Opiskelijoiden kursseista antamien arvosanojen keskiarvo on kaupunkiteologiassa ollut

  • Syyslukukauden 2018 kursseista: 4,1
  • Kevätlukukauden 2018 kursseista: 4,4
  • Syyslukukauden 2017 kursseista:  4,3.
  • Lukuvuoden 2017 – 2018 kandiohjelman proseminaarista: 4,8
  • Lukuvuoden 2017 – 2018 maisteriohjelman tutkielmaseminaarista: 4,4

Lisäksi kerätään sanallista palautetta onnistumisista, oppimista tukevista tekijöistä sekä kehittämiskohteista. Alle on koottu palautteesta nousseita keskeisiä teemoja ja lainauksia opiskelijoiden palautteista.

Teorian ja käytännön yhdistyminen

”Ei pyöritty vain teoriassa vaan tuotiin opittu suoraan käytäntöönkin tai jopa opittiin sen kautta.”

”Emme katsoneet ’yliopiston norsunluutornista’ asioita vaan kehitimme juuri työelämässä tarvittavia taitoja. Kuitenkin, heti kun sen vie tieteen pariin, löytää mm. kaupunkisosiologian puolelta tiukkaa materiaalia kehykseksi”

”Opin paljon teoriaa, joka konkretisoitui työelämäkumppanin toimintaan osallistumisen avulla.”

”Oppimistani tuki se, miten luennot ja käytännön työ tukivat saumattomasti toisiaan.”

”Vierailut auttoivat teorian ymmärtämisessä ja soveltamisessa”

”Olen hirveän tyytyväinen siitä, miten kurssi koostui filosofisesta ja käytännöllisestä osuudesta. Alun filosofia-osuus tuki aidosti käytännöllisen keskustelun jäsentämistä tavalla, jota olen harvoin nähnyt.”

”Hyödyllistä oli teoreettisten käsitteiden oppiminen ensin ja sitten niiden peilaaminen käytäntöön. Edisti oppimista ja teki teoreettisista tulokulmista eläviä”

”Monipuolinen kokonaisuus ja opin paljon käsitteistä. Käytännön ulottuvuus oli mainio, toi hyvin konkretiaa ja lisäsi ymmärrystä sosiaalisista ongelmista”

Opetusmenetelmät muilta osin

”Kurssi oli hyvin erilainen verrattuna muihin, opetus oli mielestäni todella innostavaa ja ajattelua herättävää.”

”Keskusteleva opetustapa”

”Modernit opetustavat + arvostelu”

”Hieno kurssi, antoi mahdollisuuden erilaiseen oppimiseen. Vaikutti ajattelutapaan jenemmän kuin tavis luennot.”

”Kurssi haastoi tehtävillään, mutta ei silti stressannut liikaa tai aiheuttanut paniikkia. Opiskelijana arvostan tätä korkealle, tapahtuu liian harvoin. Sain keskittyä olennaiseen.”

”Kurssin hyvä ilmapiiri lähti opettajasta ja opiskelijoista yhdessä!”

”Tunnelma oli rento ja kannustava”

”Keskustelu ja pohdinta auttoivat oppimaan”

”Laajat asiasisällöt, ”ongelmat” olivat mielenkiintoisia” (ongelmalähtöistä opetusta soveltava kurssi)

Tiedolliset ja taidolliset sisällöt

”Opin paljon kansalaistoiminnasta, sosiaalisista eroista ja vuorovaikutustaidoista. Opin myös ymmärtämään, miten kristilliset arvot ilmenevät kaikessa työelämäkumppanin toiminnassa, vaikkei niitä varsinaisesti mainosteta.”

”Poikkitieteellisyys”

”Kurssi myös antoi valmiuksia tälläiseen toimimiseen (=kansalaistoiminta), sekä toimimiseen erilaisten ihmisten kanssa, välillä hyvinkin uusissa ja hankalissa tilanteissa.”

”Opittua helppo soveltaa elämässä ja opinnoissa”

Arvot, motivaatio, itsereflektio

”Kurssi kenties muutti ihmiskäsitystäni jonkin verran. — Ihmisyys on meillä kaikilla jaettua. Olemme sitten missä asemassa vaan. Uskonto ja teologia on myös paljon ihmisen tuskan ja epäonnistumisen kokemista ja jakamistakin iloa unohtamatta.”

”Parhaita on ne kurssit, joilla ymmärtää itsestään jotain uutta. Tämä oli sellainen!”

”Kurssi antoi minulle paljon ja opetti myös paljon itsestäni, omista vahvuuksistani, sekä niistä asioista, mitä minun täytyy vielä kehittää. — Kurssi antoi myös paljon oppia tulevaan, sekä varmuutta siitä, että voisin tehdä täälläistä työtä myös myöhemmin. Kurssi myös antoi varmuutta siihen, että uskaltaisin lähteä tälläiseen toimintaan mukaan myös yksin tulevaisuudessa.”

”Ajattelen, että tästä kurssista on minulle kovasti hyötyä tulevissa opinnoissani, työelämässä sekä arkielämässäni.”

”Mahdollisuus omaan pohdintaan koko kurssin aikana oli kenties parasta, keskustelun ohella”

 

Opiskelijat antavat toki myös korjaavaa palautetta ja tärkeitä kehittämisehdotuksia, jotka otetaan aina huomioon opetusta kehitettäessä. Toisinaan opiskelijapalautteet ovat toki keskenään ristiriitaisia. Se, mikä auttaa yhtä oppimaan, on toisen mielestä turhaa. Se, mitä joku haluaisi lisää, voisi toisen mielestä jäädä kokonaan pois. Opisekelijapalautteista on kuitenkin saat arvokkaita ideoita ja näkökulmia liittyen erityisesti ajankäyttöön, ryhmäkokoon, opetusmenetelmiin ja myös sisällöllisiin teemoihin.

Esimerkkejä kehittävästi palautteesta:

”Vaikka luennoilla oli mahdollisuus reflektioon ja keskusteluun, niin olisin ehkä korvannut n.2-3h kansalaistoimintaan osallistumisesta oman pienryhmän reflektiotapaamisilla. Ymmärrän, että niiden toteutumista olisi haastava kontrolloida, mutta me ryhmäläistemme kanssa näimme ja kuulimme monia raskaitakin asioita. — Koen, että yhdessä koettujen ikävien tilanteiden purkaminen pienryhmän kanssa olisi ollut hyödyllistä.”

”Ehkä työelämäkumppanin toimintaan tutustumisessa olisivat voineet olla mukana varsinaisten toimintapaikkojen työntekijät (joiden kanssa opiskelijat toteuttivat osallistumisensa).”

”8.15 aloitusaika oli hirveä!”

”Kaupunkiliftaus-asiaan käytettiin kovin paljon aikaa”

”Vaikea oppia ainakaan tiedollisesti uutta jos puolet ajasta mutuillaan ryhmissä”

”perinteinen opetustyyli paras”.

”Kurssi olisi saanut olla pidempi”

”Kurssi vaatii melko paljon työtä viiteen opintopisteeseen”

”Paljon tehtävää, mutta se oli sopivan haasteellista”