Kurssikerta 4: Ruututeemakartta

Neljännellä kurssikerralla tutustuttiin ruututeemakarttojen luomiseen ja tehtävänä oli laatia kyseisenlainen kartta valitsemastaan aiheesta. Ruututeemakartan avulla tarkasteltavan asian alueellinen jakauma voidaan esittää paljon tarkemmin kuin esimerkiksi koropleettiteemakartalla. Tarkasteltava kartta-alue jaetaan ruudukoihin, joiden koon voi itse määrittää. Jokainen ruutu ilmentää vain sen sisäpuolelle jäävää tietoa, joten vierekkäiset ruudut voivat erota toisistaan paljonkin.  Ruutujen kokoa säätelemällä voi muokata kartan tarkkuutta. Tällaista karttatyyppiä olinkin jo kurssilla odottanut, sillä aikaisemmat karttamallit olivat mielestäni hieman kömpelöitä ja tylsiä. Mielestäni ruututeemakartta on astetta elävämpi.

Valitsin tarkasteltavaksi eläkeikäisten alueellisen sijoittumisen pääkaupunkiseudulla, sillä halusin selvittää ovatko jotkin alueet erityisen eläkeläisvoittoisia ja toisaalta, puuttuvatko joiltain alueilta eläkeläiset kokonaan.

Valmista tiedostoa eläkeikäisistä ei ollut valmiina, joten ensin oli yhdistettävä kaikki yli 65-vuotiaat asukkaat omaksi tietokannaksi. Koska halusin tarkastella nimenomaan eläkeikäisten suhteellista osuutta eri alueilla, oli luotava erikseen myös tietokanta eläkeikäisten osuudesta. Histogrammityökalun avulla selvisi, että luomani uuden aineiston jakauma oli epämääräinen, joten käytin luokitteluna luonnollisia luokkavälejä. Kartan tein ensin käyttäen ruutukokona 500 x 500 m, mutta koska eläkeikäisten osuus näytti olevan suuri etenkin haja-asutusalueilla, halusin vielä tarkentaa karttaa. Näin ollen tein uuden kartan käyttäen ruutukokoa 300 x 300 m (Kuva 1).

Kuva 1. Eläkeikäisten suhteellinen osuus pääkaupunkiseudulla.

Kuva 1. Eläkeikäisten suhteellinen osuus pääkaupunkiseudulla.

Kartalta on nähtävissä, että pääkaupunkiseudulla on sellaisia alueita, joissa eläkeikäisten osuus väestöstä on hyvin suuri (< 48 %), mutta toisaalta myös sellaisia alueita, joissa eläkeikäisiä on suhteessa nuorempiin hyvin vähän, jos lainkaan (> 6 %). Alueet, joilla eläkeikäisten osuus on pieni, ja alueet, joilla osuus on vastaavasti suuri, vuorottelevat kartalla. Uskoisin tämän selittyvän osittain asuinalueiden iän perusteella. Eläkeikäisten osuus on luultavasti suurempi vanhemmilla asuinalueilla, sillä asukkaat vanhenevat tietysti samassa suhteessa alueen kanssa ellei asukkaiden vaihtuvuus ole suuri.  Vanhojen asuinalueiden väliin rakennetuilla uudisalueilla asuu taas suhteessa vähemmän eläkeikäisiä, varsinkin jos uudisalue on suunnattu perheille. Eläkeikäisten osuus on selvästi suurin haja-asutusalueilla. Asutus haja-asutusalueilla on todennäköisesti vanhempaa kuin taajamissa ja usein nuorempi väki muuttaa kaupunkiin, kun taas vanhempi sukupolvi tahtoo jäädä omille kotikonnuilleen. Myös eläkkeelle siirtymisen jälkeen toiset saattavat kaivata haja-asutusalueen rauhaa. Helsingin kaupungin tietokeskuksen (2005) selvityksen mukaan Helsingissä yli 65-vuotiaiden lähtömuutto on suhteessa runsaampaa kuin 55-vuotiaiden, mikä selittynee eläkeikäisten halulla muuttaa pois ’kaupungin sykkeestä’. Kartalla eläkeikäiskeskittyminä näkyvät tietysti myös vanhainkodit ja muut senioritalot.

Sallasmaa (2014) ja Aalto (2014) olivat tehneet vastaavanlaisen kartan eläkeikäisten absoluuttisilla arvoilla ja pääsin näin vertailemaan miten nämä kartat eroavat omastani. Absoluuttisilla arvoilla tehdyissä kartoissa eläkeläisten määrä on suurin alueilla, joissa on muutenkin eniten asukkaita, ja pienin haja-asutusalueilla, joilla on vähän asukkaita. Kuten Aaltokin (2014) pohti blogissaan, absoluuttisilla arvoilla tehty kartta ei kuitenkaan ilmennä eri asuinalueiden väestörakennetta kuten suhteellisilla arvoilla tehty kartta. Myös Helsingin kaupungin tietokeskus (2005) käytti eläkeläisten sijoittumista ilmentävissä kartoissaan eläkeläisten suhteellista osuutta.

Karttani suuri puute on se, ettei alueita ole merkitty kartalle kuntarajoja tarkemmin, jolloin varsinkin ulkopaikkakuntalaisten on vaikea hahmottaa millaisia asuinalueita kartta sisältää. Kartan hahmottamista auttaa kuitenkin se, että käyttäessäni eläkeikäisen suhteellista osuutta kartalla on näkyvissä asutus myös sellaisilla paikoilla, joissa eläkeikäisiä ei ole lainkaan. Jos siis olisin käyttänyt kartan tekemiseen vain eläkeikäisten absoluuttisia arvoja, alueet, joilla eläkeikäisiä ei esiinny, olisivat näkyneet kartalla tyhjänä. Eli tällä karttapohjalla sellaisia asuttuja alueita, joilla ei asu eläkeikäisiä, ei olisi erottanut alueista, joilla ei asu ketään. Tämä herättääkin kysymyksen: kannattaako ruututeemakartalla edes esittää absoluuttisia arvoja? Ehkä ei silloin kun tarkastellaan erilaisten luokkien jakaantumista, mutta esimerkiksi lajien levinneisyyden ilmentämiseen absoluuttisilla arvoilla karttatyyppi varmasti sopii.

Ruututeemakartta on varmasti oivallinen väline ilmentämään asioiden alueellista vaihtelua silloin kun tarvitaan tarkempaa skaalaa ja halutaan esittää vaihtelua jonkin rajatun alueen sisällä. Koropleettiteemakartalla koko rajattu alue näkyy samalla värillä eikä sen sisäistä vaihtelua pysty erottamaan. Pistekartalla pystytään taas kuvaamaan vain absoluuttisia arvoja ja kuvattavan ilmiön tiheyttä, jolloin pisteet kartalla asettuvat satunnaisille paikoille rajatun alueen sisällä. Näihin kahteen teemakarttaan verrattuna ruututeemakartta on siis tarkempi, se näyttää ilmiöiden todellisen sijainnin ja sillä voi esittää sekä absoluuttisia että suhteellisia arvoja.

Näin neljännen karttatehtävän jälkeen huomaan ammottavan aukon omissa taidoissani: nimittäin kuvankäsittelyohjelmien käytön puutteen. Tutkiessani muiden kurssilaisten Corelilla muokattuja kuvia, pohdin vakavasti, pitäisiköhän myös kyseisen ohjelman saloihin perehtyä.

 Lähteet:

Aalto, M. (2014) Kurssikerta 4: Rasterikarttoja MapInfossa.  <https://blogs.helsinki.fi/mmaalto/> Luettu 11.2.2014

Helsingin kaupungin tietokeskus (2005) Eläkeikäisten elinolot Helsingissä. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 10/2005. 104 s. <http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/05_02_28_askelo_vj10.pdf>

Sallasmaa, C. (2014) Kurssikerta 4: Ruututeemakartta. <https://blogs.helsinki.fi/christas/> Luettu 11.2.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *