Hyviä opetuskäytäntöjä

Tähän on kerätty hyväksi koettuja kurssimalleja opetuksen suunnittelun tueksi ja inspiraatioksi. Listaa täydennetään mielellään, omia käytäntöjä voi lähettää ylipistonlehtori Hanna Kuuselle (hanna.kuusi[at]helsinki.fi).

Tiedekunnan yhteiset perusopinnot

Matka suomalaiseen yhteiskuntaan 5 op (max 100), työpaja
• Lähiopetus (työpajat + posteriesitykset) 14h
• Ryhmätyö (5-6 opiskelijaa): pienoistutkielma (3 aineistoa, tutkimuskirjallisuutta), teksti 10 s & posteri
• Viikkoraportointi, vertaisarviointi

Yhteiskuntateoriat 5 op (174) luentokurssi
• Luennot 26h + oheiskirjallisuus 13 artikkelia
• Kotitehtävä (tausta-artikkeli, aineisto, 500 sanaa)
• Tentti: luennot + oheiskirjallisuus

Globaali valta ja vastuu 5 op (200) luentokurssi
• Luennot 21h + oheismateriaalia + tehtäviä
• Analyysitehtävä ryhmissä
• Tentti

Muut suuret ryhmät

Luentokurssi 5 op (max 120) [talous- ja sosiaalihistoria]
• Luennot 24h + oheiskirjallisuus 12 artikkelia
• Essee (perusteltu aiheenvalinta, itse koottu kirjallisuus 5 s)
• Tentti: luennot + niiden oheiskirjallisuus

Luentokurssi 6 op (80) [taloustiede]
• Luennot 24 h
• Harjoituksia 8 h
• Empiirinen harjoitustyö
• Arvostelu: 60% loppukuulustelu, 25% harjoitustyö, 15% harjoitustehtävät

Luentokurssi 5 op [taloustiede]
• Luennot 24 h (Ensimmäisen luennon alussa opiskelijat täyttävät itsearviointikaavakkeen, johon sisältyviä päätöstehtäviä käsitellään luentojen aikana)
• Reflektoiva blogi-tekstin omainen kirjoitus (perustuu luentoihin + muihin teksteihin ja aineistoihin, 1-2 sivua)
• Opiskelijoiden tekstiesittelyt 2 h (1-2 s tekstiä/opiskelija + ryhmäesitys, muiden tekstejä kommentoidaan ja ryhmäesitys valmistellaan Moodlen työpajoissa)
• Loppukuulustelu

Luento- ja harjoituskurssi 5 op (alle 100) [tilastotiede]
• Luennot 14h + ohjatut tietokoneharjoitukset 14h (7 viikkoa)
• Itsenäistä työskentelyä 14-56h (2-8h/viikko)
• Viikoittainen raportti (5-7 s. tuloksia, tekstiä, kuvia, taulukoita)
• Viikoittainen, läpinäkyvä raportin itse- ja vertaisarviointi
• Viikoittainen itse- ja vertaisarviointikoosteen tarkastelu

Luentokurssi 5 op (90) [Väestötieteen johdantokurssi]
• Luennot 14 h + oheislukemisto
• Neljä monivalintatehtävää & harjoitustehtävä pitkin kurssia
• Kolme harjoitustehtävää kurssin lopuksi (arviointi perustuu näihin)

Luentokurssi 5 op (70) [poliittinen historia]
• Luennot 22h
• Kolme tehtävää: Vertaileva aineistoanalyysi (1-3s), Kuva-analyysi (1-3s), Tekstin tunnistamis- ja ajoittamistehtävä (1-3s)
• Oheiskirjallisuutta
• Loppukuulustelu (vaihtoehtoisia kysymyksiä)

Luento- ja harjoituskurssi 5 op [viestintä, Media management]
• Luennot 24 h (myös vierailevia luennoitsijoita media-alalta, tunneilla ryhmäkeskusteluja)
• Harjoitustehtävät kurssin kuluessa: reflektiopaperit kirjallisuuden pohjalta
• Lopputehtävä: Projektityö ryhmässä, yritysyhteistyötä hyödyntäen ns. best problems -ajattelun pohjalta
• Yhteiskurssi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksen kanssa

Keskisuuret ryhmät

Esseeseminaari 5 op (max 40) [taloustiede]
• Lähiopetus 24h: luennot 8h, opiskelijoiden esitykset 16 h
• 2-3 opiskelijan ryhmät: essee listalta valitusta aiheesta 10–15 s, esitys 30 min + keskustelu 15 min

Luentokurssi 5 op (21) [yleinen valtio-oppi, aineopinnot]
• luennot 20h + oheiskirjallisuus 3 kirjaa ja 21 artikkelia + opiskelijoiden alustukset artikkeleista
• ryhmätyöt 3 kpl + 1 ryhmätyön esittely loppuseminaarissa
• tentti: luennot + kurssin kirjallisuus (ei artikkeleita)
• poissaolot korvataan kirjallisuusreferaateilla

Luentokurssi 5 op (max 50) [sosiaali- ja kulttuuriantropologia, Central Themes in Anthropology]
• Lähiopetus 12 x 2h, joka kerralla luento ja sen jälkeen pienryhmäkeskustelua
• Taustakirjallisuus pienryhmissä käsiteltäväksi: 6 teosta
• Lukumuistiot 6 kpl (300 sana/muistio; 5 parasta otetaan arvosanassa huomioon)
• Loppuessee (3000 sanaa)

Luentokurssi + seminaari 10 op (32) [sosiaali- ja kulttuuriantropologia, talousantropologia]
• Teoriapainotteiset luennot aiheesta 7 krt, taustakirjallisuutta
• Ryhmätyöt 5 krt: seminaarityöt opettajan kokoamista tekstipaketeista (etnografispainotteisia tutkimuksia), ryhmät yhdistävät niitä valitsemiinsa kurssilla käsiteltyihin teorioihin
• Lopputentti (perustuu luentoihin ja seminaaritöihin sekä niistä käytyihin keskusteluihin)

Lukupiirikurssi (keskeinen tieteellinen debatti) 5 op (max 21) [talous- ja sosiaalihistoria]
• Lähiopetus 24 h: 1. intro, 2. keskustelu: artikkeli + kritiikki (=debatin osapuolet), 3.-4. keskustelu: kaksi ydinteosta, 5.-11. kirjaesittelyt 2-3 hengen ryhmissä (teksti + esitys), muut etsineet kirja-arvioita, 12. kahden joukkueen väittely kyseisestä debatista
• Reflektoiva loppuessee 8s

Luentokurssi 5 op (max 32) [talous- ja sosiaalihistoria & poliittinen historia]
• Luennot 16h (sisältävät tuntiharjoituksia, poissaoloista korvaavat tehtävät)
• Artikkelitehtävä (2 artikkelia, 3 s)
• Opiskelijoiden kirjaesittelyt 8h (4 s tekstiä/opiskelija + ryhmäesitys 30 min)
• Reflektoiva loppuessee (perustuen luentoihin + muiden teksteihin, 5 s)

Työpaja 5 op (35) [talous- ja sosiaalihistoria & poliittinen historia, kvalitatiiviset menetelmät]
• Ennakkotehtävät (5 x 2 s)
• Työpaja 6 x 3h (opetusta + harjoituksia, poissaoloista korvaavat tehtävät)
• Pienet ryhmätyöt + paneeli 3h
• Kokoava lopputehtävä (5 s)

Luento- ja harjoituskurssi 5 op (50) [talous- ja sosiaalihistoria & poliittinen historia, tutkimusprosessi & tiedonhankinta, aineopinnot]
• Luennot 16h: 7 ennakkotehtävää (à 2 s), tuntiharjoituksia, luentoreflektiot
• Pienet ryhmäesitykset 4 h
• Kolme arkistovierailua
• Itsenäinen arkistotehtävä 3-4 s
• Poissaoloista korvaavat tehtävät

Luento- ja harjoituskurssi 5 op (30) 5 op [viestintä, kvalitatiiviset menetelmät]
• Luennot 24h (luennoinnin lisäksi harjoituksia ja muita ryhmätehtäviä)
• Harjoitustehtäviä 5 kpl (esim. harjoitushaastattelun tekeminen, haastattelun analyysi, havainnointitehtävä)
• Lopputehtävä (kvalitatiivisen tutkimuksen arviointi)
• Kaikissa tehtävissä sovelletaan kurssikirjallisuutta

Menetelmäkurssi 10 op (46) [Mixed methods, sosiologia, maisteriopinnot]
• Kaksi periodia
• Lähiopetus 2 krt/vko: luennot, seminaarit, ryhmätyöt
• Empiirinen tutkimus (yhteinen valmiiksi jäsennetty tutkimusongelma, ryhmille jaettu omat osat): kirjallisuuskatsaus (I periodi), aineiston keruu & analyysi + raportti tieteellisen artikkelin formaattiin (II periodi), tulokset kootaan julkaistavissa olevaksi tutkimusraportiksi

Pienryhmät

Luento- ja harjoituskurssi 5 op (alle 20) [tilastotiede]
• Luennot 24h, joista n. 1/3 tietokoneluokassa
• Luentojen pohjana luentorunko, jossa tulokset; ei johtoja, nämä luennolla
• Suoritus: 3-4 kotiharjoitukset, jotka arvostellaan. Paino 1/2-2/3 kurssista riippuen
• Pieni loppukoe teoriasta (2h). Paino 1/3.
• Empiirinen tietokoneharjoitus. Paino 1/3 (jollei sisälly jo em. kotiharjoituksiin).

Artikkelikurssi 5 op (12) [talous- ja sosiaalihistoria & poliittinen historia]
• 4 x 3 h kahden viikon välein: aloituskerta + kolme esityskertaa (eri teemat kurssin aihepiiristä)
• Ryhmillä (3 opiskelijaa) omat valitut aiheet eri teemoista: joka esityskerralle jokainen opiskelija valitsee oman näkökulmansa ryhmän aiheeseen, etsii kolme tieteellistä artikkelia ja kirjoittaa niistä esittelyn (4s). Yhteensä siis 9 artikkelia/opiskelija + esittelyt 12 s.
• Esityskerrat: 4 x 25 min ryhmäesitys + keskustelua
• Reflektoiva loppuessee (hyödyntäen muiden artikkeliesittelyjä) 5 s

Etnografiaseminaari 5 op (max 20) [sosiaali- & kulttuuriantropologia, performanssitutkimus]
• Luennot 9 krt; sisältää joka kerta luennon ja pienryhmäkeskustelua
• Työpaja (3h) Taideyliopiston professorin kanssa
• Osallistuminen ja havainnointi performanssifestivaaleilla
• Loppuessee, jossa yhdistetään kurssilla opittua festivaaleilla havainnoituun tietoon (4000 sanaa)
• Suunnattu HY:n antropologian opiskelijoille ja Taideyliopiston perusopiskelijoille
Tutoriaali 10 op (2; kehitelty pienen osallistujamäärän vuoksi) [yleinen valtio-oppi, syventävät opinnot]
• tutoriaalitapaamiset 6 x 4h + kotitehtävät 5 x 5 sivua + alustukset tutoriaaleissa + aktiivinen keskustelu
• kirjallisuus 25 artikkelia tai kirjan lukua tutoriaaleja varten
• tutkimussuunnitelma + essee 6 000 – 8 000 sanaa + päätösseminaari + lopullinen essee (itse koottu kirjallisuus)

Kandidaatintutkielmaseminaari ja tutkielma 10 op (32/12) [yleinen valtio-oppi]
• orientoivat luennot ja harjoitukset kaikille valtio-opin seminaarilaisille 12h
• tutkimussuunnitelma 5 sivua
• opintolinjoittain eriytynyt seminaari: 6h tutkimussuunnitelmien käsittelyyn, 12h esitelmien käsittelyyn
• seminaarin aikana ja seminaarin jälkeen tarpeellinen määrä henkilökohtaista ohjausta (1-4 kertaa opiskelijaa kohden)
• lopullinen tutkielma laaditaan seminaaripalautteen ja ohjaajan henkilökohtaisen palautteen pohjalta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *