Osaamisperustaisuus ja osaamistavoitteet

Osaamisperustaisuus tarkoittaa oppimis- ja osaamislähtöinen tapaa organisoida ja toteuttaa opetusta.

Osaamistavoitteet kuvaavat, mitä opiskelijan odotetaan tietävän, ymmärtävän tai pystyvän tekemään oppimisjakson lopussa saadakseen hyväksytyn arvosanan. Ne esittävät tavoiteltua tilaa ja ilmaistaan usein tietoina, taitoina ja asenteina.

Osaamistavoitteiden merkitys

  • Opiskelijan näkökulmasta kertovat, mitä heiltä odotetaan, ja näin edesauttavat opiskelijan oppimista ja parantavat oppimistuloksia (Biggs & Tang, 2007; Hattie, 2015).
  • Osoittavat miten osaaminen karttuu, mikä lisää motivaatiota ja  pystyvyysuskomuksia (Deci & Ryan, 1985; Bandura, 1997; Richardson ym., 2012).
  • Helpottavat opetuksen ja arvioinnin suunnittelua (arviointimenetelmät, arviointikriteerit)  – a rviointi on voimakas oppimista säätelevä tekijä (Segers & Dochy, 2006; Gibbs & Simpson, 2004; Scouller, 1998; Scouller & Prosser, 1994).
  • Edesauttavat laadun varmistusta: kun tiedetään, mitä tavoitellaan, on helpompi arvioida miten tavoite on saavutettu.

Osaamistavoitteiden tulisi sisältää

  • ymmärtämisen tai toiminnan tasoa kuvaava verbi
  • sisältö, mihin verbi liittyy, eli ymmärtämisen tai toiminnan kohde

Esimerkiksi:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • selittää osaamistavoitteiden merkityksen oppimiselle
  • vertailla oppimisen kognitiivisia ja affektiivisia lähtökohtia

Ymmärtämisen tasoa voidaan kuvata muun muassa Bloomin (1956) taksonomian avulla: blooms-taxonomy-action-verbs.

Esimerkkejä osaamisverbeistä W5W2-hankkeen raportti: Näin asennat osaamistavoitteet opetussuunnitelmaasi.

Bloomin taksonomiaa on kehitetty edelleen (Krathwohl, 2002) ja yhdistetty ymmärtämisen tasot tiedon tasoihin:revised-blooms-taxonomy

Osaamistavoitteet voivat olla myös taidollisia ja kohdistua johonkin kurssin aikana kehittyvään taitoon, kuten tieteelliseen kirjoittamiseen, esiintymiseen tai ryhmätyöskentelyyn. Tavoitteen voi muotoilla esimerkiksi: “Kurssin jälkeen opiskelija osaa toimia rakentavasti ryhmän jäsenenä”.