Prosessista

Kurssin rakenne tuntui selviävän vasta tekemisen myötä, joten prosessista raportoiminen tuntuu jokseenkin haastavalta. Jälkikäteen on helppo nähdä mitä tuli tehtyä, mutta työn eteneminen vaiheittain toi omat haasteensa – varsinkin kun suurin osa yhteydenpidosta tapahtui Yammerin välityksellä.

Loppuraportti on toki suurin työ kurssilla. Se pohjaa pitkälti Anssin työhön tilastojen parissa puurtamisvaiheessa. Viestintä ja media ovat Saran erityisosaamisaluetta, joten aiheen kannalta mielenkiintoinen aikaisempi tutkimus löytyi helposti. Suurin osa Saran tekemästä työstä oli aineistoihin ja aineistotietokantoihin perehtymistä ja rajautuu varsinaisen loppuraportin ulkopuolelle. Ilmar keskittyi puurtamisvaiheessa “yleisiin asioihin”, kuten blogin päivittämiseen ja tarvittavien sivustojen (kuten google docs) luomiseen. Delegointi ja aikatauluttaminen olivat teoriassa myös meta-osiovastaavan harteilla, mutta aikataulujen pitäminen ei missään vaiheessa muodostunut ongelmaksi.

Loppuraportissamme käsittelemme luottamusta journalismiin suomalaisten päättäjien keskuudessa. Työ valmistui melko lailla aikataulussa, eikä sitä pyritty lihottamaan ylimääräisellä tekstillä. Se koostuu ensisijaisesti kvantitatiivisen aineiston pohjalta koostetuista taulukoista, joiden avulla pyritään mallintamaan 419 päätöksentekijän luottamusta mediaa kohtana. Jouduimme niin sanotusti käyttämään omia aivojamme luottamuksen määrittämisessä, sillä sitä ei varsinaisesti kyselylomakkeessa kysytty. Yhdistelimme neljä mediaan liittyvää kysymystä yhteen kuvamaan luottamusta journalismiin.

Tutkimusprosessista vain pieni osa päätyi varsinaisesti loppuraportin sivuille. Selkeimpänä siinä näkyy tilasto-osion puurtamisvaihe, jonka aikana tehdyt kuvaajat ilmentävät hyvin tutkittuja asioita. Kenties ajallisesti suurimpia ponnistuksia vaativat uusien ohjelmien ja vastaavien haltuunotto, vaikka niistä ei olisi ollut näkyvää hyötyä loppuraportin suhteen.

Projekti eteni pääosin hyvää vauhtia, mutta puurtamisvaihe tuntui valmistuvan jokaisella vähän eri tahtiin. Tämän vuoksi viimeiset viikot projektin suhteen olivat vähän epäaktiivisia. Olisimme voineet kenties koordinoida lopun järjestelyitä tehokkaammin. Kävimme yhdessä ryhmän kanssa kurssin vetäjän juttusilla, mutta oikeastaan vain tilasto-osion tekijälle tapaamisesta oli hyötyä. Jälkeenpäin ajateltuna viikottaiset tapaamiset olisivat saattaneet nopeuttaa projektin etenemistä ja pitää työskentelyn tehokkaampana. Erityisesti selvyys siitä, mitkä ovat vaadittavat työvaiheet olisi helpottanut työnjakoa ja aikataulutusta. Meillä ei kuitenkaan ollut ongelmia sen valmiiksisaattamisessa deadlineen mennessä.

loppuraportti

Leave a Reply

Your email address will not be published.