Kuudes viikko

Työn edistyminen: Lopullisen version viimeistelyä

Kuudennella viikolla ryhmämme keskittyi palautteiden tarkastelemiseen ja niiden pohjalta korjausten ja muutosten tekemiseen. Koimme palautteet jokseenkin positiivisina, samalla kun ne osoittivat joitakin korjaamisen paikkoja.

Lopulliseen palautettavaan versioon tehdyt muutokset eivät olleet kuitenkaan suuria: muutimme hieman järjestystä niin, että itse tilastollinen analyysi sijoitettiin työn alkuun, kun taas kirjallisuuspohdinnat loppuun. Lisäksi pyrimme palautteiden sisältämiin kommentteihin nojaten painottamaan edelleen valintaamme BRICS-maiden mukaan ottamisesta tutkimukseseemme. Pyrimme tuomaan esille, että näkemyksemme mukaan suomalaisten asenteiden tarkasteleminen laajemmassa, sekä eurooppalaisessa, että Euroopan rajat ylittävässä kontekstissa on tärkeää kokonaisvaltaisen kuvan muodostamiseksi. Tämänkaltaisessa lyhyessä tutkimuksessa valintamme voi vaikuttaa turhankin kattavalta, mutta on hyvä muistaa, että kyseessä on vain eräänlainen näyte.

Teimme saamaamme palautteeseen nojaten selvennyksiä myös työssä käyttämiimme graafeihin. Palautteen antajat olivat pitäneet ristiintaulukoita turhan monimutkaisina, ja päätimme korvata ne ehkäpä monen mielestä helpommin tulkittavissa olevilla pylväsdiagrammeilla.

Näiden muutosten lisäksi viimeistelytyö keskittyi lähinnä lähteiden, sisällysluettelon ja muiden muodollisuuksien hiomiseen. Kokonaisuudessaan työ ryhmässämme sujui jouhevasti ja ongelmitta, ja jokainen hoiti osuutensa huolellisesti.