Kuudes viikko

Työn edistyminen: Lopullisen version viimeistelyä

Kuudennella viikolla ryhmämme keskittyi palautteiden tarkastelemiseen ja niiden pohjalta korjausten ja muutosten tekemiseen. Koimme palautteet jokseenkin positiivisina, samalla kun ne osoittivat joitakin korjaamisen paikkoja.

Lopulliseen palautettavaan versioon tehdyt muutokset eivät olleet kuitenkaan suuria: muutimme hieman järjestystä niin, että itse tilastollinen analyysi sijoitettiin työn alkuun, kun taas kirjallisuuspohdinnat loppuun. Lisäksi pyrimme palautteiden sisältämiin kommentteihin nojaten painottamaan edelleen valintaamme BRICS-maiden mukaan ottamisesta tutkimukseseemme. Pyrimme tuomaan esille, että näkemyksemme mukaan suomalaisten asenteiden tarkasteleminen laajemmassa, sekä eurooppalaisessa, että Euroopan rajat ylittävässä kontekstissa on tärkeää kokonaisvaltaisen kuvan muodostamiseksi. Tämänkaltaisessa lyhyessä tutkimuksessa valintamme voi vaikuttaa turhankin kattavalta, mutta on hyvä muistaa, että kyseessä on vain eräänlainen näyte.

Teimme saamaamme palautteeseen nojaten selvennyksiä myös työssä käyttämiimme graafeihin. Palautteen antajat olivat pitäneet ristiintaulukoita turhan monimutkaisina, ja päätimme korvata ne ehkäpä monen mielestä helpommin tulkittavissa olevilla pylväsdiagrammeilla.

Näiden muutosten lisäksi viimeistelytyö keskittyi lähinnä lähteiden, sisällysluettelon ja muiden muodollisuuksien hiomiseen. Kokonaisuudessaan työ ryhmässämme sujui jouhevasti ja ongelmitta, ja jokainen hoiti osuutensa huolellisesti.

Neljäs viikko

Työn edistyminen: Ensimmäisen palautettavan version hiominen

Ryhmässämme työ on edennyt vaiheeseen, jossa ensimmäinen palautettava versio on saatu koottua kaikkien ryhmäläisten tekemien osuuksien pohjalta. Jokainen on syventynyt tänä aikana omaan osuuteensa, ja paneutunut analysointi- ja kirjoittamistyöhön. Kaksi ryhmäläistä on ottanut päävastuun tilastollisesta osuudesta, kaksi muuta taas kirjallisuusosuudesta, ja yksi on toiminut meta-osion vastaavana, työn kokoajana ja viimeistelijänä.

Viikkoraportti on jätetty maanantaina moodleen, ja yammer toimii päivittäisen viestinnän kanavana ryhmätyön koostamisessa. Loppuviikko käytetään ensimmäisen palautettavan version hiomiseen.

 

 

Kolmas viikko

Ryhmätyön edistyminen: Analyysin valmistuminen tähtäimessä

Ryhmätyö on edennyt kvantitatiivisen aineiston tarkastelun myötä perjantain työpajan pohjalta, ja sen jälkeen aineistosta on pyritty löytämään syvempiä, tutkimusongelmaan liittyviä kytköksiä. Tutkimusongelmaksi on kiteytynyt  kehitysyhteistyöhön liittyvien asenteiden ja sosioekonomisten tekijöiden vaikututusten tutkiminen.

Tarkastelu sosioekonomisten tekijöiden vaikutuksesta on rajattu kolmeen taustamuuttujaan tutkimuksen rajallisen ajan ja resurssien takia. Taustamuuttujat ovat ikä, tulot ja koulutus. Asennemittarit sen sijaan pitävät sisällään kysymyksiä suomalaisen kehitysyhteistyön tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta,  arvioita suomalaisen kehitysyhteistyön laajuudesta ja kysymyksiä vastaajien mielipiteistä nykyisen kehitysyhteistyön kattavuuteen liittyen.

Olemme tehneet aiheeseen liittyviä kirjallisuushakuja ja löytäneet aiheen kannalta relevantteja lähteitä, jotka tukevat tutkimuksemme suuntaa. Ryhmäläiset opettelevat työnjaon mukaisesti kirjallisuus- ja tilasto-osion ohjelmien käyttöä. Viikkoraportti työn etenemisestä on myös jätetty moodle-alustalle, ja ryhmän viestintä Yammerissa toimii. Perjantaina osan ryhmäläisistä on taas määrä kokoontua analyysien valmistumista silmällä pitäen atlas- sekä tilastotyopajan puitteissa.

 

Toinen viikko

Ryhmätyön edistyminen: Aineiston valinta ja viestintävälineiden virittelyä

Ryhmätyö saatiin käyntiin  maanantaina ryhmäläisten kokoontuessa ensimmäistä kertaa. Paikalle pääsi kaikki yhtä ryhmäläistä lukuunottamatta. Tapaamisen aikana keskusteltiin ja sovittiin työnjakoa, ryhmätyön aineistoa ja viestintää koskevista järjestelyistä.

Viikon aikana ryhmälle on perustettu Yammer-ryhmä sisäistä viestintää varten. Viestintäpuolella on luotu myös tämä tutkimusblogi ja moodleen on jätetty toisen viikon raportti työn etenemisestä.

Aineistoksi on valittu Ulkoministeriön sivuilta löytyvä Kehitysyhteistyön mielipidemittaus 2015. Ryhmätyön aiheen tarkempi rajaus toteutetaan, kun spss-työpajaan osallistuneet ryhmäläiset ovat arvioineet työn kannalta optimaalisen lähestymistavan.

Tässä linkki Ulkoministeriön sivuille, josta valitsemamme aineisto löytyy: Kehitysyhteistyön mielipidemittaus 2015