All posts by mariiako

Puurtamisvaihe osa 2

Viikottaiset näkemiset ovat jatkuneet ja näkemisissä on aina päivitetty, missä kukin oman osuutensa kanssa menee, mitkä ovat ongelmakohdat, mitä pitäisi vielä tehdä, sekä yritetty siirtää tämän kurssin puitteissa opittua tietoa eteenpäin.

Atlaksen kanssa ollut pieniä vaikeuksia, sillä Anniina ei ole pystynyt avaamaan ohjelmassa Zoltanin tekemiä töitä. Tagit ja quotesit näkyvät kyllä ylävalikossa, mutta itse artikkeleita ei saa avattua ohjelmalla, jolloin Zoltanin tekemiä merkintöjä ei pysty hyödyntämään ymmärrettävästi.

Viime viikkoisen tilastotyöpajan peruminen aiheutti muutamia harmaita hiuksia ryhmäläisillemme, mutta SPSS-ohjelmaa on nyt kokeiltu yhteistoimin ja näin ollen on saatu aikaan pahoinvoinnin ja iän yhteisvaihtelua kuvaava diagrammi. Zoltanin tehtäväksi jäi selvittää tilastollisin menetelmin, näyttäytyykö pahoinvointi aineistossamme sukupuolittuneena ilmiönä.

Mariia ottaa tehtäväkseen avata sanallisesti jo tehtyjä graafeja sen verran kun se on tarvittavaa raportin ensijättöön mennessä. Anniina jatkaa raportin kirjoittamista tekemäänsä raporttipohjaa hyödyntäen.

Sukupuolen teoriatausta puuttuu edelleen.

Puurtamisvaihe

Työ etenee prosessin omaisesti, kuten tarkoituskin on ollut. Virheistä on yritetty oppia ja uusien työvaiheiden kautta tutkimusasetelmaa on pyritty muuttamaan toimivammaksi.

Toisella viikolla Mariia ja Anniina ottivat hoitaakseen tilasto-osion ja tutustuivat SPSS-ohjelman kiehtovaan maailmaan. Alkuhankaluuksista, kuten aineiston lataamisesta, selvittyä neidit harjoittelivat erilaisten graafien tekoa ja alustavia analyyseja. Aiemmasta suunnitelmasta poiketen asuinpaikka-muuttuja vaihdettiin sukupuoleen, sillä se tuntui hedelmällisemmältä ja selkeämmältä analysoitavalta. Lopputuloksena ja Wordiin kopioituina ovat: 1) sukupuolen frekvenssit, 2) ryhmitelty ikä-muuttuja on esitetty havainnollistavana pylväsdiagrammina sekä 3) ikä ja sukupuoli ristiintaulukoituna. Lopullisista kuudesta graafista on ollut puhetta ja alustavaa kokeilua.

Kirjallisuusosiossa Zoltan on ottanut Atlaksen haltuunsa ja työstänyt tämän avulla ikään ja pahoin-/hyvinvointiin liittyviä artikkeleita. Viittauskohtia on löytynyt lopulliseen raporttiin tilasto-osion tueksi.

Tanjan vastuulle jäi etsiä sukupuoleen ja hyvinvointiin liittyvää tutkimusta Zoteroon  jo etsityn asuinpaikkatutkimuksen tilalle.

Metaosio siirtyi Mariialle.