All posts by Deleted User

Special user account.

Kirjallisuusosio: Vaiheet 1 ja 2

Aineiston valitsemisen jälkeen olemme tehneet hakuja Google Scholarista Nuorisobarometriin liittyen.  Vuoden 2013 Nuorisobarometrissä teemana oli osallistuminen, joten halusimme tarkastella sitä millä tavoin nuoret osallistuvat ja vaikuttavat yhteiskunnassa. Havaitsimme, että kulutusvalinnoilla vaikuttamisen frekvenssi on aineistossa melko korkea verrattuna esimerkiksi poliittiseen osallistumiseen. Tämän vuoksi valitsimme muuttujiksi iän ja sukupuolen lisäksi kulutusvalinnoilla vaikuttamisen ja osallistumisen ostoboikottiin.

Muuttujien valinnan jälkeen teimme hakuja myös valittuihin muuttujiin liittyvillä hakusanoilla (kulutusvalinnat, nuoret). Löysimme muutamia meitä kiinnostavia artikkeleita ja siirsimme ne Atlas.ti -ohjelmaan. Atlaksessa olemme alustavasti tutustuneet ohjelman toimintaperiaatteisiin ja miettineet mahdollisesti järkeviä koodaustapoja.

Tilasto-osio: Vaiheet 1 ja 2

Tilasto-osiossa olemme tutustuneet spss-ohjelmaan sekä itsenäisesti että ryhmässä toisiamme opettaen. Tutustuimme myös fsd-portaaliin ja valitsimme sieltä aineistoksi Nuorisobarometrin 2013.

Valitsimme aineistosta neljä muuttujaa, joista kahdesta teimme summamuuttujan analyyseja varten. Ennen summamuuttujan muodostamista varmistimme muuttujien korrelaation reliability-analyysilla. Luokittelimme myös ikämuuttujan kolmeen luokkaan, sillä havaitsimme, että taulukoiden muokkaaminen ja tulosten lukeminen on siten helpompaa.

Olemme tutustuneet aineistoon siitä erilaisia perustunnuslukuja tarkastelemalla sekä ristiintaulukoimalla muuttujia. Kolmen muuttujan tarkastelut teimme jakamalla aineiston sukupuolen mukaan. Olemme tehneet taulukoita sekä yhden muuttujan frekvensseistä että ristiintaulukoista ja muokanneet ne luettavampaan kuntoon excel-ohjelmassa. Joidenkin muuttujien hahmottaminen on helpompaa kuvioina ja olemme siksi tehneet pylväskuvia osasta muuttujia.