Tutkimus

Vastaantulon ja Long Second -hankkeen tutkijoiden julkaisuja valmistavasta opetuksesta ja vastasaapuneiden kielellisestä sosiaalistumisesta
Päivitetty 21.10.2021

  1. Tieteelliset artikkelit (aikajärjestyksessä, tuoreimmat alussa)

    Ahlholm, Maria – Karvonen, Ulla 2021. Koulunkäynninohjaaja perusopetukseen valmistavan opetuksen luokassa: koskettaminen ohjaamisen tukena. Teoksessa M. Ahlholm, I. Piippo & P. Portaankorva-Koivisto (toim.) Koulun monet kielet. AFinLA-e, 13, 166–184. https://journal.fi/afinla/article/view/99081.

Helkiö, Noora 2021. Kehollinen toiminta opetuskeskustelun tukena valmistavassa opetuksessa. Teoksessa M. Ahlholm, I. Piippo & P. Portaankorva-Koivisto (toim.) Koulun monet kielet. AFinLA-e, 13, 141–165. https://journal.fi/afinla/article/view/100116

Yli-Piipari, Marjo 2021. Venäjänkielinen alakoululainen suomen rakenteiden oppijana –omistuslauseen ja kieltolauseen kehittyminen oppimisen alkuvaiheessa. Teoksessa M. Ahlholm, I. Piippo & P. Portaankorva-Koivisto (toim.) Koulun monet kielet. AFinLA-e, 13, 113–140. https://journal.fi/afinla/article/view/100171

Routarinne, Sara – Ahlholm, Maria 2021. Developing requests in multilingual classroom interaction. A case of second language development in middle childhood. Applied Linguistics 42. doi:10.1093/applin/amaa048

Shestunova, Tatsiana 2019. Multilingualism in the Finnish preparatory classroom – does it exist? AFinLAn vuosikirja, 77, 60–76. https://doi.org/10.30661/afinlavk.78157

Suuriniemi, Salla-Maaria 2019.  Kielitietoisuuden käsite ja kieli-ideologiat helsinkiläisten peruskoulujen opetussuunnitelmadiskursseissa. AFinLAn Vuosikirja, 77, 42–59. https://doi.org/10.30661/afinlavk.79512

Ahlholm, Maria – Portaankorva-Koivisto, Päivi 2018: The language factor – what exactly is it? Russian- and Finnish-speaking bilinguals solving mathematical tasks. Nordic Studies in Mathematics Education, 23 (3–4), 101–123. http://ncm.gu.se/wp-content/uploads/2020/06/23_34_081104_ahlholm-1.pdf

Ahlholm, Maria 2016. Englanti venäjänkielisen alakoululaisen suomen kielen oppimisen tukena. AFinLA-E: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 8, 93–112.  https://journal.fi/afinla/article/view/53774

Andonov, Leena 2013. Valmistavan opetuksen vuosi: merkitysneuvotteluja kielestä ja identiteetistä. Kasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 44 (3), 299–312. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1601772

  1. Tutkimusta popularisoivat artikkelit 

Ahlholm, Maria 2018. Saako monikielisessä koulussa puhua ruotsia? Får man prata finska i den flerspråkiga skolan? Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(3).

Ahlholm, Maria – Tainio, Liisa 2019: Kielitilastoista toimintaan: riittääkö pieni jousto vai tarvitaanko rakenteellisia uudistuksia? Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 10(3).

Lankinen, Ninni 2019: Pedagoginen kameleontti ja eriyttämisen maailmanmestari – Valmistavan ryhmän opettajan työnkuva ja pätevyys. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 10(3).

Piippo, Irina – Portaankorva-Koivisto, Päivi 2019: Monikielinen käsitteenoppiminen valmistavassa opetuksessa, esimerkkinä matematiikka. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 10(3).

Ratilainen, Anni 2019: Struktuurit ja pelit kielenoppimisen alkuvaiheen tukena. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 10(3).​

Shestunova, Tatsiana – Yli-Piipari, Marjo 2019: Itänaapurissa venäjän kieli ja kirjallisuus ovat kaksi eri oppiainetta. Virke 1/2019, s. 16–17.

  1. Pro gradut / Vastaantulon aineisto (Videoaineisto useasta valmistavan opetuksen luokasta sekä ala- että yläkoulusta)

Jonkka, Maija 2020: Oppilaiden kysyvät vuorot kielenoppimisen alkuvaiheen matematiikan opetuksessa​. Kasvatustieteen pro gradu -työ. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121337

Lindborg, Netta 2018: Avuntarpeen ilmaiseminen ja opettajan tavat vastata avunpyyntöihin valmistavassa luokassa​. Kasvatustieteen pro gradu -työ. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161927

Rajamäki, Silja 2019: Monikielinen käsitteenoppiminen matematiikassa. Tapaustutkimus yläkoulun valmistavalta luokalta. Kasvatustieteen pro gradu -työ. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142890

Ratilainen, Anni 2019: Peli uuden kielen oppimisen tukena. Tapaustutkimus perusopetukseen valmistavasta opetuksesta​​. Kasvatustieteen pro gradu -työ. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271372

Pro gradut / Long Second -aineisto (Pitkittäisaineisto yhdestä valmistavasta alakoululuokasta, ks. https://blogs.helsinki.fi/kielen-ja-kirjallisuuden-didaktiikan-tutkimus/tutkimushankkeet/long-second/)

Fagerjord, Anni 2019. Konjunktiosanat kahden virolaisen suomenoppijan puheessa valmistavan opetuksen aikana. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142900 konjunktio, yhdyslause, rakenteiden oppiminen

Gustafsson, Miina 2014. ”Opettaja, saaks sanoa?” Pitkittäistutkimus suomi toisena kielenä -oppilaiden oma-aloitteisesta suomen kielen käytöstä alakoulun perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Suomen kielen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014061126406 osallistuminen, oma-aloitteinen suomen kielen käyttö

Helkiö, Noora 2019. Kehollinen toiminta opettajan vuorovaikutusresurssina kakkoskielisessä luokkahuonevuoro-vaikutuksessa. Suomen kielen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906112555 kehollisuus, multimodaalisuus, opettaja-oppilas-vuorovaikutus

Henriksson, Anselmi 2014. Oppilaiden reagointitavat epätäydellisiin vastauksiin suomi toisena kielenä -oppitunnilla. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014042925309 reaktiot epätäydellisiin vastauksiin, kysymyssekvenssi

Hyvärinen, Miisa 2019. Venäjää ensikielenään puhuvan maahanmuuttajaoppilaan suomenkielisten direktiivisten ilmausten kehitys valmistavan luokan aikana. Suomen kielen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212029 direktiivisyys, rakenteiden oppiminen, vuorovaikutus

Häkkinen, Pauliina 2016. Keskustelunanalyyttinen pitkittäistutkimus suomen kielen ymmärtämisessä tapahtuvista muutoksista alakoulun perusopetukseen valmistavan luokan oppitunneilla. Suomen kielen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611303151 ymmärtämisen taidot, kielen ymmärtäminen, vierusparit

Ikonen, Ilona 2019. Oppilaiden puheen suunnat ja kielelliset valinnat valmistavan opetuksen ryhmätyötunneilla. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto. kielivalinnat, monikielisyys, ei-kielellinen viestintä

Kauranen, Virpi 2020. Yhteistyöllä yhteisymmärrykseen. Virolaiset alkuvaiheen S2-oppijat ja opettajat yhteisymmärrystä rakentamassa. Suomen kielen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202006223394  intersubjektiivisuus, S2-oppiminen, viron kieli, korjausjäsennys, korjausaloitteet, kielenainesten kierrättäminen, prosodia

Kuusisto, Laura 2016. Pitkittäistutkimus omistuslauseen omaksumisesta alakoulun valmistavalla luokalla. Suomen kielen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611032946 omistuslause, rakenteiden oppiminen, oppijan kieli, affordanssi

Myllylä, Sara (tulossa).

Pikelner, Ekaterina 2018. Venäjänkielisten oppilaiden koodinvaihto ja äidinkielen käyttö valmistavan luokan vuorovaikutustilanteissa. Suomen kielen ja kulttuurin pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810093313 koodinvaihto, monikielisyys, oman äidinkielen käyttö

Pohjoismäki, Heidi 2016. Luokkahuoneen visuaaliset tukielementit S2-opetuksessa. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611153028 luokkahuone, visuaalinen tuki, affordanssit

Puonti, Elina 2014. Vuorovaikutus valmistavan opetuksen ryhmässä. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

Päivärinta, Ninna 2017. Opettajan korjauskäytänteet ja muut keinot reagoida oppilaiden virheellisiin vastauksiin tai vastaamattomuuteen s2-oppitunnilla. Suomen kielen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054637 opettajan korjauskäytänteet, korjaussekvenssi

Raappana, Maria 2016. Ohjatun vuorovaikutuksen yhteys lapsen toiminnanohjaukseen. Mahdollisuus ja velvollisuus. Kasvatustieteen (erityispedagogiikan) pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172874 itsesäätely, toiminnanohjaus, sosiokulttuurinen oppiminen

Sistonen, Jenni 2015. Kieltoverbin oppiminen valmistavan luokan vuorovaikutuksessa. Suomen kielen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. kieltorakenne, rakenteiden oppiminen

Tahvanainen, Satu 2017. Se on kuin ympäri mutta vaihtaa yksi sana. Pitkittäistutkimus mutta-sanan käytöstä alakoulun valmistavan luokan opetustilanteissa. Suomen kielen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712145899 mutta-sana, rakenteiden oppiminen

 

Vastaantulon konferenssiesitelmät 2017 – 19

Ahlholm, Maria: Embodied account in solving verbal mathematics problems in transitional classroom. Vastasaapuneet oppilaat ja kielitietoinen koulu – Newly arrived students and language awareness in teaching and learning -konferenssi, Helsingin yliopisto 23.8.2019

Ahlholm, Maria – Lankinen, Ninni: Vastasaapuneiden opetusta ja tutkimusta kehittämässä. Työpaja AFinLAn syyssymposiumissa, Turun yliopisto 10.–11.11.2017

Ahlholm, Maria – Portaankorva-Koivisto, Päivi – Lankinen, Ninni: Multilingual process of reading and solving verbal tasks in mathematics: Observations in a transitional classroom. University of Dortmund, Germany, Working Conference: Mathematics teaching practices and design principles for fostering students’ languageS for learning mathematics, 26–28 April 2019

Ahlholm, Maria – Lankinen, Ninni – Shestunova, Tatsiana – Suuriniemi, Salla-Maaria: Newcomers at school: Affective index and metaphorical substance in curricula discourse and teachers’ interviews. JustEd, University of Helsinki, 22 May 2018.

Ahlholm, Maria – Yli-Piipari, Marjo – Juvonen, Päivi. Spontaneous translanguaging in learning Finnish negation. Translanguaging in the Individual, at School and in Society. Linnéuniversitet, Växjö, 11 April 2019.

Ahlholm, Maria – Yli-Piipari, Marjo – Juvonen, Päivi. Russian minors learning Finnish negation during transitional school year. Copenhagen, NordAnd 29.5.2019

Lankinen, Ninni – Ahlholm, Maria: Opettajankoulutus ja vastasaapuneiden opetus. Helsinki, Ainedidaktiikan symposiumi, 8.2.2019

Piippo, Irina: Solving verbal mathematics problems in the early stages of second language socialization. Vastasaapuneet oppilaat ja kielitietoinen koulu – Newly arrived students and language awareness in teaching and learning -konferenssi, Helsingin yliopisto 23.8.2019

Piippo, Irina – Ahlholm, Maria: Dimensions of ’language’ in transitional mathematics classroom. The 16th International Pragmatics Conference (IPrA 16) at the Hong Kong Polytechnic University, 11 June 2019.

Portaankorva-Koivisto, Päivi – Lankinen, Ninni – Ahlholm, Maria: Matematiikan sanalliset tehtävät – havaintoja monikielisestä luokasta. Helsinki, Ainedidaktiikan symposiumi, 8.2.2019.

Routarinne, Sara – Ahlholm, Maria. Translanguaging as a resource for constructing contrastive relationships across languages. The 11th International Conference on Multilingualism and Third Language Acquisition. Lisbon, 13 September 2018.

Routarinne, Sara – Ahlholm, Maria: Learning to request in L2 during primary school preparatory year. Vastasaapuneet oppilaat ja kielitietoinen koulu – Newly arrived students and language awareness in teaching and learning -konferenssi, Helsingin yliopisto 23.8.2019

Shestunova, Tatsiana: Finnish teachers’ experiences in multilingual transitional classes. Narva, Estonia, Multilingual education at European borderlands, 15 February 2018

Shestunova, Tatsiana: L1 support within the framework of translanguaging. Joensuu, AFinLA symposium, 9–10 November 2018

Shestunova, Tatsiana: Multilingualism in the Finnish preparatory classroom. Helsinki, Linguape–da17–18 May 2019

Shestunova, Tatsiana: Teachers in Finnish multilingual classrooms. Germany, EARLY, 10–11 August 2019

Shestunova, Tatsiana: The first language matters. Corfu, Greece, Multilingual Theories and Practices (MTP19), 9–10 May 2019

Shestunova, Tatsiana: Challenges of Finnish preparatory classrooms. Vastasaapuneet oppilaat ja kielitietoinen koulu – Newly arrived students and language awareness in teaching and  learning. Conference in the University of Helsinki, 22–23 August 2019.

Suuriniemi, Salla-Maaria: Millaista kielitietoisuusdiskurssia koulujen omat opetussuunnitelma-tekstit rakentavat? Joensuu, AFinLAn syyssymposium 9.–10.11.2018

Suuriniemi, Salla-Maaria: Kielitietoisuus-käsitteelle annetut merkitykset helsinkiläisten peruskoulujen opetussuunnitelmateksteissä. Tampere, Kasvatustieteen päivät 15.–16.11.2018

Suuriniemi, Salla-Maaria: Language awareness and language ideologies in the school-specific curricula of comprehensive schools in Helsinki. Corfu, Greece, Multilingual Theories and Practices (MTP19), 9–10 May 2019

Suuriniemi, Salla-Maaria: Kieli-ideologioiden rakentuminen helsinkiläisten peruskoulujen opetussuunnitelmadiskursseissa. Helsinki, Linguapeda, 17.–18.5.2019