Tutkimus

Vastaantulon tutkijoiden julkaisut valmistavasta opetuksesta ja vastasaapuneiden kielellisestä sosiaalistumisesta 2017–19 

  1. Tieteelliset artikkelit

Ahlholm, Maria – Portaankorva-Koivisto, Päivi 2018: The language factor – what exactly is it? Russian- and Finnish-speaking bilinguals solving mathematical tasks. Nordic Studies in Mathematics Education, 23(3–4), 101–123.

Routarinne, Sara – Ahlholm, Maria (in review): Second language development in middle childhood: a longitudinal case study of requesting in multilingual classroom interaction. Applied Linguistics.

Shestunova, Tatsiana 2019. Multilingualism in the Finnish preparatory classroom – does it exist?. AFinLAn Vuosikirja, 77, 60–76. https://doi.org/10.30661/afinlavk.78157

Suuriniemi, Salla-Maaria 2019.  Kielitietoisuuden käsite ja kieli-ideologiat helsinkiläisten peruskoulujen opetussuunnitelmadiskursseissa. AFinLAn Vuosikirja, 77, 42–59. https://doi.org/10.30661/afinlavk.79512

Yli-Piipari, Marjo – Ahlholm, Maria – Juvonen, Päivi (in review): From symmetric to asymmetric constructions: Russian L1 learners acquiring Finnish negation in a transitional classroom.

  1. Tutkimusta popularisoivat artikkelit

Ahlholm, Maria 2018. Saako monikielisessä koulussa puhua ruotsia? Får man prata finska i den flerspråkiga skolan? Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(3).

Ahlholm, Maria – Tainio, Liisa 2019: Kielitilastoista toimintaan: riittääkö pieni jousto vai tarvitaanko rakenteellisia uudistuksia? Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 10(3).

Lankinen, Ninni 2019: Pedagoginen kameleontti ja eriyttämisen maailmanmestari – Valmistavan ryhmän opettajan työnkuva ja pätevyys. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 10(3).

Piippo, Irina – Portaankorva-Koivisto, Päivi 2019: Monikielinen käsitteenoppiminen valmistavassa opetuksessa, esimerkkinä matematiikka. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 10(3).

Ratilainen, Anni 2019: Struktuurit ja pelit kielenoppimisen alkuvaiheen tukena. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 10(3).​

Shestunova, Tatsiana – Yli-Piipari, Marjo 2019: Itänaapurissa venäjän kieli ja kirjallisuus ovat kaksi eri oppiainetta. Virke 1/2019, s. 16–17.

  1. Pro gradut

Jonkka, Maija 2020: Oppilaiden kysyvät vuorot kielenoppimisen alkuvaiheen matematiikan opetuksessa​. Pro gradu -työ. Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Lindborg, Netta 2018: Avuntarpeen ilmaiseminen ja opettajan tavat vastata avunpyyntöihin valmistavassa luokassa​. Pro gradu -työ. Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Rajamäki, Silja 2019: Monikielinen käsitteenoppiminen matematiikassa. Tapaustutkimus yläkoulun valmistavalta luokalta. Pro gradu -työ. Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Ratilainen, Anni 2019: Peli uuden kielen oppimisen tukena. Tapaustutkimus perusopetukseen valmistavasta opetuksesta​​. Pro gradu -työ. Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

 

Vastaantulon konferenssiesitelmät 2017 – 19

Ahlholm, Maria: Embodied account in solving verbal mathematics problems in transitional classroom. Vastasaapuneet oppilaat ja kielitietoinen koulu – Newly arrived students and language awareness in teaching and learning -konferenssi, Helsingin yliopisto 23.8.2019

Ahlholm, Maria – Lankinen, Ninni: Vastasaapuneiden opetusta ja tutkimusta kehittämässä. Työpaja AFinLAn syyssymposiumissa, Turun yliopisto 10.–11.11.2017

Ahlholm, Maria – Portaankorva-Koivisto, Päivi – Lankinen, Ninni: Multilingual process of reading and solving verbal tasks in mathematics: Observations in a transitional classroom. University of Dortmund, Germany, Working Conference: Mathematics teaching practices and design principles for fostering students’ languageS for learning mathematics, 26–28 April 2019

Ahlholm, Maria – Lankinen, Ninni – Shestunova, Tatsiana – Suuriniemi, Salla-Maaria: Newcomers at school: Affective index and metaphorical substance in curricula discourse and teachers’ interviews. JustEd, University of Helsinki, 22 May 2018.

Ahlholm, Maria – Yli-Piipari, Marjo – Juvonen, Päivi. Spontaneous translanguaging in learning Finnish negation. Translanguaging in the Individual, at School and in Society. Linnéuniversitet, Växjö, 11 April 2019.

Ahlholm, Maria – Yli-Piipari, Marjo – Juvonen, Päivi. Russian minors learning Finnish negation during transitional school year. Copenhagen, NordAnd 29.5.2019

Lankinen, Ninni – Ahlholm, Maria: Opettajankoulutus ja vastasaapuneiden opetus. Helsinki, Ainedidaktiikan symposiumi, 8.2.2019

Piippo, Irina: Solving verbal mathematics problems in the early stages of second language socialization. Vastasaapuneet oppilaat ja kielitietoinen koulu – Newly arrived students and language awareness in teaching and learning -konferenssi, Helsingin yliopisto 23.8.2019

Piippo, Irina – Ahlholm, Maria: Dimensions of ’language’ in transitional mathematics classroom. The 16th International Pragmatics Conference (IPrA 16) at the Hong Kong Polytechnic University, 11 June 2019.

Portaankorva-Koivisto, Päivi – Lankinen, Ninni – Ahlholm, Maria: Matematiikan sanalliset tehtävät – havaintoja monikielisestä luokasta. Helsinki, Ainedidaktiikan symposiumi, 8.2.2019.

Routarinne, Sara – Ahlholm, Maria. Translanguaging as a resource for constructing contrastive relationships across languages. The 11th International Conference on Multilingualism and Third Language Acquisition. Lisbon, 13 September 2018.

Routarinne, Sara – Ahlholm, Maria: Learning to request in L2 during primary school preparatory year. Vastasaapuneet oppilaat ja kielitietoinen koulu – Newly arrived students and language awareness in teaching and learning -konferenssi, Helsingin yliopisto 23.8.2019

Shestunova, Tatsiana: Finnish teachers’ experiences in multilingual transitional classes. Narva, Estonia, Multilingual education at European borderlands, 15 February 2018

Shestunova, Tatsiana: L1 support within the framework of translanguaging. Joensuu, AFinLA symposium, 9–10 November 2018

Shestunova, Tatsiana: Multilingualism in the Finnish preparatory classroom. Helsinki, Linguape–da17–18 May 2019

Shestunova, Tatsiana: Teachers in Finnish multilingual classrooms. Germany, EARLY, 10–11 August 2019

Shestunova, Tatsiana: The first language matters. Corfu, Greece, Multilingual Theories and Practices (MTP19), 9–10 May 2019

Shestunova, Tatsiana: Challenges of Finnish preparatory classrooms. Vastasaapuneet oppilaat ja kielitietoinen koulu – Newly arrived students and language awareness in teaching and  learning. Conference in the University of Helsinki, 22–23 August 2019.

Suuriniemi, Salla-Maaria: Millaista kielitietoisuusdiskurssia koulujen omat opetussuunnitelma-tekstit rakentavat? Joensuu, AFinLAn syyssymposium 9.–10.11.2018

Suuriniemi, Salla-Maaria: Kielitietoisuus-käsitteelle annetut merkitykset helsinkiläisten peruskoulujen opetussuunnitelmateksteissä. Tampere, Kasvatustieteen päivät 15.–16.11.2018

Suuriniemi, Salla-Maaria: Language awareness and language ideologies in the school-specific curricula of comprehensive schools in Helsinki. Corfu, Greece, Multilingual Theories and Practices (MTP19), 9–10 May 2019

Suuriniemi, Salla-Maaria: Kieli-ideologioiden rakentuminen helsinkiläisten peruskoulujen opetussuunnitelmadiskursseissa. Helsinki, Linguapeda, 17.–18.5.2019

 

Long Second -tutkimushankkeen aineistoista kirjoitettua 

Ahlholm, M. (2016). Englanti venäjänkielisen alakoululaisen suomen kielen oppimisen tukena. AFinLA-E: Soveltavan Kielitieteen Tutkimuksia, (8), 93-112. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/afinla/article/view/53774

Andonov 2013Valmistavan opetuksen vuosi: merkitysneuvottelu-ja kielestä ja identiteetistä. Kasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 44 (2013) : 3, s. 299-312

Long Second -tutkimushankkeen aineistoista tehtyjä pro graduja 2013 – 19

Tekijä ja julkaisuvuosi Tutkimuksen nimi Tutkimuksen tyyppi ja aineisto Tutkimus-strategia ja -menetelmä Asiasanat
Fagerjord 2019
Konjunktiosanat kahden virolaisen suomenoppijan puheessa valmistavan opetuksen aikana
Pro gradu -tutkielma      Long Second
Tapaustutkimus
konjunktio, yhdyslause, rakenteiden oppiminen
Gustafsson 2014 ”Opettaja, saaks sanoa?” – pitkittäistutkimus suomi toisena kielenä -oppilaiden oma-aloitteisesta suomen kielen käytöstä alakoulun perusopetukseen valmistavassa opetuksessa
Pro gradu -tutkielma      Long Second
Pitkittäistutkimus, Multimodaalisen vuorovaikutuksen analyysi
osallistuminen, oma-aloitteinen suomen kielen käyttö
Helkiö 2019
Kehollinen toiminta opettajan vuorovaikutus-resurssina kakkoskielises-sä luokkahuonevuoro-vaikutuksessa
Pro gradu -tutkielma      Long Second
Tapaustutkimus Lingvistinen kes-kustelunanalyysi
kehollisuus, mul-timodaalisuus, opettaja-oppilas-vuorovaikutus
Henriksson 2014 Oppilaiden reagointitavat epätäydellisiin vastauksiin suomi toisena kielenä -oppitunnilla Pro gradu -tutkielma      Long Second Tapaustutkimus Keskustelunana-lyysi reaktiot epätäy-dellisiin vastauk-siin, kysymys-sekvenssi
Hyvärinen 2019
Venäjää ensikielenään pu-huvan maahanmuuttaja-oppilaan suomenkielisten direktiivisten ilmausten kehitys valmistavan luokan aikana
Pro gradu -tutkielma      Long Second
Pitkittäistutkimus
direktiivisyys, rakenteiden oppiminen, vuorovaikutus
Häkkinen 2016 Keskustelunanalyyttinen pitkittäistutkimus suomen kielen ymmärtämisessä tapahtuvista muutoksista alakoulun perusopetuk-seen valmistavan luokan oppitunneilla Pro gradu -tutkielma      Long Second Pitkittäistutkimus Keskustelunana-lyysi ymmärtämisen taidot, kielen ymmärtäminen, vierusparit
Ikonen 2019
Oppilaiden puheen suun-nat ja kielelliset valinnat valmistavan opetuksen ryhmätyötunneilla
Pro gradu -tutkielma,     Long Second
Pitkittäistutkimus Sisällönanalyysi ja keskustelunana-lyysi
kielivalinnat, monikielisyys, ei-kielellinen viestintä
Kuusisto 2016 Pitkittäistutkimus omistus-lauseen omaksumisesta alakoulun valmistavalla luokalla Pro gradu -tutkielma      Long Second Pitkittäistutkimus Kvantitatiivinen kartoitus ja kes-kustelunanalyysi omistuslause, rakenteiden op-piminen, oppijan kieli, affordanssi
Pikelner 2018 Venäjänkielisten oppilai-den koodinvaihto ja äidin-kielen käyttö valmistavan luokan vuorovaikutus-tilanteissa Pro gradu -tutkielma      Long Second Pitkittäistutkimus Keskustelunana-lyysi ja diskurssi-analyysi koodinvaihto, monikielisyys, oman äidinkielen käyttö
Pohjoismäki 2016 Luokkahuoneen visuaaliset tukielementit S2-opetuksessa Pro gradu -tutkielma      Long Second Poikittaistutkimus Keskustelunana-lyysi luokkahuone, visuaalinen tuki, affordanssit
Puonti 2014 Vuorovaikutus valmistavan opetuksen ryhmässä Pro gradu -tutkielma      Long Second vuorovaikutus
Päivärinta 2017 Opettajan korjauskäytän-teet ja muut keinot reagoi-da oppilaiden virheellisiin vastauksiin tai vastaamat-tomuuteen s2-oppitunnilla Pro gradu -tutkielma        Long Second Pitkittäistutkimus Keskustelunana-lyysi opettajan kor-jaus-käytänteet, korjaus-sekvenssi
Raappana 2016 Ohjatun vuorovaikutuksen yhteys lapsen toiminnan-ohjaukseen. Mahdollisuus ja velvollisuus Pro gradu -tutkielma      Long Second Tapaustutkimus Multimodaalisen vuorovaikutuksen analyysi itsesäätely, toi-minnanohjaus, sosiokulttuurinen oppiminen
Sistonen 2015 Kieltoverbin oppiminen valmistavan luokan vuorovaikutuksessa Pro gradu -tutkielma      Long Second Pitkittäistutkimus Kvantitatiivinen kartoitus ja kes-kustelunanalyysi kieltorakenne, rakenteiden oppiminen
Tahvanainen 2017 Se on kuin ympäri mutta vaihtaa yksi sana. Pitkittäistutkimus mutta-sanan käytöstä alakoulun valmistavan luokan opetustilanteissa Pro gradu -tutkielma      Long Second Pitkittäistutkimus Keskustelunana-lyysi mutta-sana, rakenteiden oppiminen