Glimtar ur mitt arbetsliv vid Helsingfors universitet

Min biblioteksbana började vid Helsingfors universitets genetiska institutionsbibliotek år 1970. Vid sidan av arbetet med min pro gradu avhandling hjälpte jag till med flyttningen av biblioteket och fick år 1971 vikariera Marita Rosengren som bibliotekarie då hon var moderskapsledig.

Då inledde jag min bibliotekarieutbildning och praktiserade på Medicinska centralbiblioteket, numera Terkko. Där blev jag lyckosamt moderskapsledighetsvikarie för informatikern Mariam Ginman och stannade i perioder under åren 1971-1974. Rådet för vetenskaplig information (Tinfo) beviljade mig ett stipendium för forskarstudier i England 1972-73. Det förutsatte att jag tog emot ett lektorat i biblioteksvetenskap och informatik vid Tammerfors universitet. Som medlem i Tinfo 1975-78 blev jag intresserad av bibliotekspolitik och övergripande frågor. Det ledde senare till anställning vid Nordiska samarbetsorganet för vetenskaplig information NORDINFO. Ytterligare ett moderskapsvikariat förde mig i slutet av år 1996 tillbaka till Helsingfors universitet, nämligen Raisa Iivonens vid veterinärmedicinska fakultetens bibliotek.

Inom universitetet har jag verkat som chef för veterinärmedicinska biblioteket tills vi år 2004 flyttade och blev en del av Vetenskapliga biblioteket i Vik, där jag varit servicechef till år 2009. Jag har haft glädjen att ha duktiga och inspirerande kolleger i bägge biblioteken och kundkretsen har känts bekant på grund av min bakgrund som naturvetare. Cirkeln sluts genom att jag avslutar mitt arbete i Vik med bl.a. ett intressant EU-projekt inom biologi.

Vid veterinärmedicinska biblioteket var det bl.a. stimulerande att introducera undervisning i informationssökning och integrera den i utbildningen både vid fakulteten och i fortbildningen för praktiserande veterinärer. Biblioteket tog tidigt initiativet till öppen publicering av fakultetens egna läromedel och handböcker i elektronisk form i nätet. Centrala informationskällor gjordes också tillgängliga i nätet för hela veterinärkåren tackvare ett konsortium mellan fakulteten, Eela  senare Evira och Veterinärförbundet. Fakulteten tog föredömligt med bibliotekets representanter i sina nämnder och arbetsgrupper, vilket också underlättat våra kontakter efter flyttningen till Vik. Samarbetet med veterinärbibliotekarier i ett virtuellt internationellt nätverk pågår lika aktivt i Vik.

Helsingfors universitets bibliotekssystem har erbjudit många givande uppgifter på vägen mot ett bibliotek. Det har känts angeläget att samarbeta kring val och anskaffning av elektroniska informationskällor samt  öppen vetenskaplig publicering och digitala arkiv. Arbetet i gruppen med uppgiften att inrätta en professur och utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap vid universitetet lyckades inte. Det hade varit viktigt att kunna erbjuda utbildning och bedriva forskning på vårt område även i Helsingforsregionen.

Det har varit berikande att få verka inom olika sektorer av biblioteksområdet och jag rekommenderar det varmt. Tyngdpunkterna har varit utbildning, koordinering av samarbete, arbete utomlands och arbete vid Helsingfors universitet. Jag har fått utbilda många bibliotekarier och t.ex. påverka tillkomsten av en bibliotekarieutbildning vid Åbo Akademi. Jag har fått koordinera och också initiera nordiskt biblioteks- och projektsamarbete i NORDINFO. Detta har i sin tur lett till tjänstgöring som bibliotekarie och lärare utomlands i en annan kulturmiljö med utmanande omorganisationsprojekt och planering av biblioteksbyggnader. Slutligen har jag fått komma tillbaka till Helsingfors universitet, där jag valde att bli bibliotekarie och därifrån jag nu går i pension.

Text:
Teodora (Teddy) Oker-Blom
Chef för service
Vetenskapliga biblioteket i Vik