Kvaliteettia ja kvantiteettia Kreetalla – Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (26.5-29.5 2009 Chania)

Nyky-yhteiskunnassa mittaamisen ja oman olemassaolon tärkeyden todistaminen ovat keskeisessä asemassa. Kirjastolla on tässä tapauksessa ainakin kahtalainen rooli. Yhtäältä kirjaston, sen palveluiden ja aineistojen käytön avulla voidaan laskea, mitata ja todistella yhtä sun toista – esimerkiksi yhteiskunnan lukeneisuutta ja kehittymistä johonkin suuntaan. Toisaalta kirjasto itse voi sopivasti kalkuloiden todistaa välttämättömyytensä osana jotain organisaatiota tai sivistyksen soihdunkantajana.  Kreetalle oli kokoontunut joukko asiantuntijoita keskustelemaan, pohtimaan ja esittelemään erilaisia näkökulmia liittyen tähän kaikkeen, jota myös laatutyöksi yleisesti kutsutaan.

Ohjelmaa oli osallistujille tarjolla yllin kyllin ja luennot jatkuivat iltakahdeksaan saakka. Kun laatutyöstä puhutaan, on johtamisen käsite vahvasti läsnä ja näin myös heti aloituspuheenvuoroissa nähtiin ja kuultiin. Tästä puhui mm. professori Peter Hernon (Graduate School of Library and Information Science, Simmons College, Boston,USA), joka valotti laatuajattelun ja nykyaikaisen johtamisen peruslähtökohtia. Johtaminen ei enää aikoihin ole ollut pelkkää asioiden hoitoa, hallinnointia ja managerointia, vaan entistä enemmän toiminnan strategista suunnittelua, koordinointia sekä resurssien ja ennen kaikkea osaamisen tehokasta hyödyntämistä. Tässä kaikessa juuri laatuajattelu on tiukasti keskiössä.

Muita aiheita ja teemoja olivat esimerkiksi erilaiset vaikuttavuuden arvioinnin menetelmät ja tapausten esittelyt, järjestelmien evaluointimenetelmät, tiedonkeruu- ja prosessointimenetelmät sekä yleinen keskustelu kirjastojen asemasta osana nyky-yhteiskuntaa.  Esityksiä ja aiheita oli suhteellisen lyhyellä ajalla varsin merkittävä määrä eikä yhtenäistä teemallista kokonaisuutta saanut kovinkaan helpolla itselle muodostettua.

Etualan chanialainen merenkulkuväline ei liity konferenssiin ja sinne matkustamiseen millään tavalla
Etualan chanialainen merenkulkuväline ei liity konferenssiin ja sinne matkustamiseen millään tavalla

Oma esitykseni käsitteli kirjastopalveluiden markkinointia osana yliopistoyhteisöä. Omat kokemukseni liittyvät Kumpulan kampuskirjaston asemaan osana Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellistä tiedekuntaa ja erityisesti informaatiolukutaidon opetuksen markkinointiin. Esityksessäni otin esille kolme erilaista tapaa tuoda esille kirjaston lisäarvoa tutkimusyhteisön kannalta – voidaan ehkä puhua jopa eräänlaisesta kolmekohtaisesta markkinointistrategiasta.

Ensimmäisenä kohtana toin esille yhteistyön tärkeyden. Erinomainen tapa tuoda kirjaston merkitystä ja ammatillista osaamista esille on tehdä ”asiakkaan” kanssa yhteistyötä. Informaatiolukutaidon (IL) kohdalla tämä tarkoittaa esimerkiksi substanssialaan integroitua IL-opetusta, joka on toteutettu yhteistyössä substanssialan opettajien kanssa. Toinen esille tuomani näkökohta oli saavutettavuus tai saatavuus. Kirjaston tulee tarjota palveluita aina ja keskeytyksettä. IL-opetuksessa tämä merkitsee sitä, että koulutuksia tulee tarjota, vaikka osallistujia ei alkuvaiheessa ehkä ruuhkaksi asti olisikaan. Tuote on paras mainos ja ajan myötä se löydetään, kunhan se on saatavilla. Kolmantena kohtana oli sulautuminen ja sulauttaminen.

Etenkin IL-opetuksessa on tärkeätä tuoda esille tiedonhankinnan elimellinen rooli osana tieteellisen työn prosessia. On tärkeätä tuoda esille, että tiedonhankinnan ja -käytön taitojen harjoittaminen on sama asia kuin tieteellisen kirjoittamisen prosessien tehostaminen ja laadun parantaminen. Tämä kolmas kohta linkittyikin suorimmin itse konferenssin aiheeseen. Itse olin paikalla ammentamassa tietoa juuri siitä, miten eri puolilla mitataan kirjaston palveluiden vaikuttavuutta taustayhteisöihinsä ja erityisesti juuri IL-opetuksen vaikutusta. Valitettavasti konferenssi anti oli enemmän aineisto – ja järjestelmälähtöinen, mutta sieltäkin puolelta riitti kiinnostavia puheenvuoroja.

www.isast.org

Kirjoittaja:

Antti Virrankoski
Palvelupäällikkö
Kumpulan kampuskirjasto

Kuva:

Antti Virrankoski

One thought on “Kvaliteettia ja kvantiteettia Kreetalla – Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (26.5-29.5 2009 Chania)

Comments are closed.