Om Lärocentret vid Svenska Social-och kommunalhögskolan

I slutet av augusti inleddes höstterminen 2009 i Svenska Social- och Kommunalhögskolans (Soc&kom) nya byggnad på Snellmansgatan 12 mitt i centrala Helsingfors. Arkitekt Juha Leiviskä har ritat det vita och luftiga huset. De många öppna lokalerna där ljuset soliga dagar strömmar in genom glasfönstren kan sägas symbolisera det som Soc&kom står för; transparens, tillgänglighet, öppenhet och ett välkommande av nya idéer och tankegångar .

Samtidigt som nya studerade introducerades i universitetsvärlden packades flyttlådor upp och byggnadsarbeten avslutades. Flytten från Tölö till centrum var efterlängtad av många, inte minst därför att högskolan nu kommer närmare det övriga universitet. Det är också bra för universitets tvåspråkiga profilering att det kommit en så pass stor svenskspråkig institution till centrumcampus, vilket märktes redan ett par dagar efter att dörrarna slagits upp till nybygget.

Flytten av Soc&koms bibliotek

För biblioteksverksamheten på Soc&kom har flytten inneburit stora förändringar.  När planeringen inleddes i början av 2000-talet var tanken att biblioteksverksamheten skulle fortsätta som tidigare. Under planeringstiden stod det emellertid klart att högskolan inte skulle få ett eget bibliotek, motsvarande det som funnits på Topeliusgatan, i de nya lokalerna.  En av anledningen är de omfattande strukturella förändringar som Helsingfors universitetsbibliotek står inför i och med byggandet av det nya universitetsbiblioteket ”Campusbiblioteket i centrum”, som ska stå färdigt i Kajsaniemi 2012.

Redan i mitten av juni stängdes det lilla biblioteket på Topeliusgatan för flytt. Bibliotekarie Maria Villbacka-Henriksson och övrig bibliotekspersonal hade sedan länge planerat och förberett flytten bland annat genom en grundlig genomgång av bibliotekets bestånd. Mycket material som redan fanns på bibliotek inom universitetet skickades till Depåbiblioteket eller också fick övriga bibliotek komplettera sina samlingar.  Det var ett omfattande arbete som tog tid men det var också på sin plats att ta tillfället i akt och gå igenom böcker och annat material. Kursböcker skickades till Studentbiblioteket och ingår numera i deras samlingar.

Samarbete med Statsvetenskapliga fakultetens bibliotek

Sommaren 2009 inleddes ett samarbete med Statsvetenskapliga fakultetens bibliotek som i stort sätt ligger vägg i vägg med nya huset. Dit flyttades Soc&koms monografier, serier samt en hel del tidskrifter. Dessa finns för närvarande i en separat samling i bibliotekets läsesal. Tanken är att samlingen fram till 2012 inte skall växa nämnvärt. För närvarande pågår också ett projekt med att införliva Soc&koms böcker med Statsvetenskapliga bibliotekets som en del av förberedelserna inför kommande flytt till Kaisa-huset.

Även personal från Soc&koms biblioteket har flyttat över till kollegorna. Undertecknad har sitt arbetsrum på Statsvetenskapliga fakultetens bibliotek och kommer även senare under hösten att arbeta i informationen för att ge svenskspråkig service till studenter och övriga kunder. Ett samarbete som hittills fungerat bra och är mycket givande, roligt och lärorikt för alla – inte minst ur ett språkperspektiv.

Vad Lärocentret i nya Soc&kom erbjuder

Istället för ett traditionellt bibliotek finns i de nya lokalerna ett s.k. Lärocenter som ligger lättillgängligt vid entrén.  Dess främsta uppgifter är att vara en mötesplats samt ge service åt studerande, forskare och lärare vid högskolan och det övriga universitetet. Naturligtvis är även privatpersoner välkomna att ta del av Lärocentrets tjänster.

Lärocentret tillhandahåller läsesalsexemplar av aktuella kursböcker, referensmaterial som rör ämnena vid högskolan, ett urval av finlandssvenska och nordiska tidskrifter, finlandssvenska dagstidningar, kandidatavhandlingar som skrivits vid högskolan samt tillgång till datorer och läsplatser.

På fjärde våningen finns också en tyst läsesal som är öppen för alla. Utrymmet används som läsesal eftersom Soc&koms monografier flyttade in i Statsvetenskapliga bibliotekets och antalet läsplatser minskade där. Som en del av samarbetet erbjuder Soc&kom istället läsesalsplatser i det nya huset. Det är en temporär lösning och dessvärre är salen, i skrivandets stund, inte färdigmöblerad.  Därifrån har man en fantastisk utsikt över takåsarna på husen runtomkring i Kronohagen. Förhoppningsvis kan den ge motivation och inspiration för fortsatt läsning och reflektion.

Lärocentret blev redan från första veckan en populär plats att studera på och lokalen fylldes snabbt av studenter. Man kan inte låna hem material från Lärocentret men däremot för läsning i huset. För att garanterat ha tillgång till en bok den dag man planerat att läsa den kan den reserveras för max tre timmar i förväg. Ett system som än så länge fungerat, eftersom de flesta ändå väljer att läsa på plats. Många kommer också in för att läsa sin lokala tidning, någon rikssvensk eller annan nordisk tidskrift.

På plats i Lärocentret arbetar bibliotekarie Maria Villbacka-Henriksson och det är bemannat vardagar klockan 9-11, 12-14. Även undertecknad arbetar där vid behov. Själva öppethållningstiderna är betydligt längre än vad de var på Topeliusgatan. Nu är Lärocentret tillgängligt och öppet samma tider som övriga huset, det vill säga måndagar till torsdagar klockan 8-20 och på fredagar klockan 8-18.

Något som väckt en del bryderi hos studerade är om det är möjligt att låna läsesalsexemplar över natten och veckosluten, något som i dagsläget inte går. Anledningen är att böckerna finns tillgängliga på plats från tidig morgon till sen kväll samt att det är svårt att lösa logistiskt. Dessutom missbrukades i viss mån servicen med natt- och veckoslutslån på biblioteket i Tölö med många försenade lån. I framtiden kommer det eventuellt bli möjligt att låna hem böckerna över veckosluten.

Både bibliotek och kirjasto – biblioteksservice på svenska även i framtiden?

Flytten till Snellmansgatan har inneburit stora förändringar för hela Soc&kom, men mestadels positiva sådana, som ökat samarbete med det övriga universitetet och tillgång till centrum på ett helt annat sätt än tidigare.

Ur ett svenskspråkigt biblioteksperspektiv är nu – i och med omorganiseringen från årsskiftet – en av de stora utmaningarna att fortsätta arbeta och verka för att den svenskspråkiga servicen upprätthålls och förbättras, även på det nya Campusbiblioteket. Det får inte bli så att den svenskspråkiga frågan hamnar mellan stolarna i diskussionerna. Under tiden fortsätter språkbadet på Statsvetenskapliga fakultetens bibliotek och den svenska servicen på Lärocentret.

Skrivaren
Ylva Larsdotter
biblioteksamanuens
Svenska Social-och kommunalhögskolan
Foton
Mats Engblom