Taas kysellään ja siihen se sitten jää – vai jääkö? Työhyvinvointikyselyn vuorovaikutteista purkumallia pilotoitiin Kumpulassa

Kirjaston VMBarosta räätälöimä työilmapiirikysely on tehty kolmena peräkkäisenä vuotena. Viimeisimmän kyselyn yhteistulokset esiteltiin henkilöstölle tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa marraskuun 2009 lopulla.

Yksikkökohtaiset tulokset toimitettiin kirjaston johtajille tammikuun aikana. Tulokset käsitellään mahdollisuuksien mukaan yksiköittäin kyselyn aikaisen organisaation mukaisesti. Tulosten käsittelytilaisuus suositellaan järjestettäväksi osallistavasti esimerkiksi käyttäen oheisen kaavion kuvaamaa purkumallia.

Kumpulassa kyselyn tulokset jaettiin henkilöstölle ja ne esiteltiin viikkopalaverin yhteydessä. Samalla kerrottiin tulevan purkutilaisuuden järjestelyistä ja jaettiin ohje osallistujille. Viikon kuluttua järjestettiin puolen päivän mittainen purkutilaisuus koko henkilöstölle. Asiakkaille tästä ei aiheutunut haittaa, sillä alkusyksystä saakka kirjastossa työskennelleet siviilipalvelusmiehet Christopher Helle ja Kalle Timperi huolehtivat peruspalvelujen saatavuudesta.

Kirjastonjohtaja Hannele Fabritius toimi tilaisuuden koollekutsujana ja puheenjohtajana. Kaiku-kehittäjä Kaija Sipilä esitteli kyselyn tulokset ja vastasi kysymyksiin, jotka koskivat vastausten teknistä käsittelyä.

Tilaisuus aloitettiin yhteisellä virkistävällä aamiaisella Unicafe Chemicumin Happikabinetissa. Henkilöstön pyynnöstä tulokset käytiin vielä kertaalleen läpi perusteellisesti keskustellen. Tämä vei suunniteltua enemmän aikaa, joten kokemuksemme mukaan ensimmäiseen esittelytilaisuuteen olisi kannattanut varata enemmän tilaa keskustelulle. Toisaalta uusintaesitys mahdollisti yhteisen keskustelun myös niille henkilöille, jotka eivät päässeet paikalle ensiesittelyyn.

Osallistujat jaettiin kolmeen 4-5 henkilön ryhmään, jotka pohtivat, mitkä ovat Kumpulan kampuskirjaston työyhteisön vahvuudet ja miten meidän on toimittava, että pystymme ne säilyttämään. Mietimme myös, mitkä asiat vaativat kehittämistä ja kuinka se on mahdollista tehdä. Kuka on vastuussa, miten paljon aikaa tarvitaan ja miten seuraamme, että kehittäminen toteutuu?

Ryhmät esittelivät työnsä tulokset. Lukuisista vahvuuksistamme tunnistimme tärkeimmiksi seuraavat:

  • meillä on erilaisia persoonallisuuksia hyvin suvaitseva ilmapiiri
  • olemme aidosti halukkaita yhdessä kehittämään yhteisöämme, palveluitamme ja esimerkiksi työyhteisön hyvinvointia
  • meillä kaikilla on paljon erilaista osaamista

Kehittämiskohteiksi valitsimme seuraavat kolme aluetta:

  • sisäisen organisaatiomme vastuiden ja työnjaon selkiyttäminen
  • varahenkilöjärjestelmän luominen
  • viikkopalaverikäytännöt sujuviksi

Tässä vaiheessa varaamamme aika alkoi loppua, joten päätimme jatkaa käsittelyä seuraavassa viikkopalaverissa. Silloin viimeistelimme työmme kehittämissuunnitelmaksi, johon kirjasimme sovitut toimenpiteet, vastuut, aikataulun ja seurantasuunnitelman. Tarkastelemme toimenpiteiden toteutumista kesäkuun 9. päivä pidettävässä seurantakokouksessamme.

Kirjoittaja:
Kaija Sipilä
Apulaiskirjastonjohtaja
Kumpulan kampuskirjasto